[ ] Att. — Athens — 131/0 BC — IG II² 977+921 — Ag.15.232+246+ ll. 37-67 — Tracy, Cutters (1990) 177-179
37 [— — — — — — — — —]ν v Ἁρμοξένο[υ — — — καὶ τὸν γραμματέα τὸν]
[κατὰ πρυτανείαν Γόργιλον Ἀγγελ]ῆ̣θεν v καὶ τὸν [ἐπὶ τὸ ἀπόρρητον — — —]
[— — — — — — — — καὶ στεφαν]ῶ̣σαι ἕκαστον̣ [αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι]·
40 [ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματ]έ̣α τὸν κατὰ [πρυτανείαν εἰς στήλην]
[λιθίνην καὶ στῆσαι οὗ ἂν εὔκαιρον ἦι· εἰς δὲ τὴν ἀ]ναγρα̣[φὴν τῆς στήλης καὶ τὴν]
[ἀνάθεσιν μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν τὸ] γεν̣[όμενον ἀνάλωμα].
I-III.43 {²columns I-III lost}²
IV.43 [— — — —]
[ {²demotic?}² ]
45 [— — —]ίδης
[— — —]ς
[— — —]ης
[— — —]ας
[— — —]λης
50 [— — —]ας
[— — —]τέλης
[{²demotic}²—]εῖς
[— — —]νιος
[— — — —]
54a [ {²three lines blank}² ]
55 [ἡ βουλὴ]
[— — —]η̣ν
[— — — —].
V.58 [— — — —]
[— — — —]
60 Ἀτ̣[ηνεῖς]
Δ[— — —]
Τ[— — —]
Α[— — —]
Λ̣[— — —]
65 Ι[— — —]
65a [ {²four or five names lost}² ]
[ {²two or three lines blank}² ]
66 [ἡ βουλὴ]
[— — — —]
[— — — —].
Search Help