[ ] Att. — stoich. — 341/0 BC — IG II² 230
See also:
IG II(2) 230,fr.a.1-2 (Knoepfler):
frg. a [․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․ ἐκ τῶν προσ]-
1 όδ̣ων κατ̣[ὰ] τ̣ὰ̣ [αὐτὰ καθάπερ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ σύμμα]-
χοι συνετάξαντο̣ [․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․]
IG II(2) 230,fr. b (Knoepfler):
frg. b           vacat
1 [οἵδε ὤμ]ο̣σαν̣ Ἐρ[ε]τ̣ρ̣ι̣[έων]
[στρατηγ]ο̣ί̣    vacat
[․․․]μ[․․]ης Χοιρ(—)
[Ἀλ]κίας ἐκ Χυ(—)
5  Ἱπποσθέν[ης] Μ̣ινθ(—)
  Ξενότιμ̣ος̣ [․․․]Α̣ vac.?
  Κλέαρχος Α[— — —]
  Φιλέας Ζαρ(—)
ἵππαρχος Α[․․5․․]μ̣ο[ς demotic]
10   καὶ οἱ ἱππῆ̣[ς]
τα̣ξίαρχοι    vacat
 Ἐπ̣[α]ρ[ή]γων Ἀ[μ]α̣ρ[υ]ν̣(—)
  Δή[μαρ]χος Εγ̣[․]ηθεν
 Ἐρά[σιπ]πος [․․]․ρθεν
15   Δ[η]μ̣ο̣[κρ]ά̣τ̣η̣ς̣ Ε̣υφθ̣η̣Ι̣[— —]
  Σ[․][․․․ Σ]τ̣υρόθεν
ἡ βου̣λ̣ή
          vacat
Search Help
Contact Us