[ ] Att. — ca. 370 BC — IG II² 143
See also:
IG II(2) 143 [CEG 2.891] (Peek):
1 [ο]ἵδε τὸν εὐνομίας [κόσμον προγόνοις ποτε θέντα ∶]
[τήν τε δι]καιοσύνην Ῥα[δαμάνθυος εὐσεβέοντες ∶]
[εὖ δεῖξαν τ]ὰ δίκαια· [σὺν εὐτυχί]αι δὲ [τὰ λυγρά ∶]
παύσαντες νείκη [τὴν ἁρμονίαν πάλιν ἀστοῖς ∶]
5 [στῆσαν· καὶ πολύφ]ημα τὰ τοῖ̣[σδε μὲν ἐργμένα κεῖται ∶]
[εὐνομίας δ’] ἡμε͂ς κα[ρπ][μεθα] δόξαν ἀλη[θῆ].
Search Help
Contact Us