[ ] Att. — Athens — stoich. 47 — 339/8 BC?
col. I.1 [․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]Ο[․․․․10․․․․]#⁷[․]Ε[․․․․․12․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․]Σ[․․․]Ο[․․․]Ο[․․․]Ο[․․6․․․]
[․․․․․13․․․․․․ ὠ]νη [∶ ․․․]ιλο[ς Χ]αριμήδου Μ[αρ]αθ ∶ ․․․․ ∶ ․․․]
[․․․․․13․․․․․․]ου Ἁ̣λ̣α[ιεὺ]ς εἰ[σ]ήνενκε μέταλλον [ἐ]ρ̣γάσ[ιμον]
5 [ἐκ τῆς στήλης τῆ]ς ἐπὶ Σωσιγένους ἄρ[χ]οντος Ἀρ[τεμ]ισι[ακὸν]
[στήλην ἔχον Θορ]ικοῖ ἐν τοῖς ἐδάφεσιν τοῖς Λυσιθείδου [Κι]-
[κυν ∶ ὧι γεί ∶ βορ]ρᾶ ∶ Λυ[σι]θείδης Κικ[υ]ν ∶ νοτό ∶ ἡ ὁδὸς ἡ ἐπὶ [․․]
[․․6․․․ φέρουσα κ]αὶ Φε[ιδ]ίππου [Π]ιθε ∶ ἐργαστ[ήρ]ιον ὠνη ∶ [․․]
[․․․․․․․16․․․․․․․] Ἁ̣λ̣α[ι] ∶Η𐅄∶ Λ̣[․․․․]ς Λυσι[σ]τράτου Φιλα[ίδ]-
10 [ης ἐκ τῆς στήλης τῆς ἐπ’ Ἀρχίου ἄρχοντ]ος μέταλλον ἀπεγρ[άψ]-
[ατο ἐργάσιμον ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]ν ἐν τοῖς ἐδάφεσι[ν τ]-
[οῖς παίδων Εὐθυκράτους(?) ὧι γεί ∶ παντα]χόθεν παῖδες Εὐθυ[κ]-
[ράτους ὠνη ∶ Λ̣․․․․ς Λυσιστράτου Φιλα] ∶Η𐅄 Διόδωρος Φερε-
[κλέους Θημακ ∶ ἐκ τῆς στήλης τῆς ἐπὶ Σω]σιγένους ἄρχοντος
15 [μέταλλον ἐργάσιμσν εἰσήνεν]κε Θ[ο]ρ[ικ]οῖ στήλην ἔχον Λαβια-
[κὸν ἐν τοῖς ἐδάφεσ]ι τοῖ[ς Φερ]εκλέους Θημακ [∶] ὧι γεί ∶ βορρ[ᾶ]
[ἡ ὁδὸς ἡ ἐκ Θορικοῦ] εἰς [Πάνορμ(?)]ον φέρουσα νοτόθ ∶ Αἰσχίν[ης]
[Θορίκι ∶ ὠνη ∶ Διόδ]ωρο[ς Φερεκλ]έους Θημακ ∶Η𐅄∶ Μαρωνεί[α]<ι>
[μέταλλον ․․․8․․․․]νι[κὸν ἀνασ]άξιμον τὸν ἄντρον στήλη<ν> οὐ-
20 [κ ἔχον ἐν τοῖς ἐδάφεσιν τοῖς Σο]υνιάδου ὧι γεί ∶ βο[ρ]ρᾶ ∶ Παυ-
[— — — — — — νοτόθ ∶ — — — — — — —]λέους Ὀ{ι}ῆθ {²⁶Ὀῆθ}²⁶ ∶ χωρί[ον κ]α[ὶ] Φιλ
[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ ὠν]η Δρωπίδης Ἑ[ρμίππ(?)]ου Ἀ[φ]ιδν
[․․․∶ μέταλλον ἀνασάξιμον στ]ήλην ἔχον Ἀσο[․․6․․․]ο[ν ἐ]ν Μαρ-
[ωνείαι ἐν τοῖς ἐδάφεσιν] τοῖς Νικηράτου Κυδ[αν][ὧι γ]εί ∶ πρ-
25 [ὸς ἡλίου ἀνιόν ∶ ․․․7․․․]ς κάμινος π[ρ][ς] ἡλίου [δυομ][ἡ] ὁδὸς
[ἡ ἐπὶ Σούνιον(?) φέρουσα βο]ρρ ∶ Νικήρατος Κυδ[α]ντ[ί][νοτ]ό ∶ Δι-
[— — — — — — — ὠνη ∶ — — — — — —] Ἀντιγένους Κεφ[αλῆθ][․․․․]∶ Ἀπο
[․․․․․․․․19․․․․․․․․․ ἀπε]γράψατο μέταλ[λο]ν Ἑρ[μ]α[ικὸν ἀ]ν-
[ασάξιμον ․․․․11․․․․․ στήλην] ἔχον ὧι [γεί] ∶ βο[ρρ ∶ ἡ [χ]αράδ-
30 [ρα ἡ ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․] πρὸς ἡλίου ἀ[ν]ι[όν ∶] Κ#⁷[․․․7․․․]
[․․6․․․ ὠνη ∶ Εὐθυκράτης(?) Εὐθυ]κράτου· Ἀμφιτροπ[․․․․9․․․․]
[․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ μ]έταλλον ἀπεγρ[άψατ]ο [․․5․․]
[․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․]ο[․] στήλην ἔχον ἐν τοῖ[ς ἐδά]-
[φεσιν τοῖς ․․6․․․ ὧι γεί ∶ βορρ ∶ τὸ Ἀφ]ροδισια[κ]ὸν μέ]τα[λλο]-
35 [ν νοτόθ ∶ ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ π]ρὸς ἡλίο[υ] ἀν[ιόν ∶ ․․․]
[— — — — — — — πρὸς ἡλίου δυομ ∶ — — — —]ιον Διονυσοδώρου [․․]
[— — — — — — — — ὠνη ∶ — — — — — — —]ά̣δ̣ους ἐξ Οἴου ∶ Η𐅄∶ [․․․]
[․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ μέταλλον ἀ]πεγράψατο πα[λαι]-
[ὸν ἀνασάξιμον ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]Ο․ΕΑ․Υ․․ΝΙ[․․․․]
40 [․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․]#⁷[․]#⁷ΡΤ[․․․8․․․․]
                       lacuna
col. II.19 Ο— —
20 ․— —
․— —
․— —
Λ— —
ΛΗ— —
25 ὧι γ — —
ΡΟ— —
Ο— —
Ι— —
ΝΕ— —
30 Σ— —
Search Help