[ ] Att. — 170/1-175/6 AD — IG II² 2102+2134+2212+
IG II(2) 2102+ (Follet)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
col. I.1 [σωφρονισταί]
1a
   lacuna
2 [γυμνασί]α̣ρ̣χοι
․․5․․ο̣ς Ἄτταλος
[Πό. Αἴ. Φ]αῖδρος
5 Ἀπολλωφάνης Γοργίου
Καρείνας Δημάδης
Κλ. Μένιππος
Ἀντώνιος Κλαυδιανός
Ἄτταλος Ῥούφου
10  Ἐρεχθεΐδος
Πρόκλος Περικλέους
Ποσῆς Περικλέους
Φιλάπονος Ͻ Λαμ.
Κλ. Ἀττικὸς Ἀναγ.
15 Κλ. Μηνογένης Ἀναγ.
Ποσειδώνιος Φαύστου
Ἀθηνίων Ͻ Σουβρί.
Αἰγεΐδος
Ῥοῦφος Ἑρμολάου
20 Καρείνας Δημάδης
Ζωσιμιανὸς Τελ․․— —
Ὑγεῖνο̣ς̣ Ͻ
Διονύσιος Ͻ
Πωλλίων Νεικίου
25 Νεικόμαχος Ζωσίμου
Λεωνίδης Θεοφράστου
  Πανδιονίδος
Κλαύδιος Μένιππος
Ἀπολλώνιος Ἀρτεμιδώρου
30 Ἀρτεμίδωρος Ͻ
Εἰσίδωρος Θεοδ̣— — —
Μόχσος Θεοδ — — —
Δωρόθεος Ͻ
Πίθανος Ͻ
35 Μύρων Ͻ
Εὔβουλος Ἐπ — — —
Ἀφθόνητος — — —
․․․․ι̣ο̣ς̣ [Καλ?]λ̣ίου
․․․․11․․․․․ς Καλλίου
40 [․․6․․․ Ἀθ]ηνίωνος
[Λε]ωντίδος
[Σύν]τροφος Ͻ
[Δη]μήτριος Διονυσίου
[Πα]μμένης Δημητρίου
45 ․․․7․․․ο̣ς Ζωσίμου
— — — — [Ἀπο]λ̣λ̣ω̣ν̣[ίου]
․․․8․․․․ος Ͻ
․․5․․νεὺς Καλλιστράτο[υ]
Ἀφροδείσιος Ͻ
50       vacat
col. II.50 [ὑποσω]φρονισταί
․․6․․․ι̣ος Ͻ Μαραθώ.
[Ἐπίκ]τητος Φίλωνος Φηγ.
[Ἀφροδε]ίσιος Ͻ
[Ποσε]ίδιππος Παλλη.
55 [π]αιδοτρίβης Μᾶρκος
ὑποπαιδοτρίβης Ἡρακλέων Ἑστ.
γραμματεὺς Τεῦκρος
προστάτης
ὁπλομάχος Δάφνος
60 διδάσκαλος Ἀπελλῆς Ͻ Φλυε.
ἡγεμὼν Δείφιλος
κεστροφύλαξ Φιλέας
θυρουρὸς Εὐρυβιάδης
  Πτολεμαΐδος
65 Ἀντ. Κλαυδιανός
Σύντροφος Ἐπικτήτου
Αἴλ. Ἑρμείας
Νεικόστρατος Εὐαγγέλου
Χρῆστος Ζωσίμου
70 Ὀνήσιμος Ξενοκλέους
 Ἀκαμαντίδος
Εἰσίδοτος Ͻ Σφήττιος
Τρ̣ύφω[ν Ἐ]λευθ̣[έρ]ου Κυρ.
[— — — — — — Μηνογ]ένους Κυ.
75 [— — — — — — — — — Χο]λαργ.
[— — — — — — — —]ονος Χολ.
— — — — — — — — — ου
Πραξιτέλης̣ [ὁ κα]ὶ̣ Ἀθήναις
Σωκράτης [Ͻ]
80 Πίστος [Ͻ] ἐκ Κερ.
Ἐπίγον[ος Δ]ιονυσίου
Φλ. [․․․․]ι̣κ̣ρ̣ά̣της
Τ․․5․․ Ἐλευθέρου
․․6․․․ος Ὀνησίμου
85 [Ἀφροδ]είσιος Ὀνησίμου
․․․․λης Ͻ
[Σω]τ̣ὴρ Καλλίστου
[Ἀτ]τικὸς Ͻ
 Ἁδριανίδος
90 Ἀγαθίας Ͻ
90a                   Πανβω.
91 Ἡρακλείδης ὁ καὶ Ἐλπιδηφόρο[ς]
Λήναις Φίλωνος Φηγ.
Οὐεντ. Ἀσκληπι[όδ]οτος
Φοῖβος Σωκράτου[ς]
95 Εὐτυχι̣․․․ Νεικοστράτου
[Οἰ]ν̣εΐδος
Ἀφ[ροδεί]σιος Φιλαδέλφου
․․5․․ς Ͻ
․․․․αντίδης
100 [Εὔ]κ̣αρπος Ͻ
Κεκροπίδος
Ἐλπίνεικος Εὐτύχου
Φιλοκράτης Ͻ
Τειμοκράτης Φιλοκράτου
105 Εὔτυχος Ἑρμείου
Ἀρίστων Ͻ
Πυθαγόρας Δημητρίου
Ἀπολλώνιος Ζωσίμου
Ὀνήσιμος Ͻ
110 Ζώσ[ιμος] Ͻ
Ἐπίκτητος Μάρκου
      vacat
col. I.112 [Ἱπποθωντίδος?]
— — — — — — — — — — ν̣ίου
— — — — — — — — — υ
115 [— — — — Ἐ]πιτυνχάν.
[— — — —]πάτρου
116bis — — — — — — — ου̣
117 — — — — υ
— — — — — — — — — σίου
․․․8․․․․ου
120 ․․․․φάνης Ͻ
[Ζώ]σιμος Ἀλεξάνδρου
Φαῦστος Ͻ
Πό. Αἴ. Διονύσιος
 ἐπένγραφοι
125 Καλλῆς Ὑγείνου
Θεόφραστος Νεικήτου
Εὐτυχίδης Ζοεί[λου]
Διονύσιος Ͻ
Ἀπολλώνιο̣[ς Ͻ]
130 Θρεπτίων [Ν]εικηράτου
Θάλλος [Ἀγ]αθία
Νείκων Πραξᾶ
Ζώσιμος Φίλωνος
Σωκράτης Σωτηρίχου
135 Ἐπαφρόδειτος Ἀπελλοῦ
Διόδωρος Ἐπαφροδείτου
Ἀνεμέσητος — — —
[Δ]ιονύσιος Ͻ
[Ὀ]νήσιμος Δι— — —
140 Γ̣λαυκίας Εὐ— — —
Φερένεικος — — —
Ἀφήναιος Χ— — —
Ἐλευσείν[ιος — — —]
Οὐαλέριος̣ — — —
145 Οὐαλέριο[ς — — —]
Ἐράτων — — —
Ῥουφεῖν[ος — — —]
Πολυκράτης Σ̣ — — —
Τρόφ[ι]μος Θεοπ — — —
150 Σύν̣τροφος Ἀλεξάνδρ[ου]
Ἀθήναις Χρύσου
Σύνφορος Ἑρμοῦ
Λούκιος Εὔπλοος
Μύρων Διοφάντου
155 Ἀβράστης Ἑρμεία
Λυδίας Χάρητος
Δώρητος Συμφέροντος
Ἐπαφρᾶς Ζωσίμου
Φιλήμων Κορίνθου
160 Εὔκαρπος Τελεσφόρου
Εἰσίδοτος Ὑγείνου
Ζώπυρος Ͻ
Μουσικὸς Μηνοφίλου
Ζώσιμος Διονυσίου
165 [Δ]ιονυσόδωρος Ζωσιμ.
[Μο]υνδίκιος Θάλαμος
Εὔκαρπος Εὐελπίστου
Χάρμος [Ͻ]
Ὑγεῖνος — — —
170 Ἑρμῆς — — —
170a — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
171 Εὔπορος̣ Ͻ
      vacat
col. II.172 Ἀ̣[ν]τιοχίδος
Νει[κ]ό̣στρατος Θοραιεύ[ς]
Λο[ῦ]κις Ζωσίμου
175 Ἐλπιδηφόρος Ἑρμείου
Ἀθηνόδωρος Ἐλευθερίω.
Ἐλπίνεικος Τρύφωνος
 Ἀτταλίδος
Πό. Αἴ. Φαῖδρος
180 Δεῖος Ἡρακῶντος
Ἑρμείας Εὐκάρπου
Ἐλευσείνις Ͻ
Ἐπίκτητος Ἐλευσεινί.
Εὔοδος Ͻ
185 Δέκκιος Ἀγαθ — — —
Ἐπαφρόδειτος Εὐτύχη
Ἐλπίνικος Μηνοδώρου
Συμφέρων Ἀβασκάντου
Σεραπίων Μάρωνος
190 Ἐπιτυγχάνων Εἰσιδώ̣[ρου]
Ἀθήναις Εἰσιδώρου
Ἀσκλήπων Ͻ
Πό. Αἴλ. Ῥωμανός
Σώπυρος Σωσίμου
195 Ἀριστόβουλος Σωπύρου
Ἐπαφρόδειτος Δάφνου
Ζώσιμος Ͻ
․․․․9․․․․ Ζωσίμου
․․․․ων Εἰσιδώρου
200 [․․5․․ Εὐ]πόρου
․․․․10․․․․ς̣
201a — — — — — — — — — —
lacuna
202 Σ̣ — — —
Νει — —
Ἱερον̣— — —
205 Ἡρακλείδ[ης — — —]
Ζηνόβιος Ͻ
Ζώπυρος Μην̣— — —
Μουσαρίων Μο — — —
Πρεῖμος Εἰσίωνο[ς]
210 Ἐλευσείνιος Ͻ
Τολμίδης Γλαύκου
Ἱέραξ Ͻ
Σύμμαχος Μητροδώ.
Σωσίβιος Ἀφροδεισ.
215 Ἀντᾶς Διονυσίου
Ἰωνικὸς Εἰσίωνος
Βενύστος
Θάμυρ[ι]ς̣ [Σ]υ̣μφόρου
— — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us