[ ] Att. — ca. 10/9-3/2 BC — IG II² 1035
See also:
frg. b.1 [— — —]ο̣ν̣τ̣ο̣ς ὃ καθιέρωσεν διὰ [— — — — — — — — — — — — — —]
[— — —]ν̣ [κα]ὶ̣ τῶν ταμιευσάντων π̣[— — — — — — — — — — — — —]
[— — —]η̣θηναι τῆς ἀποκαταστά[σεως — — — — — — — — — — — — —]
[— — — —] θεῶν τινος ἢ ἡρώων ὑπ[— — — — — — — — — — — — — —]
5 [— — — — —]μένη καὶ εἴ τ<ι>να κατὰ τὸ τ̣[— — — — — — — — — —]
[— — — — —]ι τῶν θεῶν καὶ τῶν [ἡρώων — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — —]προνοη̣[θ— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]ρον̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. ac.00 [— — — —]σ̣ι̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — —]σ․․․π̣ρ[— — — — — — —]λ̣ι̣α[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — —]ι̣λους αὐτῶν [— — —]η̣ον[— — — — —]σ̣οσθαι τοῖς ἀποδ-
[— — — —] ἀποδόσεως τοῦ ἐπὶ τοὺς ὁ̣π̣λ̣ε[ί]τας [στρατηγ]οῦ [τ]ὰ̣ τούτων πραττόμε-
2a [να — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
3 [τῶν ψήφων αἱ πλήρεις, αἷς ἐδόκει τὴν ἐγφερομένην γνώμην κυρίαν εἶ]ναι v ΧΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΙ v αἱ δὲ τετρυπημέναι, αἷς οὐκ ἐδόκει vv Η𐅄𐅃 vvv
[ἔδοξεν τῶι δήμωι· — — — εἶπεν· ἐπειδὴ ὁ δῆμος ἐψήφισται περὶ τῶν ἱερῶν] κ̣α̣ὶ̣ τεμενῶν ὅπως ἀποκατασταθῆι το[ῖ]ς θεοῖς καὶ τοῖς ἥρωσιν, ὧν ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχε καὶ τοῦ δή-
5 [μου — — — — καὶ πρέπει ὑπὸ τῶν ἀρχόντων τὸ ἔργον] ἐπὶ τέλος ἀχθῆναι κ[αὶ τ]ὰ λοιπὰ τὰ δια̣[τείν]οντα πρός τε εὐσέβειαν καὶ τὴν τῶν ἱερῶν καὶ τεμε-
[νῶν θεραπείαν διαμένειν — — — —] δεδόχθαι τῶι δήμωι τὸν [μὲν] ἐπὶ τοὺς [ὁπλεί]τας στρατηγὸν Μητρόδωρον Ξένωνος Φυλάσιον
[ἔχειν ἐπιμέλειαν περὶ τῶν ἱερῶν καὶ τεμενῶν, ὅσα τε ὑπὸ τοῦ δήμου πρὸς τὰς τῶν θεῶν καὶ τῶν ἡρώων θυσία]ς καὶ τειμὰς ἀνεῖται τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ π[ροε]ψ̣η̣φισμένοις ἀκολούθως καὶ ὅσα ἀποκαθίστησι πρὸς
[εὐσέβειαν· τὰ δὲ ἱερὰ καὶ τεμένη εἶναι τῶν θεῶν καὶ τῶν ἡρώων ὧν ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχε· καὶ μὴ ἐξεῖναι εἰς τὸν μετὰ τ]α̣ῦτα χ[ρόνον ἀ]π̣οδόσθαι τι τῶν ἱερῶν τεμενῶν κατὰ μηδένα τρόπον, μηδὲ ὠνήσασθαι μη-
[δὲ ἀποτίμημα ἢ δῶρον λαβεῖν· εἰ δὲ μὴ, εἶναι φάσιν πρὸς τὸν βασιλέα τῶι βουλομένωι, καὶ τὸν βασιλέα γράφει]ν̣ κ̣[ατ]ὰ̣ τῶ̣[ν] ἀποδομένων γραφὰς ἀσεβείας [κ]α̣ὶ̣ ὀφίλειν τῆι Ἀθηνᾶι τὸ χρῆμα ὅσου ἀπέδοντο·
10 [— — — — — — ἀκολούθως τοῖς] κιμ[έν]ο̣ι̣ς νόμοις· ἐπεὶ δὲ πάτριόν ἐστιν ἐν μηδενὶ τῶν τεμενῶν μήτ’ ἐντίκτειν μήτ’ ἐναπο-
[θνήσκειν — — — — —]ους [ἰ]δ̣ιωτικῶν γεγονυῶν κτήσεων ἀπαρατήρητον αὐτῶν τὴν χρῆσιν γεγενῆσθαι, τὸν μὲν ἐξη-
[γητὴν — — — —] τ̣ὸν δ’ ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας στρατηγὸν Μητρόδωρον Ξένωνος μετὰ τοῦ βασιλέως Μαντίου
[Κλεομένους Μαραθωνίου κατὰ ἃ ὁ ἐξηγητὴς κελεύει ποιεῖσθαι ἐν πᾶσιν τοῖς ἱεροῖς καὶ τεμένεσι θυσίαν ἀρεσ]τ̣ήριον [ἑ]κάσ̣[τ]ωι̣ τῶν θεῶν καὶ̣ [τ]ῶν ἡρώων παριστάνοντος θύματα τοῦ ταμίου κατὰ τὰ
[πάτρια νόμιμα· ἀναγράψαι δὲ τὸν ταμίαν τῆς ἱερᾶς διατάξεως ἐν στήλαιν λιθίναιν δυοῖν τάδε τὰ ψηφίσματα] περὶ τῶ[ν ἱερῶν κ]αὶ τεμενῶν [καὶ τ]ὰ ἀποκατασταθέντα ἱερὰ καὶ τεμένη καὶ εἴ τινα δημοτε-
15 [λῆ ὄρη ὑπάρχει ἃ κατὰ τάδε τὰ ψηφίσματα ἀποκατασταθῆι — — — καὶ ἀναθε]ῖναι ἣν μὲν̣ [ἐν ἀκρο]π̣όλει παρὰ τ̣[ῆι] Π̣ολιάδι Ἀθηνᾶι, ἣν δ’ ἐν Πιραιεῖ παρὰ τῶι Διὶ τῶι Σωτῆρι καὶ τῆ[ι]
[Ἀθηνᾶι τῆι Σωτείραι· ἀπομισθῶσαι δὲ αὐτὰ τὸν ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας στρατηγὸν Μητρόδωρον μετὰ τοῦ βασι]λ̣έως καὶ τοῦ ταμίου [τῆς ἱ]ερᾶς διατ̣[άξε]ως εἰς τετραετίαν καὶ ἀναγράψαι ἐν στήληι τά τε τῶν μεμι-
[σθωμένων ὀνόματα καὶ ὅσου ἕκαστος ἐμισθώσατο καὶ ἀναθεῖναι ἐν — — —· τὸ δὲ] ἀνάλ[ωμ]α̣ εἴς τε τὰ θύματα [καὶ τὰς στήλας μ]ε̣ρίσαι τῶι ταμ[ί]αι τῆς ἱερᾶς διατάξεως τοὺς καθεσταμέ-
[νους — — — — —] ἱερὰ κ̣[αὶ π]ρ̣ονοησόμενον [ὅπως μὴ αἱ τῶ]ν ἀνα̣κτηθέ̣ν̣των ἱερῶν καὶ τεμενῶν μισθώσεις καὶ αἱ τῶν
[δημοσίων οἰκιῶν — — — — —]ους [․]μ[․․] εἰ δέ τινα διὰ τὴν ἀ[μέλεια]ν̣ παραλ[έλε]ι̣π̣τ̣[αι] τῶν πεπραμένων ὑπὸ στρατηγοῦ ἢ ταμίου τῆς
20 [ἱερᾶς διατάξεως — — — — —]νωι[․․] 〚τ〛ὴν μίσ[θ]ω[σιν] γίνεσθ[αι τ]ῶν ἀν[ακτη]θησομέ[νω]ν κατὰ ταὐτά· τὰ δὲ ὄρη τὰ δημόσια καὶ τὰς δημοτελεῖ[ς]
[ἐσχατιὰς — — — Δή]μητρος καὶ Κόρης [․․․․]ωσ[․c.6․․]ει σ[․․․]πασιν· εἰ δ̣[έ τι]ν̣ες ὑ̣π̣ερβάντες τοὺς ἱεροὺς ὅρους ἐπειργάσαν-
[το τὴν ἱερὰν γῆν — — — — —]ν[․․]τον[․․]ναιτηι̣α̣[․․․]σθ̣[․]ον [εἰς τ]ὴν ἐπισκευὴν̣ τοῦ [ἐν Ἐλ]ε̣υσῖνι ἱεροῦ ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἀνει-
[μένον — — — — —]ς μετ̣[ὰ] τῶν̣ [․․․] ἱερέα̣ [․․]ενο̣[․] αὐτῆι ἀρ̣γ̣<υρ>ολογοῦσα ἀπαρχὴν̣ [․c.6․․]α̣νεν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆι θεῶι καὶ τ[— —]
[— — — — — —]νηι ὄντα τ[ῆς π]όλεως δύο μ[ὲ]ν παραχρῆμα [ἀ]π̣ὸ τῶν νῦν [κατεχ]ό̣ντων ἰδιωτῶν ἐχόντων τὴν ἐξ αὐτ[αρ]-
25 [κείας γῆν αὐτῶν — — — — —]ασ[․․․․ ἀναθή]ματα κα[ὶ ἀγ]ά̣[λ]ματα τὰ ἀνατεθέντα ὑπ’ Ἀτ[τάλου β]α̣σιλέως εἰς τὴν ἀσφάλειαν τῆς
[πόλεως — — — — — ὅπως τὰ ἱερὰ τῶν ἱερῶν καὶ] τεμ̣[ενῶν τὰ π]επολιτευμ̣[ένα πρ]ὸς ἀείμνηστον δό[ξ]αν τοῦ δ[ήμου ἀμετα]κίνητα διαμένηι, ὀμνύειν τὸν̣ ἀεὶ λ̣[α]-
[χόντα στρατηγὸν ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας· — — — — — διατ]ηρῆσ̣α̣ι [τὰ ἀπ]οκατασταθέν̣]τα ἱ[ερ̣ὰ καὶ τεμ̣έ̣νη· καὶ εἴ τι̣ν̣α [πρὸς θεῶν κ]α̣ὶ̣ ἡρώων θυσίας καὶ τιμὰς [ἀν]εῖτα[ι]
[ὕστερον τούτων, ὀμνύειν τὸν ἀεὶ λαχόντα στρατηγὸν ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας διατηρῆσαι καὶ ταῦτα καθάπερ] Μη̣[τρόδ]ωρος Ξένωνος Φυλά[σιος ὤμνυ]εν. vacat
[  vac.  τάδε ὁ δῆμος ἀπο]κατ[έστη]σεν·  vac.
30 [— — — — — ἐν τῶι ἐπὶ —]κ̣ομήδους ἄρχοντος ἐνιαυτ[ῶι] Μ̣ητρόδωρος Ξέν[ωνος Φυλ]άσιος τάδε ἀποκατέστησε·
[— — — — τέμενος? τοῦ δεῖνα ὃ Σόλ]ων ἀνῆκε τῆι Πολ̣[ιάδ]ι̣ καθι̣[ερ]ω̣θὲν πρότερον ὑ̣π̣’ [αὐτοῦ το]ῦ̣ κτίσαντος τὴν νῆσον
[— — — — — — ὅπου κεῖτ]α̣ι ἡ ἀρχαία πόλις ἡ̣ [πρ]ο̣σων[ο]μασθεῖσα Κυχ[ρεία· τέμεν]ος Αἴαντος ὃ καθιέρωσε
[— — — — — — ἀκρωτήριο]ν ἐφ’ οὗ κεῖται τὸ Θ̣[εμισ]τ[οκ]λέους τρ̣[όπαι]ο̣ν̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ Π̣ερσῶν καὶ πολυανδρεῖον τῶν
[ἐν τῆι μάχηι τελευτησάντων· — — — —]ένοις καὶ προθυσαμένο[ις] ἐ̣ν τῶι̣ πρὸς Μ[εγαρέας] πρὸ τῆς νήσου πολέμωι· v κῆπον̣ ἐν κρ[— —]
35 [— — — — — — ὅπου ὀρχή]σεις καὶ χορε[ῖ]αι ἐδρῶ[ντο ․․]ενπλευ[․․․c.9․․․] πόλει τὸ λεγόμενον ὑπὸ Σόλωνο[ς]
[— — — — — — — — —]ν τὸ ἐν Ἐλαφυδρίοις α̣[․c.6․․]οντο[․c.5․]ν̣ι̣α̣ν τὸ παρὰ τὸν παράπλουν τῶν ἱερῶν
[νεῶν· — — — — — —]ο πρὸς τῆι καλουμένηι π[․․․]α̣ι̣α[․․․c.11․․․․]ν· v <Ἠε>τ<ιώ>νειαν ἐξ ἧς αἱ ἱεραὶ ναῦ[ς]
[— — — — — —] ἥ̣ρωος ὑ̣λάζοντο [․․․․]ν̣τ̣α̣[․․․c.10․․․]σ̣ν̣α̣σ̣[․․] ἅπασιν νέμειν καὶ ὑλάζεσθαι. vv
[— — — — — —]φ̣α̣νω̣[․․․]ν̣ πρὸς τῆι [․․․․․c.14․․․․․] ὃ̣ π̣ρ̣ο̣σ̣[ωνό]μ̣α̣σ̣ται ἀπὸ τοῦ στεφανώματος τῆς θεο[ῦ]
40 [— — — — — — —]ο θύειν [․․․․c.12․․․․]α̣[․․․c.11․․․․]ο̣ν καὶ ψ̣ι̣λ̣ὰ̣ τὰ προσόντα τῶι Ἀσκληπιείωι τὰ ἀνεθέν-
[τα — — — — — — τ]ῆς π̣όλε̣ω̣ς̣ [․․c.8․․․] τ̣ο̣ῦ̣ ἄ̣[γο]ν̣τ̣ο̣ς̣ ἐ̣ν̣ τ̣ῶ̣ι̣ Π̣ε̣λ̣ο̣π̣ο̣ν̣νησιακῶι πολέμωι καὶ τὸ προσόν· v
[— — — — — —] Π̣[ιρ]αιέως παρ’ ἱππασίας τὰς π̣[ρ]ὸ̣[ς] τ̣ὴ̣ν̣ Ἀκτή̣ν̣· v ψιλὰ [τὰ π]ρ̣ο̣σ̣όντα τῶι Διονυσιείωι καὶ τὰ προσόντα
[— — — — — —] τὸ ἀρχαῖον βουλευτήριον· v ψύκτρας τὰς πρὸς τ[ο]ῖ̣ς νεωρίοις τοῦ λιμένος τοῦ ἐν Ζέαι πρὸς τοῖς κλεί-
[θροις· — — — — — —] σ̣τρατήγιον τὸ ἀρχαῖον· v τέμενος Ἀγαθῆς Τύχης· v ψιλὸν τὸ ἀνειμένον τῶι ἀρχαίωι θεάτρωι· v ψιλὰ τὰ
45 [προσόντα — — — — — — ἱερὸν Ἀθηνᾶς? Ἑ]ρ̣κάνης οἱ ἱδρύσατο Θεμιστοκλῆς πρὸ τῆς περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίας· v ψύκτρας τὰς ἐν τῶι μεγάλωι
[λιμένι — — — — — — ἀπὸ τοῦ μέρους] τοῦ περικλεισμένου τοῖς νεωρίοις καὶ τῶι Ἀφροδισίωι καὶ ταῖς στοαῖς μέχρι τῶν κλείθρων· v
[— — — — — —] ἀ̣πὸ τοῦ δίγματος τοῦ ἀνατεθέντος ὑπὸ Μάγνου καὶ τὸ προσὸν ὕπαιθρον, ὅπου τύποι καὶ v
[μέτρα καὶ σταθμὰ κεῖνται — — — — — τέμενος τὸ π]αρὰ τὰ μαχρὰ τίχη Ἀθηνᾶς Πολιάδος. v τέμενος Ἀγαθῆς Τύχης· v τεμένη Θησέως· v τέμενο-
[ς — — — — — — —] πρὸς Ὑμηττῶι καὶ τὰ προσόντα μέταλλα καὶ τὸ διόδιον τῆς λιθοτομίας· v
50 [— — — — — —] ἀφέσεις τὰς ἀπὸ τῶν ὑσπλήγων τοῦ Παναθηναϊκοῦ σταδίου καὶ τὰ ὑπὸ
[— — — — — — τ]έμενος Ἀθηνᾶς [Λ]αμπτρᾶσι τὸ λεγόμενον Δορύκλειον· vac.
[— — — — — — καθιερωθ]ὲν κατὰ χρησμὸν καὶ τὸν οἰκοδομ̣ηθέντα τόπον πρὸς τῶι βωμῶι· v Ὑακίνθιον
[— — — — — — ὅπου] πρὸ τῶν προβολ̣ῶν θύουσιν ἥρ̣ωι̣ Στρατηγῶι· v ἱερὸν Εὐκλείας καὶ Εὐνομίας·
[— — — — — —] παλαίστραν· v οἰκίαν τὴν λεγομέ̣νην Κυρρήστου, ἣν ὁ δῆμος προσκατεσκε[υ]-
55 [άσατο — — — — — —]έντα ἀνεθῆναι Διὶ [Ὀλυμ]πίωι καθότι καὶ πρότερον ἦν· v <ο>ἴκησιν τὴν πρὸς
[— — — — — —] πάσας καὶ παραδρ̣ο̣μίδας· v τάφρους πάσας τὰς κύκλωι τίχ[ο]υς· v Σαραπ-
[ιεῖον — — — — —]α̣[․c.6․․]ς ἀφώρισεν ἐν ἄστει. vacat 0.035 m. ἀκρόδρυα, v ζευγῶν λ̣ι[— — — —]
[— — — — — χ]α̣ρί̣ε̣[ν] τ̣έμε[νος Ἥ]βης· v ὄρος τὸ πρὸς Ὑμηττῶι· v ἐσχατιὰν Λαμπτρᾶσι τὴν πρὸς [— —]
[— — — ὄρη δ]ημόσια ἃ καὶ [․․․c.9․․․ ἅ]πασιν νέμειν κ[αὶ ὑ]λάζεσθαι vac.
60                    vacat 0.35 m.
Search Help
Contact Us