[ ] Att. — 2nd/3rd c. AD — IG II² 3621
See also:
1 [— — — — — —]#⁷#⁷#⁷Ω[․․․]Ν[— — — — — ταμι]-
[εύσας ἐν Μακεδ]ονίᾳ, ἀγορανο[μήσας δὲ τοῦ δή]-
[μου καὶ στρα]τηγήσας ἐν Ῥώμῃ̣, [ἀνθυπατεύ]-
[σας δὲ ἐν Μα]κεδονίᾳ, ἐν δὲ Ἀθήναις φ[υλῆς]
5 [Οἰνηΐδος, τ]ῶν δὲ δήμων Ἀχαρνεύς, ἱε[ρεὺς]
[τοῦ Πυθίου] Ἀπόλλωνος, ἐξηγητὴς ἐ[ξ Εὐμολ]-
πιδῶν.
Search Help