[ ] Att. — Athens — 367/6 BC
1 ἐπὶ Πολυζήλο ἄρχοντος πωληταὶ
Πολύευκτος Λαμπτρεύς, Δεινίας Ἐρχιεύς, Θεαῖος
Παιανιεύς, Θεότιμος Φρεάρριος, Ἀριστογένης Ἰφ-
ιστιάδης, Γλαύκων Λακιάδης, Κηφισοκλέης Πειρα-
5 ιεύς, Νικοκλέης Ἀναφλύστιος, οἷς Ἐξήκεστος Κοθ-
ωκίδης ἐγραμμάτευεν, τάδε ἀπέδοντο παραλαβόν-
τες παρὰ τῶν ἕνδεκα Φαίακος Ἀφιδναίο καὶ συναρ-
χόντων· Μονιχιῶνος δεκάτηι ἱσταμένο, Θεόμνηστ-
ος Δεισιθέο Ἰωνίδης ἀπέγραψεν Θεοσέβος τοῦ Θε-
10 οφίλο Ξυπεταιόνος οἰκίαν Ἀλωπεκῆσιν δημοσία-
ν εἶναι, ἧι γείτων βορρᾶ ∶ ἡ ὁδὸς ἡ ἐς τὸ Δαιδάλειον
φέρουσα καὶ τὸ Δαιδάλειον, νοτόθεν ∶ Φίλιππος Ἀγ-
ρυλῆ, ἁλόντος Θεοσέβος ἱεροσυλίας καὶ οὐχ ὑπομ-
είναντος τὴν κρίσιν ὅσωι πλείονος ἀξία ἢ ὑπόκε-
15 ιται Σμικύθωι Τειθρασίωι ∶Η𐅄 δραχμῶν, κλητὴρ Δι-
ογείτων Ἀλωπεκῆθεν, Φιλοίτιος Ἰωνίδης. Κιχωνί-
δης Διογείτονος Γαργήτ καὶ κοινὸν φρατέρων Με-
δοντιδῶν ἐνεπησκήψατο {²⁶ἐνεπεσκήψατο}²⁶ ἐνοφείλεσθαι ἑαυτῶι κ-
αὶ τοῖς φράτερσιν ἐν τῆι οἰκίαι τῆι Ἀλωπεκῆσι Η δ-
20 αχμάς, ἣν ἀπέγραψεν Θεόμνηστος Ἰωνί Θεοσέβος
εἶναι Ξυπετα ἧι γείτων βορρᾶ ἡ ὁδὸς ἡ ἐς τὸ Δαιδά-
λεον φέρουσα καὶ τὸ Δαιδάλειον, νοτόθεν Φίλιππ-
ος Ἀγρυλῆ, ἀποδομένο ἐμο<ὶ> καὶ τοῖς φράτερσιν τὴ-
ν οἰκίαν ταύτην Θεοφίλου Ξυπε ∶ το͂ πατρὸς τοῦ Θεο-
25 σέβος. ἔδοξεν ἐνοφείλεσθαι. Ἴσαρχος Φίλωνος Ξυπ-
ε{∶}ται ∶ ἀμφισβητεῖ ἐνοφείλεσθαι ἑαυτῶι ἐν τῆι οἰ-
κίαι τῆι Ἀλωπεκῆσι ἣν ἀπέγραψεν Θεόμνηστος Δε-
ισιθέο Ἰωνίδης, θάψαντος ἐμο͂ Θεόφιλον ὁ͂ ἦν ἡ οἰκ-
ία καὶ τὴν γυναῖκα τὴν Θεοφίλο ΔΔΔ∶ δραχμάς. ἔδοξ-
30 εν ἐνοφείλεσθαι. Αἰσχίνης Μελιτε<ὺ> καὶ κοινὸν ὀ-
ργεώνων ἐνεπεσκήψαντο ἐν τῆι οἰκίαι ἣν ἀπέγραψ-
εν Θεόμνηστος Ἰωνίδης ἐνοφείλεσθαι ἑαυτοῖς ∶
ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂 δραχμάς, πριαμένων ἡμῶν τὴν οἰκίαν ταύτ-
ην παρὰ Θεοφίλου τούτο τοῦ ἀργυρίο ἐπὶ λύσει. ἔδ-
35 οξεν ἐνοφείλεσθαι. ὠνητής, Λυσανίας Παλαθίωνο-
ς Λακι 𐅅𐅄ΔΔ𐅃· τούτο τὴν προκαταβολὴν τὸ πέμπτον
μέρος ἔχει ἡ πόλις καὶ τὰ ἐπώνια καὶ τὰ κηρύκεια
καὶ Σμίκυθος Τειθράσιος τὰς πεντήκοντα καὶ ἐκ-
ατόν· ἀθρόον κατὰ τὴν ἀπογραφήν.
40 Μέταλλα ἐπράθη ἐπὶ τῆς Ἱπποθωντίδος πρώτης, Δε-
ξιακὸν ἐν Νάπει ἐπὶ Σκοπιᾶι, ὧι γεὶ πανταχόθεν Ν-
ικίας Κυδαν, ὠνη Καλλίας Σφήττι ΔΔ∶ Διακὸν ἐπὶ Λα-
υρείωι, ὧι γεί ∶ πρὸς ἡλίο ἀνιόντος τὰ χωρία τὰ Ἐξω-
πίου, δυομένο τὸ ὄρος, ὠνη Ἐπιτέλης ἐκ Κερα ΔΔ· ἐπὶ
45 Σουνίωι ἐν τοῖς Χαρμύλο παίδων, ὧι γεί ∶ βορρᾶ Κλε-
όκριτος Αἰγι, νοτό ∶ Λεύκιος Σουνι, ὠνη ∶ Φείδιππος
Πιθεύς ΔΔ∶ Ποσειδωνιακὸν ἐν Νάπηι τῶν ἐκ τῆς στή-
λης ἐν τοῖς Ἀλυπήτου, ὧι γεί Καλλίας Σφήττι καὶ Δ-
ιοκλέης Πιθεύς, ὠνητὴς Θρασύλοχο<ς> Ἀναγυρά ∶Χ𐅅𐅄·
50 Ἁγνοσιακὸν τῶν ἐκ τῆς <σ>τήλης, ὠνη ∶ Τελέσαρχος Αἰξ-
ω ∶Χ𐅅𐅄· Ἀρτεμισιακὸν τῶν ἐκ τῆς στήλης ὠνη ∶ Θρασύλ-
οχος Ἀναγυρά ∶Η𐅄· ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος δευτέρας ἐπ-
ὶ Λαυρείωι αὐτὸ καὶ τὰς κατατομάς, ὧι γεί ∶ βορρᾶ Δ-
ιοπείθης Εὐωνυ ∶ καὶ Δημοστράτο κάμινος Κυθηρ, ν-
55 οτό τὸ Διοπείθος ἐργαστήριον καὶ ἡ ὁδὸς ἡ ἁμαξι-
κὴ καὶ ἡ χαράδρα ἡ Θορικίων ∶ ὠνη ∶ Κηφισόδοτος Αἰθ-
α ΔΔ∶ Δημητριακὸν ἐν τοῖς Τιμησίου ἐν Νάπηι, ὧι γε-
ί ∶ Νικίας Κυδαν ∶ νοτό Διοκλέης Πιθεύς, ὠνη Δήμων Ἀ-
γρυ ∶ΔΔ∶ ἐν Μαρωνέαι Ἑρμαϊκόν, ὧι γεί Διοφάνης Σου-
60 νι ∶ ὠνη Φιλῖνος Σουνι ∶ ΔΔ∶ ἐπὶ τῆς Οἰνεΐδος τρίτης,
ἐπ[ὶ] Λαυρείωι Θεογνίδειον ἐκ τῆς στήλης, ὧι γεί τ-
ὸ Ἐξωπίο χωρίον, ὠνη ∶ Καλλίας Λαμπτρ 𐅄∶ ἐπὶ τῆς Κεκ-
ροπίδος τετάρτης, ἐπὶ Σουνί<ω>ι ἐν Νάπει Πυρρίει-
ον, ὧι γεί πρὸς ἡλίο ἀνιόν ∶ Καλλίας Ἀλωπ, δυομέ Νικ-
65 ίας Κυδαν, ὠνη Καλλίας Σφήτ ΔΔ∶ Θορικοῖ Ἀρχηγέτε-
ιον ἐν τοῖς Δημοφίλου, ὧι γεί ∶ βορρᾶ ∶ καὶ νοτό Δημό-
φιλος, ὠνη Κηφισοφῶν Συβρί ΔΔ∶ ἐν Νάπηι ἐν τοῖς χω-
ρίοις τῆς Χαρμύλο{ς}υ {²⁶Χαρμύλου}²⁶ γυναικός, ὧι γεί ∶ τὸ χωρίον τ-
ῆς γυναικὸς τῆς Ἀλυπήτο, βορρᾶ Τελέσωνος Σο<υ>νι ∶ πρὸ-
70 ς ἡλίο ἀνιόν ∶ χωρίον Τελέσων Σουνι, δυομένο Ἐπ-
ικράτης Παλλη ∶ ὠνη ∶ Ἐπικλέης Σφήτ ∶ΔΔ∶ ἐπὶ τῆς Αἰγη-
ΐδος πέμπτης, Ἀρχηγέτειον καὶ τὰς κατατομάς, στ-
ήλην οὐκ ἔχον, Βήσησιν ἐν τοῖς Κηφισοδότο καὶ Κα-
λλίο, ὧι γεί πρὸς ἡλίο ἀνιόν ∶ Καλλίο Λαμπ ∶ πύργος κ-
75 αὶ οἰκία, βορρᾶ ∶ τὸ {ι} Κηφισοδότου ἐργαστή ∶ νοτό τὸ Ἀ-
ρχηγέτειον, ὠνη ∶ Κηφισόδοτος Αἰθα ∶ΔΔ∶ ἐπὶ τῆς Λεω-
ντίδος ἑβδόμης, ἐπὶ Σουνίωι ἐπὶ Θρασύμωι Κεραμ-
εικόν, ὧι γεί ∶ Διοπείθης Εὐωνυ ∶ ὠνη Ἀλεξίμαχος Πή-
ληξ ∶ΔΔ∶ ἐπὶ Σουνίωι ἐν Νάπηι ἐν τοῖς Χαρμύλο παίδ-
80 ων, ὧι γεί βορρᾶ ∶ Πύρρακος Αἰγι ∶ νοτό ∶ Λεύκιος Σουν,
ὠνη ∶ Φείδιππος Πιθεύς ∶ΔΔ∶ ἐπὶ τῆς Ἐρεχθεΐδος ἐνά-
της, ἐπὶ Σουνίωι τῶν ἐκ τῆς στήλης Λευκίππειον Β-
ήσησι, ὠνη Χαιρέδημος Ἁγνού ∶Η𐅄. vacat
Search Help