[ ] Att. — end 1st c. BC — IG II² 1096
See also:
IG II(2) 1096 (Wilhelm):
[Βουζυγῶν τὸ γένος Δελφῶν τοῖς ἄρχουσι καὶ τῆι πόλει χαίρειν. ἀπεστάλ]-
1 [καμεν ἐπὶ] τὰν̣ [μαντείαν καὶ ἐπερώτασιν Θεόφιλον]
Διοδώρου Ἁλαιέα [καὶ Παμμένην Ζήνωνος Μαραθώνιον]
καθώς ἐστιν τῶι γένει [ἡμῶν πάτριον ὑπὲρ βουζύγου]
καὶ ἱερέως Διὸς ἐμ Πα[λλαδίωι Διοτίμου τοῦ Διοδώρου]
5 Ἁλαιέως· ὑμεῖς οὖν καλῶς [ποιήσετε ἀποδεξάμενοι αὐ]-
τοὺς καὶ εἰσαγαγόντ<ε>ς [εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ τοῦ δο]-
θέντος χρησμοῦ διαπεμ[ψάμεν]οι τῶι γέ[νει τὸ ἀντίγραφον].
      ἐπιστολὴ παρὰ Δελφῶ[ν πρ]ὸς τὸ γένος.
[Δ]ε[λφ]ῶν οἱ ἄρχοντες καὶ [ἁ πόλ]ις τῶι γένει τῶι [Βουζυγῶν]
10 χαίρειν· γινώσκετε τοὺς [ἀπ]εσταλ[μ]ένους ὑφ’ ὑ[μῶν ἐπὶ]
τὰ[ν] μαντείαν καἰπερώτασ[ιν ὑ]πὲρ τοῦ βουζύγου κ[α]ὶ ἱ[ερέως]
[Διὸς] τοῦ {ς} ἐμ Παλλαδίωι Διο[τίμου] τοῦ Διοδώρου Ἁλαιέως
[Θεόφιλ]ον Διοδώρου Ἁλ[αιέα καὶ] Παμμένην Ζήνωνος Μα[ρα]-
[θώνιον ἀποδ]<ε>[δ]<ω>[κότας ἁμε]ῖν τὰ παρ’ ὑμῶν πεμφθέντ[α]
15 [γράμματα καὶ ἐμπεφανικότ]ας καὶ ἀνανενεωμένους τὰ-
[ν ὑπάρχουσαν ποτί τε τὰν] πόλιν ἁμῶν καὶ τὸν θεὸν οἰ-
[κειότητα καὶ φιλίαν] καὶ κεκαλλιερηκότας κα[ὶ]
[ἐπερωτακότας τὸ μαντ]εῖον. τὰν οὖν ἐπερώτασιν
[καὶ τὸν τοῦ θεοῦ χρησμὸν ἀφε]στάλμεθα π[ο]θ’ ὑμὲ
20 [σφραγισάμενοι τᾶι δαμοσίαι σφρα]γεῖδι. vacat
Search Help
Contact Us