[ ] Epidauria — Epidauros — stoich. — ca. 350-300 BC
1 (XLIV) κόρα ἄφωνος· α[ὕτ]α [ἐγκαθεύδουσα ὡς εἶδε ἐρχόμενον δρ]άκο[ν]τα ἀπὸ
δενδρέου τινὸς τῶν κατὰ τὸ ἄ[βατον(?) ἐόντων, ἐξεγερθεῖσα ε]ὐθὺς βο-
ῆι, τὰμ ματέρα καὶ τὸμ πατέρα κα[λ][ουσα, ἀπῆλ]θε [δὲ ὑγιής].vac.
(XLV) Μέλισσα ὑπὸ ἔχιος φῦμα· α[ὕ]τα ἐν [τᾶι χειρὶ φ]ῦμα ἔ[χουσ]α ἀφίκετο· vv
5 τῶν δὲ θεραπόντων ἔκτοτ’ ὁ[ρε][ντων ἔτι συνεληλυθυίας] τᾶι γυναι-
κὶ ἔχις ἐν τῶι φορτίωι [κλίναν αἴτησε· ἥκουσα δ’ εἰς Μαν]τ[ί]ν[ει]αν ὡς
εἰς αὐτὰν κατεκλίθη ἁ Μέλ[ισ]σ[α, ταὶ ἔχιες ἔλειξαν] τὸ ἐν τᾶι χειρὶ
φῦμα, καὶ ἐκ τούτων ὑγιὴς ἐγέν̣ετο. vac.  (XLVI) Καλλικ[ρ]άτεια θησαυ-
ρόν. αὕτα τελευτάσ[αντό]ς οἱ τοῦ ἀ[ν]δ[ρό]ς, αἰσθημένα δὲ οὗ κεκ̣[εύθ]ει τῶι
10 ἀνδρὶ χρυσίον [κατορωρυγ]μένον ἐπ[ε]ὶ οὐκ ἐδύνατο μαστεύου[σα] εὑ-
[ρ]εῖν, ἀφίκετο εἰς τὸ ἱερὸν ὑπὲρ τοῦ θησαυροῦ καὶ [ἐγκαθ]εύ[δουσ]α ὄ-
ψιν εἶδε· ἐδόκε[ι αὐτ]ᾶι ὁ θεὸς [ἐπ]ιστὰ[ς] εἰπεῖν Θα[ργηλιῶν]ο[ς μην]ὸς
ἐμ μεσαμβρίαι ἐ[ν]τὸ[ς] λέοντος κε[ῖσθαι] τὸ χρυσί[ον. ἁμέρα]ς [δὲ γε]νο-
[μ]ένας ἐξῆλθε καὶ οἴκαδε ἀ[φικ]ομ[έν]α τὸ μὲν πρᾶτ[ον τὰγ κεφαλ][ν]
15 το[ῦ] λέοντος [τ]οῦ λι[θ]ίνο[υ] ἐμάστε[υε· ἦ]ς δὲ πλατίο[ν τᾶς οἰκίας σ]ᾶμα
ἐπίθεμα ἔχον λίθινον λέοντα. ἐπε[ὶ δ’] οὐχ ηὕρισκε, [φαμέν]ο[υ δὲ] αὐ-
τᾶι μάντιος δ[ιό]τι οὐ λέ[γ]οι ὁ θεὸς ἐν [τ]ᾶι λιθίναι [κεφαλᾶ]ι [τὸν θ]η-
[σ]αυρὸν ε[ἶ]μεν, ἀλλ’ ἐν [τ]ᾶι σκιᾶι τᾶι γινομέναι ἀπὸ [τοῦ λέ]οντ[ος] ἐν τῶ[ι]
Θαργηλιῶνι μηνὶ περὶ μέσσον ἁμέρας, μετὰ δὲ τοῦτο [πο]ιουμένα [ἔρευ]-
20 [ν]αν [ἄ]λλαν τοῦ χρυσίου τὸ[ν τ]ρόπον τοῦτον ἀνηῦρε τὸν θησαυρὸν [κ]α[ὶ]
[ἔ]θυσε τῶι θεῶι τὰ νομι[ζ]όμενα. vac.  (XLVII) [— — — — — — —] ἰχθυοφό-
[ρος Ἀμφί]μν[ασ]τος· οὗτο[ς ἰ]χθυοφορῶν εἰς Ἀρκαδίαν, εὐξάμενος τὰν
[δεκάταν δωσεῖ]ν τῶι Ἀσκλ[απ]ιῶι τᾶς ἐμπολᾶς τῶν ἰχθύων, οὐκ ἐπ[ετ]έ-
[λει τὰν εὐχάν· πωλέο]ντ[ι δὲ τὸν ἰχ]θὺν ἐν Τεγέαι ἐξαπίνας [κωνώπια]
25 [πάντοθεν ἐπιφα]νέντα [οἱ][τίτρω]σκον τὸ {τὸ} σῶμα· ὄχλου δὲ πολλοῦ π[ε]ρι-
[στά]ντος ε[ἰς] τὰν θεωρίαν, ὁ Ἀμφίμναστος δηλοῖ τὰν ἐξαπάταν ἅπασα[ν]
[τὰν ․․․․11․․․․․] πρό[σθε γενο]μέναν· ἐξικετεύσαντος δ’ αὐτοῦ τὸν
[θεὸν οὗτος αὐτῶι πολλοὺς] ἰχθύ[α]ς ἔφανεν καὶ ὁ Ἀμφίμναστος ἀνέθηκε
[τὰν δεκάταν τῶι] Ἀσκλαπιῶι. vac.  (XLVIII) Ἐρατοκλῆς Τροζάνιος ἔμπυ-
30 [ος· τούτωι] ἐν Τροζᾶνι μέλλοντι ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἰᾶ{․․}σθαι {²⁶ἰᾶσθαι}²⁶ καθεύδον-
[τι ὁ θεὸς πρὶν ἢ γενέσθαι] καῦ[σ]ιν ἐκέλετο μήπω ἰ[ᾶ]σ[θ]α[ι, ἐγ]καθεύδειν
[δὲ ἐν τῶι ἱερῶι τῶν Ἐπιδαυρί]ων· τοῦ δὲ χρό[ν]ου π[α]ρ[ελθ][ντ]ος, ὃμ ποτέ[μει]-
[νε — — — — — — — — — — — — — — (XLIX) — — — Ἐ]πιδαυρία ὕδρω-
[πα· αὕτα — — — — — — — — — — — — — — — — —]α τὸν σύμβολον
35 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — π]όμα τί λαμβ[ά]-
[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ου τῶι ․3-5․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]παρθ․4-6․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]εν․σ․․6-8․․
                  {²39-43 deleti
44 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]τοσ․․․․
45 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] φιάλα ․․․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐκ τοῦ] ἀβάτου ἐ-
[ξῆλθε. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ον ἄ[φων]ος
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ὁ δὲ θεὸς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐφθέ]γξατο κα[ὶ]
50 [ὑγιὴς ἐγένετο — — — — — — — — — — — — — — —] ὑποφ[θ][ς ․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]ῶι ἱαρῶ[ι]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ε ἀγγελ․․․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἀντ’ αὐτ․․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ημα ε․․․․
55 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]α․․μεν․․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] θεὸς ε[․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]αλα․․․α[․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]ατὰ [τ]ὸ στ[ῆ]-
[θος? — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐγ]καθεύδο[ν]-
60 [τος δ’ αὐτοῦ — — — — — — — — — — — — — — —] ἁλατίω[ι]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] δὲ αὐτ․․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀ]πὸ ποταμο[ῦ]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] εἰς τὸ ἱα-
[ρὸν — — — — — — — — — — — — — — ἀνίσχοντος?] τοῦ ἁλίου
65 [— — — — — — — — — — — — — — — ἐγκαθεύδον]τος δ’ αὐ[τοῦ]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] τῶν Ἀργε[ίων]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὡ]μολόγη[σε]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — δρ]αχμὰν το[ῖς]
[θεράπουσι — — — — — — — — — — — — — — — —]ίου λαμ[βα]-
70 [ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ελέσθ[αι]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ἀφί]κετο εἰς τὸ [ἱ]-
[αρὸν — — — — — — — — — — — — — — — —] ἀπεδίδου αὐτῶι
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —] γόνοις οὐκ ἐδί-
[δου — — — — — — — — — — — — — — — — τ]ὸ ξύλον εἰς χρ[․]-
75 [— — — — — — — — — — — — — — — — — τοῦ] θεοῦ ὅλαν τὰν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ἀ]νέθηκε τῶι θεῶι
[— — — — — — — — — — — — — — — ἀφικομέν]ου εἰς Ἐπίδαυ-
[ρον — — — — — — — — — — — — — — κατὰ και]ρὸν χειμῶνος
[— — — — — — — — — — — — — — — — —] τὸν θεὸν δὲ ἀφι-
80 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]αυ․․․7․․․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]το τοῦ πλοίου
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]ον δὲ [ἐκ]πλέον-
[τα — — — — — — — — — — — — — — — —] νιν καὶ [ἀν][μ]ωι
[— — — — — — — — — — — ὁ δεῖνα][κρα]τὴς τοῦ σ[ώ]μ[α]-
85 [τος — — — — — — — — — — — — — ἐνύπν]ιον [εἶ]δε· ἐδό-
[κει — — — — — — — — — — — — — — — ὁ] θεὸς ποὶ τὰν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —] πῦρ· ἁλίου [δὲ]
[ἀνίσχοντος — — — — — — — — — — — — — —] ὑγιὴς ἐγένε-
[το.         — — — — — — — — — — — — ἀκο]ντ[ι]σμένος
90 [— — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἁ λόγχα με-
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —] ὡμολόγησε
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]του ἀφικο-
[μένου — — — — — — — — — — — — — — —] εἰσῆλθε κα[ὶ]
[— — — — — — — — — — — — — — — — ἁμέ]ρας ὁ δράκων
95 [— — — — — — — — — — — — — — — — π]α[ῖ]ς Ἐμπεδο-
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]ενης αὐτῶι ․λο-
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]λαν δὴ φορῶν πεν-
[— — — — — — — — — — — — — — — — αὐ]τὸν ὁ θεὸς κε-
[λεύει — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]ν τᾶι καλουμέ-
100 [ναι — — — — — — — — — — — — — τὰ ποι]ταχθέντα ὑ[πὸ]
[τοῦ θεοῦ ἐπιτελέσας ὑγιὴς ἐγένετο.          — — —] Ἀναξαγόρα
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]αντος τοῦ Λάκω-
[νος — — — — — — — — — — — — — — — —] πριάμενος ἰα-
[τήρια(?) — — — — — — — — — — — — — — — — —]κα․․․ν
105 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]ρεανομ․․․
[— — — — — — — — — — — — — — — —] ἀπεδώρησε πρότε-
[ρον — — — — — — — — — — — — —][φ]ήλετο τὸ τριώβο-
[λον — — — — — — — — — — — δένδ]ρον(?) [ἀ]νέθαλε.  vac.
[— — — — — — — — οὗτος ἀφικόμενος ἐς] τὸ ἱαρὸν ὡς οὐκ ἐ-
110 [νύπνιον ἐναργὲς ἑώρη, ․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․] ἄξο[ν]α ․․․․ τὸν ἐν τῶι
[— — — — — — — — — — — — — — — —]ου ἀπῆλθε οἴκαδε. ἐ-
[— — — — — — — — — — — — — — — ἐγ]χειριδίωι διεχρῆτο αὐ-
[τὸν — — — — — — — — — — — — — ἀγ]καλίζεταί νιν ἁ θυγάτηρ
[— — — — — — — — — — — — ἐκρυέν]τος δὲ τοῦ αἵματος ἐκ τοῦ
115 [— — — — — — — — — — — Ἀρ]γεῖος ἐπίλαμπτος· οὗτος ἐγ-
[κοιμαθεὶς ὄψιν εἶδε· ἐδόκει παραστὰς] ὁ θεὸς τῶι δακτυλίωι πιέξαι
[τὸν ὀφθαλμόν(?), καὶ ἐκ τούτου ὑγιὴς ἐγ]ένετο. v Ἡράκλειτος Χῖος· οὗ-
[τος ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․ δ]ιαπλέων ἐκ Πειραέος εἰς
[Λευκάδα εἰς τὸ ἱαρὸν ἀφικόμενος ἐν]εκάθευδε καὶ ὄψιν εἶδε· ἐδό-
120 [κει οἱ — — — — — — — — φάμ]εν ὅτι οὗτος εἴη ὁ πρεσβύτας
[— — — — — — — — — — — — — — —] ὅτι αἴ κ’ ἔλθηι εἰς Λευ-
[κάδα ․․․․․․․17․․․․․․․․] τὸ χρυσίον· ἀφικόμενος δὲ εἰς Λευκάδ[α]
[․․․․․․․․19․․․․․․․․․ π]αρὼν ἐκομίσατο ἅπαν. v  Δαμοσθένης
․․․․․․․․19․․․․․․․․․ κ[η]λέων· οὗτος ἀφίκετο εἰς τὸ ἱαρὸν ἐπὶ
125 [κλίνας καὶ ἐπὶ βακτηρίας] ἀπερειδόμενος περιεπορεύετο· ἐγκοι-
[μαθεὶς δὲ ὄψιν εἶδε]· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς ποιτάξαι τετράμηνον ἐν τῶι
[ἱαρῶι παραμένειν, ὅ]τι ἐν τῶι χρόνωι τούτωι ὑγιὴς ἐσσοῖτο· μετὰ
[τοῦτο ἐντὸς τετρ]αμήνου ἐν ταῖς τελευταίαις ἁμέραις εἰσελθὼν
[εἰς τὸ ἄβατ]ον μετὰ δύο βακτηριᾶν ὑγιὴς ἐξῆλθε. vac.  ἀνὴρ τυφλὸς·
130 [οὗτος ἐν τῶι] βαλανείωι τὰλ λάκυθον ἀπέβαλε· ἐγκοιμιζομένωι δὲ
[ἐδόκει οἱ φάμεν] ὁ θεὸς ἐν τᾶι κλισίαι τᾶι μεγάλαι μαστεύειν τὰν
[λάκυθον, ἐπὶ δεξι]ὰ εἰσπορευομένωι. ἁμέρας δὲ γενομένας ἆγέ νιν
[ὁ θεράπων ποὶ] μάστευσιν· εἰσπορευθεὶς δὲ εἰς τὰν κλισίαν εἶδε
[τὰλ λάκυθον ἐ]ξαπίνας καὶ ἐκ τούτου ὑγιὴς ἐγέ[νετο]. vac.  Πα[μ]φάης
135 [Ἐπι]δαύριος φαγέδαιναν ἔνδος τοῦ στόματος ἔ[χων. οὗτ]ο[ς ἐγκ]οι-
[μαθε][ς][ψ]ιν εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς διοίξας τὸ στ[όμα τᾶι χηρὶ τὸ ἕλ]-
[κος][φε]λεῖν καὶ ἐκκαθᾶραι τὸ στόμα, καὶ ἐκ τού[του ὑγιὴς ἐγένετο].
Search Help