[ ] Paphl. — Sinope (Sinop) — 180-181 AD — LBW 1809+1811+ — CIL 3.238+6977+12219+ — AnnÉp (1979) 593
a.1 [Imperatori Caesari, divi Pii f(ilio), divi L. Aureli(i)]
Veri Parthici Maximi fratri, divi Hadriani nep(oti), divi Tr[aiani Parthici p]-
[r]on(epoti), divi Nervae [ab]n[e]p(oti) M. [A]u[re]l[io] An[t]o[nino Augus]-
ṭ(o) Germanico Sarmatico, p(ontifici) m(aximo), trib(unicia) pot(estate) XXX, imp(eratori) VIII, cọ(n)ṣ[(uli) III, p(atri) p(atriae)],
5 proco(n)s(uli), 〚ẹṭ Ḷ. Ạụṛẹḷịọ C̣ọṃṃọḍọ〛 Caesari Germạṇịc̣-
[o Sarmatico colonia Iulia Felix Sinopensium].
b.1 [Imperatori Caesari, M. Aureli(i) Antonini Germanici]
[S]ạṛṃạtici f(ilio), divi Pii nep(oti), divi Hadriani proṇẹp̣(oti), dị[vi]
[Traiani Parthici abnep(oti), divi Nervae adnep(oti), L. Aurelio Commodo Aug(usto) Germanico]
[S]armatico, pontif(ici) max(imo), trib(unicia) pot(estate) VI, imp(eratori) V, co(n)s(uli) III, p(atri) <p>(atriae),
5 [colonia Iulia Felix Sinopensium].
Search Help