[ ] Car. — Aphrodisias — 127 AD [iii] — LBW 1618; MAMA VIII 418
i [․․․
1 [․․․                              ․․․]ΟΣΑΠΑ
[․․․   ․․․                     διὰ τὰ]ς ἀκρό-
[ασεις ․․․                        ․․․]Α̣ τε τῆς
[․․․                              ․․․]Ι̣ΤΟΥΣ
5 [․․․                              ․․․]Α̣Ν εἰσφερ-
[․․․                              ․․․]Ι̣ ἐν πλει-
[στοις ․․․                        ․․․]ΑΣΤΟΥΣ
[․․․                              ․․․]Δ̣ΕΝΟΣ
[․․․                              ․․․]πολλάκις
10 [․․․                              ․․․] τ̣ήν τε αὐ-
[τ-․․․                            πρ]οσηκου-
[․․․                              ․․․]Λ̣ΗΣΘΑΙ
[․․․                     Γάιον Ἰούλιον] Λονγια-
[νὸν ․․․                                 ․․․]Ν̣ καὶ κατα
15 [․․․                              ․․․]Ο̣Ν̣ καὶ τῶν
[․․․                              ․․․]Τ̣Λ̣Ω καὶ ΔΕ
[․․․                              ․ π]ολειτείαν
[․․․                              ․․․]ΔΑ καὶ ΧΕΙ
[․․․                              ․․․]ΝΑΙ δὲ αὐ-
20 [τ-․․․                            ․․․] πόλεως
[․․․                              ․․․]ΜΑΣΕΦΗΣ
[․․․                              ․․․]ΡΟΣ δὲ το
[․․․                      ? Ἁλικαρνασ]σέων πο-
[λ-․․․                            ․․․]ΟΣ αὐτὸν
25 [․․․                              ․․․] ἀντίγρα-
[φον          ․․․σημανθὲν τῇ δημοσίᾳ σφραγεῖ]δι  stop leaf
ii [․․․
1 τῇ̣ ἄλλῃ ἐπιδημίᾳ καὶ ἐτείμησεν καὶ ἐκόσμησεν ἡ-
μᾶς καὶ ποιημάτων παντοδαπῶν ἐπιδείξεις ποι-
κίλας ἐποιήσατο, δι’ ὧν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους εὔφρα-
νεν καὶ τοὺς νεωτέρους ὠφέλησεν ἐπί τε τούτοις
5 ἅπασιν ἡσθεὶς ὁ δῆμος τειμὰς αὐτῷ προσέταξε
τὰς προσηκούσας ψηφίσασθαι stop δεδόχθαι Γάιον Ἰού-
λιον Λογγιανὸν προῖκα πεπολειτεῦσθαι παρ’ ἡμεῖν vac.
ὄντα καὶ ἄνδρα ἀγαθὸν καὶ ποιητὴν τὸν ἄριστον τῶν κα-
θ’ ἡμᾶς, ταῖς τε ἄλλαις πολειτείαις καὶ τειμαῖς τετει-
10 μῆσθαι ταῖς ἐκ τῶν νόμων μεγίσταις καὶ εἰκόσιν vac.
χαλκαῖς ἃς ἔν τε τοῖς ἄλλοις ἀνασταθῆναι τοῖς ἐπι-
σημοτάτοις τῆς πόλεως χωρίοις καὶ ἐν τῷ τῶν Μου̣-
σῶν τεμένει καὶ ἐν τῷ γυμνασίῳ τῶν ἐφήβων παρὰ
τὸν παλαιὸν Ἡρόδοτον stop ἐψηφίσθαι δὲ καὶ τοῖς βυβλί̣-
15 οις αὐτοῦ δημοσίαν ἀνάθεσιν ἔν τε βυβλιοθήκαις̣
ταῖς παρ’ ἡμεῖν ἵνα καὶ ἐν τούτοις οἱ νέοι παιδεύων-
ται τὸν αὐτὸν τρόπον ὃν καὶ ἐν τοῖς τῶν παλαίων συ[ν]-
γράμμασιν ὅπως δὲ καὶ τῷ δήμῳ τῶν συνγενῶν Ἀφρο-
δεισιέων φανερὰ γένηται ἡ ἡμετέρα περὶ τὸν πολε[ί]-
20 την αὐτῶν εὔνοια καὶ σπουδή stop δεδόχθαι καὶ ἀντίγρα-
φον τοῦδε τοῦ ψηφίσματος πεμφθῆναι διὰ αὐτοῦ τοῦ
Ἰουλίου τοῖς Ἀφροδεισιεῦσιν τῇ δημοσίᾳ σφραγεῖδι ση-
μανθὲν ἐξ οὗ κἀκεινο(ι) μαθήσονται τό τε ἡμέτερον ἦ%⁸¹-
θος ᾧ περὶ πάντας ὁμοίως τοὺς πεπαιδευμένοις
25 χρώμενοι διατελοῦμεν, καὶ αἷς τὸν ἄνδρα τειμαῖς ὡς
διενηνοχότα τῶν ἄλλων τετειμήκαμεν  stop, ? leaf vac.
iii.1 stop  leaf (at end of i) stop  ψήφισμα ἱερᾶς συνόδου vacat
[ἔδοξεν τῇ ἱερᾷ συνόδῳ τῶν ἀπὸ τῆς οἰκου]μένης περὶ τὸν Διόνυσον καὶ αὐτοκράτορα Τραιανὸ(ν) Καίσαρος θεοῦ vac.
[Τραιανοῦ Δακικοῦ Παρθικοῦ υἱὸν, θεοῦ Ν]έρουα υἱωνὸν, Ἁδριανὸν Καίσαρα Σεβαστὸν νέον Διόνυσον τεχνε[ι]-
[τῶν ? ἱερονεικῶν στεφανειτῶν καὶ τῶν σ]υναγωνιστῶν vac. εἰσηγησαμένου Θεοφράστου τοῦ Εὐβιότου Τρύφωνος vac.
5 [κωμῳδοῦ, Λαοδικέως, ἐπιψηφισαμένου Ε]ὐ̣τύχους τοῦ Εὐτύχους κωμῳδοῦ Ἀσιονείκου Ἱεραπολείτου vac.
[ἐπεὶ Γάιος Ἰούλιος, ? Γαίου υἱὸς, Λογγι]α̣νὸς ἀγαθὸς ἀτελὴς τραγῳδίων ποιήτης ἀνὴρ πὰντος λόγου καῖ πάσης
[․․․ 30/31 ․․․]Σ̣ΙΑΝ οὐ μόνον κοσμῶν ἀλλὰ καὶ συναύξων διὰ τῆς ἐναρέτου παιδείας
[․․․ 27/28 ․․․ μεγ]αλοφυεῖ δόξῃ λογιότητα, τὴν ἀδιάλειπτον εὔνοιάν τε καὶ σπουδὴν ΕΝ v.
[․․․ 30/31 ․․․]ΥΤΑΙ ὡς πληθύειν ἡμῶν τὴν σύνοδον καὶ συναύξειν, δι’ ὃ ἄθ̣ρ̣οον τὸ τῆς ΕΙ̣Ο̣
10 [․․․ 30/31 ․․․]Τ̣ΑΙ καὶ προτροπὴν τῶν μελλόντων ἐτείμησεν αὐτὸν εἰκόνι γραπτῇ vac.
[․․․ 25/26 ․․․ ἐν ᾧ ἂν ]τ̣όπῳ τῆς πατρίδος αὐτὸς προέ̣λ̣ηται, εἶναί τ̣ε̣ π̣ροήγορον διὰ βίου τῆς
[συνόδου ․․․ 24/25 ․․․]Ο̣ΧΗ τῆς ἀξίας ἄνδρας ταῖς πρεπούσαις τειμαῖς ἀμείβεσθαι stop ἐτελέσθη̣
[ἐπὶ ὑπάτων Μάρκου Γαουίου Σκουίλλα Γ]αλλικανοῦ καὶ Τίτου Ἀτ̣ειλίου Ῥούφου Τιτιανοῦ πρὸ ϛʹ καλανδῶν Ἀπρειλίων̣
[․․ 12/13 ․․ Θεοφράστου τοῦ Εὐβιότο]υ Τρύφωνος τοῦ καλουμένου Θεοφράστου Ὠρείωνος Λαοδικέως κωμῳ-
15 [δοῦ ․․․ 28/29 ․․․]Σ̣ καὶ γυμνασιάρχου, γραμματεύοντος δὲ Αἰλίου Κλαυδίου Διογένους vac.
[․․․ 31/32 ․․․]Ν̣ΤΟΣ Ἀπελ̣λα Χά̣ρ̣η̣τος Ἀφροδεισιέω̣[ς κι]θ̣α̣ρ̣ῳ̣[δο]υ̣ [․․․․․․․]ΟΥ vac.
Search Help
Contact Us