[ ] Lyd. — Sardis (Sart) — ca. 225-175 BC
1 [․․․․․․․]τας ε[— — —c.30— — — βα]-
[σι]λ̣εῦσ̣ιν Ἀντιό[χωι καὶ — — —c.25— — —]
[τ]ὴ̣ν ἀρχὴν ἧς ἀνέχον[το — — —c. 22— — —]
[․․․]άρχου συνχωρήσαντ̣ο̣[ς ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἀνά]-
5 [γ]ω̣σιν πρὸς αὐτοὺς ὀλβία[ν κ]αὶ ἄ[φθονον εὐδαιμο]-
[νί]α̣[ν], χρήσον̣[ται δ]ὲ ἐπ’ ἑαυ̣[τ]οῖς κα[ὶ νόμοις πᾶσιν οἷς]
[κ]α̣ὶ̣ ἐξ ἀρχῆς ἐχρῶντο· καὶ ἐπεὶ ἀπέ[δειξ]α̣ν̣ Τ[—c.5—]-
[․․]ι τήν τε πόλιν αὐτῶν ἐνπεπυρ[ῶσθ]αι καὶ [ἐξηρη]-
[μ]ῶ̣σ̣θαι ἐν τῶι πολέμωι καὶ τὰ ἴδια ἀπολωλεκ[ότας τῶν]
10 [πολι]τῶν τοὺς πλείστους διαπεφωνηκέ[ναι, [σεσῶι]-
[σθαι] δὲ ὀλίους παντάπασιν, καὶ ἠξίωσαν [ἄφεσιν χρη]-
[μά]των ποιήσ[α]σθαι καὶ τῶν [φ]όρων ἀπολῦ[σαι καὶ]
[ἐ]ποικίσαι τὸν τόπο[ν], συνεχώρησεν [α]ὐ̣[τοῖς —c.6—]
[δ]ωρος ἕως μὲν ἐτῶν ἑπτὰ μηθὲν α[ὐτοὺς διορ]-
15 [θοῦ]σθαι εἰς τὸ βασιλι[κ]ὸν ἀλλὰ ἀπολε[λύσθαι],
[ἀ]πὸ δὲ τοῦ ὀγδόου ἔτους διδόναι τρ̣ε[ῖς ἀναφορὰς]
[ἐκ] πασῶν τῶν γινομένων προσόδων πα[ρ’ ἕκαστον]
ἐ̣νιαυτὸν̣ ἀργυ[ρ]ίου μνᾶς εἴ̣κοσι καὶ ἄλλ̣[ως μὴ ἐν]-
οχλεῖσθ̣αι· εἶν[αι] δὲ αὐτοὺς ἀ[φ]ρουρήτ[ους ὡς καὶ]
20 [πρ]ότερον ἦσαν· εἶν[α]ι δὲ αὐτοὺς καὶ ἀν[ενοχλή]-
τους καὶ ἀλητου[ρ]γήτους· ἀπ̣ολελύ[σθαι δὲ —c.8—]
{²l. 22 is effaced and ll. 23-27 are unintelligible.}²
Search Help