Catalogue of lands (belonging to Zeus Osogo,) on stele; II2; found at Labraunda: *ILabraunda 69 (PH); BE 1973:415.  
[ ] ILabr 69
1 [․․․․․․․․․․․․․c.31․․․․․․․․․․․․․․ καὶ ὁ ποτ]αμὸς̣ ὁ κ̣α̣[λούμενος ․․․c.9․․․ καὶ]
[πέραν τοῦ ποταμοῦ ἱερὰ γῆ Διὸς Λ]α̣β̣ρ̣α̣ύ̣ν̣δου καὶ Ἀρτε̣μ̣ίδωρ̣ος Μ̣[έ]λ̣[ανος· ἄλλην τὴν]
[ὀνομαζομένην ․․․․c.13․․․․․] σ̣ὺν τοῖς ἐνοῦσι δένδρεσ̣ι πᾶσι καὶ ἀμπ̣[έλοις καὶ]
[․․․․․․․c.19․․․․․․․․ οἰκοπέδ]οις, ὅμοροι καὶ γείτονες Ἀριστέας Θ̣α̣ργηλίο[υ, ․․]
5 [․․․․․․․․․c.22․․․․․․․․․ Θαρ]γ̣ηλίου, Πολίτης Θαργηλίου καὶ τὰ ἱερὰ Ἀπόλλων̣[ος]
[καὶ Ἀρτέμιδος καὶ ἡ ἱερὰ γῆ Δι]ὸς Λαβραύνδου, Μεγακλῆς Ἰατροκλείους καὶ τὰ̣ δη-
[μόσια· ἄλλην τὴν ὀνομαζομένη]ν Τράπεζαν σὺν τοῖς ἐνοῦ̣σ̣ι δένδρεσι πᾶσι καὶ ἀμ-
[πέλοις καὶ ․․․c.9․․․ τοῖς ἐπ]ο̣ῦσι οἰκ̣οπέδοις καὶ ὕλασι, ἧι ὁμ̣οροῦσι καὶ γειτονεύ-
[ουσι ․․․․․․c.16․․․․․․ Ἀπολλ]ώνιος̣ Οὐλιάδ̣ους̣, Ἰάσων Οὐλιάδους̣, Ἀ[τ]τ̣ίν̣ας Μέ-
10 [λανος ․․․․․․․․c.20․․․․․․․․]ς Οὐλιάδους· ἄλλην τὴν ὀνομ̣αζ̣ομ̣έ̣[νην ․c.3․]α̣ς̣ σ̣ὺν̣
[․․․․․․․c.19․․․․․․․․, ἧι ὁμου]ροῦσι <ὁ> ποταμὸς ὁ κα̣λούμ̣ενο̣ς̣ [․]υ[․․]σ̣ι̣ο̣ς̣ κα̣ὶ ἱερὰ γῆ Ἀ̣-
[πόλλωνος καὶ Ἀρτέμιδος καὶ ἡ ἱερὰ] Δ̣ιὸς Λαβραύνδου καὶ ὁ ποταμὸς ὁ κ̣αλούμ̣ενος̣ Κε̣-
[νιως καὶ ἡ ὁδὸς ἡ δημοσία καὶ πέραν] τῆς ὁδ̣οῦ Μητρόδωρος [Ξ]ένωνος̣ κ̣αὶ πέρ̣αν τοῦ v2?
[ποταμοῦ ․․․․c.12․․․․ καὶ ἱερὰ γῆ] Διὸς̣ Λαβραύν<δου> καὶ Ἰατροκλῆ[ς] Ἰ̣ά̣σο̣ν̣ο̣ς̣· ἄ̣λλη̣ν̣ [τ]ὴ̣ν̣
15 [ὀνομαζομένην ․․c.8․․․ σὺν τοῖς ἐ]ν̣οῦσι δένδρεσι πᾶσι καὶ ὕλ̣ασι καὶ τῶι ἐπόντι̣ οἰ̣-
[κοπέδωι, ἡι ὁμοροῦσι ἡ ἱερὰ γῆ Διὸ]ς Λ̣αβραύνδου, Πρω̣τα̣γόρας̣ Θ̣εο̣δ̣ώρου καὶ ἡ ὁδὸς
ἡ δη̣μοσ̣ί̣α κ̣αὶ̣ [․]ε[․․․․․c.14․․․․․ Μ]έ̣ν̣η̣ς̣ Φ̣ανίου, Μητρόδ̣ωρος Ξένωνος καὶ ἱερ̣ὰ γῆ v
Διὸς Λαβραύνδου· ἄλλην τ̣[ὴν ὀνομαζομ]έ̣ν̣η̣ν̣ [․․]Λ̣ηωκα, <α>ἷς ὁμ̣ορ̣οῦσ̣ι ἱ̣ερὰ γῆ Δ̣[ιὸ]ς Λ̣α̣-
βραύνδου, Μητρόδωρος Ξένων̣[ος, ․․․c.11․․․․ καὶ ὁ ․․․c.11․․․․ κα]λ̣ού̣μεν̣[ος ποτα]-
20 μὸς καὶ συγγενικὴ γῆ καὶ πέραν <τ>ο[ῦ ποταμοῦ ․․․․․․․․․c.22․․․․․․․․․]έους̣· ἄ̣λ[λην τὴν ὀ]-
ν̣ομαζομένην Υα̣λωκα̣ μικρὰ σὺν̣ [τοῖς ἐνο]ῦ̣σ̣ι δέ̣ν̣[δρεσι πᾶσι καὶ τ]οῖς προσ̣οῦ̣[σι ․c.5․]
καὶ ὕλασι καὶ οἰκοπέδοις τοῖς ἐν τῆι κ̣ώ̣μηι, αἷς ὁμουροῦσ[ι αἱ ὁδοὶ] αἱ δ[η]μοσια̣ι̣ κα[ὶ πέραν]
τῆς̣ ὁδοῦ Ἰάσων Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀ̣σκληπιάδου, Μεγακλῆ̣ς̣ Ἐκατόμνω̣, Μεγα̣[κλῆς Ἰα]-
τροκλείου<ς> καὶ ἡ ἱερὰ γῆ Διὸς Λαρβαύ<ν>δ̣ου· ἄλλην γῆν τὴν ὀνομαζομέν̣η̣ν̣ [Υα]λ̣ω̣[κα μεγά]-
25 λα? καὶ τὰ καλούμενα Ερμαπιλος σὺ̣ν τοῖς ἐνοῦσι δένδρεσι πᾶσι καὶ ὕλασι, ἧι ὅμο[ροι]
αἱ ὁδ̣οὶ αἱ δημόσιαι καὶ ἱερὰ γῆ Διὸς Λαβραύ<ν>δου, Μεγακλῆς Ἑκατόμνω καὶ πέραν τῆς ὁδ̣[οῦ ἡ]
ἱερὰ Ἀπόλλωνος καὶ Ἀρτέμιδος, Μένης Φανίου καὶ Μω̣σσείων ἅλως καὶ <ἀ>πὸ διαβάντων̣
[τ]αύτας Μελαινεὺς Ἰατροκλείους· ἄλλας τὰς ὀνομαζομένας ἐν τῶι ἄνω πε̣δίωι τ̣ή[ν]
τ̣ε καλο̣υμ̣ένην Κεβιαλε̣α σὺν τοῖς ἐνοῦσ̣ι̣ [δ]έδρεσι πᾶσι καὶ τοῖς ἐποῦσι οἰκοπέ̣δ̣οι̣ς καὶ Βου-
30 α̣υλὴν σ̣[ὺν] τοῖς ἐποῦσι ο̣ἰκοπέδοις καὶ τὰ π̣ρὸς τῶι θεμελίωι, τὴν Μυὸς Ὀλοητου καὶ Παν-
τα̣κλεί̣ο̣υ̣ς̣ Α̣τ̣[․]ν̣η? καὶ τὴν Μέλανος τοῦ Ἄ̣τ̣[τ]εω καὶ Κενδηβοψορος τὰ Κορρι καὶ Τεβαωσιο[․]
καὶ τὴν Μ̣ε̣ν̣ί̣π̣π̣ου τοῦ Ἀττειο, <αἷς> ὁμοροῦσι ἱε[ρα γ]ῆ Διὸς Λαβραύνδου, Μεγακλῆς Μέλανος, Φ[α]-
νίας Λέον̣τ̣ο̣ς̣, [Ἀ]ττίνας Μέλανος, Ἰάσων̣ Ἀπολ̣λωνίου τοῦ Ἀσκληπιάδου, Θεόπομπος v2
Μαυσώλλου̣ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὰ̣ Κενδηβείων καὶ ὁ α̣ὐ[λ]ὼν ὁ̣ δημόσιος· ἄλλην γῆν̣ τὴν ὀνομαζομένην
35 Συισταν, ὅμοροι̣ [․․c.8․․․ Διο]ν̣υ̣σ̣ί̣ο̣υ̣, ἱ̣ε̣[ρὰ γῆ Δ]ι̣ὸς Λ̣αβραύνδου, Ἀττίν̣ας Μ̣έ̣λ̣α̣ν̣ος, Κενι-
ως καὶ πέραν̣ τοῦ π̣οταμοῦ Ἀττίνας Μέλαν̣[ος, Μ]ε̣γ̣ακ̣[λ]ῆ̣ς Ἑκατόμνω· ἄ̣λ̣λ̣ην γῆ̣ν τὴν ὀνο-
μαζομένην Κ̣ο̣Λ̣Λ̣[․]ν̣ι̣ρ̣ε̣α̣, ἧς ὅμοροι Μεγακλῆ̣ς̣ [Ἑ]κατόμνω, Πολίτ[ης Μέλα]νος τοῦ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣[ω]-
νίου, Ἀρτεμίδω̣[ρος] Μέλανος καὶ ἱερὰ γῆ Διὸς Λαβρ̣αύνδου· ἄλλη̣ν̣ [τ]ὴ̣ν̣ ὀνο[μ]α̣ζομέ̣ν̣[ην] Ο̣[․]
μ̣α̣ια, ἧς ὅμορο̣ι̣ Μ̣εγ̣α̣κλῆς Ἑκατόμνω, ἱερὰ γῆ Ἀπόλ<λ>ωνος καὶ Ἀρτέμ̣ι̣δος κα̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ Ταυροφόνι-
40 ον καὶ ὁ ποταμ̣[ὸ]ς [ὁ κ]α̣λούμενος Κινεως καὶ πέραν τοῦ πο̣ταμο̣ῦ Με̣γ̣ακλῆς Ἰ[α]τ̣ρο[κ]λ̣είους
καὶ Ἀριστείας̣ Δ̣ιονυσίου καὶ Π[ο]λ̣ίτης Μέλ̣ανος· ἄλλην τὴ̣ν̣ ὀν̣ο̣<μα>ζ̣ο[μέν]ην Εορμα σὺν τοἱς ἐ-
ν̣οῦσι δένδρεσι πᾶσι καὶ ἀ̣μπέ[λ]ο̣ις καὶ̣ τ̣ῆ̣[ι ἐ]πούσηι ἐπα̣ύλει [․․․c.10․․․,] ὅ̣μ[ο]ρο̣ι Μεγακλῆ̣[ς]
Μέλανος καὶ ἱ̣ε̣ρὰ γῆ Ἀρτέμιδος κ̣αὶ Ἀπόλλ̣ωνος καὶ ἡ ἱερ̣[ὰ] Δ[ιὸς Λαβρα]ύ̣νδου, [Ἀρ]ισ̣τείας Δι[ο]-
ν̣υσ̣ίου, Μ̣έ̣ν̣[ι]ππος Διονυσίο̣υ καὶ ἡ Κενιητ[ω]ν γῆ̣· ἄλλην τὴ̣ν̣ ὀν[ομ]α[ζομ]ένην [․]εαδοωκα, ἧς
45 [ὅμοροι ․․c.7․․]ς̣ Ἰατροκ̣λείους κ̣α̣ὶ̣ ὁ α̣[ὐλὼν ὁ] δ̣ημόσιος καὶ Π[ολ]ί̣τ̣η̣ς̣ Μ̣έ̣λανος τοῦ v3
[Ἀπολλωνίου.]  vacat
Search Help