[ ] Att. — non-stoich. — 450-430 a.
face A front.1 [․․․․․c.15․․․․․․]ΟΔ․
[․․․․c.12․․․․] ἐὰν δέ τ-
[ις τούτον τι ποι]ε͂ι τινέτο
[․․․c.11․․․․] το͂ι δέμο-
5 [ι ․c.7-8․․] ℎ̣ιέρειαν πα-
[ρέχεν vv Σκ]ί̣ροισι καὶ ℎεφ-
[αιστίοισι ὀ]πτανά ⋮ Ἀνθεί[ο]-
ισι καὶ Πρ[ε]ροσίοις ὀβολ-
ὸς ⋮ χαλκίον· ῥαβδοχε͂ν τὸς
10 ℎ̣ιεροποιὸς καὶ ℎὸς ἂν κελ-
εύοσιν· τὰ χσυγγεγραμμ-
ένα μὲ ἐ͂ναι ἀναφσεφίσα[ι]
ἐὰμ μὲ ℎεκατὸν παρο͂σιν
το͂ν δεμοτο͂ν     vacat
15 τε͂ιδε χοῖρος ⋮ ἐς τὸ Ἐλευ̣-
σίνιον Δαίραι ἀμνὲ ⋮ Πρε-
ρόαρχος vvv ⋮ ἐς τὸ Ἐλευσί-
νιον ⋮ Πρεροσίον τέλεον̣
θε͂λυ χοῖρος ἄρρεν [⋮] ἀπόμε-
20 τρα τεταρτεύς ⋮ τε͂ιδε ℎε-
μιτετάρτεον vv ⋮ πρεροσ-
ιάδον χριθο͂ν ℎύε δύο
ἄρρεν καὶ θέλεια ⋮ ἀπόμ-
ετρα [⋮] τεταρτεύς ⋮ τε͂ιδε
25 ℎεμιτετάρτεον        vacat
ἐς τὸ Ἐλευσίνιον ⋮ Χλοα-
ῖα χοίρ〚ο〛 ἄρρεν καὶ θέλει-
α ⋮ ἀπόμετρα ⋮ τρε͂ς ⋮ΙΙΙ vv
ἐς Ἄνθεια ℎῦς κριτὲ {ν} v
30 κύοσα χοῖρος ⋮ ἄρρεν ⋮ ἀπ-
όμετρα [⋮] τεταρτεύς ⋮ τε͂-
ιδε ℎεμιτετάρτεον vv
       vacat 0.25
33 〚Γ̣Ε․․Ε̣․Ρ̣․․․Ο̣․c.5․Σ․〛
〚․․․․․․․c.18․․․․․․․〛
35 〚θ̣έλ̣[ε]ια̣ Ε․․․c.11․․․․〛
〚․․․ΕΥ․c.5․ℎ․Τ․Σ․․Ε․․〛
        vacat 0.03
face B back.1 [․․․]Ε[․․․․c.13․․․․․ ἀπ]-
[ό]μετρα [τεταρτεύς ⋮ τε͂ι]-
δε v ℎεμιτ[ετάρτεον vv]
πρεροσιάδ̣[ον χριθο͂ν v]
5 ℎύε δύο θέ[λεια ἄρρεν]
ἀπόμετρα [τεταρτε]-
ύ̣ς [⋮] τε͂ιδε ℎεμι̣[τετάρτε]-
ον Ε̣[․․․․c.13․․․․․ ἐς]
τὸ Ἐλευσίνιον̣ [․c.6․․]
10 [․]Α̣[․2-3․]Μ[․․․․c.13․․․․․]
[․3-4․]Π̣[․․]Δ̣[․5-7․․]〚Ο̣Ν̣Λ̣Ε̣[․1-2․]
Α[․․․․․․c.17․․․․․․․]
Λ̣Υ[․2-3․]Ε̣[․2-3․]Λ[․1-2․]Ρ̣[․2-3․ 〚ἀ]πόμ〛|ετρα | τρε͂ς
ℎΕΚ[․․․․․c.15․․․․․․]
15 ΤΕ[․․․․․․c.16․․․․․․]
ΑΙ̣[․․]Ε[․․․․c.13․․․․․]
Ρ̣[․․․․․․c.17․․․․․․․]
ΕΙ̣Φ̣[․․․․․c.15․․․․․․]
Ε[․․․․․․c.17․․․․․․․]
20 ἀπόμ̣[ετρ]α̣ [․․․c.10․․․]
ον ⋮ [․5-7․․]〚․․8-9․․․ τέ〛|λ̣εον
〚Δ𐅂̣𐅂̣ ℎ̣ι̣ε̣ρ[ε]ό̣σ̣[υνα 𐅂𐅂𐅂𐅂?]
[․]ΝΘΕ̣Ο̣Ι̣Λ̣[․․c.7․․ τέλε]-
ον θ̣ε̣͂[λυ χοῖρος? ἀπόμετρ]-
25 α [τε]τ̣[αρτεύς ⋮ τε͂ιδε ℎεμι]-
τετ̣ά̣ρ̣[τε]ο[ν ․․․c.10․․․]
ℎυ[․․․]ο̣[․․․c.9․․․] χ̣ο[ῖ]-
ρο[ς ․c.4․ ἀπόμετρα] τε-
ταρ[τεύς ⋮ τε͂ιδε] ℎ̣[εμι]τετ-
30 άρτε̣ο̣[ν ⋮ ἐς τὸ Ἐλ]ε̣υσίνιον
Χλοα̣[ῖα χοί]ρο̣ θέ̣λεια ⋮ ἄρρε-
ν ⋮ ἀπό[με]τρα ⋮ τρε͂ς ⋮ ΙΙΙ vvv
ℎεκάτες ⋮ ℎιερείαι ⋮ ℎο͂ν ἂν τ-
ε͂ι ⋮ ℎεκάτει θύεται ⋮ διδόνα[ι]
35 [κ]ολε͂ν, πλευρόν vv ⋮ ζακορε[․1-2․]
[․]ΟΣΑΝ φερει καταλ̣ειφε[․2-3․]
[․․]#⁷#⁷ΟΣ̣Ι̣Μ̣#⁷Α̣ΘΑΡΕΣ[․]Ο[․c.3․]
[․․․․c.12․․․․]#⁷Μ̣[․c.4․]
— — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us