Roman law concerning piracy; 101/100 BC; found at Knidos, copy also found at Delphi: FD III 4 no. 37; SEG 3, 378; *Hassall & Crawford & Reynolds, JRS 64, 1974, 195-220 (PH); BE 1976:658; Lintott, ZPE 20, 1976, 65-82 (non vidi); BE 1977:467; **SEG 26, 1227 (col. 5, ll. 14-25. 27-33, 35-42, 44-45); Ferrary, MEFR 89, 1977, 619-660 (non vidi); SEG 27, 720; BE 1978:93; **Oliver, ZPE 32, 1978, 279 (col. 3, line 31); BE 1979:468; Martin, ZPE 35, 1979, 153-160; BE 1980:482; SEG 28, 844; **SEG 29, 1075 (col. 2 l. 8, col. 4 ll. 6, 30, 33, col. 5 l. 13); SEG 37, 867.  
[ ] JRS 64, 1974, 195-220
See also:
2.0 {²two lines completely illegible}²
[․]Α̣[—] δ̣ή̣[μου] Ῥωμαί-
[ων ․․]Α̣[—] τὰς τῶν
[․c.4․]Μ[—]ΝΕΠΟ
[—]ΗΤΑΙ̣ ἐκτὸς
5 ἀπεδίδοτο [․․c.7․․]Ο̣Λ̣Λ̣[․]Π̣Α̣Λ̣Α̣Ι̣Ο̣[․․]
[․․]π̣ο̣ι̣εῖν ἄνευ δόλου πονηρ̣ο̣ῦ [οἵ τε] π̣ο-
λ̣ῖ̣τ̣α̣ι̣ Ῥ̣ω̣[μ]α̣ί̣ων [οἵ] τ̣ε̣ σ̣ύ̣[μμ]α̣χ̣ο̣ι̣ ὀνόμα-
τ̣[ο]ς̣ Λ̣α̣τ̣[ίνου ὁμοί]ω̣ς̣ τε τῶν ἐθνῶν οἵτι-
νες ἐν φιλί̣α̣ι̣ δήμου Ῥωμαίων εἰσίν
10 ὅ̣π̣ω̣ς̣ μ̣ε̣τ̣’ ἀ̣[σ]φ[α]λεία̣ς̣ π̣λ̣οί̣ζεσθαι δύνων-
τ̣α̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ῶ̣[ν] δ̣[ι]κ̣αίων τυνχ̣ά̣νωσιν vacat
ὕπ̣α̣τ̣οι̣ ἄ̣ρ̣χο̣[ν]τ̣ες οὓς̣ στρ̣α̣τιώ̣τα̣ς κ̣α̣τ̣ὰ̣
νό[μ]ον ἢ ψήφισμα πρὸς τὸν στρατη-
γὸν [ἢ ἀ]ντι[σ]τράτηγον ἢ ἀνθύπατον τὸν
15 τὴν Μ[ακε]δονίας ἐπαρχείαν διακατέχοντα
ὅπ[ως] ἀποκατασταθῶσιν τούτωι τε
ἵν[α] π̣α̣ρ̣α̣δ[ο]θῶσιν ποιῆσαι φροντίσαι δεῖ ἢ
δεήσει οὗτοι οἱ ὕπατοι τούτους τοὺς
στρατιώτας εἰς τὴν Μακεδονίαν εἰς
20 τὴν ἐπαρχείαν μὴ ἀποστελλέτωσαν
μήτε ἀποκομισθῆναι μήτε παραδοθῆναι
φροντισάτωσαν τοῦτό τε αὐτοῖς ἄνευ
ἐλασσώματος ἰδίου ποιῆσαι ἐξέστω πε-
ρί τε ὧν ΑΥΤΟΥΣ ὑπάτους ἐπὶ τὴν σύνκλη-
25 τὸν κατὰ τὸν νόμον ἢ ψήφισμα ἐπανε-
νεγκεῖν δεῖ ἢ δεήσει ὁ τούτοις τοῖς
στρατιώταις τοῖς ἐν Μακεδονίαι οὖ-
σιν σίτου δοθήσεται ὅσον ἡ σύνκλητος δί-
καιον ἡγήσεται μισθῶσαι ὅπως μισθω-
30 θῇ τοῦτο οἱ ὕπατοι ἐπὶ τὴν σύνκλητον
μὴ ἀναφερέτωσαν μήτε μισθῶσαι
3.0 [φροντισάτωσαν —]
a {²perhaps sixty lines lost}²
1 [․․c.8․․․]Ι̣ΕΙΑΣ βασιλέως ἐθνῶν Τ̣ΕΟ̣[․c.4․]
[․c.4․] εἴς τ̣ε ἕκ̣α̣σ̣τον Γ̣[․c.6․․]ΓΝΩΛ̣[․c.6․․]
[․․]ΜΗΙ̣Ι̣Η̣Ι̣Σ̣Τ̣Ο̣Υ̣[․]ΟΣΤΙ̣Κ̣[․]Μ̣Α̣ΣΙΝΠ̣[․c.6․․]
Ε̣ΩΣΤΟΙ̣ΣΣ̣Ε̣Ι̣[․․․]Ε̣Ι̣Ι̣Ι̣Λ̣ κ̣α̣ὶ̣ Μᾶρκος Ι̣Ι̣[․c.6․․]
5 Κάτων στρατηγὸς ἐκ̣ύρω̣σε̣ πρὸ ἡμερῶν γʹ νων-
ῶν Φεβραίων ἐκτ̣ὸ̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣ [ἐ]π̣α̣ρχείας ἕ̣κα̣σ̣τ̣ο̣-
ς Ε̣[․]Ω̣ Υ̣Π̣[․c.4․]Ν̣[․c.5․]Ε̣[․c.4․] μ̣ή̣τ̣ε̣ π̣ο̣ι̣ε̣ί̣τ̣ω̣ [․․]
[․․]Γ̣Η̣Σ̣Α̣Υ̣[․․․c.9․․․]Χ̣Ι̣Ρ̣Η̣Α̣ΞΙΕΙ εἰδὼς δ̣ό̣λ̣ω̣ι̣
πονηρῶι [․․․] ἐκ [․․․․․c.15․․․․․․]ΝΗ̣Α̣Ι̣Ο̣[․]Ο[․c.3․]
10 ἐκτὸς τ[ῆς] ἐπαρχείας ἧ̣ς αὐτὸν ἐπαρχείας κ-
ατὰ τοῦτον τὸν νόμον εἶναι δεῖ ἢ δεήσει
εἰ μὴ ἀπὸ συγκλήτου γνώμης πορεύεσ-
θαι μήτε προαγέτω εἰ μὴ διαπορείας ἕνε-
κεν ἢ δημοσίων χάριν πραγμάτων τούς τε ἑ-
15 αυτοῦ κωλυέτω εἰδὼς ἄνευ δόλου πονηροῦ
οἵτινες δῆμοι ἅ τε ἔθνη ὅταν τοῦτον τὸν νό-
μον ὁ δῆμος κυρώσηι βασιλεῖ βασιλεῦσιν δή-
μοις τε πρὸς οὓς φιλία συμμαχία τῶι δή-
μωι Ῥωμαίων ἐστὶν φόρους προσόδους
20 τε στρατιώτας τε τελῶσιν ἐν τούτωι
τῶι νόμωι οὐκ ἠρώτηται vacat
στρατηγὸς ἀνθύπατός τε ὁ{ς} τὴν Ἀσίαν ἐπαρ-
χείαν διακατέχων οὗτος ὧι ἔλασσον Λυ-
καονίαν διακατέχηι ὧι τε ἔλασσον τούτου
25 ἢ ἐπαρχεία Λυκαονία καθὼς καὶ πρ<ὸ> το<ῦ> τοῦ-
τον τὸν νόμον κυρωθῆναι ὑπῆρχεν ἐν̣
τούτωι τῶι νόμωι οὐκ ἠρώτηται vacat
ὕπατος ὁ πρῶτος γενόμενος γράμματα
πρὸς τοὺς δήμους πολιτείας τε πρὸς οὓς
30 ἂν αὐτῶι φαίνηται ἀποστελλέτω τὸν δῆ-
μον τὸν Ῥωμαίων ΕΝΕΠ̣Ι̣ Α̣Ν̣Α̣ΞΙ̣ΑΙ ὥστε τοὺς
πολίτας Ῥωμαίων καὶ τοὺς συμμάχους Λα-
τίνους τε τῶν τε ἐκτὸς ἐθνῶν οἵτινες ἐν
τῆι φιλίαι τοῦ δήμου Ῥωμαίων εἰσὶν μετὰ ἀσ-
35 φαλείας πλοίζεσθαι δύνωνται v τήν τε Κιλι-
κίαν διὰ τοῦτο τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτον τὸν νό-
μον ἐπαρχείαν στρατηγικὴν πεποιηκέναι
ὁμοίως τε πρὸς τὸν βασιλέα τὸν ἐν Κύπ̣ρ̣[ωι] δι-
ακατέχοντα καὶ βασιλέα τὸν ἐν Ἀλεξ̣α̣ν̣δ̣ρ̣ί̣-
40 αι καὶ Αἰγύπτωι βασιλεύοντα καὶ πρὸς [β]ασιλέ-
α τὸν ἐπὶ Κυρήνηι βασιλεύοντα καὶ πρὸς βασι-
4.0 [λεῖς τοὺς ἐν Συρίαι βασιλεύοντας —]
a {²perhaps c. 60 lines lost}²
1 ΘΑ[—]
[—]Ι̣ΟΙ̣Ι̣[․c.4․]
[—] κατὰ τοῦτον τὸν νόμον τὴν [․c.4․]
[․c.5․ κατέ]χωσιν ἵνα οὗτος ὁ νόμος οὕτως [γέν]-
5 ητα[ι κύρι]ο̣ν̣ φροντίζειν ἔστω vacat.
στρα̣τ̣η̣[γὸς ἀντιστρά]τηγος ἀνθύπατός τε ὃς ἂ[ν]
κ̣α̣τ̣ὰ [τοῦτον τὸν ν]όμον ἢ ψήφισμα ἢ συνκλήτου δό-
[γμα Μακεδονί]α̣ν̣ ἐπαρχείαν διακατέχηι διακαθέ-
ξ[ηι εὐθὺ]ς [εἰς] Χερσόνησον Καινεικήν τε ἣν Τί-
10 το[ς Δείδιος] πολεμῶν δορίκτητον ἔλαβεν πο-
[ρευέσθ]ω̣· οὗ τε ἐπαρχεία Χερσόνησός τε Και-
ν[εικὴ ἔστ]ω, ταύτην τε τὴν ἐπαρχείαν ἅμα
με[τὰ τῆς] Μακεδονίας διακατεχέτω ποιείτω τε
ὅπως [αὐ]τῶι ἂν κάλλιστα δοκῆι γεγονέναι ἵ-
15 να ταῖς δημοσίαις προσόδοις ταῖς ἐν ἐκείνηι
τῆι [χ]ώραι οὔσαις κατὰ τὸν νόμον καρπίζον-
ται ὅν ποτε ταύταις ταῖς δημοσίαις προσό-
δοις κα[ρ]πίζεσθαι δεήσει οὗτός τε καθ’ ἕκαστον
ἐνιαυ[τ]ὸν μὴ ἐλάσσω ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις
20 πρὸ το[ῦ] αὐτῶι ἕτερον διαδέξασθαι ἡμερῶν ἑξή-
κοντα ἔστω ἐργασίαν τε δότω ὡς ἂν δύνα-
τος ἧι ποιεῖν ὥστε πρὸς οὓς πρὸς τὸν δῆμον
τὸν Ῥωμαίων φιλία συμμαχία τέ ἐστιν ὅπως
τῶν ὁ[ρ]ίων μὴ ἐξωθῶνται μήτε τις αὐτοῖς ἐν-
25 ποδῶς μήτε ἀδικήματα γίνηται ἵνα τε οὗτος
ὁ στρα[τ]ηγὸς ἢ ἀνθύπατός τε ὅ τε τὴν τῆς Μακηδο-
νίας ἐ[π]αρχείαν διακατέχων πρὸ τοῦ ἐκ τῆς ἐπαρ-
χεία[ς ἐ]κχωρεῖν κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα
τὸ ἐ̣[π’ α]ὐτὸν̣ γενόμενον ὅρια τῆς Χερσονήσου τῆς
30 Καινε[ι]κῆς σ̣τ̣ήση<ι> οὕτως καθὼς ἂν αὐτῶι δοκῆ<ι> κάλλισ-
τα γεγ[ο]νέναι ὡς τάχιστα vacat.
ἐὰν οὗτ[ος] ὁ στρατηγὸς ὧι τῆς Ἀσίας Μακεδονίας τε
ἐπαρ[χεί]α ἐγένετο τῆς ἀρχῆς αὐτὸν ἀπείπηι ἢ ἀπείπη-
ται Ν[․c.4․]Ν̣ ἐπιταγῆι ἐξουσία πάντων πραγμά-
35 των [ἐπ]ιστροφήν τε ποιεῖσθαι κολάζειν δικαιοδοτεῖν
κρείν[ειν κ]ριτὰς ξενοκριτὰς διδόναι ἀναδόχων κτημά-
των [․c.6․․]Ε̣ΑΡΟΔΟΣΕΙΣ ἀπελευθερώσεις ὡσαύτως κα-
τὰ τὴν [δ]ικαιοδοσίαν ἔστω καθὼς ἐν τῆι ἀρχῆι ὑπῆρ-
χεν ο[ὗτ]ός τε ὁ ἀνθύπατος ἕως τούτου ἕως ἂν
40 εἰς τὴν̣ [Ῥ]ώμην ἐπανέλθηι ἔστω vacat.
ἐὰν οὗτος ὁ ταμίας ἢ ἀντιταμίας ὧ<ι> τῆς Ἀσίας Μακεδ[ο]-
νίας τε [ταμι]εία ἐγένετο τῆς ἀρχῆς αὐτὸν ἀπείπη<ι>
ἢ ἀπ[είπη]ται[ι] ὁμοίως τῶν χρημάτων τῶν δη-
5.0 [μοσίων —]
a {²perhaps c. 60 lines lost}²
1 {²one line quite illegible}²
[—]Ε̣[—]
[․c.4․]Ρ̣Ε̣[․c.5․]Ε̣[—]
ΕΠ̣Ι̣Δ[․c.5․]Ο̣Π̣Ε̣Ι̣Τ̣[— περὶ τού]-
5 του τοῦ πρά̣[γ]μ̣α̣τος Ν̣Ε̣[․]Ο̣Υ̣[․c.5․]Α̣[․]Ο̣[․]Ν̣[—]
ΤΟΥΤΟ[—]
ΟΥΤΕ[․]Ο̣[—]
ἐκ τῶν χ[ρ]ημά̣των [—]
Ο̣Ι̣Π̣[—]
10 ΣΟΜ̣Ε̣Ν̣[․c.5․]Τ̣Ι̣Ν̣Ο̣Σ̣Τ̣Ε̣[․]Ο̣Υ̣[—]
ΜΕΝΟ̣Σ̣[․․]Τ̣Ο̣Ν̣Η̣[․]Ο̣Ι̣[․]Α̣[․․․c.10․․․]Τ̣Τ̣Ε̣[—]
ΜΕΤΑ̣Ε̣Π̣[․c.4․]Π̣Ρ̣ΟΣΑΧ̣Θ̣ΕΙ̣[—]
ΝΕΧΘ̣Ε̣ [․c.5․ χρ]ήμ̣α̣τος ἑκασ[τ—]
Π̣Α̣Ρ̣[․]Ρ̣Ο̣[․․]Ο̣Ι̣Ι̣Ι̣Ρ̣Λ̣Λ̣[․] τ̣ε̣σ̣σ̣α̣ρ̣ά̣κον̣τ̣α̣ πέν[τε ἑλεῖν ἐκ τῶν]
15 τ̣ρ̣ι̣α̣κ̣ο̣σ̣ί̣ω̣ν̣ ἐκείνου ὧι τούτου κατ[ηγορεῖται, ἔστω κρ]-
άτ[ο]ς.  ἵν̣[α] τ̣ο̣ῦ̣ γ̣έ̣ρ̣α̣τ̣[ο]ς̣ ἐ̣κ̣[στ]ῶ̣σ̣ι̣ τ̣ρ̣ι̣ά̣κον[τα ἐκ τῶν τεσ]-
σαράκοντα πέντε π̣ρ̣[ὸ]ς̣ τ̣[οῦ]τ̣ο̣ ἕκ̣α̣σ̣τ̣ο̣ς̣ [τῶν ἀγόντων ἡ]-
μ̣έ̣ρ̣α̣ι̣ δ̣ί̣κ̣η̣[ς ἀν’] ἕνα ἕκαστος ἐ̣κ̣ τ̣ούτ̣[ων? κριτῶν ἀπολεγέτω,]
ἕως οἱ δ̣εκαπ̣έν̣τε λοιποὶ [ἐκλεκτ]ο̣ὶ̣ [ἂν ὦσιν.  ἐάν τις νοσῆι,]
20 ὑπὲρ ἐκείνου ἄρχων ὃν ἀντὶ α̣ὐ̣τοῦ ἕ̣κ̣α̣σ̣[τος ἂν ἕληι, εἰσέτω]
μέχρι̣ τούτου ἕως <δ>έκ[α] α̣ἱ̣ρ̣[εθῶσιν ἄν, οἷς περὶ τούτου τοῦ]
πράγματος εἰς ἐκεί<ν>ους δέδωκ̣εν [ε]ἰ̣σ̣ι̣[έναι.  ἄρχων, ὅπως]
ἐκεῖνοι κρείνωσιν ὀμωμοκό[τ]ες [περὶ τῆς ζημίας, ἀπαιτη]-
τεοῦ ὡς̣ τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἐ̣[ξ]έ̣μ̣[αθον,] δ̣[έλτοις κηρί]-
25 ναις πρὸς αὐτὸν περὶ τούτου τοῦ π̣ρ̣ά̣γ̣μ̣α̣τ̣ο̣ς̣, ἵ̣[να κρυφῇ]
κριθῆι, καὶ, καθὼς ἐκείνωι τὸ πλέον μ̣έρος π̣ερ̣[ὶ τούτου]
τοῦ πράγματος γνώμην ἀπεφήνατο ἢ̣ κ̣[ατακρῖναι ἢ λῦ]-
σαι, ποιείτω.  ε̣ἴ̣ς̣ τε τοῦτο <τὸ> πρᾶγμα [τῶι ἄγ]ο̣ν̣[τι μάρτυ]-
σιν προσαγγεῖλαι μέχρ<ι> εἴκοσι δοθήτω ἐ̣ξ̣ου[σία. ἔπαι]-
30 νον μὴ ἄλ̣λως, οἷς τοῦτο τὸ πρᾶγμα μαρτυ̣[ρεῖν ἂν γένηται,]
λέγειν ἢ ὥς̣, καθὼς ἂν, εἰ ἐκείν̣ο̣υ̣ ὄνομα π̣ε̣[ρὶ τοῦθ’, ὅ ἐστι με]-
ταπορευθησομένου προσπεφωνη̣μ̣ένον, [καταφέροι, ἐξ ἐπιπέ]-
δου μαρτυρίαν τε ἐξῆι λέγει<ν>.  ὅστις κατὰ τ̣ο̣ῦ̣τ̣[ον τὸν νόμον]
λελυμένος ἔσται ὥστε προκρ̣ίματος ἀδικ[ίας ἄλλης μὴ ὑπεῖ]-
35 ναι περὶ τούτου τοῦ πράγματος ἐφ’ οὗ ο̣ὕ̣τω[ς κατηγορία]
ἔσται, κατ̣ὰ τ̣οῦτ̣ον τὸν νόμον̣ μὴ ἔνοχο̣ς̣ ἔστ̣[ω μηδ’ εἰς αὐτὸν]
περὶ τούτου τοῦ πράγ̣μ̣α̣τ̣ος κ̣ατὰ τοῦτο̣ν̣ τ[ὸ]ν ν̣[όμον ἔστω ἀφορ]-
μή· ἔστω δ̣ὲ̣ κ̣ατὰ τοῦτον̣ τὸν νόμον̣ [μ]ὴ κ[ατάχ]ρε̣ο̣ς̣ [ὁ λελυμένος]
ἕκαστος αὐτῶν χρημά̣τ̣ων ὅθ̣ε̣ν̣ [ἀπηίτηται.  ὅστις κατὰ τοῦ]-
40 τον τὸν νόμον καράκρι̣τ̣ος ἔσται τὸ̣ τούτο<υ> χρῆ[μα ἄρχων, παρ’ ὧι] τοῦτο]
τὸ κριτήριον διήκο̣υ̣σ̣εν ἐκ τῶν ὑπ̣α̣ρ̣χ̣ό̣ν̣των̣ [τῶι κατακρίτω]ι̣ vacat
εἰσοδιασάτω ἀποκαταστησάτω [ποιείτω τε ὅπως, ἐπειδὰν] οὕ-
τως εἰσοδιάσηι ἢ ἀποκαταστήσηι τὸ ἥμι[συ τούτου τοῦ χρή]ματος
εἰς τὸ δημόσιον πρὸ̣ς̣ τὸν ταμίαν ἀποκα[τασταθήσεται,] τὸ δὲ ἥ-
45 μισυ [ἄγ]ειν ὧι δοθῆται, ἀποδοθῆτ̣α[ι —]τον
Π[․․․]Χ[․]ΗΜΑΤΟ[—]
Search Help
Contact Us