[ ] Karien — Knidos (Tekir) — 100 v.Chr. — JRS 64.1974.195-220
See also:
[A].1 {²Delphoi A, Z. 1-12. Der entsprechende Text aus Knidos—vermutlich im oberen Teil von col.II—ist nicht erhalten.}²
II.1 [               ] τ̣ῶ̣ι̣ δ̣ή̣μ̣ω̣ι̣ Ῥ̣ωμαί-
  ω̣ν̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ν̣ τ̣ὸ̣ν̣ ν̣ό̣μ̣ο̣ν̣, ὅ̣π̣ως τῶν
  ἐ̣[θν]ῶ̣ν̣ μή τ[ι]σ̣ι̣ν̣ ἄ̣δ̣ι̣κ̣α̣ π̣ρ̣ά̣γ̣μ̣α̣τ̣α̣ [μήτε]
[      ] πρ̣ά̣[γ]μα̣τ̣α̣ γένηται, εἴπε̣ρ̣
5   κ̣ατεδίδοτο π̣ρ̣ά̣γ̣μ̣α̣τ̣α̣, κ̣α̣τ̣ὰ̣ δύν̣α̣-
  μ̣ι̣ν ποιεῖν ἄνευ δόλου πονηροῦ οἵ τε πο-
  λῖται Ῥωμαίων οἵ τε σύμμαχοι ὀνόμα-
  τος Λατίνου ὁμοίως τε τῶν ἐθνῶν, οἵτι-
  νες ἐν φιλίαι τοῦ δήμου Ῥωμαίων εἰσίν,
10   ὅπως μετ’ ἀ[σ]φ[α]λείας πλοΐζεσθαι δύνων-
  ται καὶ τῶ[ν] δ[ι]καίων τυνχάνωσιν.
ὕπατ̣οι ἄ̣ρ̣χο̣[ν]τες, οὓς̣ στρ̣α̣τιώ̣τα̣ς κ̣α̣τ̣ὰ̣
  νό[μ]ον ἢ ψήφισμα πρὸς τὸν στρατη-
  γὸν [ἢ ἀ]ντι[σ]τράτηγον ἢ ἀνθύπατον τὸν
15   τὴν Μ[ακε]δονίας ἐπαρχείαν διακατέχοντα
  ὅπ[ως] ἀποκατασταθῶσιν τούτωι τε
  ἵν[α] π̣α̣ρ̣α̣δ[ο]θῶσιν ποιῆσαι φροντίσαι δεῖ ἢ
  δεήσει, οὗτοι οἱ ὕπατοι τούτους τοὺς
  στρατιώτας εἰς τὴν Μακεδονίαν εἰς
20   τὴν ἐπαρχείαν μὴ ἀποστελλέτωσαν
  μήτε ἀποκομισθῆναι μήτε παραδοθῆναι
  φροντισάτωσαν· τοῦτό τε αὐτοῖς ἄνευ
  ἐλασσώματος ἰδίου ποιῆσαι ἐξέστω· πε-
  ρί τε ὧν <τοὺς> αὐτοὺς ὑπάτους ἐπὶ τὴν σύνκλη-
25   τον κατὰ τὸν νόμον ἢ ψήφισμα ἐπανε-
  νεγκεῖν δεῖ ἢ δεήσει, ὃ τούτοις τοῖς
  στρατιώταις τοῖς ἐν Μακεδονίαι οὖ-
  σιν σίτου δοθήσεται, ὅσον ἡ σύνκλητος δί-
  καιον ἡγήσεται μισθῶσαι, ὅπως μισθω-
30   θῇ, τοῦτο οἱ ὕπατοι ἐπὶ τὴν σύγκλητον
  μὴ ἀναφερέτωσαν μήτε μισθωσάν-
                vacat
III [των {²⁶μισθωσάντων}²⁶
1 [       ]․είας βασιλέως ἐθνῶν τε δόγμα
[ἔστ]ω̣, εἴς τε ἕκαστον πρᾶγμα γνώμη ἔσ-
[τ]ω̣. μήτε τις τούτοις τοῖς π̣ρ̣ά̣γμασιν ὑπεναν-
  τίως τοῖς ἐν τῶι νόμωι, ὃν Μάαρκος Πόρκιος
5   Κάτων στ̣ρ̣α̣τ̣η̣γ̣ὸ̣ς̣ ἐκ̣ύ̣ρ̣ω̣σε πρὸ ἡμερῶν ε̣ʹ τ̣-
  ῶν Φηραλ̣ίων, ἐκτὸς τῆς ἐπαρχείας ἐκτασ-
  σέτω μήτε ἀγέτω τ̣ι̣ς̣ μήτε πορευέσ-
  θω τ̣ι̣ς̣ δ̣ι̣’ ἃ̣ ἑ̣κάσ̣[τοτε] ἐ̣π̣άξει εἰδὼς δόλωι
  πο̣νηρῶι, μ̣ή̣τ̣ε̣ τ̣ι̣ς̣ ἄ̣ρ̣χων μ̣ή̣τ̣’ ἀντάρχων
10   ἐκτὸς τῆς ἐπαρχείας, <ἐφ’> ἧ̣ς αὐτὸν ἐπαρχείας̣ κα-
  τὰ τοῦτον τὸν νόμον εἶναι δεῖ ἢ δεήσει,
  εἰ μὴ ἀπὸ συγκλήτου γνώμης πορεύεσ-
  θαι μήτε προαγέτω εἰ μὴ διαπορείας ἕνε-
III/B.14   κεν ἢ δημοσίων χάριν πραγμάτων, τούς τε ἑ-
15   αυτοῦ κωλυέτω {εἰδὼς} ἄνευ δόλου πονηροῦ.
οἵτινες δῆμοι ἅ τε ἔθνη, ὅταν τοῦτον τὸν νό-
  μον ὁ δῆμος κυρώσηι, βασιλεῖ βασιλεῦσιν δή-
  μοις τε, πρὸς οὓς φιλία συμμαχία <τε> τῶι δή-
  μωι Ῥωμαίων ἐστίν, φόρους προσόδους
20   τε στρατιώτας τε <    > τελῶσιν, ἐν τούτωι
  τῶι νόμωι οὐκ ἠρώτηται.
στρατηγὸς ἀνθύπατός τε ὁ{ς} τὴν Ἀσίαν ἐπαρ-
  χείαν διακατέχων, οὗτος ὧι ἔλασσον Λυ-
  καονίαν διακατέχηι, ὧι τε ἔλασσον τούτου
25   ἡ ἐπαρχεία Λυκαονία <ἦι>, καθὼς καὶ πρὸ τοῦ τοῦ-
  τον τὸν νόμον κυρωθῆναι ὑπῆρχεν, ἐν̣
  τούτωι τῶι νόμωι οὐκ ἠρώτηται.
ὕπατος ὁ πρῶτος γενόμενος γράμματα
  πρὸς τοὺς δήμους πολιτείας τε πρὸς οὓς
30   ἂν αὐτῶι φαίνηται ἀποστελλέτω τὸν δῆ-
  μον τὸν Ῥωμαίων ἐν ἐπιμελείαι, ὥστε τοὺς
  πολίτας Ῥωμαίων καὶ τοὺς συμμάχους Λα-
  τίνους τε τῶν τε ἐκτὸς ἐθνῶν, οἵτινες ἐν
  τῆι φιλίαι τοῦ δήμου Ῥωμαίων εἰσίν, μετ’ ἀσ-
35   φαλείας πλοΐζεσθαι δύνωνται, τήν τε Κιλι-
  κίαν διὰ τοῦτο τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτον τὸν νό-
  μον ἐπαρχείαν στρατηγικὴν πεποιηκέναι·
  ὁμοίως τε πρὸς τὸν βασιλέα τὸν ἐν Κύπρωι δι-
  ακατέχοντα καὶ βασιλέα τὸν ἐν Ἀλεξανδρεί-
40   αι καὶ Αἰγύπτωι βασιλεύοντα καὶ πρὸς βασιλέ-
  α τὸν ἐπὶ Κυρήνηι βασιλεύοντα καὶ πρὸς βασι-
                  vacat
IV/B [λεῖς {²⁶βασιλεῖς}²⁶ τοὺς ἐν Συρίαι βασιλεύοντας
[B] {²Delphoi B, Z.9-27. Der entsprechende Text aus Knidos ist nicht erhalten.}²
IV/B.1   θαι̣[                                     ]
  τε[      ] κατὰ τοῦτον τὸν νόμον τὴν ἐ̣π̣ι̣μ̣έ̣-
  λ̣ε̣ι̣α̣[ν δια]κ̣α̣τ̣έχωσιν, ἵνα οὗτος ὁ νόμος οὕτως γέ̣ν̣-
  ητα[ι κύρι]ο̣ς̣ φροντιζέτωσαν.
5 στρα̣τ̣η̣[γὸς] ἀ̣ν̣[τι]σ̣τ̣ρ̣ά̣τηγος ἀνθύπατός τε, ὃς ἂ[ν]
  κ̣α̣τ̣ὰ [τοῦτ]ο̣ν̣ [τ]ὸ̣ν̣ ν̣όμον ἢ ψήφισμα ἢ συνκλήτου δό-
  γ̣μ̣α̣ [τὴν] Μ̣ακεδονίαν ἐπαρχείαν διακατέχηι διακαθέ-
  ξε̣[ι, ε]ὐ̣[θὺ]ς ε̣ἰς Χερσόνησον Καινεικήν τε, ἣν Τί-
  τος Δ̣[είδιο]ς πολεμῶν δορίκτητον ἔλαβεν, πο-
10   ρ[ευέ]σ̣θ̣ω̣· οὗ τε ἐπαρχεία Χερσόνησος τε Και-
  νε̣ι̣κ̣ή̣ [ἐστι]ν̣, ταύτην {τε} τὴν ἐπαρχείαν ἅμα
  με[τ]ὰ τῆς Μακεδονίας διακατεχέτω ποιείτω τε,
  ὅπως α̣ὐ̣τῶι ἂν κάλλιστα δοκῆι γεγονέναι, ἵ-
  να ταῖς δημοσίαις προσόδοις ταῖς ἐν ἐκείνηι
15   τῆι ἐπα̣[ρ]χ̣είαι οὔσαις κατὰ τὸν νόμον καρπίζω̣ν-
  ται, οὓς ἄν ποτε ταύταις ταῖς δημοσίαις προσό-
  δοις κα[ρ]πίζεσθαι δεήσει· οὗτός τε καθ’ ἕκαστον
  ἐνιαυτὸν μὴ ἐλάσσω ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις
  πρὸ το[ῦ] αὐτῶι ἕτερον διαδέξασθαι ἡμερῶν ἑξή-
20   κοντα ἔστω ἐργασίαν τε δότω ὡς ἂν δυνα-
  τὸς ἦι ποιεῖν, {ὥστε} πρὸς οὓς πρὸς τὸν δῆμον
  τὸν Ῥωμαίων φιλία συμμαχία τέ ἐστιν ὅπως
  τῶν ὁρ̣ίων μὴ ἐξωθῶνται μήτε τις αὐτοῖς ἔ̣τ̣ι̣
  πόλεμ̣ος μήτε ἀδικήματα γίνηται· ἵνα τε οὗτος
25   ὁ στρατ̣ηγὸς ἢ ἀνθύπατος {τε} ὁ {τε} τὴν τῆς Μακεδο-
IV.26   νίας ἐπ̣αρχείαν διακατέχων πρὸ τοῦ ἐκ τῆς ἐπαρ-
  χείας ἐ̣κχωρεῖν κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα
  τὸ ἐπ’ α̣ὐτὸν γενόμενον ὅρια τῆς Χερσονήσου τῆς
  προσόδο̣[υ] σ̣τήσῃ, οὕτως καθὼς ἂν αὐτῶι δοκῇ κάλλισ-
30   τα γεγ[ο]νέναι, ὡς τάχιστα.
ἐὰν οὗτ[ο]ς ὁ στρατηγός, ὧι τῆς Ἀσίας Μακεδονίας τε
  ἐπαρ[χ]ε̣ί̣α ἐγένετο, τῆς ἀρχῆς αὑτὸν ἀπείπηι ἢ ἀπείπη-
  ται ὡ̣ς̣ ἐ̣ν ἐπιταγῆι, ἐξουσία πάντων πραγμά-
  των ἐ̣[π]ιστροφήν τε ποιεῖσθαι, κολάζειν, δικαιοδοτεῖν,
35   κρείνε̣ι̣[ν, κ]ριτὰς ξενοκρίτας διδόναι, ἀναδόχων κτημά-
IV/C.36   των ΤΕ[  ]Γ̣ΑΡΟΔΟΣΕΙΣ ἀπελευθερώσεις ὡσαύτως κα-
  τὰ τὴν δ̣ικαιοδοσίαν ἔστω καθὼς ἐν τῆι ἀρχῆι ὑπῆρ-
  χεν· οὗ[τ]ός τε ὁ ἀνθύπατος ἕως τούτου ἕως ἂν
  εἰς πόλ̣[ι]ν̣ Ῥ̣ώμην ἐπανέλθηι ἔστω.
40 ἐὰν οὗτος ὁ ταμίας ἢ ἀντιταμίας, ὧ<ι> τῆς Ἀσίας Μακεδο-
  νίας τε [τα]μ̣εία ἐγένετο, τῆς ἀρχῆς αὑτὸν ἀπείπῃ
  ἢ ἀπεί[π]η̣ται̣, ὁμοίως τῶν χρημάτων τῶν δη-
                   vacat
V   [μοσίων {²⁶δη|[μοσίων}²⁶ φροντιζέτω
[C] {²Delphoi C, Z.5-31. Der entsprechende Text aus Knidos ist nicht erhalten.}²
V.1 [                                                           κατὰ]
  τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ν̣ τ̣ὸ̣ν̣ ν̣ό̣μ̣ο̣ν̣ [                                              ]-
  ε̣ί̣α̣ς̣ [                                                         ἀ]-
  πεδίδοτ̣ο̣ τ̣ὰ̣ χ̣ρ̣ή̣μ̣α̣τ̣α̣, ἐ̣κ̣ τ̣ῆ̣ς̣ ἐ̣π̣α̣ρ̣χ̣ε̣ί̣α̣ς̣ [                     περὶ]
5   τούτου τ̣ο̣ῦ̣ π̣ρ̣ά̣γ̣μ̣α̣τ̣ο̣ς̣ Ε̣[                                     κατὰ]
  τοῦτ̣ο̣ν̣ τ̣ὸ̣ν̣ ν̣ό̣μ̣ο̣ν̣ κ̣α̣τ̣’ ἐ̣π̣α̣ρ̣χ̣ε̣ί̣α̣[ν                                ]
  α̣ὐτὸ̣ν̣ [ ]Λ̣[                                                     ]
  ἐκ τῶνδ̣ε̣ [  ]θ̣ε̣[                                                ]
  ο̣ἷ̣ς̣ ἂ̣ν̣ [                                             μεταπορευθη]-
10   σομένων [δὲ] π̣ρ̣α̣γ̣μ̣ά̣τ̣ω̣ν̣ [τούτων                                  ]-
  μενος [                                                         ]
  μετὰ τῶν ὑπο[                                                   ]
[     πρα]γμ̣ά̣τ̣ω̣ν̣ [                                              ]
  π̣αρὰ τούτ̣ο̣υ̣ τ̣ε̣ τεσσαράκοντα πέντε [                          ταῦ]-
15   τα οὕτως ὡς ἐκείνου ὧι περὶ τούτου τοῦ π[ράγματος              λ]-
  άχ̣ω̣σιν [                                                     τεσ]-
  σαράκοντα πέντε πα̣ρ̣ό̣ν̣τ̣ε̣ς̣ τῷ̣ ὑ̣π̣ο̣σ̣τη̣σ̣α̣[                           ]
  μεταπορίπτειν, ἕνα ἕκαστος ἵνα ἀπολέγωνται ἀ[νὰ μέρος μέχρι τούτου]
  ἕως ἂν δεκαπέντε λοιποὶ ἔ̣σω̣νται. ὃ̣ς αὐτὸς [μὴ δύνηται, ποιείτω ὁ]
20   ὑπὲρ ἐκείνου ἄρχων ὃν ἀνθ’ ἑαυτοῦ τῶν Ε̣[                        ]
  μέχρι τούτου ἕως <ἂν> δεκαπέντε ἔ̣σω̣ντα[ι         περὶ τούτου τοῦ]
  πράγματος εἰς ἐκείνους δεδομένοι περί [τε                       ]
  ἐκεῖνοι κρείνωσιν ὀμωμοκότες παρὰ τ̣ῶ̣[ι                   ποιείτω]
  τε ὅπως τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἐν ἡμέραις δ̣ε̣κ̣α̣[πέντε ταῖς ἔγ]γ̣ι̣σ̣τ̣α̣ ἐ-
25   ν αἷς πρὸς αὐτὸν περὶ τούτου τοῦ πράγματος [προσαχθῆι π]ρ̣οσ-
  κριθῆι. καὶ καθὼς ἐκείνωι τὸ πλέον μέρος ξενοκ[ρίτων περὶ τ]ο̣ύ̣τ̣ο̣υ̣
  τοῦ πράγματος γνώμην ἀπεφήναντο, [                         ]ον ἐᾶ-
  σαι ποιείτω. εἴς τε τοῦτο <τὸ> πρᾶγμα ὅτ̣αν μεταπ[ορεύθηται] μά̣ρ̣τυ-
  σιν προσαγγεῖλαι μέχρ’ εἴκοσι δοθήτω ἐξουσ̣[ία καὶ πρὸς] ἐ̣κ̣ε̣ῖ̣-
30   νον μὴ ἄλλως ε̣ἰς τοῦτο τὸ πρᾶγμα μαρτυρί̣[αν καλείτω] ὥ̣σ̣τ̣ε̣
  λέγειν, ἢ {ὡς} καθὼς ἂν εἰ ἐκείνου ὄνομα περὶ χρ̣[ημάτων αὐ]τ̣ῶν με̣-
  ταπορευθησομένων προσπεφωνημένον ᾖ, ἵν̣[α αὐτὰ               ] ἐπεδί-
  δου, μαρτυρίαν τε ἐξῆι λέγει<ν>. ὅστις κατὰ τοῦτον τ̣[ὸν νόμον κα]τα-
  λελυμένος ἔσται ὥστε προκρίματος ἀδίκου χ[άριν μή τι γεγ]ονέ-
35   ναι, περὶ τούτου τοῦ πράγματος ἐφ’ οὗ οὕτως [καταλελυμέ]νος
  ἔσται κατὰ τοῦτον τὸν νόμον μὴ ἔνοχος ἔστ[ω καὶ τῶν χρημ]ά̣των
  περὶ τούτου τοῦ πράγματος κατὰ τοῦτον τὸν νόμ[ον ὑπεύθυν]ο̣ς
  μὴ ἔστω. ὃς κατὰ τοῦτον τὸν νόμον κατάκριτος [ἔσται, ὅσων] ἂν
  ἕκαστος αὐτῶν χρημάτων ὅθεν μεταπεπόρ̣[ευται κατ]ὰ τοῦ-
40   τον τὸν νόμον κατάκριτος ἔσται, τοσοῦτο χρῆμ[α ὃς ἄρχω]ν τοῦτο
  τὸ κριτήριον διήκουσεν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐ̣[τῶι χρημάτω]ν
  εἰσοδιασάτω ἀποκαταστῆσαί τε ποιείτω. ὅ̣σον̣ [ἂν ἐκεῖνο]ς̣ οὕ-
  τως εἰσοδιάσηι ἢ ἀποκαταστήσηι, τὸ ἥμισυ{ν} τ[ούτου <τοῦ> χρή]ματος
  εἰς τὸ δημόσιον πρὸς τὸν ταμίαν ἀποκαταστη̣[σάτω         ] τὸ δὲ ἥ-
45   μισυ τηρεῖν ὧι δότωι καὶ ἀποδοθῆναι ποιείτω̣. [καὶ ἀπὸ τού]των
  τῶν χρημάτων τούτωι κριτηρίωι κατὰ τοῦτ̣[ον τὸν νόμ]ον με-
                            vacat
VI [ταπορευθέντων {²⁶μεταπορευθέντων}²⁶
Search Help
Contact Us