Two letters to Teos from Antigonos I ordaining synoikismos of Teos and Lebedos; c. 303 BC: *LW 86; Syll3 344; SEG 4, 618; **Welles 3-4 (ll. 2-4, 6-27, 29-37, 41-52, 54, 56-8, 60-9, 71-90, 94, 96-100, 102-8, 112, 115, 119-123, 125-6); SEG 15, 717; **Wilhelm, Klio 28, 1935, 280-293 (ll. 2, 5, 7, 13-15, 27, 37, 72, 76, 105-108, 113-114, 123-124); **Migeotte, L’emprunt public no. 86 (ll. 109-114, 116, 118).  
[ ] LW 86
0 {²Wilhelm's  Migeotte's changes added}²
[—]ντε πε[—]
[— ὅστις δ’ ἄν] εἰς τὸ τὸ Πανιώνιον ἀποστέ[λληται, ὠιό]μεθα δεῖν [πράττειν πάντα τὰ]
[κο]ινὰ τὸν ἴσον χρόνον, σκηνοῦν δὲ τοῦτον καὶ πανηγυράζειν μετὰ τῶν παρ’ [ὑμῶν ἀπεσταλμέ]-
νων καὶ καλεῖσθαι Τηΐον. ὠιόμεθα δὲ δεῖν καὶ οἰκόπεδον ἑκάστωι τῶν Λ[εβεδίων δοθῆναι]
5 παρ’ ὑμῖν ἴσον ὧι ἂν καταλίπηι ἐν Λεβέδωι· ἕως δ’ ἂν οἰκοδομήσωνται, [ἰδίας? δοθῆναι]
[ο]ἰκίας τοῖς Λεβεδίοις ἀμισθί, ἐὰν μὲν διαμένηι ἡ ὑπάρχουσα πόλις τὸ τ[ρίτον μέρος τῶν]
ὑ̣π̣αρχουσῶν οἰκιῶν· ἐὰν δὲ δεῖ κατασκάπτειν τὴν ὑπάρχουσαν πόλιν [ὅλην,? καταλειφθῆναι]
[μὲ]ν τῶν ὑπαρχουσῶν τὰς ἡμισείας, τούτων δὲ τὸ τρίτον μέρος δοθῆ[ναι τοῖς Λεβεδίοις, τὰ]
[δ]ὲ δύο μέρη ἔχειν ὑμᾶς· ἐὰν δὲ μέρος τι τῆς πόλεως κατασκάπτηται, [καὶ ἱκαναὶ ὦσιν αἱ κατα]-
10 λειπόμεναι δέξασθαι καὶ ὑμᾶς καὶ τοὺς Λεβεδίους, δοθῆναι τοῖς Λε[βεδίοις τούτων τὸ]
[τρ]ίτον μέρος· ἐὰν δὲ αἱ καταλειπόμεναι μὴ ἱκαναὶ ὦσι δέξασθαι ὑμᾶς [τε καὶ καὶ τοὺς Λεβεδίους, οἱ]]-
[κί]ας καταλειφθῆναι τῶν μελλουσῶν κατασκάπτεσθαι τὰς ἱκανά[ς, ὅταν δὲ συντελεσθῶσιν]
[ἱκ]αναὶ οἰκίαι ἐν τῆι κατασκευαζομένηι πόλει, κατασκάψαι τὰς οἰκίας τὰ[ς καταλειλειφθείσας,?, ὅ]-
[σαι] ἂν ἔξω πίπτω̣σ̣ι̣ τῆς περιβαλλομένης πόλεως· οἰκοδομ[εῖσθαι δὲ τὰς οἰκίας τοὺς λα]-
15 [βόν]τας τὰ οἰκόπεδα ἐ[ν] ἔτεσιν τρισίν, εἰ δὲ μὴ, δημόσια εἶναι τὰ [οἰκόπεδα. ὠιόμεθα δὲ]
δεῖν καὶ τὰστέγας τῶν οἰκιῶν ἀποδοθῆναι τοῖς Λεβεδίοις [ὅπως τάχιστα κατασκευά]-
[ζω]νται αἱ οἰκίαι, [ἐν ἔτε]σιν τέσσαρσιν πρὸς μέρος ἑκάστου ἐνι[αυτοῦ. ὠιόμεθα]
[δὲ] δεῖν καὶ τόπον ἀποδειχθῆναι τοῖς Λεβεδίοις οὗ θάψουσι το[ὺς νεκρούς. ὅσα δὲ εἰς τόκους]
[ὀ]φεί<λ>ει ἡ Λεβεδίων πόλις, ταῦτα διορθωθῆναι ἐκ τῶν κοιν[ῶν προσόδων κατ’ ἐνιαυτόν,]
20 [τὰ] δὲ δάνεια ταῦτα ὑμᾶς εἰς τὴν ὑμετέραν πόλιν, ὅπως οἱ Λεβ[έδιοι ὤφειλον, παραλαβεῖν].
καὶ ὅσοι δὲ πρόξενοί εἰσι τῆς Λεβεδίων πόλεως ἢ εὐεργ[έται ἢ πολιτεί]-
[αν] ἢ ἄλλην τινα δωρεὰν ἢ τιμὴν ἔχουσιν παρὰ τῶν Λεβεδίων τ[ὰ αὐτὰ ἔχειν καὶ παρ’]
[ὑ]μῖν καὶ ἀναγραφῆναι τούτους, ὅπου καὶ οἱ ὑμέτεροι πρόξεν<ο>ι [καὶ εὐεργέται εἰσὶν ἀνα]-
[γε]γραμμένοι, ἐν ἐνιαυτῶι. τὰ δὲ ἐγκλήματα καὶ τὰ συμβόλαια  [τὰ ὑπάρχοντα ἑκα]-
25 [τέ]ροις αὐτοὺς πρὸς αὑτοὺς διαλυθῆναι ἢ διακριθῆναι κ[ατὰ τοὺς ἑκατέρων]
[ν]όμους καὶ τὸ παρ’ ἡμῶν διάγραμμα, ἐν δυσὶν ἔτεσιν ἀφ’ οὗ ἂ[ν τὸ διάγραμμα? προ]-
[τ]εθῆι· ὅσα δὲ <ὑμῖν> ἐστιν πρὸς τοὺς Λεβεδίους ἢ τοῖς Λεβεδίοις π[ρὸς ὑμᾶς, ποεῖν ἀμφοτέ]-
[ρ]ους συνθήκην, γράψασθαι δὲ τὴν συνθήκην καὶ ἄν τι ἀντιλ[έγηται πρὸς τὴν]
[σ]υνθήκην, ἐπικριθῆναι ἐν τῆι ἐκκλήτωι <ἐν> ἑξαμήνωι· ἔκκλητον [δὲ πόλιν γενέσθαι, κα]-
30 [θὰ] ἀμφότεροι συνωμολόγησαν Μιτυλήνην. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ὑπ[ολαμβάνομεν ἐπὶ τοιούτοις]
[γ]ράφειν τοὺς συνθηκογράφους οἷς ἄν ποτε γινώσκωσιν· ἐπεὶ [δὲ τοσαῦτα τὸ πλῆθος ἀ]-
κ̣ούομεν εἶναι τὰ συναλλάγματα καὶ τὰ ἐγκλήματα, ὥστε, ἂν τῶι [νόμωι διακριθῆι, διὰ παν]-
τὸς τοῦ χρόνου, μηθένα ἂν δύνασθαι ὑπομεῖναι· καὶ γὰρ ἕως το[ῦδε οὐ δοκεῖ προκοπὴν εἰ]-
ληφέναι ταῦτα ἅπερ οὐδὲ αἱ συν[θῆκ]αι συντελέσθαι διὰ τὸ ἐ[κ πολλοῦ ἀδίκαστα]
35 εἶναι ὑμῖν τὰ συναλλάγματα, καὶ ἂν προστιθῶνται οἱ τόκοι πά[ντων τῶν ἐτῶν?, μηθενὶ]
[δ]υνατὸν εἶναι ἀποτεῖσαι, οἰόμεθα δὲ δεῖν, ἂμ μὲν ἑκόντες ἀπο[τείσωσιν οἱ ὀφεί]-
[λο]ντες, γράφειν τοὺς συνθηκογράφους μὴ πλεῖον διπλασίου ἀποδ[οῦναι τοῦ ἀρχαίου·]
ἂν δὲ εἰς δίκην ἐλθ<ό>ντες ὀφείλωσι, τριπλάσιον· ὅταν δὲ ἡ συνθήκ[η ἐπικυρωθῆι, γρά]-
ψασθαι τὰς δίκας καὶ ἐγδικάσασθαι ἐν ἐνιαυτῶι· ὅσοι δ’ ἂν μὴ γράψων[ται ἢ ἐγδικάσων]-
40 [τα]ι ἐν τῶι γεγραμμένωι χρόνωι, δικῶν οὐσῶν, μηκέτι εἶναι γράψασθαι μηδ’ [ἐγδικάσασθαι· ἐὰν δέ]
[τι]ς τῶν ὑμετέρων ἢ τῶν Λεβεδίων μὴ ἐπιδημῆι ἐν τᾶις προθεσμίαις, ἐξ[έστω τὸν ἀποδημοῦντα]
[πρ]οσκαλέσασθαι ἀπὸ τοῦ ἀρχείου καὶ ἀπὸ τῆς οἰκίας, δηλοῦντα τῶι [ἄρχοντι —]
η ἐναντίον κλ̣η̣τόρ̣ων δύ[ο] ἀξιό[χ]ρεων, εἰς δὲ τὸ λοιπὸν καὶ διδόναι [καὶ λαμβάνειν δίκας κατὰ νό]-
μους οὓς ἂν ὑπολαμβάνοιτε ἴσους ἀμφοτέροις εἶναι. ἀ̣[ποδεῖξαι δὲ ἑκατέρους]
45 νομογράφους τρεῖς μὴ νεωτέρους ἐτῶν τεσσεράκοντα [ὄντας ἀνεριθευ]-
[τ]οὺς· οἱ δὲ αἱρεθέντες ὀμοσάντων γράψειν νόμους οὓς ἂ[ν νομίσωσιν βελ]-
τίστους εἶναι καὶ συνοίσειν τῆι πόλει· ὅταν δὲ ὀμόσωσιν, [γραψάντων οὓς ἂν ἡγή]-
[σω]νται ἴσους ἀμφοτέροις ἔσεσθαι καὶ ἐνεγκάντων ἐντὸ[ς ἑξαμήνου· ἐ͂ιναι δὲ]
[κ]αὶ ἄλλωι τῶι βουλομένωι γράψαντι νόμον ἐσφέρειν· τῶν δὲ [εἰσενεχθέντων ὅσα]
50 μὲν ἂν ἐξ ὁμολογουμένων ὁ δῆμος ἐπικυρώσηι, χρᾶσθαι τού[τοις, ὅσα δὲ ἀντιλεγό]-
μενα ἦι ἀναπεμφθῆναι πρὸς ἡμᾶς, ὅπως ἢ αὐτοὶ ἐπικρίνωμεν [ἢ πόλιν ἀποδείξω]-
[μ]εν τὴν ἐπικρινοῦσαν· ἀναπέμψαι δὲ καὶ τοὺς συνομολογηθέν[τας νόμους, καὶ δια]-
σαφεῖν τούς τε ὑπὸ τῶν νομογράφων εἰσενεχθέντας καὶ τοὺς [ὑπ’ ἄλλων γραφέντας,]
[ὅπω]ς, ἐάν τινες φαίνωνται μὴ τὰ βέλτιστα νομογραφοῦντες ἀλλ’ [ἀνεπιτήδεια, αὐτοῖς]
55 ἐπιτιμῶμεν καὶ ζημιῶμεν· ταῦτα δὲ συντελέσαι ἐν ἐνιαυτῶι. [ἕως δ’ ἂν οἱ σύμπαν]-
[τε]ς νόμοι συντελεσθῶσιν, οἱ μὲν παρ’ ὑμῶν ὤιοντο δεῖν τοῖς παρ’ ὑμῖν [νόμοις χρᾶσθαι, οἱ δὲ δὲ παρὰ]
[τ]ῶν Λεβεδίων ἠξίουν ἐξ ἑτέρας τινὸς πόλεως μεταπεμψαμένους [χρᾶσθαι· ἐπεὶ δὲ δικαι]-
ότερον ὑπολαμβάνομεν εἶναι ἐξ ἄλλης πόλεως μεταπέμψασθ[αι νόμους, κελεύσαντες μὲν ἀμ]-
φοτέρους λέγειν ἐκ ποίας πόλεως βούλονται χρᾶσθαι νόμοις, συνο[μολογησάντων δὲ]
60 [ἀ]μφοτέρων ὥστε τοῖς Κώιων νόμοις χρῆσθαι, ἐπικεκρίκαμεν, τοὺς [δὲ Κώιους παρεκαλέσα]-
[μ]εν πρὸς τοὺς νόμους ὅπως δῶσιν ὑμῖν ἐγγράψασθαι. οἰόμεθα δὲ [δεῖν ἀποδειχθῆ]-
ναι τρεῖς ἄνδρας εὐθὺς ὅταν [ἡ] ἀπόκ[ρι]σις ἀναγνωσθῆι, καὶ ἀποστ[αλῆναι ἐς Κῶν ἐν ἡμέ]-
[ρα]ις τρισὶν ἐκγράψασθαι τοὺς νόμους, τοὺς δὲ ἀποσταλέντας ἐ[π]α[νενεγκεῖν τοὺς νό]-
μους ἐσφραγισμένους τῆι Κώιων σφραγῖδι ἐν ἡμέραις τρι[άκοντα·
65 ἐπανενεχθέν]-
[τω]ν δὲ τῶν νόμων ἀποδεῖξαι τἀρχεῖα ὑμᾶς τε καὶ τοὺς Λεβε[δίους ἐν ἡμέραις]
δέκα. ὅσοι δὲ κεχορηγήκασιν ἢ τετριηραρχήκασιν ἢ ἄλλην [λῃτουργίαν παρ’ ἑκα]-
τέροις λελῃτουργήκασιν, τούτους οἰόμεθα δεῖν μηκέτι τῆι [αὐτῆι λῃτουργίαι ἐνέχεσθαι· ἠξί]-
[ο]υν δὲ οἱ παρὰ τῶν Λεβεδίων καὶ χρόνον τινα αὐτοὺς ἀφεθῆναι [τῶν λῃτουργιῶν ἐν ὧι]
συνοικίζονται· ἡμεῖς δὲ οἰόμεθα δεῖν, ἂμ μὲν ὑμεῖς πάντες μέ[νητε ἐν τῆι παλ]-
70 αιᾶι, ἀτελεῖς εἶναι τοὺς Λεβεδίους τῶν λῃτουργιῶν ἔτη τρία· ἐ[ὰν δέ τινες ὑμῶν]
μετοικίζωνται εἰς τὴν Χερσόνησον καὶ τούτους ἀτελεῖς εἶναι τὸν [αὐτὸν χρόνον, ὅσων]
[δ’ ἂν αἱ] οἰκία<ι> μὴ <κα>θαιρῶνται?, τούτους λῃτουργεῖν. ἔφασαν δὲ οἱ παρὰ τῶν Λ[εβεδίων δεῖν ἐς σί]-
[τ]ου παράθεσιν ἐξαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν προσόδων χρυσοῦς τετρακοσί[ους καὶ χιλίους,
[ὥσ]τε τὸμ βουλόμενον λαβόντα τὸ χρυσίον τοῦτο εἰς ὑποθήκην, [εἰσάγειν σῖτον εἰς]
75 [τὴ]μ πόλιν καὶ πω[λ]εῖν τὸν ἐνιαυτὸν ὁπόταν βούληται, ὅταν δὲ ὁ ἐ[νιαυτὸς τελευτήσηι, ἀ]-
[π]οδίδοσθαι τὸ χρυσίον τῆι πόλει αὐτὸ καὶ τοὺς τόκους ἐφ’ ο[ἷς ἂν λάβηι· ὧν ἀξιούντων συν]-
τάξαι ἡμᾶς καὶ νῦν τοῦτο γίνεσθαι, ὅπως ὑπάρχηι σί[του πλῆθος ἱκανὸν ἐν τῆι πό]-
[λ]ει· οὐ γὰρ ποεῖν ὑμᾶς ἱκανόν. ὤιοντο δεῖν καὶ οἱ παρ’ ὑ[μῶν ταὐτὸ γενέσθαι, ἠξίουν δὲ]
καὶ τὸ χρυσίον πλεῖον συνταχθῆναι ἐπειδὴ ὁ συνοικ[ισμὸς συντελεῖται καὶ πλέο]-
80 [ν]ες γίνεσθε εἰς ταὐτὸ ἐλθ[ό]ντες. ἡμεῖς δὲ πρότερον μὲν οὐ[κ ἐβουλόμεθα μηδεμιᾶι πό]-
λει δίδοσθαι τὰ σιτηγήσια μηδὲ σίτου γίνεσθαι παράθε[σιν, οὐ θέλοντες τὰς]
[π]όλεις εἰς ταῦτα ἀναλίσκειν χρήματα συχνὰ οὐκ ἀναγκαῖα [ὄντα, ἐβουλόμεθα δὲ]
[ο]ὐδὲ νῦμ ποεῖν τοῦτο, πλησίον οὔσης τῆς φορολογουμέ[νης χώρας ὥστε ἐὰν χρεία]
[γ]ίνηται σίτου εὐχερῶς, οἰόμεθα εἶναι μεταπέμπεσθαι ἐκ [ταύτης ὁπόσ]-
85 [ο]ν ἄν τις βούληται. ἐσπουδάζομεν δὲ ὑπὲρ τούτων ταῖς [πόλεσιν βουλόμενοι συν]-
[ε]νεγκεῖν, ἐπεὶ ὅτι γε ἰδίαι ἐκ τοῦ πράγματος οὐθὲν γί[νεται ἡμῖν, γινώσκετε]
[ὑ]μεῖς καὶ οἱ ἄλλοι πάντες· ἀλλὰ συντάσσομεν ταῦτα θε[ωροῦντες ὅπως ὧν ὀ]-
[φ]είλουσιν αἱ πόλεις ἐλεύθεραι γένωνται.  νομίζον[τες γὰρ ὑμᾶς τό γε ἐφ’ ἡμῖν]
εἶναι τἄλλα ἐλευθέρους καὶ αὐτονόμους πεποιηκέν[αι, ἐφροντίζομεν ὅπως τού]-
90 [τ]ων ἐπιμέλειάν τινα ποιώμεθα, ἵνα ἀποδωθῆι τὴν ταχίστ[ην.  ἐπεὶ δὲ συμφέροντα φαί]-
νεται, τὰ περὶ τὴν παράθεσιν τοῦ σίτου, ὥστε μηθὲν δια[λιπεῖν ὃ δίκαιον μὲν τῶι]
δὲ δήμωι συμφέρον ἐστίν, οἰόμεθα δεῖν γίνεσθαι τὰ[ς παραθέσεις τοῦ σί]-
του, ὥσπερ οἱ πρέσβεις τῶν Λεβεδίων ἔλεγον, ὑπο[λαμβάνοντες χρυσί]-
[ο]ν δίδοσθαι εἰς ὑποθήκην τὸ πᾶν χρυσοῦς χιλίου[ς καὶ τετρακοσίους. τῶν δὲ σίτων]
95 καὶ εἰσαγωγὴν καὶ ἐξαγωγὴν πάντων ἀποδειχθῆνα[ι ἐν τῆι στοᾶι τῆς ἀγο]-
ρᾶς, ὅπως ἐάν τισι μὴ λυσιτελῆι κατάγουσιν εἰς τὴν ἀ[γορὰν ἀπὸ ταύτης ποιεῖσ]-
θαι τὴν ἐξαγωγήν, ἐξουσία ἦι θεῖσιν τὰ τέλη ἐπὶ τῶν [ἐν τῆι ἀγορᾶι ἀποδει]-
χθέντων ἐξάγειν· ὅσαι δ’ ἂν κῶμαι ἢ ἐπαύλια ὦσιν ἔξ[ω τῆς πόλεως]
[ὑμ]ῶν, νομίζομεν δεῖν προσαφορισθῆναι ἑκάστωι ἐγγρ[άψαι μὲν ὁπόσους ἂν καρ]-
100 [ποὺ]ς ἐξάγειν βούληται ἀπὸ τῆς ἀγροικίας, ἐπαγγείλαν[τα δὲ τῶι ἀγορανόμωι καὶ τὰ]
[τ]έλη διορθωσάμενον ἐξάγειν. ἠξίουν δὲ οἱ παρ’ ὑμῶν [καὶ οἱ παρὰ τῶν Λεβε]-
δίων καὶ ἄνδρας ἀποδειχθῆναι παρ’ ἑκατέρων τρεῖς, οἵτιν[ες εἴ τινα ἔτι παραλέλειπ]-
ται τῶν συμφερόντων εἰς τὸν συνοικισμὸν γράψουσιν. [ἡμῖν οὖν συμφερόντως δο]-
[κε]ῖ ἔχειν ἀποδειχθῆναι τοὺς ἄνδρας ἐν ἡμέραις τριάκοντ[α ἀφ’ ἧς ἂν ἡ ἀπόκρι]-
105 [σ]ις ἀναγνωσθῆι· τοὺς δὲ αἱρεθέντας γράψαι τὰ παραλελε[ιμμένα ἐντὸς μηνός?·]
τῶν δὲ {τῶν δὲ} γραφέντων τ<ὰ> μὲν ὑπ’ ἀμφοτέρων συνομ[ολογηθέντα κύρια εἶ]-
[ν]αι, τὰ δὲ ἀντιλεγόμενα ἀναπεμφθῆναι ἐφ’ ἡμᾶς ἐν ἄλληι διμ[ήνωι?, ὅπως ἀμφοτέρων]
[ἀ]κούσαντες ἐπικρίνωμεν καθ’ ἂν ὑπολαμβάνωμεν ἀμφο[τέροις συμφέρειν.]
[Βασ]ιλεὺς Ἀντίγονος Τηΐων τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι χαίρειν. ἡμεῖς τὸ [πρότερον σκοποῦντες δι’ οὗ]
110 [τρ]όπου τάχιστ’ ἂν συντελεσθείη ὁ συνοικισμός, οὑκ ἑωρῶμεν τὰ [ἀναγκαῖα ὑμῖν]
[χ]ρήματα πόθεν πορισθῆι, τοῦ ἔχειν Λεβεδίο[ι]ς τὰς τιμὰς τῶν οἰ[κιῶν ἐξ ἑτοίμου ἀποδι]-
[δό]ναι, διὰ τὸ τὰ ἐκ τῶν προσόδων γινόμενα κατὰ χρόνους προσπορεύ[εσθαι ὑμῖν μακροτέρους· δεξάμε]-
ν̣οι δὲ τούς τε παρ’ ὑμῶν καὶ τοὺς παρὰ τῶν Λεβεδίων διαπυνθανόμ[ενοι αὐτῶν εἴ τινα ἔχουσιν]
[ἡ]μῖν πόρον εἰσηγεῖσθαι, ο[ὐ φ]αμένων ἔχειν ἔξω τῶν περὶ τὰ τέλη ἐπισ[κεψάμενοι τὰ εἰθισμένα]
115 αὐτοῖς, εὑρίσκομεν ἀεὶ μ[όν]ον [πρ]οεισενεγκεῖν ὑμῶν τοὺς εὐπορωτά[τους, ἡμῖν οὖν καλῶς δο]-
[κ]εῖ ἔχειν, τοὺς μέν γε εὐποροῦντας εἶναι ἑξακοσίους, προεισενεγκεῖν [δὲ τὰ ἀναγκαῖα χρήματα]
κατὰ τὰς οὐσίας, ὥστε γενέσθαι τὸ τέταρτον μέρος τῶν τιμῶν τάχιστ[α τοῖς Λεβεδίοις,]
τὴν δὲ κομιδὴν γενέσθαι τοῖς προεμπορίσασιν πρώτοις ἐκ τῶν προσόδω[ν τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῦ ἐ]-
[ν]εστῶτος πασῶν συντασσομένων τοὺς μὲν ἄξοντας τοὺς τιμήσοντα[ς τὰς οἰκίας καὶ τοὺς]
120 [ἐκ]γραψομένους τοὺς νόμους ἐκ Κῶ αἱρεθῆναι εὐθὺς, ὃταν ἡ ἀποψήφισι[ς? γένηται, καὶ ἀπο]-
[στ]αλῆναι ἐν ἡμέραις πέντε ἀφ’ ἧς ἂν αἱρεθῶσι[ν, κ]αὶ τοὺς μὲν ἐπὶ τοὺς νόμο[υς ἀποσταλέντας κομι]-
[σ]αμένους ἐκ Κῶ ἀνενεγκεῖν ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς γεγράφαμεν ἐν τῆι ἀπο[κρίσει· τοὺς δὲ ἐπὶ τοὺς]
[τι]μητὰς ἀποσταλέντας ἄγειν τοὺς τιμητὰς ὡς ἂν ἐνδέχηται τάχιστα. ο[ἰόμεθα δὲ δεῖν ὅσον οὔ]-
[π]ω ἐξαριθμηθῆναι τὰς παρ’ ὑμῖν οἰκίας ἃς δεῖ Λεβεδίοις εἰς π[αροικίαν ἐν ἡμέραῖς]
125 δεκάπεντε ἀφ’ ἧς ἂν ἡ ἀπόκρισις ἀναγνωσθῆι, τοὺς δὲ ἐξαριθμήσοντ[ας τὰς οἰκίας καὶ δώ]-
[σ]οντας τοῖς παροικιζομένοις αἱρεθῆναι ἐν τῆι πρώτηι ἐκκλησίαι παρ’ ἑκάσ[της φυλῆς.]
Search Help
Contact Us