Honorary decree of Dionysiastai for priestess; I2: **GIBM 1032 (ll. 27-9, 31, 33); *SEG 4, 598.  
[ ] SEG 4, 598
1 ἀγαθῆι τύχηι· ἐπὶ πρυτάνεως Περιγένου, μηνὸς Ἀνθεστηριῶνος, ἔδοξεν τῆ̣ι̣
[συνόδῳ? ․․․․․․․․․c.23․․․․․․․․․․]τ[․· ἐπειδὴ Ἡδί]στη [ἱέρεια τ]οῦ Διονύ[σου — τῆι]
εὐδόξωι ἑπ[ομένη φιλοτιμίαι, συνε]χὲς ἐπιτελοῦσα τὰ νόμι[μα τῶι θε]-
ῶι [․․․․․․․․․․․․․․․․․c.38․․․․․․․․․․․․․․․․․] δέκατον ἐ[π’] ἔτη [—]
5 [․․․․․․․․․․․․․․․c.35․․․․․․․․․․․․․․․․]ατατ[․․․]τ[․․․․c.12․․․․]
[․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ τὸ ἱ]ερὸν [․․ φιλ]αγαθ[․․․c.10․․․]ο[—]
[․c.6․․]κ[․]ν α[․c.6․․] προ[․4․․ ο][δ]ὲ̣ν̣ ἐν<λ>είπουσα κατὰ δύναμ[ιν] τὸ [συμ]-
πόσιον τοῦ θιάσου [π]λέο[ν]α ἔτη [χρήμ]ατά τε τῷ θιά[σ]ῳ δραχμὰς ἀρ[γυρίου]
[—]αις ἱερὰν ἐπώνυμον Ἡδίστης ἡμέραν οἰνοποσίαν μέχρις ζῇ, δεδό[χθαι —]
10 [ἐπῃνῆ]σθαί <τ>ε τ[ὴν] ἱέρειαν Ἡδίστην καὶ πρὸς ταῖς προϋπαρχ[ούσαις]
[τιμαῖς τιμᾶν αὐτὴν θ]υσί[α]ις καλαῖς [κ]α[ὶ ἐ]νδόξοις καὶ ἀξίαις τοῦ [Διονύ]-
[σου καὶ] τοῦ θιάσου [καὶ] Ἡδίστ[ῃ ψη]φίσασθαι μ̣[ὲν ἄ]λλας [τιμὰς ἕνεκα]
[τ]οῦ τὸν θίασον ἐν χάριτος ἀποδόσει μὴ λε[ίπε]σθαι, διό[περ]
[οὖν εἶν]αι δεδο<γ>μένον ἐπ[․․․․․․․․․c.22․․․․․․․․․]δι· ἄγειν
15 [δὲ καὶ ἱερὰν] ἡμέραν προσαγορευο[μένην] Ἡδίστ[ης ἀν]ὰ π̣[ᾶ]ν̣ [ἔτος]
[τοῦ] Ἀνθεστηριῶνος [μη]ν[ὸς τῆι] τρ[ισ]καιδεκάτηι καὶ [—]
[․․․c.11․․․․] ὡς κάλλ[ιστα ἀπὸ τῶν πιπτ]ουσῶν προσ[όδων· εἶν]-
[αι δὲ τοὺς ἐπι]δεδομέν̣ο[υς] ἀφόρους [ἀ]τελεῖ[ς] ἑκά[σ]το[τε —]
καὶ ὄργια [π]αν̣τὸς ἱερο[ῦ] τοῦ Διονύσου κατοιχομένου ἔτους
20 [․․․]εων [․․c.8․․․] ταῖς θυσ[ί]αις ἐπ[ισ]τᾶ[σα] τῷ τε κοινῷ τοῦ θ[ιάσου]
[․c.3․ ἡ ἱ]έρεια Ἡδίστη <⁶¹λ̣>⁶¹[⁵¹]⁵¹ [τὰ ἐπιδεδομένα χρήμ]ατα ὑπὸ Ἡδίστ[ης —]
ἅπασα π[άντ]ων πρ[․․․․․․c.17․․․․․․․ καὶ] μηδενὶ τῶν θιασ[ωτῶν]
[․․․․․․․․․․․․․․․c.34․․․․․․․․․․․․․․․] μήτ’ ἐπιτρεπέσθω ταῦτα
[τ]ὰ χρήματα [εἰς ἄλλο τι μετενεγκεῖν ἢ καταχρήσασθαι μή]τε τρ<ό>πῳ
25 [μή]τε παρευ[ρέσει μηδεμιᾷ· ἐπιμελεῖσθαι δὲ προ]στάτας καὶ τα[μίας]
[Ἡ]δίστης ἢ [τῶν κληρονόμων αὐτῆς [․․․․c.13․․․․․ κ]αὶ Ἀπολλ[ο—]
[—]ιε[—]λο[․]α[—]
[—]σθ[ω]
[—]τα[—]
30 [—]
[—]τ[․]οα[—]
[—]
[—]μετακα[—]
[κηρυσσέτω] δ[ὲ· "ὁ] θίασος [ἐπ]αι[νεῖ καὶ] στεφανοῖ Ἡδίστην Κλείτου [ἱέρειαν]
35 [ἀρετ]ῆς [ἕνεκ]εν καὶ εὐσε[βε]ίας τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τῆ[ς πρὸς]
[τὸν] θίασον [φιλα]γ̣α[θ]ίας"· τύχῃ τῇ ἀγαθῇ μὲν δε-
[δόχθαι· ἐὰν δὲ τῶν θιασωτῶ]ν οἱ προστάται μὴ ἐπιτελέσωσι[ν τ]ὴν ἐπώ-
[νυμον αὐτ]ῆς ἡμέ[ρ]α̣[ν κ]ατὰ τ[ὰ προ]γεγρ[αμ]μένα, δικασάσθων αὐ[τ]-
[οῖς οἱ βουλόμενοι ․c.6․․ ἐπὶ δρ]αχμῶν   καὶ πάλιν πρὸς τὰ
40 [․․․c.10․․․ γεγραμμένα] μὴ πιπτόντων τῶν τόκων [ἐν]τὸς
[․․․․․c.14․․․․․]α[․]ήτατοι χρεοφει[λ]έταις, ἔστω τὰ ἐπιδε[δο]-
[μένα χρήματα] τῆς τε Ἡδίστης ἢ τῶν κ[λη]ρονόμων αὐτῆς κατὰ [τὰ]
[προγεγραμμένα. ἐὰν δὲ] τὰ χρήματα ταῦτα ἢ αἱ πρό̣σ̣οδοι αὐ[τῶν —]
[․․c.7․․ ἐκδαν]εισθῇ παρὰ τὰ γεγραμμέ̣ν̣α ἢ μὴ γένητα̣[ί]
45 [τι τῶν ἐ]ν τῶι ψηφίσ̣ματι καταγεγραμμένων ἢ γ[έ]νηταί τι πα[ρὰ]
[τούτον τ]ὸν νόμον, ὁμοίως ἔστ̣ω̣ τὰ ἐπιδεδομένα χρήματα καὶ ἅπ̣α-
[σαι ․․ αἱ] πρόσοδοι Ἡδίστης ἢ τῶν κληρονόμων αὐτῆς. ἵνα δὲ
[ἡ μὲν Ἡ]δίστης φιλαγαθία καὶ ἡ τοῦ θιάσο̣υ̣ ε̣ὐ̣χ̣α̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ί̣α̣ φαν[ε]-
[ρὰ πᾶσιν τ]ο̣ῖ̣ς̣ ἐπ̣ιγι[ν]ομένοις γίνηται, ὑπάρχηι δὲ καὶ τὰ ἐψ[ηφίσ]-
50 μένα δ̣ι̣άμ̣ο̣να κ̣α̣ὶ βέβαια εἰσαε[ὶ] κ̣α̣ὶ̣ ὑπὸ̣ τοῦ [θι]άσου Διονυσ[ι]ασ[τῶν]
[τηρῆται, — φ]ύσει Θεογέ̣ν̣[ους ἀναγρ]αψάτω τόδε τὸ ψήφισμ̣[α]
[εἰς στήλην λιθίν]ην, ἀποδε[ικνύσθων δὲ ἄνδρες,] οἵτινες πρ[ο]γρά-
[ψουσιν περὶ τούτων ἐν τῆι πρώτηι ἀγορᾶι τοῦ θιάσ]ου ἐν τῶι ἱερῶι [․]
[— τῶν θεῶν] τ̣[ῶν] Ἐ̣λ̣ε̣υσινίων ἐν[—·]
55 [ἀναγράψαι δὲ καὶ εἰς τὴν] στήλην ο[ἵτιν]ες ἀπ[ε]δ[είχ]θ̣ησαν Διονυ[σι]α-
[σταί. —] Αὐθιγένης̣ Δ̣ι̣ονυσίο̣υ, Μενηδ̣[—]
[—]ν[—]ντ[—]ς, Γοργίας Ἰατ[ροκλέους —]
[—]δος [—]
Search Help
Contact Us