Honorary inscription for [G(aius)?] Claudius Bion by [Roman] and Greek pragmat[euomenoi of Asia?]; AD 98/117; found at Smyrna: Keil, Ist. Forsch. 17, 1950, 59, no. 13 (PH); *ISmyrna 642.  
[ ] ISmyrn 642
1 [οἱ ἐπὶ τῆς Ἀσίας?] π̣ραγματ̣[ευό]-
[μενοι Ῥωμαῖοι] κ̣αὶ Ἕλλ̣ηνε̣[ς]
[—]․Ο τῆς βουλῆ̣[ς]
[καὶ τοῦ δήμ]ο̣υ̣ ψ̣ηφ̣ίσ̣μ̣α̣τ̣ι̣ ἐτεί-
5 [μησαν Γ(άϊον)?] Κ̣λ̣α̣ύ̣διον Ματρέου
[— υ]ἱὸν Κυρείνα Β̣ίωνα
[—]ν Κλαυ̣[δ]ί̣ου Βίωνος.
Search Help
Contact Us