Decree of demos concerning giving citizenship to Cretans; 223/2*** BC: *Milet 1 3, 37; SEG 29, 1136.  
[ ] Milet I 3, 37
a.1 ἔδοξε τῶι δήμωι· γνώμηι ἐ[πι]στατῶν· Ἀντίπατρο[ς ․․․?. εἶπεν· ἐπε|ιδὴ]
πρὸς Κρῆτας ὑπαρχούσης οἰκειότητος καὶ συγγενε[ίας ἀπὸ τοῦ θε|οῦ],
συγκειμένης δὲ καὶ συμμαχίας, ἣν διὰ πατέρων ὁ δῆμο[ς κατὰ τὰ]|
διὰ τῶν ψηφισθέντων ὡρισμένα τετήρηκεν, ὡς προσ[ῆκον ἦν ἀπὸ |τοῦ
5 θεοῦ τὴν ἀρχὴν τῆς συγ<γ>ενείας εἰλήφοσιν, καὶ διὰ τῶν ἔ[ργων ὁ δῆμο|ς]
ἐκφανῆ{ι} καθιστὰς τὴν αὑτοῦ προαίρεσιν κοινῆι τε πάν̣τ̣[ων Κρητῶν]|
ἐποιεῖτο πρόνοιαν καὶ τοῖς δεομένοις τῆς ἀφ’ αὑτο̣[ῦ βοηθείας ὑπή]|-
κουε τοῖς ἀξιουμένοις διὰ τὸ κρίνειν κ[α]ὶ κατὰ τ[ὰ ἑκατέροις]|
οἰκείως συμφέροντα ἀκ̣ο̣λ̣ούθ̣ως δὲ [κ]α̣ὶ̣ τ̣[—]|
10/29 {²Lines 10-29 missing.}²
b.30 [—]|[—] ὅπως οὖν σ̣[υναν]-
[τήσηι ὁ δῆμος τοῖς βουλομ|ένοις πολιτεύε]σθαι μετὰ Μιλησίων
[—]|[—]δ̣․․Ἀπόλλων․․5․․
[․․․․․c.15․․․․․․ περὶ ὧ|ν τὴν εὔνοι]αν ἀπεφήνατο̣ ἐ̣[πὶ τοῦ θεοῦ]
[τοῦ δευτέρου τοῦ μετ’ Ἀθη|ναγ]όραν καὶ προσέλαβ̣ε σύμψηφον τ̣ὴν τοῦ
35 θεοῦ γνώμην, ἀγαθῆι τύ]|χ̣ηι· ἐψηφίσθαι Μιλησίοις τοῖς μὲν διαπεμ-
[ψαμένοις περὶ τῆς πολι]|τείας, ὧν τὰ ὀνόματα κατασφραγισάμενοι
[․․․․11․․․․․ κατὰ τὸ πρ|ό]τ̣ερον ψήφισμα, δεδόσθαι μετουσίαν
[τῆς ἐμ Μιλήτωι πολιτείας καὶ| ἱερ]ῶν καὶ ἀρχείων καὶ τῶν ἄλλων, ὧν καὶ
Μιλησίοις μέτεστιν.  ἵνα δὲ πά|ντα προσού]σης καὶ τῆς [․2-3․] τῶν θεῶν
c.40 [εὐμεν]είας̣ τάσσηται, τὸμ προφ̣[ήτ|ην κ]αὶ τὸν ταμίαν τὸν̣
π̣α̣[ρ]ε̣δ̣[ρ]εύοντα ἐν τῶι ἱερῶι συντελέσ̣|[αι θυσί]αν τῶι Ἀπ[όλ]λωνι τῶι
Δ̣ι̣δ̣υ̣μ̣εῖ, τὸν δὲ̣ στεφανηφόρον τῶι Δε̣|[λφινίωι], τὸν [δ]ὲ ἱερέα̣ καὶ τοὺς
πρυτάνεις καὶ τους ἡιρημένους ἐπὶ τ̣|[ῆι φυλ]α̣κῆι τῆ̣ι τε Ἑστία̣ι τῆι
Βουλαίαι κ̣αὶ τῶι Διὶ τῶι Βουλαίωι ἐπευχο|[μένου]ς τὴμ μετάδοσιν
45 τῆς πολιτείας ἐπὶ σωτηρίαι καὶ ὁμον[ο|ίαι πά]ν̣των Μιλησίων γε-
νέσθ̣αι· [ὅπ]ως δὲ τὰ ἐψηφισμένα διαμ|[είνη]ι τὸν ἀεὶ χρό̣ν̣[ον], γ̣ε̣[νο]μέ-
νης [τῆς μεταδόσεως] μ̣[ὴ ἐξ]έστω τοῖς [μ]|ε̣τειληφό̣σι τῆς πολιτεί[α]ς̣
[δικάζεσθαι περὶ μηθενὸς μηθενὶ τῶμ |πολι]τ[ῶ]ν, ἀλλ’ οἰκείους κα̣ὶ̣
φίλους ὑπάρχειν τοῖς τε πολίταις καὶ]| τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ἄρχουσιν, τοῖς δὲ δόγ̣-
50 μασιν τοῦ δήμου ἐμμένειν [—]
50a/59 {²Lines 50-59 missing.}²
d.60 [—| ἀποτίνε]ι̣ν τὸ τίμημα. ἐὰν δὲ ὁ διώκων μὴ μετ[αλάβ]η̣ι̣
[τὸ πέμπτο|ν μέρος] τ̣[ῶ]ν̣ ψ̣ήφων, ἀποτεισάτω τὸ ἥμυσυ το[ῦ τιμ]ή-
[ματος —|—] τ̣ὸ μὲν τῆς πόλεως, τὸ δὲ τοῦ ἰδιώτου· τὴν δὲ
[προθεσμία|ν ἐντὸς τρι]ῶν εἶναι ἐνιαυτῶν.  ἐπικληρωσάτωσαν δὲ
[αὐτοὺς οἱ| πρ]υτά̣ν̣[ει]ς καὶ ἐπὶ φυλάς, ἃς ἂν ὁ δῆμος ἀποδείξηι
65 [․․6․․․ λαγχ]|α̣ν̣έ̣τ̣[ω]σ̣α̣ν δὲ φυλακὴν καὶ φρουραρχίαν ἐτῶν παρελ̣-
[θόντων εἴ]|κοσι· λητουργιῶν δ’ ἔστωσαν ἀτελεῖς ἔτη πέντε ἀπὸ̣
[ἐνιαυτοῦ τ]|ο̣ῦ̣ μ̣[ε]τ̣ὰ̣ τὸν ἐνιαυτ̣ὸ̣ν τὸν ἐπὶ Πρωταγ̣ό̣ρ[ου· π]ο̣ιήσασθαι
[δὲ καὶ τοὺ|ς ἀνα]τ̣[άκτα]ς τὴν̣ π̣ρ̣ᾶ̣σιν τοῦ ἐνλιμενίου, ἐφ’ ὧιτε οἱ πρι-
[άμενοι τὴ|ν ὠνὴν ἀ]τελ<εῖ>ς [ἀφήσουσ]ιν τοὺς εἰσάγοντάς τι τῶμ πολι]-
70 [τογραφηθέντων —]
70a/79 {²Lines 70-79 missing.}²
e.80 [—]|[․․․7․․․]ς̣ κ̣αὶ οἱ πρυτάνεις
[—]|[․․6․․․] ν̣ο̣μ[ί]ζω̣σιν ἐπιτη̣δει-
[․․ εἶναι ․․5․․ ὁ δὲ ὅρκος ἔστω· συμπολι|τεύσομαι] τῶι δήμωι τῶι Μιλη-
[σίων μεθ’ ὁμονοίας καὶ συνδιατηρήσω| τὴν πόλιν] καὶ τὰ φρούρια, ἅ τε
[νῦν κατέχει ὁ δῆμος καὶ ὅσα ἂν ὕστε|ρον πρὸς α]ὐτὰ προσγίνηται,
85 ἀεὶ κατὰ δύναμιν τὴν ἐμήν.  ἐμμενῶ δὲ| και πᾶ]σ̣ι τοῖς ἐν τῶι ψηφίσμα-
[τι γεγραμμένοις καὶ οὐ παραβήσομαι, ἀ|λλ’ ἀγ]ωνιστὴς ὡς προσῆκον
[ὑπάρξω ὑπὲρ τῆς πόλεως, καί μοι εὐορ|κοῦν]τι γ̣[ί]νοιτο ἄμεινον, εἰ δὲ̣
[ἐφιορκοίην, ἐξώλης εἴην αὐτὸς καὶ τἀμά·| ἀναγράψαι] δὲ τό τε ψήφισμα
τόδε καὶ τὰ ὀνόματα τῶν όμοσάντων εἰς| τὸ ἱε]ρὸν τοῦ Ἀπόλλωνος
f.90 τοῦ Δελφινίου ․․․․11․․․․․]το̣ β̣[․․․․․․15․․․․․․․ τοὺς| δὲ τειχο]-
[ποιοὺς μετὰ τοῦ ἀ]ρ̣χιτέκτονος μ̣[ισθῶσαι τὴν ἀναγρα|φήν.  εἰς δὲ]
[τοῦτο ὑπηρε]τῆσαι τοὺς ἐπὶ τῆς δη[μοσίας τραπέζης ἐκ το|ῦ δοθέντος]
[εἰς τὰ τειχ]οποικά.  ταῦτα δὲ εἶναι εἰς [φυλακὴν καὶ σωτη|ρίαν τῆς]
[πόλεως.  ἔ]δοξε τῶι δήμωι εἰς λεύκωμα ἀναγράψ̣[αι τὸ| ψήφισμα].
Search Help