Decree of demos accepting judgment of synedroi concerning sharing citizenship with Cretans and according new citizens land in vicinity of Myous, with oath of new citizens and oracles in hexameters; 228/7*** BC: *Milet I 3, 33a-g; **Weiss, JÖAI 1914, Beiblatt, pp. 269-272 (section e, l. 14); **Oguse, BCH 55, 1931, pp. 164-7 (section c, ll. 6-12); SEG 29, 1136, 1137; Wilhelm, GE 20, no. 20; **SEG 30, 1348 (section g, l. 11); Fontenrose no. 5-6.  
[ ] Milet I 3, 33a-g
a.1 [ἐπὶ τ]οῦ θεοῦ̣ τ̣οῦ δευτ̣έρ̣ου τ̣ο̣ῦ̣ μ̣ε̣τ̣ὰ̣ Ἀ̣θ̣η̣ν̣[αγ]όρα̣[ν].
[ἔδοξε] τ̣ῶι δήμωι· γνώμηι συνέδρων τῶν αἱρεθέντων
[Λίχαν]τ̣ος τοῦ Ἑρμοφάντου, Φιλίδο̣υ τοῦ Λύσου,
[Ἀντή]ν̣ορος τοῦ Εὐανδρίδου, Σαμίου τοῦ Ἀνδρίου,
5 [Ἀρ]ι̣στέως τοῦ Ἀνρδίου, Εὐδώρου τοῦ Σαμιάδου,
[Λ]εωδάμαν̣τος τοῦ Βάτωνος, Λάμπιος τοῦ Λαμπίτου,
Δημητρίου τοῦ Ἀλεξάνδρου, Βιωνίδου τοῦ Ἀρισταγόρου,
Κλεοστράτου τοῦ̣ Λεωσθένου, Ἡγήμονος̣ τοῦ Ἑκαταίου,
Ἀριστείδ̣[ο]υ̣ τοῦ Πο̣λ̣υξένου, Ἀριστάρχου τ̣οῦ Διογένου,
10 Πύθωνος τ̣οῦ Μαιανδρίου, Σωπόλιος τοῦ Ε̣ὐδήμου,
Ἀ̣ριστοφῶ̣ντος τοῦ Δαμασίου, Θ̣ε̣ομνήστου τοῦ Διογένου,
Π̣ισίδου τοῦ Μενεκράτου, Γλαυ̣κίππου τοῦ Δαμασίου,
Βάβωνος τοῦ Πολυξ̣ένου, Διαγόρου τοῦ Λαομ̣ή̣[δ]ου̣,
Ἀριστέως τοῦ Φ̣[ε]ι̣δίου, Διομή̣[δου] το̣[ῦ ․]υ̣[․․․7․․․]
b.1/5 {²Lines 1-5 broken away.}²
6 οἱ σύνεδροι εἶπαν· ἐπειδὴ [․․․․․․․․c.20․․․․․․․․ ἐπελθόν]τες
[ἐπί τε τὴμ βουλὴν καὶ τὴν ἐκκλησίαν ․․․c.10․․․ διὰ τὴ]ν ὑπάρ-
[χουσαν πρὸς Κρῆτας οἰκειότητα καὶ συγγένειαν ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἠξ]ίωσαν
[γενέσθαι αὐτοῖς? ․․․․․․․․․․․․c.28․․․․․․․․․․․․ με]τάδοσιν
10 τῆς πολιτείας [․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․ ἠξίωσαν δ]ὲ καὶ πα-
[ρασχέσθαι αὐτοῖς χώραν ․․․․․․․․․c.23․․․․․․․․․․ ψη]φισαμέ-
[νου δὲ τοῦ δήμου ․․․․․․․․․․․․․c.30․․․․․․․․․․․․․] κοινὸν
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ προ]θ̣ύμους
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] περὶ
15 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.43․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․— διαγ]ώ̣γ̣ι̣ο̣ν̣
c.1 [․․․․․․c.17․․․․․․․ τοῦ θεοῦ τοῦ δευτέρου το]ῦ̣ μετὰ Ἀ[θηναγόρ]α̣ν̣
[․․․․․․․․․c.22․․․․․․․․․] περὶ δὲ τοῦ πλε]ονάζοντος [μέρο]υς τοῦ̣
[μισθοῦ? ․․․․․․․c.18․․․․․․․ Μιλη]σ̣ί̣[ο]ι̣ς καὶ συμφωνήσαν̣τας πρὸς
[․․․․․․․․․․c.24․․․․․․․․․․ τὸν] δῆμον βουλεύσασθαι, καθότι ἂν
5 [δοκῆι.  εἶναι δὲ Μιλησίους τοὺ]ς μετασχόντας τῆς πολιτείας
[τῶγ Κρητῶν, ἀφ’ ἧς ἂν ἡμέρας τ]ὸ ψήφισ[μ]α τόδε κυρωθῆι· μὴ ἐξεῖναι δ̣ὲ
[δικάζεσθαι κατὰ μηθενὸς αὐτῶν] μηθενὶ [πε]ρὶ τῶν προγεγονότων ἕως
[εἰς στεφανηφόρον τὸν θεὸν τὸν δεύ]τερον τὸμ μετὰ Ἀθηναγόραν καὶ μῆνα
[․․c.11-13․․․μηδὲ ἐκεί]νοις κατὰ μηθενὸς Μιλησίων μηδὲ τῶν
10 [Μίλητον οἰκούντων, ἀλλὰ] ἀφεῖσθαι πάντας ἀπὸ πάντων] ἐὰν δέ τις
[παρὰ τὸ ψήφισμα δικάζητ]αι, μὴ γραφέ[τω]σαν αὐτῶι τὴν δίκην οἱ ἄρ-
[χοντες μηδὲ βοηθείτωσαν? τῶι ἀδ]ικ̣ο̣υμένωι, καὶ ἡ δίκη ἄκυρος
[ἔστω ․․․․․․․․․․․․․․․c.35․․․․․․․․․․․․․․․․]ίας γινομένης καὶ ἡ
[․․․․․․․․․․․․․․․․․c.38․․․․․․․․․․․․․․․․․ Κρ]η̣τ̣ῶ̣ν, ο[ἷ]ς δ̣έ̣δ̣[ο]τ̣α̣ι
d.1 [π]ά̣σ̣η̣[—]
․οντες[—]
εἰς δὲ τ[—]
ἐκκλησία̣[—]
5 τρε̣ῖς φυλὰς̣[— τοὺς]
δὲ τειχοπο̣ι̣[οὺς — Ἀρ]-
τεμισιῶν․․[—]
καὶ εἰς τὰ [—]
νόμοι συ[— δια]-
10 κλήρωσι̣ν̣ [— δοῦ]-
ναι δὲ αὐτο̣[ῖς —]
․λανιον.  τῆς δὲ [Ὑβ]ανδ̣ί̣δος ε[․․․․․․․․․․․c.26․․․․․․․․․․․ τοὺς]
ἀρχιτέκτονας ἐγδημήσαντας̣ [εἰς τὸ χωρίον ․․․․․․c.17․․․․․․․]
․․5․․μενον, καθότι ἐψή̣φ̣ι̣σ̣[ται ὁ δῆμος ․․․․․․․․c.21․․․․․․․․․]
e.1 ․ομεν̣[․․․․․․․․․․․․․․c.33․․․․․․․․․․․․․․․]ι̣α̣[․, καθότι ἐπι]-
τήδειον ἔσται, καὶ τὴν γενομένην διαίρεσιν ἀναγράψαι εὐ̣[θὺς με]-
τὰ τῶν ὀνομάτων καὶ παραδοῦναι τῶι γραμματεῖ τῆς βουλῆς, [ἵνα]
ὑπάρχῃ ἐν τοῖς δημοσίοις· δοῦναι δὲ τὸγ γραμματέα τὸ ἀντίγ[ρα]-
5 φον καὶ τοῖς οἰνοφύλαξι, τοὺς δὲ παραλαβόντας καταχωρίσαι εἰς̣ [τὰ]
λευκώματα, ἐν̣ οἷς καὶ αἱ ὦναι ὑπάρχουσι.  μὴ εἶναι δὲ αὐτοῖς τὴ̣[ν]
δεδομένην χώραν ἀποδόσθαι μ̣ηδενὶ ἕως ἐτῶν εἴκοσι· [ἐ]ὰν [δ]έ̣
τις ἀποδῶται τρόπωι ὁτωι[ο]ῦν̣, ἥ τε ὠ̣νὴ ἄκυρος ἔστω καὶ δ̣ίκη̣ν εἶν̣[αι]
κατὰ δὲ τοῦ ἀποδομένου καὶ τοῦ ἀγοράσαντος ἀδικίου τῆς πόλε[ως]
10 τῶι βουλομένωι Μιλησίων· τὰσ δὲ γραφὰς τῶν δικῶν καὶ τὰ λοιπὰ [συν]-
τελεῖσθαι κατ[ὰ τὸν] ξ̣ενικ̣[ὸν] νόμον.  δεδόσθαι δὲ αὐτοῖς καὶ σ̣κ̣[ευά]-
ριον.  Μυο̣[υσίων δὲ τοὺς κ]ε[κτημ]ένους τὰς οἰκίας ἐν τῶι χωρίωι δ̣έ̣[ξασ]-
θαι αὐ[τούς.  δοῦναι δὲ καὶ] ἀ̣πὸ τῶν ὑπαρχόντων στεγνῶν τ̣ῶ[ν]
ἐφ’ ἕτ[ος μισθούντων, ὅ]σοι ἐπαγγέ[λλ]ονται.  ἵνα δὲ ταῦτα συ̣[μ]-
15 [φερόντως — τάσσηται —]
f.1 συνισταμέ[νου δὲ π|ολέμου ἀμυνῶ ὑπὲρ τῆς τε πόλεως καὶ ὧν ἂν]
Μιλήσιοι ἐγκ[ρατεῖς |ὦσιν, παντὶ σθένει καὶ καθότι ἂν] δ̣υνα̣-
τὸν ἦι τάχιστα̣· [εὐορ|κοῦντι μέν μοι πάντα γ]ίνοι[το χρή]σιμα
καὶ καρποὶ κα̣[․․․]ων|[․․․․․․․20-21․․․․․․․․] ε̣[ἰ δὲ] ἐφιο̣[ρκ]ο̣ί̣[η]ν, τὰ ἐνα̣ν̣-
5 τία τούτω[ν].  ὁ δῆμ̣[ο|ς ὁ Μιλησίων ἐρωτ]ᾶ̣ι, εἰ αὐτῶι̣ [λ]ῶ̣ι̣[ον] κα[ὶ ἄ]μεινον
vacat ἔσται κ̣[α|ὶ νῦν καὶ εἰς τὸν ἔπ]ειτα χρόνον προσλαβόντι πρὸς τὸ
vacat πολίτε[υ|μα ἄνδρας] Δ̣ρ̣ηρίους καὶ Μιλα̣[τ]ίους, ὑπὲρ ὧν οἱ ἄνδρες
vacat ἥκουσι π[ρ|ὸς τὴμ πόλι]ν̣, κ̣[αὶ] μ̣ε̣[ταδό]ντι αὐ̣[τ]οῖ̣ς̣ χώρας καὶ τῶν
10 vacat ἄ̣λλων, |[ὧγ καὶ τοῖς ἄλλο]ις μ[έ]τεστι Μιλη̣[σί]οις· θεὸς ἔχρησε·
vacat [δέξασθ’ ἀσπ]α̣σίως οἰκήτορας ἄνδρας ἀρωγοὺς
vacat [ἐς πόλιν ὑμετ]έρην· καὶ γὰρ λῶ̣ιον καὶ ἄμεινον·
vacat [․․․․․12․․․․․]ς φῶτες θεσμ[οῖσι]ν̣ ἐ̣πῶρ[σαν]
vacat [․․․․14-15․․․․․]α̣ρ̣ε̣ς̣[—]
g.1 vacat σ[․․․8․․․․]ιμ[—]
vacat πα[․․6․․․]ν θυσ̣[—]
vacat καὶ διδύμων ἐ[—]
vacat ὡς ὑμῖν τελέσω̣[σι —]
5 vacat ὁ δῆμος ὁ Μιλησί̣ω̣[ν ἐρωτᾶι, εἰ αὐτῶι λῶιον καὶ]
vacat ἄμεινον ἔσται κα̣ὶ [νῦν καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον προσ]-
%⁸¹λαβόντι πρὸς τὸ πολ̣[ίτευμα ἄνδρας τοὺς περὶ ․c.6․․]
vacat καὶ Φιλάν[ο]ρα καὶ Σω[․․․․9․․․․, ὑπὲρ ὧν οἱ ἄνδρες ἥκουσι]
vacat πρὸς τὴμ πόλιν, καὶ με̣[ταδόντι αὐτοῖς χώρας καὶ τῶν ἄλλων],
10 vacat ὧγ καὶ τοῖ[ς ἄλ]λοις μ̣[έτεστι Μιλησίοις· θεὸς ἔχρησε]·
vacat ἅ φρεσ̣ίν [ἐ]στε ν[οοῦντες —]
13 vacat τιμαῖς δὲ ἐξω̣[—]
[—]
Search Help