Decree of demos of Kolophon for building walls, with list of contributors, stoichedon; 311/306 BC; found at Değirmendere: *AJP 1935, pp. 359-372, no. I; Wilhelm, Anat. Studies Buckler, pp. 350-6; **Maier 69 (l. 149); SEG 19, 698.  
[ ] AJP 1935, 359-72, no. I
I.1 ἐπὶ πρυτάνεος Ἀλκμέωνος Κωμαιῶνος ὀγδοίηι ἔδοξεν τῶι δήμωι· Ἑρμόδωρος
Ἀπολλοδώρου ἐπεψήφισε· γνώμη τῶν δέκα Δημοκράτους τοῦ Μοιρᾶδος, Ἀκάστου
τοῦ Κλέωνος, Ἀρίστεος τοῦ Ἑκατωνύμου, Ἀθηνίππου τοῦ Ἀλκαιμένους, Ἀριστομέ-
νους τοῦ Παρμένοντος, Ἀπολλοδώρου τοῦ Ἑρμίππου, Λεωφάντου τοῦ Ἀρίστωνος,
5 Διοτρέφους τοῦ Κλευδήμου, Μητροδώρου τοῦ Τυρίννου, Λίχα τοῦ Πανταγνώτου,
ὅπως ὁ δῆμος φαίνηται, ἐπειδὴ παρέδωκεν αὐτῶι Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς
τὴν ἐλευθερίαν καὶ Ἀντίγονος, κατὰ πάντα τρόπον φιλοτιμούμενος δια-
φυλάττειν τὴν τῶμ προγόνων δόξαν, ἀγαθῆι τύχηι καὶ ἐπὶ σωτηρίαι παντὸ̣ς
τοῦ δήμου τοῦ Κολοφωνίων ἐψηφίσθαι τῶι δήμωι τὴμ παλαιὰμ πόλιν ἣν τῶν
10 θεῶν παραδόντων τοῖς προγόνοις ἡμῶν κτίσαντες ἐκεῖνοι καὶ ναοὺς καὶ
βωμοὺς ἱδρυσάμενοι παρὰ πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν ἦσαν ἔνδοξοι σ̣[υ]ντειχίσαι
πρὸς τὴν ὑπάρχουσαν· ἵνα δὲ συντελῆται κατὰ τάχος τὸμ μὲν ἱερέα τοῦ
Ἀπόλλωνος καὶ τοὺς ἄλλους ἱερεῖς καὶ τὰς ἱερέας καὶ τὸμ πρύτανιν [με]τὰ
τῆς βουλῆς καὶ τῶν ἀποδειχθέντων ἐν τῶιδε τῶι ψηφίσματι καταβάντας
15 εἰς τὴμ παλαιὰν ἀγορὰν τῆι τετράδι ἱσταμένου τοῦ εἰσιόντος μηνὸς [ἐπὶ]
τοὺς βωμοὺς τῶν θεῶν οὓς ἡμῖν οἱ πρόγονοι κατέλιπον εὔξασθαι τῶι Διὶ τῶι
Σωτῆρι καὶ τῶι Ποσειδῶνι τῶι Ἀσφαλείωι καὶ τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Κλαρίωι καὶ
τῆι Μητρὶ τῆι Ἀνταίηι καὶ τῆι Ἀθηνᾶι τῆι Πολιάδι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς
πᾶσι καὶ πάσαις καὶ τοῖς ἥρωσιν οἳ κατέχουσιν ἡμῶν τήν τε πόλιν καὶ τὴν
20 χώραν ἐπιτελῶγ γενομένων τῶν ἀγαθῶν πρόσοδον ποιήσεσθαι καὶ θυσίαν
καθότι ἂν τῶι δήμωι δόξηι· ἀποδεῖξαι δὲ ἄνδρας δέκα καὶ δὴ οἵτινες σκέψον-
ται τά τε τείχη κατὰ ποῖον ἀχθέντα καὶ προσβληθέντα πρὸς τὰ ὑπάρχοντα εἴ-
η ἐχυρώτατα καὶ ἀρχιτέκτονα σκεψάμενοι ἐξετῶσιν ὃς ἂν αὐτοῖς δοκῆι ἱκα-
νώτατος εἶναι ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἔργων τῶν τειχῶν καὶ περὶ μισθοῦ τῶι ἀρ-
25 χιτέκτονι καὶ ὅπως χρήματα ξενικὰ πορισθῆι καὶ ὅπως αἳ τε ὁδοὶ καὶ τὰ οἰ-
κόπεδα κατατμηθήσεταί τε καὶ πραθήσεται συμφερόντως καὶ ὅπως ἀγορὰ καὶ
ἐργαστήρια καὶ τὰ ἄλλα ὅσα δημόσια δείηι ἐξαιρεθῆι· ἐπιτε[λ]εῖν δὲ ταῦτα
τοὺς ἀποδειχθέντας ὡς ἂν δύνωνται τάχιστα· ἵνα δὲ καὶ οἱ πολῖται χρήματα
εἰσάρωσιν ὡς πλεῖστα εἰς τὰ τείχη δεδόχθαι τῶι δήμωι ὑποδέχεσθαι τῶμ π[ο]-
30 λιτῶν τὸμ βουλόμενον ὅσον ἂν ἕκαστος θέληι καὶ δὴ τοῖς δὲ ἀποδήμο̣[ι]ς̣ εἶναι
τὴν ὑπόδεξιν ὅταν θέλωσι· περὶ δὲ τῶν ὑποδεξαμένων βουλεῦσαι τὸν δῆμον τοῦ
Ληναιῶνος μηνὸς ἐν τῆι κυρίαι ἐκκλησίαι ὅπως τιμηθήσεται ἕκαστος τῶν ὑπο-
δεξαμένων ἀξίως τῆς προθυμίας καθότι ἂν τῶι δήμωι δοκῆι· ἀναγράψαι δὲ τοὺς
[ὑ]ποδεξαμένους πάντας καὶ ὅσον ἕκαστος ὑποδέξηται εἰς στήλην λιθίνην καὶ
35 [στ]ῆ̣σαι εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Μητρὸς ἐνθάδε· τοῦ δὲ ἀ̣ργυρίου ὅσον ἂν ὑποδέξ̣ωνται
[διδ]όναι αὐτοὺς ὅταν τὰ ἔργα πραθῆι τῶν τειχῶν τὸ τρίτον μέρος ἕκαστον οὗ ἂν
[ὑποδ]έξηται· παραδιδόναι δὲ τῶι καρπολόγωι, τὸν δὲ καρπολόγον λαμβάνοντα
[τὸ ἀργύ]ριον διδόναι τοῖς ἐργώναις τὰς τι̣μ̣ὰ̣ς̣ [․․6․․․]ον τὸ τ[ρί]τ̣ομ μέρος ἑκα-
39/122 {²ca. 84 lines lost}²
II.123 κατὰ τάδε ὑπεδέξαντο εἰς τὰ τείχη
τῶν δέκα τῶν γραψαμένων τὸ ψήφισμα
125 οἱ μὲν ἐννέα ⋮ Μητρόδωρος Τυρίννου
Διοτρέφης Κλεοδήμου
Ἀρίστης Ἑκατωνύμου
Ἀριστομένης Παρμένοντος
Λίχας Πανταγνώτου
130 Ἀθήνιππος Ἀλκαιμένευς
Ἄκαστος Κλέωνος
Δημοκράτης Μοιρᾶδος
Ἀπολλόδωρος Ἑρμίππου
δραχμὰς ἐνακισχιλίας ἑχξακοσίας
135 τριήκοντα
Λεώφαντος δὲ Ἀρίστωνος δραχμὰς
τριακοσίας ἑβδομήκοντα
τῶνδε ἕκαστος χρυσοῦς
Ἀμύντωρ Γέροντος Μακεδών
140 χιλίους πεντακοσίους
Νίκων Ἀττάλου χιλίους
Νικηφόρος Ἀθηναίου Ἁβδηρίτης ἐχξακοσίους
Στέφανος Μενάνδρου Ἀμφιπολίτης τριηκοσίους
Πλάτων Εὐκλέος τριηκοσίους
145 Καλλίας Ἀπολλωνοφάνευς
Μαρωνίτης διηκοσίους
Μητρόδωρος Μήτρωνος Πιταναῖος ἑκατόν
Ἡρακλείδης Εὐκλείδου Ἡρακλεώτης ἑκατόν
Εὔδημος Πύρρου Μακεδὼν Ἀλεξανδρείο[υς]
150 δραχμὰς μυρίας
Κρόνιος Μένωνος Μιλήσιος
χρυσοῦς τριηκοσίους
ἀργυρίου συμμαχικοῦ δραχμὰ-
ς τρισχιλίας
155 τῶνδε ἕκαστος δραχμὰς τρισμυρίας
Ἡράκλειτος Ἀρχωνίδου
Ἐόανδρος Κλεάνδρου χρυσοῦς χιλίους ἄτοκα
τ[ῶ]νδε ἕκαστος δραχμὰς μυρίας δισχιλίας
[Ἐ]πίγονος Ἡγησιάνακτος
160 vacat
161/244 {²After one blank line, about 84 lines lost}²
III.245 Ποσείδιππος Χοιρίλου
Ἱκέσιος Κοννίωνος
Ἱκέσιος Διακρίτου
Ζήνων Μητροφάνευς
καὶ ὁ ἀδελφὸς
250 Παρμένων Δημάνθ̣ευς
Ξενόφαντος Κοννίωνος
Ἀπολλωνοφάνης Χάρμεω
καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Ἀπολλᾶς Ἡγήτορος
255 Καλώμανδρος Ἱκεσίου
Ἀπολλόδωρος Ἀριστοκράτους
Μητρόδωρος Κυνίσκου
vacat
τῶνδε ἕκαστος δραχμὰς
260 τετρακοσίας
Πύθεος καὶ Γονεὺς
Πυθίππου
Λεοντεὺς καὶ Ἐράσιππος
Ἀνταγόρεω
265 vacat
τῶνδε ἕκαστος δραχμὰς
τριηκοσίας
Μητρόδωρος Παρμένοντος
Κυπρίδης
270 Ἑκατώνυμος Ἀγαθοκλέος
καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Ἀντίνους Κόννιος
καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Ἀριστείδης Ἐξηκέστου
275 Πρύτανις Πυθοδώρου
καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Ἑκατόμανδρος Ἀ̣θ̣ηνίππου
Δημητήριος Τύρωνος
Ἡγήτωρ Ἑκατωνύμου
280 Ἀπολλᾶς Θεοδώρου
Μίτυλος Εὐδίκου
Καλλικράτης Παρμένοντος
[—]
[—]․ίου
285 [—]δος
286/291 {²Five lines missing}²
291 [τῶνδε ἕκαστος δραχμ]ὰς
[διηκοσίας ⋮ —] Φιλίστεω
[—]τος
[—]
295 [—]νοντος
[—]
[—]
[—]
[—]υ
300 [—]ου
[—]
[—]
[—]
[—]ος
305 [—]
[—]υ
307/318 {²Twelve lines lost}²
319 [—]ης
320 [—]
321/366 {²about 46 lines lost}²
IV.367 Διονύσιος Φιλίστεω
Ἀπολλώνιος Ζωπύρου
καὶ οἱ ἀδελφοὶ
370 Αἰσχυλῖνος Φιλίστεω
Μητρόδωρος Δαμᾶδος
Ἀγάθαρχος Ἀρτεμιδώρου
μέτοικος
Μητρᾶς Ἱκεσίου
375 καὶ οἱ ὑιοὶ
Ἀριστοφάνης Θεοφάνευς
Κλεόμαχος Ἡροστράτου
Ἀθήναιος Ζήνωνος
Λυκόφρων Πυθίππου
380 Διονυσόδωρος Διονυσᾶδος ⋮
Ποσειδώνιος Εὐξιθέου
μέτοικος
Ἑρμόφαντος Ἑκατωνύμου
Λυκοῦργος Ἀναξαγόρεω
385 καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Φιλίστης Σιττᾶδος
καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Αἰνέας Θαρσύνοντος
Μήτριππος Κωλώτ̣εω
390 Κρόνιος Τηλεφάνευς
Παυσανίας Πανταγνώτου
καὶ ὁ υἱὸς
Ἀπολλωνοφάνης Εὐδίκου
Φιλοκλῆς Ἡφαιστέω
395 Ἀστυδάμας Ἀπολλωνίου
Βαλλίων Γλαύκου
Ἀπολλόδωρος Βότωνος
Ἀπολλόδωρος Διονυσίου
Ἀρτεμίδωρος Ἀπολλοδότου
400 καὶ ὁ ἀδελφὸς
Ζηνόδοτος Ἀπολλωνίου
Μάνης Ἄνδρωνος μέτοικος
Θεμιστῶναξ Τελευταγόρεω ⋮
․2-3․άδης Αἰσχρίωνος
405 Εὐ[κ]λῆς [Μ]άνεω
Θεοκλῆς Βιτάλου
Ἀδείμαντος Σιττᾶδος
Ἡρακλείδης Ἀσμένου
καὶ οἱ ἀδελφοὶ
410 Ἀρτεμίδωρος Τηλεφάνευς ⋮
Ζηνόδοτος Κωλώτεω
Μητρᾶς Ἑκαταίου
Διονύσιος Κλεοδήμου
Πυθαγόρης Ξενοφάντου
415 Μητρόδωρος Σίμου
Βίων Αἰσχρίωνος
Ἕρμιος Ξενίωνος
Ἀπολλόδωρος Παταίκου
Φιλίστης Ἱστιαίου
420 Ἀπολλόδωρος Σημαγόρεω
Ἀγακλῆς Δωκέως
Διονύσιος Ἡγητορίδεω
Διονύσιος Σκύθεω
Ἀριστείδης Κωλώτεω
425 Πυθαγόρης Μυτᾶδος
καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Θρασυμήδης Ἡφαιστίωνος
Κρίτων Κοννίωνος
Ἀρτεμίδωρος Χάρεω
430 Κλεαίνετος Διονυσαρήτου
Διονυσικλῆς Ἱστιαίου
Ἀρχίδαμος Ξενοφάντου
Χοιρίλος Μύτωνος
Ἀθηνόδιος Ἀθηνοδίου
435 καὶ ὁ ἀδελφὸς
Ἐτησίλεως Ἀνταγόρεω
Ζώπυρος Κυνίσκου
Βοιωτὸς Ὑβλησίου
Ἀμφίλοχος Κλεανδρίδεω
440 Κωμαῖος Ἀρτεμιδώρου
καὶ Θεόδοτος Κωμαίου
Θαρσύνων Καλησίου
Ἀριστοκλῆς Κοννᾶδος
Ποσείδιππος Ξενοφάντου
445 Ἀγάθαρχος Μένωνος
Ἀπολλώνιος Διονυσιφάνευς ⋮
Σαννᾶς Ἀντιφάνευς
Ἡροφάνης Πολυκάστου
καὶ ὁ ἀδελφὸς Στράτων
450 Ἡροδότου καὶ ὁ ἀδελφὸς
Σῖμος Βισθάρου
Ἡρο̣φᾶς Σα̣ρδιάδεω
453/488 {²about 36 lines lost}²
V.489 Πολύχ̣τ̣ι̣ς Ξενοφάντου
490 Ἀπολλόδοτος Χαλκιδέως
καὶ ὁ ἀδελφὸς
Ζωΐλος Πύθεω
Φιλίστης Ἑρμοκράτεος
Παυσανίας Λυκομήδευς
495 Ποσείδιππος Φιλίσκου
Ἑκαταῖος Ἀπολλωνοφάνευς
Δημήτριος Ζωπύρου
καὶ Ἀθηνόδοτος
Ἀπολλώνιος Βρυάξιος μέτοικος
500 Ἀπολλόδωρος Ἀπολλοδώρου
καὶ ὁ ἀδελφὸς
Στίλβων Ἡροφάνευς
Δίων Ἑκατωνύμου
Νέαρχος Παρμένοντος
505 Παρμένων Ἡρακλείδεω μέτοικος
Θεόδωρος Ἀπολλᾶδος
καὶ ὁ ἀδελφὸς
Οὐλιάδης Πρωτοφάνευς
Ἄλκης Εὐγένευς
510 Μήτριππος Ἑκατοδώρου
καὶ οἱ ἀδελφοὶ ⋮ Ἀθήνης
Καλλικράτευς καὶ ὁ ἀδελφὸς
Ἀγαθοκλῆς Παρμένοντος
Μητρόδωρος Εὐφρᾶδος
515 καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Ἀπολλᾶς Ἀγεδάμου
Βάττας Ἑκατοδώρου
Ζώπυρος Κοκκάλου
Δωρόθεος Καυστοδίκου
520 καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Ἑρμόδημος Φιλωνίδεω
Πύθης Πυθέου
Λεωνίδης Γλαυκίωνος
Μέντωρ Θεοδώρου
525 Κόνω[ν —]σ̣μεω
[—]αίσχρου
[Π]υθαγ[ό]ρας Μοιρᾶδος
Ἱεροκλῆς Νικηράτου
Ἀμφιμήδης Πυρρίεω
530 Διαγόρας Ἑκατωνύμου
καὶ οἱ ἀδελφοὶ ⋮ Ἀγαμήδης
Ἱππώνακτος καὶ ὁ ἀδελφὸς
Κλαριεὺς Πρωτοφάνευς
Κωλώτης Ἀπολλᾶδος
535 Ἑλικέων Ἡρακλείδεω
Δημέας Ἐπιγένευς
Ἀθήναιος Ἀπολλωνίου
Χάρμης Δημώνακτος
Μητρόδωρος Τιτυρίωνος
540 Κλεώνυμος Πυθέα
καὶ ὁ ἀδελφὸς ⋮ Ἑρμότιμος
καὶ Ἀναγόρης Πλάτωνος
Ὀλύμπιχος καὶ Φιλόδημος
Πλάτωνος
545 Ἀριστοφάνης Κυνίσκου
Ἑκατόμανδρος Κλεάνακτος
Ἀπολλᾶς Μελαινέως
Ἀπολλόδοτος Ὀλυμπίχου
Διόδοτος Κοννᾶδος
550 καὶ οἱ ἀδελφοὶ Παρμένων
Διονυσίου μέτοικος
Ἀθήνης Μητρίππου
Φιλίστης Δημητρίου
καὶ οἱ υἱοὶ
555 Ζώπυρος Παρμένοντος
Ἑρμῶναξ Μοιρᾶδος
Ξένων Πάρμιδος
Ἀπολλόδωρος Θεοφάνευς
καὶ ὁ ἀδελφὸς ⋮ Λῦσις
560 Προμάχου καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Κοίρανος Πυθοδώρου
Ἑκαταῖος Πυθώνακτος
Θεόμνηστος Θεομνήστου
Δημοκράτης Φιττάλου
565 Τελευταγόρας Καικοδώρου
Σκύθων Φιλίστεω
Ἀπολλωνοφάνης Ζωπύρου
Δημήτριος Ποσειδωνίου
καὶ ὁ ἀδελφὸς
570 Πολύαρχος Ἑρμοκράτευς
Ἀθηνόδωρος Παρμένοντος
Ἑρμότιμος [․․․]ωνος
Θεόδοτο[ς —]
κ̣α̣ὶ̣ οἱ [ἀδελφοὶ]
575/610 {²about 36 lines lost}²
VI.611 Ἑκαταῖος Πυθᾶδος
Ἡρόδοτος Αἰσχρίωνος
Ἱκέσιος Ἀπολλοδώρου
Ἡροφάνης Καληίππου
615 Πρώτης Ζωπύρου
Ἀρτεμίδωρος Ἑκατωνύμου
Θεόδοτος Ἀκροτάτου
Ἀρίστης Ἀγαθάρχου
καὶ ὁ υἱὸς
620 Ἀρτέμων Κυνίσκου
Μεσήνης Φαΰλλου
Λεύκωμ Βουλᾶδος
καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Μητρόδωρος Τύρωνος
625 Βίωμ Μητροδώρου μέτοικος
Θάλλος Δημητρίου μέτοικος
Μοῖρις Βισθάρου
Δίων Ζηνοδότου μέτοικος
Ἱστιαῖος Λυκωνίδεω
630 Ἀπολλᾶς Ζωπύρου
καὶ ὁ ἀδελφὸς ⋮ Ἀπολλώνιος
Ἀπολλοδώρου Προμήθειος
Διονύσιος Μύτωνος
Ἑρμόλυκος Θεοτίμου
635 Ἑκαταῖος Σίμου ⋮ Ἀπολλᾶς
Θεοδώρου Μεμνονίδης
Ἀπολλώνιος Ἀθηνοδώρου
καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Ἀρίστων Διονυσίου
640 Ζήνης Δίωνος καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Δημόχαρις Νυμφοδώρου
Ἀρτεμίδωρος Γεροντίδεω
Δίων Θρασύλλου
Δημήτριος Λεόντιος
645 καὶ οἱ ἀδελφοὶ
v Πυθαγόρης <Μ>ητροδώρου Κνημάδης ⋮
Εὐφρήνωρ Ἀντιπάτρο̣[υ]
[—][—]
649/662 {²14 lines lost}²
663 Θ[—]
[—]
665 [—]
Κ․[—]
Ἀγ̣[—]
Με[—]
Ζωπ̣[υρ—]
670 Πει[—]
Νυμ[—]
Ἑκα[—]
Ἀνδρ[—]
Ἀλκη․[—]
675 Θρασυ[—]
Φιλοξ․[—]
Μένων Ἱ[—]
Εὐκλῆς [—]
Κλαριεὺ[ς —]
680 Ζώπυρος [—]
καὶ ὁ ἀδελ̣[φὸς ⋮ —]
Κυνίσκου [—]
Σῖμος Διο[— ⋮ —]
Γλαύκωνος [—]
685 Παρμένων Ἀ̣[—]
καὶ οἱ ἀδελφ[οὶ]
Μνησίθεος Ἱ[—]
Ἑκατόμανδρ[ος —]
Πύθων Καλλι[—]
690 Ὀλύμπιχος Ἀτ[—]
Μητρόδωρος Ἀ[—]
Θέσσαλος Ζω[—]
Πλάτων Ἀπολ[—]
Μητροφάνη̣[ς —]
695 Ἐπίγονος [—]
[—][[—]
697/722 {²26 lines lost}²
723 [—]ς
[—]
725 [—]
[—]
[—]ς
[—]
[—]νος
730 [—]
[—]τεω
[—]ικράτευς
VII.734 Μέδων [Ξεν]οφάντου καὶ ὁ ἀδελφὸς
735 Ἀθήναιο[ς Παρ]μένοντος ⋮ Καλλιδάμας
Κοκκάλο[υ ⋮] Μητροφάνης Κλεομέδοντος
καὶ ὁ ἀδελφ[ὸ]ς ⋮ Παρμένων Ξένωνος καὶ
ὁ ἀδελφὸς ⋮ [․․․]δωρος Θρασυμήδευς
Θράσυλλος [․4․․]ᾶδος καὶ οἱ ἀδελφοὶ
Ἡρακλείδης [Μοι]ρᾶδος ⋮ Ἑκαταῖος
740 Μυτᾶδος καὶ ὁ ἀ[δ]ελφὸς ⋮ Ἀπολλωνοφάνης
Πάρμιδος τοῦ Ἀπολλωνίου ⋮ Σύμμαχος
Σωφίλου μέτοικο[ς] ⋮ Ἀπ[ολ]λώνιος
Διονυσίου ⋮ Μητρόδωρος Ζωπύρου
καὶ οἱ ἀδελφοὶ ⋮ Ἀριστείδης Ἑκατωνύμου
745 Μέγας Εὐφήμου ⋮ Ἡρακλείδης
Ἀπολλωνοφάνευς ⋮ Εὐ[․․]αῖος
Ἀπολλωνοφάνευς ⋮ Καλλ̣[ία]ς Στράτωνος
Ναυκρατίτης ⋮ Ἀστυδάμας [Ἑ]κατωνύμου
Ἀπολλώνιος Πυθοδώρου ⋮ Μη̣[τ]ρόδωρος
750 Ἀπολλωνίου ⋮ Σωκράτης Θεο[․․․]ος
Βιλλᾶς Ἀπολλοδώρου μέτοικ[ος]
Ἀριστεὺς Πανταγνώτου ⋮ [Ὀλύμπ]ιχος
Πυρρίου ⋮ Γοργίων Κόνωνος [καὶ οἱ]
ἀδελφοὶ ⋮ Ἀπολλόδωρος Παρ[μένον]τ̣ος
755 Κυνίσκος Ἀρτεμιδώρου καὶ [ὁ ἀδελφ]ὸς
Ἀπολλόδωρος Κυνίσκου [—]
Πολυκράτης Πρώτεω [⋮ —]
Θεόδωρος Ἀρίστε[ος ⋮ —]
Ἡροφίλου ⋮ Βίταλος [—]
760 καὶ ὁ ἀδελφὸς ⋮ Ται[—]
Μοιρόδοτος Ἀπολ[—]
Πυθίωνος ⋮ Περίστρατ[ος —]
Ἀπολλώνιος Σίμου ⋮ Μ[—]
Θερσίππου ⋮ Ἑκα̣τα̣ῖ[ος —]
765 Δωκεὺς Δω[κέως ⋮ —]
Φιλάρχου [⋮ —]
Ἑκατώνυμ̣[ος —]
Ἀριστ[—]
Ἑρμότι[μος —]
770 [—]․1-2․[—]
771/818 {²48 lines lost}²
819 [․․c.7․․] Μ̣η̣τ̣ρᾶ[δος ․c.4․]․ος Ἑκατωνύμου
820 [․․c.8․․․]νων[․․c.7․․]ας Ἀπολλοδότου
[․․c.8․․․] Μητρᾶ[δος ⋮] Αἰγυπτᾶς
[․․c.8․․․]ου ⋮ Κλᾶρις Πειθα<γ>όρεω
[․․c.8․․․]της Τηλέφου ⋮ Ἡροφάνης
[․․c.8․․․]․ος ⋮ Ἡγησίμαχος
825 [․․c.8․․․]φάνευς ⋮ Ἀπολλωνοφάνης
[․․c.8․․․]ντος Κωλίδης ⋮ Ἀρτέμων
[․․c.7․․ο]υ̣ ⋮ Γοργίων Θαρσύνοντος
[․․c.7․․] Ἡλιοδώρου ⋮ Ζώπυρος Κωλώτεω
[․c.6․․]ρίστεω ⋮ Νυμφόδωρος Ἑκαταίου
830 [․c.6․․]ος Κωλώτεω ⋮ Ἑκατώνυμος
[․c.6․․]εω ⋮ Ἀθηνόδωρος Πυθομνήστου
[․c.5․]δ̣ριος Σωστράτου ⋮ Βίων Κυλλάνου ⋮
[․c.5․]δας Καλλιφάνους ⋮ Ἀμε̣ι̣νίας
[—]σίου καὶ ὁ ἀδελφὸς ⋮ Ἡρόφιλος
835 [—]ος καὶ ὁ αδελφὸς ⋮ Διονυσᾶς
[—]ᾶδος ⋮ Κώραβος Πυθαγόρεω καὶ οἱ ⋮
[ἀδε]λφοὶ ⋮ Ἑκαταῖος Διονυσοδώρου
[—]δας Γονουσίου ⋮ Μένων Γλαύκου
[Ἑκ]α̣τώνυμος Καλωμάνδρου
840 [Διον]ύσιος Πάρμιδος ⋮ Πύθων Πυθέου
[Ἀπ]ολλόδωρος Πυθέου ⋮ Ἀπολλᾶς
[Δι]ονυσίου καὶ ὁ ἀδελφὸς ⋮ Καλλίθεμις
[Δ]ιογείτονος ⋮ Σκόπος Διονυσίου μέτοικος
Ἑκατόμανδρος Αἰσχρίωνος ⋮ Ἀριστείδης
845 Βαυκίωνος ⋮ Πρωταγόρης
Πανταγνώτου ⋮ Μήτριππος Ἑκατωνύμου
Μητρόδωρος Βαδρομίου ⋮ Ἑκατώνυμος
Παρμένοντος Κνημάδης ⋮ Παρμένων
Ζήνεω ⋮ Ἑκατόδωρος καὶ οἱ ἀδελφοὶ
850 Ποσειδωνίου ⋮ Ἀρτεμίδωρος Δημητρίου
Δημήτριος Σωστράτου ⋮ Φιλίστης
Μητροδώρου καὶ ὁ ἀδελφὸς ⋮ Πρόμαχος
Σκυθίνου καὶ οἱ ἀδελφοὶ ⋮ Ἀρτεμίδωρος
Ἀρτέμωνος ⋮ Βάλλας Ξενοφάντου
VIII.855 Ἀπολλώνιος Ἀρτεμιδώρο[υ]
Γεροντίδης Κωμαίου
Μητρόδωρος Ἀπολλοδώρο[υ]
Μητρόδωρος Ἑκ[ατ]ωνύμου̣
Ἑκατόδωρος Ἡρακλείδε̣[ω]
860 Διονυσόδωρος [Παρμέ]νοντ̣[ος]
Ζηνόδοτος [Ζω]πύρου
Ζη[νό]δοτος Πόσιδος
[․․․]δωρος Ἀπολλωνοφάνευ[ς]
[Α]ἰσχίων Σίμου ⋮ Ἀπολλᾶ[ς]
865 Δημητρίου ⋮ Ἀρτεμίδωρος
[Ἑκ]α̣[τ]ωνύμου Ἡ<γ>ητορίδης
[—δ]ωρος Ἀριστοφάνε̣[υς]
Ζ̣ώπυρος Πύθεω καὶ οἱ
ἀδελφοὶ ⋮ Σκύθων
870 Καλλιμβρότου ⋮ Σιμίας
Διονῦδος ⋮ Δίων Μυρμήκο[υ]
Κρόνιος Ἡφαιστοκλέος
Ἑκατοκλῆς Πάρμιδος
Δίων Πυθοδίκου ⋮ Μητρᾶς
875 Κωράβου ⋮ Δωκεὺς
Ἀπολλοδώρου ⋮ Ζηνόδοτος
Ἀρτεμιδώρου ⋮ Σατυρίων
Διονῦδος ⋮ Παρμένων
Πυθαγόρ[ε]ω ⋮ Κυνίσκος
880 Ἀπολλωνοφάνευς
[Ἑκ]ατοκλῆς Ἀρτεμιδώρ[ου]
[Μνή]στορ Μητροδώρου
[Ἀπολ]λόδωρος Τερμο․[—]
[καὶ ὁ ἀ]δελφὸς ⋮ Μανι̣․[—]
885 [․c.6․․]ους ⋮ Ἀρτεμί[δωρος]
[․c.6․․δώ]ρου μέτοικο[ς]
[․c.5․ Ἀρ]τεμιδώρο[υ]
[․․c.7․․ Ἑ]κατων[ύμου]
[—]π[—]
890/940 {²51 lines lost}²
941 [—]
Ἀδε̣[ιμάντου ⋮ —]
Μητρᾶδ̣[ος ⋮ —]
Κυνίσκου̣ [⋮ —]
945 Μητροδώρ[ου ⋮ —]
Προμηθέος ⋮ Θ̣[—]
Γλαύκωνος [⋮ ․]Ι̣Β̣Α̣Υ̣[—]
Μανιτᾶδος ⋮ Δημήτ̣[ριος]
Ἀρτεμιδώρου ⋮ Λυσικρά̣[της]
950 Ἀρτεμιδώρου ⋮ Βίων Κυ[νίσκου]
Πύθαρχος Θεωνίδου
Δημοκράτης Δημητρί̣[ου]
Εὐθύκριτος Ἀθηνάϊος
Φιλοκράτης Ἀριστοκρίτου
955 Ἀρτεμίδωρος Βάλλιος
Ἀρτέμων Ἀπολλοδώρου
Ἀθήνιππος Ἑκατωνύμου̣
Δημήτριος Κρηθέως
Search Help
Contact Us