Legal document concerning relations between Temnos and Klazomenai, with jurors’ oath; II1; probably found at or near Klazomenai, now in Berlin: *Herrmann, MDAI(I) 29, 1979, 249-271, no. II, side B (PH); SEG 29, 1130bis.B; BE 1987:287; Piejko, MDAI(I) 36, 1986, 95-97 (non vidi); SEG 36, 1040.B.  
[ ] MDAI(I) 1979, 249-71:II side B
1 [—]ΤΔΣ̣[—]
[—]ἐν τῶι μηνὶ Τ[—]
[—]Ν καὶ ἐπιπέμπειν τὰς [—]
[—]․δ̣εκάτης φ̣έ̣ροντα ἐ[π]ηκόου̣[— ἐσφρα]-
5 γισμένας τῆι δη{ι}μοσίαι {²⁶δημοσίαι}²⁶ σφραγῖδι ΕΝΔ[—]
․ωσαν τὰς δίκας οἱ ἄρχοντες ἑκατέ[ρας τῶν πόλεων —]
π̣ονται ἀγορᾶς πληθυούσης κ̣α̣ὶ ἀ̣ν̣α̣γ̣ρ̣αψά[τωσαν — τὰ ἐγκλήμα]-
τα καὶ ἐχθέτωσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐφορᾶν τῶι β̣[ουλομένωι καὶ —]
․εί̣τωσαν τὰς πόλεις καθάπερ γέγραπται ἐ̣ν̣ [—]Ο․․․
10 ὁποτέρα δ’ἂν τῶν πόλεων μ̣ὴ̣ π̣έ̣μψη̣ τὸν ἐ[π][κοον] α̣ἰτήσα̣[σ]-
θαι τὸ δικαστήριον ἀποτεισάτω τῆι ἑτέραι δραχμ[ὰς Ἀ]λεξαν-
[δ]ρείας ἑξακισχιλίας καὶ τοῖς δικαζομένοις α[ἱ δί]κ̣αι γινέσθωσα̣[ν]
τῶι ὕστερον ἐνιαυτ̣[ῶι· ἐὰν δ]ὲ ὁ [ἐ]πήκοος ὁ ἀποσταλ̣εὶς μὴ παραγ[έ]-
νηται εἰς τὴν ἔκκλη̣[τ]ο[ν καὶ τὸ δικασ]τήριον μὴ α̣ἰ̣τήση̣ται, ὀφειλέτω
15 δραχμὰς χιλίας, αἱ δὲ δ̣[ίκ]α[ι τοῖς δι]καζομένοις γ[ινέσθ]ωσαν τῶ̣ι ὕ̣σ-
τερον ἐνιαυτῶι, τὸν δὲ ἐπ̣[ήκοον —]κοινω-
νεῖ δίκης μηδεμιᾶς μήτε ․Ε․․Η̣[— μ]ηδε[—]․ει μη-
δὲ συνηγορείτω μηδὲ ἄλο ἀδικ[—]δ̣ικ[ά]σηι, ὁ̣ ἐ̣-
πήκοος ὑπόδικος ἔστω καὶ εἰὰν [— τ][ς] ἀδι[κίας]
20 ὑπὲ[ρ ὧ]ν ἐπήκοος γεν̣[ό]μενος Ι[— ἀπο]τεισάτω [ὑ]-
πὲρ αὐ[το]ῦ τὰς καταδίκας ἡ πέμ[ψασα πόλις. — ἐπήκο]ον δὲ πέμ-
πειν [ἐν] ἅπασιν τοῖς κατὰ τὸν Λ[․․]Ο[— δι]κ̣α[ζ]ο̣[μ]έν[οις ἐὰν δὲ ἀ]-
δύνατος γένηται ἢ τελευτήσ[η πρὶν ἢ τὰς] δίκας συντ̣[ελ]εσθῆνα[ι,]
ἄλλον ἀ[π]οστελλέτω ἡ πόλις [ἐπήκοον] δ̣ικαστηρίου. ὁρκιζέτωσαν
25 δὲ οἱ εἰσαγωγεῖς ἱεροῖς νεοκαύ̣[τοις ἐν]αντίον τοῦ ἐπηκόου καθ’ ἑκάσ-
την ἡμέραν, τὰ δὲ ἱερὰ παρέχ[ειν] τ[αῖς μ]ὲν Α[․․․]Γ̣ΕΛΩΝ δίκ̣[αις] τὴμ πόλιν
τὴν εἰσάγουσαν τὰς [δί]κας, ἐν δὲ τ[ῆι ἐ]κκλ[ήτω]ι ἀμφο[τέρα]ς τὰς πό-
λ̣εις. ὁ δὲ ὅρκος ἔστω [ὅδ]ε· δικῶ τὰς δίκας [Τη]μ̣νίταις [καὶ Κλ]αζομε-
ν̣ίοις καὶ τοῖς μετο[ίκοι]ς καὶ τοῖς λοιποῖς το[ῖς] κατοικ[οῦσι]ν ἐν ταῖς
30 πόλεσιν πρὸς οὕς [εἰσι]ν αἱ δίκαι κατὰ τὰς συνθήκας· π̣[ερὶ ὧ]ν̣ δὲ μὴ
γέγραπται ἐν τῆι συνθήκηι γνώμηι τῆι δικαιοτάτ[η]ι καὶ τὰς τιμητὰ[ς]
δίκας τὰς καταδικασθείσας τιμήσω τῆς ἀξίας, καὶ δῶρα οὐκ ἔ-
λαβον οὐδὲ λήψομαι τῶ[ν δ]ικῶν ἕνεκεν οὔτε αὐτὸς ἐγὼ οὔτε ἄλ-
λος ἐμοὶ οὔτε ἄλλη{ι} ο[ὔτε τ]έχνηι οὔτε παρευρέσει οὐδεμιᾶι, καὶ κα-
35 τὰ μάρτυρα οὐ δικῶ ἐὰ[ν] μ̣ή μοι δοκῆι τἀληθῆ μαρτυρεῖν· ἐπομνύ-
τω δὲ θεοὺς τοὺς ὁρκίους εὐορκοῦντι μέμ μοι εὖ εἶναι, ἐφιορκοῦν-
τι δὲ τἀναντία. ο[ὓ]ς οὐ δεῖ δικάζειν· μὴ δικάζειν πατέρα παιδ[ὶ]
μηδὲ παῖδα πατρὶ μ[ηδ]ὲ ἀδελφοὺς ἀδελφῶι μηδὲ ἀδελφιδοῦς
μηδὲ πάτρωας μηδ[ὲ] μήτρωας μηδὲ γαμβροὺς μηδὲ πενθεροὺς
40 μηδὲ κοινωνοὺ̣[ς τῆ]ς [δί]κ̣ης μηδὲ προξένους μηδὲ τοὺς εἰσαγωγεῖς
τῶν δικῶν μηδ[ὲ τοὺς τρ]ε̣φομένους ὑπὸ τῆς πόλεως· ἐὰν δέ τις πα<ρὰ> ταῦ-
τα δικάσηι οὓς ἡ̣ [συνθή]κ̣η ἀπείργει, ἀποτισάτω ὁ δικάσας τῶι δικαζο-
μένωι τὸ πέμπ[τον μέ]ρος τοῦ ἐπιγράμματος τῆς δίκης ἣν ἐδίκασεν
καὶ τῆς δίκης ὑπ̣[όδικο]ς ἔστω.  μηδὲ ἐπήκοος τούτων μηδεὶς πορευέσθω.
45 ἐὰν δέ τις τῶν ἐ[ν τῆι σ]υγγενείαι τῆι προγεγραμμένηι ἐπήκοος πορευθῆι,
ἀποτεισάτω τῆς δ̣[ίκη]ς τὸ πέμπτον μέρος τῶι ἀντιδίκωι καὶ τῆς βλάβης ὑ-
πόδικος ἔστω τῶι ἀδ̣[ικ]ουμένωι. καθ’ ὅτι δεῖ τοὺς ἀντιδίκους διόμνυσθαι.
διόμνυσθαι δὲ τοὺς ἀντιδίκους ἐν τῶι δικαστηρίωι πρὶν λέγειν τὰς δί[κας]
τοῖς ἱεροῖς οἷς καὶ οἱ δικασταὶ ὀμνύουσιν καὶ προσομνύτω· δῶρα οὐκ ἔδ[ωκα οὐδὲ]
50 δώσω τῆς δίκης ἕνεκεν οὔτε αὐτὸς εγὼ οὔτε ἄλλος ὑπὲρ ἐμοῦ οὔτ[ε ἄλ]-
λη{ι} οὐδεμιᾶι παρευρέσει καὶ ἐπαράσθωσαν εὐορκοῦντι μὲν εὖ̣ ε̣ἶ̣ν̣[αι ἐφιορ]-
κοῦντι δὲ τἀναντία. ὑπὲρ δὲ τῶν ὀρφανῶν καὶ ὧν ἄλλος κύριο[ς, τούτους ἐπο]-
μόσασθαι τοῖς κυρίοις. ἐὰν δέ τις ἀποσταλεὶς κατὰ συνθήκα[ς ὑπὲρ ἄλλου]
δικάζηται, διομνύσθω ἐπομόσαι αὐτῶι τὸν ἀποστείλαντα [ἐναντίον τοῦ ἐ]-
55 πηκόου καὶ τῶν ἀρχόντων ἀληθῆ εἶναι τὴν διωμοσίαν, προσο[μνύτω δὲ ἀληθῆ]
δοκεῖν εἶναι αὐτῶι ὑπὲρ ὧν δικάζεται ὑπὲρ οὗ ἀπεστάλη [—]
․ηι δίκην ὀμνύτω τοῖς ἱεροῖς οἷς καὶ οἱ δικασταὶ πρὶν λέ[γειν τὰς δίκας δο]-
[κ]εῖν αὐτῶι δίκαιον εἶναι νικᾶν ὑπὲρ οὗ λέγει· τὴν δ[ὲ —]
ω̣ς ψευδομαρτυρίων. ἐάν τις θέληι τῶν μαρτ[υρ—]
60 ․α ψευδῆ μαρτυρῆσαι, ἐπισκηψάσθω πρὸ ΤΟ̣[—]
τῆς μαρτυρίας τῆς μαρτυρηθείσης [—]
ἅμα πάντων ἐπιλαμβανέσθω καὶ Π[— οἱ ἀντί]-
[δ]ι̣κοι δότωσαν σεσημασμένη[ν τῆι δημοσίαι σφραγῖδι —]
[μα]ρτυριων, ἐν δὲ τῆι πόλε[ι —]
65 [—] γένωνται ΤΩ[—]
Search Help
Contact Us