[ ] Syr., Kommagene — Arsameia — 64-ca. 38 BC — w/ Add. IGLSyr III p.681
See also:
col. I.1 βασιλεὺς μέ[γας Ἀντίοχος θεὸς Δίκαιος Ἐπι]-
φανὴς Φιλορ[ώμαιος καὶ Φιλέλλην, ὁ ἐκ βασιλέως]
Μιθραδάτο[υ Καλλινίκου καὶ βασιλίσσης Λαοδί]-
κης θεᾶς Φιλ[αδέλφου τῆς ἐκ βασιλέως Ἀντιόχου]
5 Ἐπιφανοῦς Φιλ[ομήτορος Καλλινίκου]
καθιέρ[ωσε]ν [— — — — — — — — — — — καὶ ἀνέγρα]-
ψεν εἰς χρό[νον αἰώνιον — — — — — — ἐν Ἀρ]-
σαμείαι πα[ρὰ — — — — — — — — — — — — — — — —]-
εμος Ἀρσαμε[ία — — — — — — — — — — — — — — —]
10 ΛΙΓΜ ὅστις ἱκα[νὸς {²⁷ΟΝΤΙ ΕΙΚΑ[—]?}²⁷ — — — χαρισ]-
τήριον πατρι[— — — — — — — — — — — — — — — — ἱε]-
ροῖ[ς] ἄσυλον ε[ἰς] ἱε[ρ]ὰν πόλ[ιν — — — — — —]
ἱεροθέσιά τε σώμασιν [β]ασιλι[κοῖς ἐν τόπωι]
τούτωι καθείδ[ρ]υσεν. [ἐ]γ[ὼ] μ[νη]μ[εῖα τῶν ἐμῶν]
15 προγ[ό]νων ἐπεθύμησα μεί[ζ]ονα [καλλ]ίονά τ[ε]
τῶν παραλημφθέ[ντ]ων [ἐς ἀεὶ καταλ]ιπεῖ[ν, ὅ]σ[α] γε
[κ]αιρὸς παρεῖδε[ν χρ]όνοις [προτέρ]ο[ι]ς ι̣ι̣εμ̣ταν
col. II.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —εμ․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ινιλ․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —πλ․․
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —π̣λωι․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ιπ․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ισδ․․
— — — — — — — — — — — — —γ— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — —φ․ωοε̣π̣ι̣— — —σ․․σσιοι̣ι̣ι̣— — —ηιι․․γο․ [βασιλι]-
[κ]ῶν(?) σ[ωμά]των(?) ἀ[κινή]τοις(?) — — καθωσίωσα [ἱερ]έα(?) τε [ἐπέλεξα(?)]
․․ιοχ̣ι̣ο̣․․ς̣ καὶ ἱερο[δ]ούλω[ν θ]εραπεία[ν] οἵην ἄξιον βασιλικ[ῶν — —]
15 β̣ιειμ̣κιο̣σιε̣— — —τ̣ι̣μ̣ηχ̣ι̣ρ̣ι̣σ̣ρ̣ι̣σ̣λ̣ι̣ ἐπιθ[ύσεις τε κα]ὶ θ[υσ][α]ς [ἐμ]μή-
νους [γ]ενε[θλ][ο]ις ἡμ[έρα]ις ἑκ[άστου] ․․․λ̣νοι̣ι̣ ι̣ι̣ιυ․σ․ο․ι̣ι̣— — —
λισ̣ο̣—ν̣ι̣θ̣σ̣․ [κ]τί[σ]θαι προενοή[θ]ην, νόμον τ[ε][σι]ον ἐν— — — — —
μαι ολκυι̣ε̣τ̣ολ̣τισε̣υ̣χοπ̣․π̣ο̣ι̣․λ̣σ̣․․․ωνηο̣ο̣ι̣ι̣․τ̣․․ε̣ι̣— — — — — — — — — — — —
λισ̣ι̣ν̣․πλο̣ηιβατιιοεμηιι, ὃν [θέ]μι[ς ἀν]θρώπων
col. III.1 [γενεαῖς ἁ]π[άντων, οὓς ἂν χρόνο]ς
[ἄπειρος εἰς διαδοχ]ὴν χ[ώρας ταύτης ἰδ]ία[ι βί]-
[ου μοίραι κατασ]τ[ήσ][τη]ρ[εῖν ἄσυλ]ον, εἰδό-
[τ]ας, ὡ[ς] χα[λεπὴ νέμεσις βασιλ]ικῶν δαιμό-
5 [ν]ων τιμωρὸς ὁμ[οίως ἀμελίας] τ[ε καὶ ὕβρ]εως ἀ-
σέβειαν διώκει κα[θ]ωσιωμ[ένων τ]ε ἡ[ρ]ώων
ἀτειμασθε[ὶ]ς νόμος ἀ[ν]ειλάτους [ἔχει]
ποινάς. τὸ μὲν γὰρ ὅσιον ἅ[π]αν κοῦφον ἔρ-
γον, τῆς δὲ ἀσεβείας ὀπισθοβαρεῖς ἀνάγκ[αι].
10 νόμον δὲ τοῦτον φωνὴ μὲν ἐξήγγειλεν ἐμή,
νοῦς δὲ θεῶν ἐκύρωσεν. νόμος.
ἱερεύς, ὅστις ὑπ’ ἐμοῦ καθέσταται, βασιλέων προ-
γόνων ἐμῶν τῶν καθοσιωθέντων ἐν Ἀρσαμείαι [ἐν] θε-
[ᾶ]ς Ἀργ[α]νδηνῆς περιβόλωι, ὅστις τε ἂν ὕστερον κα[τ]α[στ]α-
15 [θῇ μέ]χρι παντὸς αἰῶνος, ἐκεῖνος ἠλευθερωμένος [ἄ]λ[λ]ης
[χρ]εία[ς ἁ]πάσης ἀνε[μπόδισ]τος ἀπροφασιστός τε ἱεροθε-
[σίοις τούτοις] π[ρο]σ[καρτερείτ]ω, [προνο]ούμενος θεραπεί-
[ας τε καὶ κόσμου πρέποντο]ς ἱερῶν ἀ[γα]λ[μάτων]. ἐν δὲ
[γενεθλίοις ἡμ][ρα]ι[ς, ἃς ἐμμή]ν[ους ἄγει]ν ἑκάστου [κα]τ[ὰ]
20 [πᾶν ἔτος ἀεὶ διατέταχα, κόσμον Περσικ]ῆς [ἐ]σθῆτος ἀνα-
[λαμβάνων, ὃν καὶ χάρις ἐμὴ καὶ πάτριος νόμος] ἡμε-
[τέρου γένους αὐτῶι περιέθηκε, στεφ]α[νούτω πάν]-
[τας τ]ο[ῖς χρυσοῖς στεφάνοις, οὓς ἐγὼ καθειέ]-
ρ[ω]σ[α — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
25 [— — τι]μ[αῖς — — — — — πρ]ο[σόδ]ους [τε λαμβάνων ἀπὸ]
[χώρας, ἧς ἐ]γὼ [καθω]σίωσα φ[ύσεως ἡρωικῆς χάρισιν ἱε]-
ραῖς, ἐπ[ιθύσε]ις [ἀφει]δ[εῖς λιβα]νωτοῦ [καὶ ἀρωμάτων ἐν]
βω[μοῖ]ς τούτο[ις] πο[ιείσθ]ω [θυσίας τ]ε πολυ[τελεῖς εἰς τι]-
μὴν — — — — — — — — —ο̣υ̣ξ̣ε̣οβ̣․ν̣ε․υου․ι̣ι̣γ̣ο— — — — — — — — — — —
30 [— — — — — — — — ἐπι]τελ[ε]ίτ[ω]. τ[ραπέζα]ς [μὲν ἱερὰς]
[πρ]επο[ύ]σ[ης θοίνης γε]μ[ί]ζων, κρατ[ῆρας δ]ὲ ὑπολην[ίους]
ἀφ[θ]όνου κρ[άματος πληρῶ]ν [— — — — σ][ν — — — — — — — —]
καὶ [θ]ύλακα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
κοι[νὴ]ν [ἀ]πόλα[υσι]ν ἑορτῆς π[αρε]χ[έτω συναγωγαῖς ὄχλων, αὐτὸς μὲν ὡς]
35 [ἔθ]ος ἱ[ε]ρ[ωσ]ύνη[ς τιμῆι γέρ]ας [ἐ]ξαι[ρούμενος, τοῖς δὲ λοιποῖς χάριν]
[ἐμὴ]ν [εἰς ἐλευθέραν ἡδονὴν διανέμων, ὅπως ἕκασ]-
[τος] ἐν ἱε[ραῖς ἡ]μ[έραις ἀνελλιπῆι χορηγ]-
ίαν [λ]αμβ[άνω]ν ἀσ[υ]κοφ[ά]ν[τητον ἔχηι] τὴ[ν ἑορ]-
[τ]ὴν ε[ὐω]χού[μενος ὅπ]ου προ[αιρεῖται. τοῖς τε]
40 ἐκπώμασι[ν, οἷς][γ][καθ]ιέρ[ωσα, διακονείσ]-
θω[σα]ν, ἕω[ς ἂ]ν ἐν ἱ[ερῶι τόπωι] συνόδου κοι[νῆς]
μετα[λα]μ[βά]ν[ωσ]ιν. [αἱ] δὲ καθωσιωμέναι [ὑπ’]
[ἐμο]ῦ — — — — — — — — — — —ται μ[ε— — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
45 ὅσοι ὕ[στερον — — — — — — υἱοί τε τούτων καὶ]
[θυγατέρες ἔκγονοί τε α]ὐτῶ[ν][παν]-
τε[ς διδασκό]με[νο]ι τὰς [α]ὐτ[ὰς τέχνας]
ἀπ[αρενόχλη]τοι μὲ[ν] τῶν ἄλ[λων]
col. IV.1 [ἁπάντ]ων ἀφείσθωσαν, ταῖ[ς δ]ὲ δια[τεταγ]-
μέναις ὑπ’ [ἐμοῦ σ]υνό[δ]οις ἐν[ταῦ]θ[α προ]-
[σ]καρτ[ερείτωσαν] ἀπ[ροφασ]ίστως τ[ε τὰς λει]-
[τ]ουργίας, [ἐφ’] ὅσον ἂ[ν β]ούληται [χ]ρόνο[ν ἡ σύν]-
5 οδος ποιε[ίσθ]ωσαν. μη[θεν]ὶ δ[ὲ ὅ]σ[ιον ἔστω μή]-
τε βασιλεῖ μήτε δυνάστει [μήτε ἱερεῖ μήτε ἄρ]-
χοντι το[ύ]τους ἢ τοὺς ἄλ[λους ἱερ]ο[δο][λους, οὓς]
[ἐγὼ π]ρογόνω[ν δ]αίμοσιν κατὰ θεῶν βούλη[σιν ἀνέ]-
θηκα, μη[δὲ μὴν πα]ῖδας ἐκγόνους [τ]ε ἐκείνων,
10 οἵτινες ἂν [ἐν ἅ]παντι χ[ρό]νωι τοῦτο [γέ]νος [δ]ια-
δέχωνται, [μήτε αὐ]τ[ῶι καταδουλώ]σασθαι [μ]ή-
τε εἰς ἕτερο[ν ἀπαλλοτριῶσ]αι [τρόπωι μ]ηδενὶ
μήτε κακῶσαί [τινα τούτ]ω[ν ἢ] περι[σπάσαι λε]ι-
τουργίας ταύτη[ς], ἀλλ’ ἐπιμελείσθωσαν μ[ὲ]ν αὐ-
15 τῶν ἱερεῖς, ἐπα[μ]υνέτωσαν δὲ βασιλεῖς τε καὶ ἄρ-
χοντες ἰδιῶτα[ί τ]ε πάντες, οἷς ἀποκείσεται πα-
ρὰ θεῶν καὶ ἡρώ[ων χ]άρις εὐσεβείας. ὁμοίως δὲ
μηδὲ χώραν, ἣν ἐγὼ [κ]αθιέρωσα δαίμοσιν τού[τοις],
μηδενὶ ὅσιον [ἔστω μ]ήτε ἐξιδιάσασθαι μήτε [ἐξαλλ]ο-
20 τριῶσαι [μήτ]ε [μετα]διατάξαι μήτε βλάψαι κατὰ μηδέ-
[ν]α τρ[όπον χώραν ἐκεί]νην ἢ π[ρ]όσοδον, ἣν ἐγὼ κτῆμα
[δ]αιμόνω[ν ἄσυλον] ἀνέ[θηκ]α. ὡσαύτως δὲ
[μη]δ[ὲ ἄλ]λη[ν παρεύρεσιν εἰς ὕ]βρι[ν ἢ τ]απεί[νωσι]ν
[ἢ κατάλυσιν ὧν ἀφωσίωκα] θ[υσιῶν] καὶ συνό[δ]ων
25 — — — — — — — — —λσι— — — — — — — — — —ι̣μ— — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —ιαι— — — — — — —
col. V.1 — — —
— —ιε— — — — — — — —
ο̣δομ— — — — — — — — —
υ̣— — — — — — — — — —
5 σ̣ τ̣ο̣υτο— — — — — — —
․․․λλ ο̣— — — — — — —
θυω․ιοσ̣— — — — — — —
δεπ— — — — — — — — —
τηνι[— — — — — οὐκ ἐ]-
10 μῆς ἡδ[ονῆς — — — — —]-
ανου ὑ[π— — — — — — —]
δυονειι[— — — — ἀλλ’ ἡ]-
[δ]ονὴν θ[εῶν(?) — — —]
[β]ασκανο̣— — — — — — —
15 ἀνειλ[α]τ— — — — — — —
τῶν ποι[νῶν(?) — — — —]
[δ]ια̣κο[νείσθωσαν(?) — —]
ει— — — — — — — — — —
— — —
col. VI.1 [Διὸς Ἀπόλ]λ[ωνό]ς τε κ[αὶ][ρα]κλέους.
— — — —ινσ․․ δ[ίκ]η πον[η]ρὰ ἀδίκου [κ]αὶ β[ιαί]-
[ου — — —]υ․σ̣ο․λ̣ικ̣ι̣— — — — — —οσεδ— — — —αγα-
[θ— — — — —]οις α̣․ι̣ρα․βσ— — —ωιμ— — — — —δη̣
5 — — — — — —α̣ι[․․․ δ]ίκης ἀθώ[πε]υτον — — —νσ̣ε
— — — — — — —υ̣γι— — — —ιου πικ[ρ]οτάτη․․θ̣ευ
— — — — —σ[․․ Ὠ]ρομ[άσ]δ[ο]υ κ[ερ]αυνοῖς [ὑπ]ό<κ>ε[ι]-
[ται(?) — — — περ]ὶ — — —ι․ι․λ․․․μαυ̣οσ․․κοστεο
— — — — — — — — — —ει․․․μοβ̣ ἀσε[βεία]ς γενη
10 [— — — — — — ἐν] ο[ὐ]ρ[αν]ῶι πυ[ρ]ὶ φλεγέσ[θ]ω, ὅσοις
— — — — — —λ̣ε․․․λ— — — — —ω κα̣ὶ ἐπιθυμ̣η̣τὴς(?) δεο
— — — — — — —αγρο[— — — — — θ]εῶν ἀποβ[λε]πέτωσ-
αν [εἰ]ς δὲ μακά[ρ]ων [σύ]νεσιν ἐπιβαινέτ[ωσ]α[ν] ε̣ὐδαι-
[μον․․]α̣π․ς ἐξ ἡμετέρας τιμῆς βίον ἀγαθὸν εἰς ἐλπίδα[ς]
15 [δι]α[γέτ]ω[σ]αν ἰδίας· οὗτοί τε πάντες ἀφ’ ὑψηλοῦ φρονήμα-
τος π[ροσ]ιόντες(?) Διὸς μέγ[αν] οὐράνιον οἶκον ἐγγὺς ὀφθαλ-
μοῖς [με]τε[ωροῦντες](?) δικ[αίους] κ̣αὶ θυ[σ]ίας ἐπιτελείτω-
σα[ν] οἵας ἡμέτερόν τε κό[σμον — — — — — — — — — — — — — —]
αι․ος ὑμνοῦντες καὶ γ— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 ἐπιφ[ανῶ]ς(?) ἁγίοις εὐχαῖς ε— — — — — — — — — — — — — — — —
γου̣ε αὐτὸς Ὠρομάσδ[ης — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
οὐ[κ][πεί]ραν(?) τε ἀεὶ ἀν— — — — — — — — — — — — — — — —
      ․λ̣ω καὶ Ἥλιον Ἑρμῆ[ν — — — — — — — — — — — — — — —]
      ․νο․ νιευ․ ι̣ευ․ι̣ι̣ι̣ων χ̣— — — — — — — — — — — — — — — —
25                     ․σ․ι̣ι̣αρο̣— — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us