[ ] Phokis — Delphi — 101 BC — [SEG 1.161]
A.1 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ κ]οινὸν
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ πρὸ]ς τὸν δῆ-
[μον ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] ἵνα ἐγνω-
[κέναι ἡμᾶς εἰδῆτε ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τ]οῦ δήμου γν[ώ]-
5 [μη ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] τούτων αὐτῶ[ν]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Π]αμφυλία καὶ Λυ-
[κία ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]αι εἴτε [α]ὐτὸν κατα
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ σ]τρατηγὸν διαδε-
[χόμενον ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] νόμος ἔστω ὥσπε[ρ]
10 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]σαν ὃ ἂν αὐτ[․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἔλ]ασσο[ν ․․․․․․․․․․․]
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․
B.1 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]σκω[․․]σα[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․ ὧι συμμαχία κα]ὶ φιλία ἐστὶν τῶι [δήμωι τῶι Ῥωμαίων ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τούτῳ] τῷ νόμωι οὐθὲν [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ εἴ τι] δεῖ, ὧι ἔλασσον αὐτῶι ἔ[μβασις Λ]υκαονίας ἔσται καθ[άπερ ․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
5 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ —— ὕ]πατος, ὃς ἂν πρῶτος γένητ[αι, γράμμ]ατα πρὸς τοὺς δήμους π[άντας, οἷς φιλία καὶ συμ]-
[μαχία ἐστὶ πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων, ἀποστειλάτω, ἐν οἷς αὐτοὺς ποιεῖν κελεύ]σει ὅπως πολῖται Ῥωμαίων σ[ύμμαχοί] τε ἐκ τῆς Ἰταλίας Λατῖνοι τά τ[ε ἑαυτῶν, ὅσων ἂν]
[χρεία ᾖ, κατὰ τὰς ἑῴας πόλεις καὶ νήσους πράσσωσιν ἀκίνδυνοι καὶ κατὰ θ]άλασσαν ἀσφαλῶς πλεῖν δύνω[νται], τήν τε Κιλικίαν διὰ ταύτας τὰς αἰτίας [αὐτὰς Μάαρ]-
[κον Ἀντώνιον στρατηγὸν ἀνθύπατον κατεσχηκότα ὑπομνησάτω· ὁμοίως δὲ] καὶ π[ρ]ὸς τὸν βασιλέα τὸν ἐν [τῇ ν]ήσῳ Κύπρωι βασιλεύοντα καὶ πρὸς τὸν βασιλ[έα τὸν ἐν Ἀλε]-
ξανδρείαι καὶ Αἰγύ[πτωι βασιλεύοντα καὶ πρὸς τὸν βασιλέα τὸν ἐν Κυ]ρήνῃ βασιλεύοντα καὶ πρ[ὸς] τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἐν Συρίαι βασιλεύον[τας, οἷς πᾶσι]
10 φιλία καὶ συμμαχία ἐ[στὶ πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων, γράψας διασαφησά]τω καὶ ὅτι δίκαιόν ἐ[στιν αὐ]τοὺς φροντίσαι μὴ ἐκ τῆς βασιλείας αὐτ[ῶν μήτε] τῆ[ς]
χώρας ἢ ὁρίων πειρατὴ[ς μηδεὶς ὁρμήσῃ, μηδὲ οἱ ἄρχοντες ἢ φρούραρχοι οὓς κ]αταστήσουσιν τ[οὺς] πειρατὰς ὑποδέξωνται, καὶ φροντίσαι, ὅσον [ἐν αὐ]τοῖς ἐσ[τι]
τοῦτο, ὁ δῆμος ὁ Ῥωμαίω[ν ἵν’ εἰς τὴν ἁπάντων σωτηρίαν συνέργους ἔχῃ προθύμους]. γράμματα [πρὸς τ]οὺς βασιλεῖς κατὰ τὸν νόμον τοῦτον ἀποστελ[λόμ]ενα τοῖς ἀ[πὸ]
[Ῥο]δίων πρεσβευτ[αῖ]ς, [τοῖς ἤδη μέλλουσιν εἰς τὴν ἑαυτῶν πατρίδα ἀναχωρήσειν, ἀποδότω. —— ὕπατο]ς ὁ περὶ τούτων ἔχων τὴν ἐπιμέλειαν φροντίσῃ [τῆ]ς ἀσφαλεία[ς αὐ]-
[τῶν τοῖς νόμοις καὶ δι]καίοις [ἀκολούθως. εἰ δὲ ὕστερον ἀπό τινος τῶν συμμάχων πρεσβεῖαι κατασ]ταθήσονται, καὶ δεήσει ὡς ἂν προαιρῶνται, πρὸς τὴ[ν] σύνκλητον ὡ[σαύ]-
15 [τως προε]κφερέτω, καὶ ἡ σύγκλητ[ος καθὼς ἂν αὐτῇ δοκῇ εἶναι ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων π]ίστεώς τε ἰδίας βουλευέσθω· ὅσα τε ὑπὲρ τούτου [τ]οῦ πράγματος ἡ [σύγ]-
κλητος [δ]ογματίσῃ, ἄρχων ἢ ἀντά[ρχων πᾶς φροντιζέτω διδότω τε ἐργασίαν ἐκ τοῦ δοκοῦντ]ος εἶναι ὅπως οὕτως γένηται. —— ὕπατος, ὧι ἂν γέ[ν]ηται ὅσα [τ]ε [ἀν <ὁ καιρὸς> αἰ]-
τῇ ὅπως οὗτος ταῖς πρεσβε[ίαις ἀποκρίνηται, τοῖς πρεσβευταῖς τοῖς παρὰ τοῦ δή]μου τοῦ Ῥοδίων, οἵτινες ἂ<ν> ἐν Ῥώμῃ ὦσιν, σύγκλητο<ν> ἐκτὸ[ς τῆς]
συντάξεως δότω· τούτους [τε τοὺς πρεσβευτάς, πρόφασιν μηδεμίαν προβαλόμενος, ἐκτ]ὸς τῆς συν[τ]άξεως εἰς τὴν σύγκλητον εἰσαγέτω, [τ]ῆς τε συ[γκλήτου]
δόγμα φροντισάτω ἵνα γένη[ται διεγνωσμένον, ἐπειδὰν τοὺς πρεσβευτάς, εἴτε νό]<μ>ος ἐστὶν εἴτε δήμου γνώμη ἐστίν, εἰσαγειοχὼς ᾖ· τοῦ[τ]ό τε ἀζ[ημίῳ αὐτῷ]
20 [ἐ]ξέστω ποιῆσαι. —— στρατ[ηγὸς ὕπατος ἢ ἀνθύπατος, ὃς ἂν πορεύηται ε]ἰς Ἀσίαν ἐπαρχείαν, Γαίωι Μαρίωι καὶ Λευκίωι Οὐαλερίωι [ὑπάτοις], <ἐπειδὴ ἐν τῇ> ἐπα[ρχ]είᾳ ἐ[γέ]-
νετο, γράμματα πρὸς τοὺς δήμο[υς φίλους καὶ συμμάχους ἀποστειλάτω καὶ πρὸς] τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἐπάνω γεγραμμένους, ὁμοίω[ς δὲ πρὸς οὓς κ]αὶ ὁ ὕπατος κατ[ὰ]
τοῦτον τὸν νόμον γράφειν κα[θὼς ἂν αὐτῷ δοκῇ καλῶς ἔχειν ἀξιώσει. καὶ τούτου τοῦ ν]όμου ἀντίγραφον ἀποστειλάτω πρός τε τὰς πόλει[ς καὶ πολ]ιτείας πρὸς οὓς κατὰ
τοῦτον τὸν νόμον ἀποστέλλε[ιν δεῖ, φροντίζων καὶ ἐπιστροφὴν ποιούμενος, ὅσον ἂν ἐ]ν δυνατῷ ᾖ, ὅπως, ὅσ’ ἂν γράμματα κατὰ τοῦτον τ[ὸν νό]μον πρὸς οὓς ἂν ἀποστελεῖ, ὅ-
πως ἀποδοθῇ κατὰ τὸν νόμον τ[οῦτον· καί, ἀκολούθως τοῖς ἑκάστων ἐπιτηδε]ύμασιν, πρὸς οὓς ἂν κατὰ τοῦτον τὸν νόμον γράμ[ματα ἀπε]σταλμένα ᾖ, εἰς δ[έλ]τον χαλ-
25 κῆν γράμματα ἐνκεχαραγμέ[να ἔστω, εἰ δὲ μή, ἐν λίθῳ μαρμαρίνῳ ἢ κ]αὶ ἐν λευκώματι, ὅπως ἐν ταῖς πόλεσι ἐκκε[ίμενα ᾖ ἐν ἱερῷ] ἢ ἀγορᾶι φανερῶς, ὅθεν δυνή-
σονται ἑστ[η]κότες ἀναγινώσ[κειν ἰσόπεδοι οἱ βουλόμενοι. καὶ ἄλλ]ως ἢ οὕτως γραψάτω ἵνα ταῦτα [․․․․․․]ου[․․․․․․․․․․․․․․․․․]οι οἷς ἂν ἄρχωσιν ταῦτα πο[ησά]-
τωσαν, ὅσοι ἂν κατὰ τοῦτον τὸν [νόμον ․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ὅπως οὕτως γένη]ται φροντισάτωσαν. <——> στρ[ατηγὸς δ’ ὡσαύτως ὕπατος ἢ ἀνθύ]πατος, οἵτινες κατὰ τοῦτο[ν]
τὸν νόμον, εἴτε δήμου γνώμη εἴη{ι} [εἴτε νόμος, τῶν ἐπιόντων ἐτῶν ἐν Μα]κεδονίαι ἐπαρχείαν ἕξει, εὐ[θὺς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․ εἰς Θρά]ικην, ἧς Τῖτος Δείδιος ἡγούμενο[ς]
ἐκράτησεν, πορευθήτω· τοῦ τε ἐπάν[ω ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]τω, ταύτην τε τὴν ἐπαρχ[είαν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ φροντισά]τω τε, καθὼς ἂν αὐτῶι δοκῇ κα-
30 λῶς ἔχειν, ὅπως τὰς δημοσίας προ[σόδους αἳ ἂν ․․․․․․․․․․․․․․ ἐν τῇ ἐπαρχε]ίαι ὦσιν καρπεύων τ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ δ]εήσει· οὗτός τε ἑκάστου ἐνιαυ-
τοῦ μὴ ἔλασσον ἡμερῶν ἕξ [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ς πρὸ τοῦ αλ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, ὅσ]ον ἂν [δυνατὸν ᾖ], ὅπως αὐτὸ[ς]
[ὁπ]όσους ἂν τῶι δήμωι τῶ[ι Ῥωμαίων ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ς οὗτος [․․․]
[․․․․]τη[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
C.1 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ειν ἀναφέρει[ν]
[τὸν ταμ]ίαν κα[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἕως εἰς Ῥ]ώμην εἰσῆλθε[ν].
[—— τ]αμίας, ᾧ ἡ Ἀσία Μακεδο[νία ἐπαρχεία ἐστίν, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] φροντιζέτω τῶν δημο[σίων]
5 [χρημ]άτων, καὶ ζημιούτω παρ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]γ[․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]αι ὅτε ἦρχε<ν>· οὗτός τε ἀν<υ>[πεύ]-
[θυνος] ἔστω ἕως ἂν εἰς Ῥώμην ε[ἰσέλθῃ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ν σ[υμβόλαια ․․․․․․․․․․․․․․․․․․ κα]τὰ τοῦτον τὸν νόμον δεῖ π[οι]-
[εῖν] ποείτω, μήτε τις ἄρχων [μήτε τις ἀντάρχων αὐτὸ]ν κα[τακωλυέτω, ὅπως, ἐν οἷς τα]ῦτα κατὰ τὸν νόμον τοῦ-
[τον] δεῖ γείνεσθαι, ἔλασον ὅ ἐστι [τεταγμένον γένητα]ι. <——> στρατ[ηγὸς ὕπατος ἢ ἀνθύπατος, ᾧ] ἢ Ἀσία ἢ Μακεδονία ἐπαρχεία ἐστίν,
[ὅδ’ ἐ]ν ἡμέραις δέκα ταῖς ἔγγιστα, αἷς ἂν γν[ωρίσῃ τοῦτον τ]ὸν νόμον τ[ῶι δήμωι κεκυρῶσθαι ἐ]ν τῆι ἐκκλησίαι, ὀμνυέτω ὅτι ὅσ’
10 [ἂ]ν ἐν τούτωι τῶι νόμωι κελεύει ποιεῖν πάντα ποιείτω, οὔτε ὑπενα[ντίον τι τούτοις, ἄνευ δ]όλου πονηροῦ. <——> ἄρχοντες, οἵτινες
[νῦ]ν εἰσιν ἐκτὸς τῶν δημάρχων καὶ ἐπάρχων, οὗτοι ἐν ἡμέραις πέντε [ταῖς ἔγγιστα αἷς ἂν] ὁ δῆμος τοῦτον τὸν νόμον κυρώσῃ, ὅσοι μετὰ
[ταῦτ]α ἀρχὴν ἕξουσι ἐκτὸς ἐπάρχων, οὗτοι ἐν ἡμέραις πέντε ταῖς ἔγγιστα [ὀμοσάτω, αἷς ἂ]ν εἰς τὴν ἀρχὴν εἴσεται, οἵτινές τε αὐτῶν ἐν Ῥώμ[ῃ]
[εἰσίν]· ὀμοσάτω τὸν Δία καὶ τοὺς θεοὺς τοὺς πατρώιους ποιήσειν ὅσα ἐν τούτωι τῶι νόμωι κατακεχώρισται πάντα {ποιήσειν}, καὶ φροντίσαι ὅπως γέ-
[νητα]ι, μήτε ὑπεναντίον τούτωι τῶι νόμωι ποιήσειν, μήτε ποιήσειν ὧι τις ἄλλος ποιήσῃ, μήτε ἄλλως ποιήσειν ἢ ἐν τούτῳ τῶι νόμωι ἐστὶν ὅπως γένη-
15 [ται]. —— ὑπεναντίον τούτῳ τῷ νόμῳ μή τις ποείτω ἄνευ δόλου πονηροῦ· ὅσα τέ τινας κατὰ τοῦτον τὸν νόμον δεῖ ποεῖν, ποεῖτε· μήτε τις ποείτω ᾧ ο[ὗ]-
[τ]ος ὁ νόμος κατὰ παρεύρεσιν ἀκυρωθῇ ἄνευ δόλου πονηροῦ, μήτε τις ποείτω μήτε ἐπικρινάτω ὧι ἔλασσον ὅσα δεῖ κατὰ τοῦτον τὸν νόμον γέν[η]ται· κα[ὶ]
οὓς δεῖ ποιεῖν, ὀμνύειν δεῖ, ποιείτωσαν καὶ ὀμνυέτωσαν ἢ ὧι ἔλασσον ἢ ἄλλως τι γένηται {ἄλλως} ἢ ἐν τούτωι τῶι νόμῳ γεγραμμένον ἐστίν· τῶι τε ὑ-
πεναντίον τούτωι τῶι νόμωι ποιοῦντι ἢ ἐπικρίναντι, ὅσα τε κατὰ τοῦτον τὸν νόμον μὴ ποήσῃ ἢ μὴ κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ὀμόσῃ, ὅπως αὐτῶι
[ἀζ]ημίωι μὴ ἐξῇ εἶναι, μήτε ἔλασσον <ἐάν τις> αὐτὸν κρῖναι βούληται ἐξέστω. —— ἐάν τις ὑπεναντίον τῶι νόμωι τούτωι [τ]ι ποιήσῃ, εἴτε τι οὓς δεῖ κατ[ὰ]
20 [το]ῦτον τὸν νόμον τι ποιῆσαι <ὀμόσαι> μὴ ποιήσῃ ἢ μὴ ὀμόσῃ, ἐάν τε τις τούτωι τῶι νόμωι ἔλασσον ποιήσῃ, ἢ ἄλλως ὑπενα[ν]τί[ο]ν ποιήσῃ ἢ ἐν τούτωι τῷ ν[ό]-
[μω]ι γεγραμμένον ἐστίν, ποιήσῃ ἢ ἐπικρίνῃ ἢ παρανομήσῃ δόλωι πονηρῶι, οὗτος νόμω<ν> σηστερτίω<ν> μυριάδας εἴκο[σ]ι <ζημιούσθω> κ[αθ’] ἕκαστον εἶδος ὃ ἂν παρανομή-
σῃ· καὶ ἐάν τι μὴ ποιήσῃ ἄλλως ἢ ἐν τούτωι τῶι νόμωι γεγραμμένον ἐστί[ν], καὶ ὃ ἂν ἄ[λλ]ως ποιήσῃ <ἢ> ἐν τῶι νόμω[ι] τούτῳ κατ[α]κεχώρισται, τῶι δήμωι τοῦτ[ο]
τὸ χρῆμα ὀφειλέτω δοῦναι· ταῦτά τε τὰ χρήματα ὁ βουλόμενος, ὅστις ἐ[ν] ταύτηι τῆι πολιτείαι γ[ε]γενημένος ἐστὶν ἐλεύθερος, ὅσοις κατὰ τοῦτον τὸν νό-
μον χρήματα ἐναιτήσει<ν> καὶ κρίνεσθαι ἐξῇ, οὗτοι ἀγέτωσαν καὶ κρινάτωσαν, τό τε ὄνομα καταφερέτωσαν πρὸς τὸν περὶ τούτων· μήτε τις ἄρχων μήτε [τις]
25 ἀντάρχων ποιείτω ὧι ἔλασσον κριθῇ, μήτε κωλυέτω ὧι ἔλασσον ταῦτα τὰ χρήματα εἰς ἀμφισβήτησιν γένηται καὶ ἀπαιτηθῇ, καὶ κριτήριον γένητ[αι, καὶ]
ἀποκατασταθῇ τὰ χρήματα . ὃς ἂν ὑπεναντίον τούτων τι ποιήσῃ ἢ κωλύσῃ ἢ ἐπικρίνῃ, ὁμοίως καὶ οὗτος καθ’ ἕκαστον εἶδος ζημιού[σθ]ω ὥ[σπερ]
εἰ ὑπεναντίον τούτωι τῶι νόμωι ἦι πεποιηκώς, ἢ ὥσπερ εἴ τι κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ἔδει ποιεῖν καὶ οὐκ ᾖ πεποιηκώς· ὁμοίως καὶ οὗτος ζημιούσθω κ[α]-
θότι καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων γέγραπται. —— ὅσα χρήματα κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ἀπαιτηθῇ, ἐὰν ταῦτα τὰ χρήματα, ὅταν ἀπαιτηθῇ, ὅθεν ἂν ἀπαιτηθῇ, μ[ὴ λυθῇ, ὁ αὐ]-
τὸς στρ[ατη]γός, πρὸς ὃν περὶ τούτου πρὸς τὴν ἀρχὴν προσαχθῇ, [κριτὴν ἢ] κριτήριον οὕ[τως δό]τω, ὅσον ἂν [αὐτῷ φαίνηται, τοῦ]τον παρ’ οὗ ἂν ἀπαιτ[ηθῇ κατὰ τοῦ]-
30 [τον] τὸν νόμον τῶι δήμωι δ[ιαλύσειν ἀπροφασίστ]ως· οὗτός τ[ε ․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ο το πρα[․․․․․․․․․․․․․] κριτῶν [․․․․]αντ[․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]το[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]της [․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․
Search Help