[ ] Phokis — Delphi — 112/11 BC — SIG(3) 705
a.1 [ἐπὶ Διον]υσίο[υ ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς —tribus— πρώτης πρυτανείας, ᾗ Λάμιος Τιμούχου Ῥαμνούσιος ἐγραμμάτευεν],
[Ἑκατομβ]αιῶνο[ς — — —, καὶ — — — τῆς πρυτανείας. vac. δόγμα συγκλήτου.  vac. Λεύκιος Καλπόρνιος]
[Λευκί]ου υἱὸς Πίσ[ων Καισώνινος, ὕπατος, τῇ συγκλήτῳ συνεβουλεύσατο πρὸ ἡμερῶν — — —]
[εἰ]δῶ[ν Ἰ]ουνίων ἐγ κ[ομετίῳ. γραφομένῳ παρῆσαν· Μᾶρκος Αἰμίλιος Μάρκου υἱὸς]
5 [Σ]κα[ῦ]ρος Καμιλία, Σε[ρούιος ․․․․․․․․․ Σερο]υίο[υ υἱ]ὸς [․․․․․․․․․․, ․․․․․․․․․․․․․․․․․]
Λε[υκ]ίου υἱὸς Κορνη[λία, ․․․․․․․․․․․․․ Ποπ]λίου υἱὸς Π[απ]ιρία. [περὶ ὧν οἱ πρεσβευταὶ]
[Ἀθ]ηναῖοι Θεμισστο[κλῆς ․․․․․․․․ υἱός, Δημ]οχάρης Δη[μ․․․] υἱός, Α[․․․․․․․․․․․․․․․ υἱός],
<—>εοφιλίσκος Ὀλυμπίχο[υ υἱός, ἄνδρες καλοὶ κἀγα]θοὶ φίλ[ο]ι, πα[ρὰ] δήμου [καλοῦ κἀγαθοῦ φίλου]
συμμάχου τε ἡμετέρο[υ, λόγους ἐποιήσαντο, χά]ριτα. φιλίαν συ[μμ]αχίαν [τε ἀνενεώσαντο, καὶ ἐκάλεσαν]
10 [τὴν σύνκλητον ὑπὲρ τ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] παρὰ τὰ δεδο[γμ]ένα [․․․․․․․․․․․․․ ὅπως]
ταῦτα κύρια διαμένῃ κα[θὼς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․· ․․․․․․․․․․․․․․․․]
κατὰ τὰ τῆς συγκλήτου [δόγματα ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ἀπὸ συνκλήτου γνώμης ὅπ[ως ․․․․· ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] ναι[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ἐὰν δέ τις μὴ πειθαρχῇ τοῖ[ς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἐ]μμεν[․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
15 [β]ούλευσιν, ὅπως ἥτις ἂν εἰσ[άγηται ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τὸ]ν ἀεὶ δι[α․․․․․․․․․․․․․․․]
[ἀ]πειθοῦντας ἐμμένειν τοῖ[ς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ συγ]κλητ[ο․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․]αι τὴν σύγκλ[η]τον συμφώνου[ς] ἡμᾶς γενέ[σ]θαι, [ἀλλὰ φάσκουσι συνθήκας συντ]εθεῖσθαι
ἐναντίως αἷς ἐ[λά]βοσαν ἐντολαῖς τ[ι]νες τῶν ἐκ Πελο[π]ον<ν>ήσου τε[χνιτῶν, καὶ διὰ ταῦτα εἶναι ἀκύ]ρους, οὔτε
[ταῖς] συνθήκαι[ς] ἐμ<μ>ένουσιν, τῆς τε [ἐ]ργασίας ὑπαρχ[ούσ]ης [ἡμᾶς ἀποκ]ωλ[ύου]σ[ι παρὰ τὸ δίκαιον], τά τε χρή-
20 [ματ]α ἡμῶν τὰ ὄ[ντ]α κοινὰ ἐξιδιάσ[ζον]ται, συνε[λ]θόντες τε εἰς [Σικυῶνα] σύνοδον [ἐ]ποι[ήσαντο] παρὰ τὸ δό-
[γμ]α τῆς συγκλή[τ]ου τὸ ἐπὶ Ποπ[λίου Κορν]ηλίο[υ, ἐ]ν ὧι ἔδοξεν ἡμᾶ[ς συμπ]ορεύεσωαι ἐν Θήβ[αις καὶ Ἄρ]γει, κα[ὶ]
ἀρχεῖα κατέστ[ησ]αν, καὶ τῶ[ν κοι]νῶν χρη[μ]άτων τὰς προσό[δους κ]ατεχρήσαντ[ο ․․․․․․․․․․․․․․]
παρὰ τοὺ[ς κοινοὺ]ς νόμους τῶν τεχνι]τῶν, πρεσβευόντων ἡμῶν εἰς Ῥ[ώμην, κ]αὶ καλού[ντων τὴν σύγκλητον· τὸ δὲ]
[μέγιστον. οὐ μόνον οὐκ ἐπαύσαντο, ἀ]λλὰ καὶ, δόγμα ἡμῶν λαβόντω[ν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
25 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] τοὺς ἀντιλέγοντας [ἡ]μῖν, οὐδ[ὲν ἔλασσον τ]ῆς τε ἐργασίας ἡμᾶς ἀ-
[ποκωλύουσι, τά τε χρήματα ἡμῶν ἐξι]διάζονται, σ[ύ]νοδόν [τε] ἐν Σ[ικυῶνι συν]άγουσι παρὰ τὸ δόγμα τῆς συν-
[κλήτου τὸ] ἐπὶ Κορνηλίου καὶ παρὰ τοὺ]ς χρησμοὺ[ς] τοῦ [Ἀπόλλωνος. ἀξιοῦ]μεν οὖν τὴν σύγκλητον ἵνα π[α]-
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ς ἑκατέρωι [․․․․․․․․․․․․․․․․․․] ἡμῶν ἐκτὸς τῶν τριῶν μερῶν
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ vacat? καὶ] περὶ ὧν οἱ π[ρεσβευταὶ ἀπὸ τ]ῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν ἐξ-
30 [αποσταλέντες τῶν συντελούντων] ἐς Ἰσθμὸν [καὶ Νεμέαν], Σωσικλείδας Φιλοκράτου, Δαμίξενος
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Πο]λυκράτης [․․․․․․․․, Φί]λιππος Ἡρώδου, ἐνεφάνισαν τῇ συνκλήτωι
[ὅτι οἱ τεχνίται οἱ ἐν τῇ Ἀττικῇ ὄντες, π]οιησάμεν[οι κατηγ]ορίαν κατῆς συνόδου ἐπὶ τοῦ στρ<τα>γοῦ ἐμ Μακε-
δονία ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, γραμμά]των ἀποδ[οθέντ]ων τῇ συνόδωι ὑπ’ αὐτῶν παρὰ τοῦ στρα<τη>γοῦ ὅπως
πρεσβευτὰς ἀπο[στ]είλωμεν ἐν [ἡ]μέραις [․․․]· καί, ἀπ[οστειλ]άν[τω]ν ἡμῶν πρεσβ[ευτὰς π]ερ[ὶ ὧν ὁ στρα]-
35 τηγὸς ἐκέλευσεν τοὺς ἀμολογιουμένους αὐτῶι, Διονύσιον, Ἀνδρόνικον, Φιλοκράτην, Δ[ράκ]οντα,
τούσδε περὶ ὧν μὲν ε<ἶ>χον τὰς ἐντολὰς μὴ ἐπιτελέσαι, καταφρονήσαντ<α>ς δὲ τοῦ τε τῆς συγκλήτου
δόγματος καὶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τῆς συνόδου, ἐλθόντας εἰς Πέλλαν συνθήκας ποιήσασθαι πρὸς τοὺς
ἐν Ἀθήναις φ[άσκ]οντας εἶναι τεχνίτας, ἐπιτίμιον ἐπιγράψαντ<α>ς κατὰ τῆς συνόδου τάλαντα δέκα·
ἐφ’ οἷς, καὶ [δο]θέντων αὐτοῖς ἐγκλημάτων κατὰ τοὺς τῆς συνόδου νόμους, παρόντες ἐν Θήβαις κα-
40 τάδικοι ἐγένοντο, καὶ, διὰ ταῦτα, προσλαβόμενοί τ[ι]νας τῶν ἐν Θήβαις καὶ Βιοωτίαι τεχνιτῶν, τά τε
γράμματα τὰ κοινὰ ἀπῆλθον ἔχοντες μετὰ βίας, καὶ, ἀποστάται γενόμενοι, καθ’ ἰδίαν σύνοδον ἐ-
ποιοῦντο μετ’ ἀλλήλων, ὑπεναντία πράτ<τ>οντες τῇ συνόδωι καὶ τοῖς κοινοῖς νόμοις, τήν τε δικ[αι]-
οδοσίαν διέκοψαν τῶν τεχνιτῶν, τίνας ἱερεωσύνας ε<ἶ>χον ἐπενεγύων, τά τε χρήματα καὶ τ[ὰ]
ἀναθήματα ἀπῆλθον ἔχοντες καὶ τοὺς ἱροὺς {²⁶ἱεροὺς}²⁶ στεφάνους, ἃ καὶ οὐκ ἀποδέδωκαν οὐδὲ ἕως τοῦ
45 νῦν, τὰς θυσίας καὶ σπονδὰς ἐκώλυον ποιεῖν καθὼς εἰθισμένον ἦν τῇ συνόδωι τῶι τε Διον[ύ]-
σωι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς καὶ τοῖς κοινοῖς εὐεργέταις Ῥωμαίοις. ἀξιοῦμεν οὖν τὴν σύγκλη-
τον, γεγονεῖαν καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις παρα<ιτί>αν τῶν μεγίστων ἀγαθῶν τῆι συνόδω[ι],
συντηρῆσαι τὰ ἐκ παλαιῶν χρόνων δεδομένα τίμια καὶ φιλάνθρωπα, καὶ φροντίσαι ὅπως ἀ-
ποδοθῇ τὰ χρήματα καὶ τὰ ἀναθήματα καὶ οἱ στέφανοι τῇ συνόδωι τῇ κοινῇ τῇ συντελούσῃ
50 Ἰσθμὸν καὶ Νεμέαν, ἃ ἔχουσιν οἱ ἐν Θήβαις τεχνῖται καί τινες τῶν ἐγ Βοιωτίας ἀποσστά[ται]
γεγενημένοι, τάς τε συνθήκας ἃς ἐποιήσαντο ἵνα ἄκυροι γένωνται, ἐπεὶ ἐποι<ή>σαντο [․․․․]
[․․․․․․․․․․․․]σται παρὰ τὰς δοθείσας αὐτοῖς ἐντολάς, καὶ γέγοναν ὑπὲρ τούτων κατάδικοι [κατὰ τοὺς]
τ[ῆς συνόδ]ου νόμους, ὅπως τε οἱ νόμοι τῶν ἐξ Ἰσθμοῦ καὶ Νεμέας τεχνιτῶν κύριοι ὦσιν. vac.? περὶ τού[των]
τῶν [πρα]γμάτων οὕτως ἔδοξεν· Ἀθηναίοις πρεσβευταῖς φιλανθρώπως ἀποκριθῆναι· ἄνδρας καλοὺς κα[ὶ]
55 ἀγαθοὺς καὶ φίλους παρὰ δήμου καλοῦ κἀγαθοῦ καὶ φίλου συμμάχου τε ἡμετέρου προσαγορεῦσαι· χάρι[τα],
φιλίαν, συμμαχίαν τε ἀνανεώσασθαι. περὶ δὲ ὧν πραγμάτων λόγους ἐποιήσαντο, τί ἠρώτησαν ἢ <ἐ>ψηφίσ[αν]-
το ἐν ἑαυτοῖς οἱ τεχνῖται οἱ ἐξ Ἰσθμοῦ καὶ Νεμέας ὧι ἔλασσον ἅμα μετ’ αὐτῶν οἱ τεχνῖται οἱ ἐν τῇ Ἀττικ[ῇ]
ὄντες ἐργασίαν ποιῶσιν, τοῦτο ὅπως ἄρωσιν· ὅ δὲ σύμφωνον γεγονός ἐστιν τοῖς τεχνίταις τοῖς ἐν
τῇ Ἀττικῇ οὖσιν καὶ τοῖς τεχνίταις τοῖς ἐξ Ἰσθμοῦ καὶ Νεμέας ἐπὶ Γναίου Κορνηλίου Σισέννα στρατηγο[ῦ]
60 ἢ ἀνθυπάτου ἐκεῖ ὄντος σύμφωνον ἑστάναι ἔδοξεν. ὅπου τὸ πρότερον ἐ<κ σ>υγκλήτου δόγματος τὰς
συνόδους αὐτῶν ποιεῖν ἠώθασιν, ἐκεῖ αἱ σύνοδοι μετὰ ταῦτα ὅπως γίνωνται· ἔδοξεν. περὶ δὲ
χρημάτων δημοσίων ἢ κοινῶν περὶ ὧν λόγους ἐποιήσαντο, ὅπως πρὸς Μάαρκον Λείβιον ὕπατον προ[σ]-
ελθῶσιν, οὗτός τε ἐπιγνῶι, ἐπικρίνῃ οὕτως καθὼς <ἂν> αὐτῶι ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστεώς
τε ἰδία<ς> φαίνηται· ἔδοξεν. ὅπως τε Λεύκιος Καλπόρνιος ὕπατος Ἀθηναίοις ξένια κατὰ τὸ διάταγμα
65 τὸν ταμίαν ἀποστεῖλαι κελεύσῃ, οὕτως καθὼς ἂν αὐτῶι ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίσστεώς {²⁶πίστεως}²⁶
τε ἰδία<ς> φαίνηται· ἔδοξεν.
b.1 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἀργ]υρίο[υ ἀττικο]ῦ τάλαντα δέκα, καὶ ὑπόδικος ἔστω κατ[ὰ]
[τοὺς νόμους ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ὁμο]λογίαν ἔθεντο τήνδε κοινῇ σφραγισάμεν[οι]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τῶι] ἀνθυπάτωι Γναίωι Κορνηλίωι Σισένναι [․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἴ]σους μὲν ἐν Δελφοῖς καὶ ἐν Ἀθήναις ἐ[ν τ]ῶι τοῦ Διον[ύ]-
5 [σου τεμένει ․․․․․․․, το]ὺς δὲ ἐν [Ἰσθμῶι καὶ Ν]εμέαι τεχνίτας ἐν Ἄργει [․․․․․․ τ]ῶι Ἀσκληπιείωι
[καὶ ἐν Θήβ]αις ἐν τῇ Καδμείαι. μάρ[τυ]ρες· Ἀριστίων Πυθ[․․․․․․․․․․․․․․, ․․․]άνωρ Ἀναξιδότο[υ]
[․․․․․․․․․], Σιμίας Ἀγαθοκλέους  Πελλαῖος.
c.1 ΑΝΙΜ̣ΙΕΑΣ̣
ΝΟΔΗΜΟΣΑΓΗΜΗΝΙΤΗΝΓ
Α̣ΤΑΚΑΙΤΑΣΚΑΤΑΔΙΚΑΣΧΑΡ
ΤΩΝΣΥΝΟΔΩΝΠΑΡΑΒΑΙΝΗ̣
5
d.1 ΝΤΩΙΔΙΟ̣Ι̣ ΣΩ
ΜΕΝΩΝΠΑΡΕΚΑ
ΩΜΟΛΟΓΗΜΕΝ
e.1       Λ̣ΛΟΔΩ
ΑΛ̣ΛΙΟΥΣΙΚΥΩΝ
ΜΑΝΤΟΥΟΠΟΥΝΤΙΩ̣
f.1 #⁷ΑΙΟΥΘΗΒΑΙΟ
ΞΟΥΣΘΗΒΑΙΟΣ
ΣΙΟΥΘΗΒΑΙΟΣ
ϜΥΦΟΡΒΩ̣
5
g.1 ΛΑΝΟΥΘΗ ❦
Λ̣ΙΟΣΔΡΑΚΩ
ΙΤΑΣϜ̣Π
h.1 ΝΩΝΣΥΝΦ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΙ
ΑΣΠΡΟΣΓΝΑΙΟ
i.1 ΝΤΟΣΜΑΙΜ
       #⁷ΘΥΠΑΤΟΥ
       #⁷ΣΩΣΜΑΚ
Search Help
Contact Us