[ ] Phokis — Delphi — 285-280 BC — SEG 2:338; DGE 328a
I,A.1                 ΑΡΙΟ
            ἐ]ν Πελλάναι ἐ[ν — — — — — —] δικαίων τ․․․․․․
․․․․․․․․αρων καὶ ὑπακούσας μ․․․․ — — — — — —ΔΚΙ ἔλ[α]σσον ἕνδεκα ἀνδ[ρῶν ․․․]
[τ]ὰς δὲ ὑπὲρ πέντε μνᾶς ἔντε δ[έκα καὶ πλέον δεκάπεντε ἀνδρῶν· μὴ παρ]εόντων δὲ τοὶ μάρτυρες μηδατέρων τῶ[ν ἀν]-
5 [τ]ιδίκων μηδὲ ὅσοι τοῦ αὐτοῦ ἐνκλή[ματος μετέχοντι, μηδὲ πατὴρ] μηδὲ γυναικὸς πατὴρ μηδὲ ἀδελφός. προλεγέτω
δὲ ἁ ἀρχὰ πρὶν κλαρῶεν ὑπὲρ το[ῦ δικαστηρίου ἁμέραν, ἐ]νδεικνύτω δὲ ὁ ἀδικείμενος ἐν αὐτᾶι τᾶι ἁμέραι ποὶ τὰν
ἀρχὰν τὰν εἰσάγουσαν τὰν δίκ[αν τὸ ἔνκλημα ὅ τι γέγραπται][ν] τῶι συμβόλωι. —— ὅρκος. ὁρκιζόντων δὲ τοὺς δικαστῆ[ρας]
καὶ τοὺς ἀντιδίκους ἑκάτεροι νομ[ίμωι χρειμένους ὅρκωι, τὰ δὲ ἱερά] παρεχέτω ἁ πόλις ἐν ἇι κα ἁ δίκα ἦι. —— ὀμνυόν-
των δὲ κατὰ τῶν ἱερῶν τὸ αἷμα [σπένδοντες δικαίως μὲν δικάζεν, λ]όγον δὲ ἀποδιδόμεν ἐπὶ τᾶι τιμάσει τῶι δικα-
10 ζομένωι καὶ τῶι ἀντιδίκωι ὑπὸ τ[ὸ αὐτὸν χρόνον. —— τῶν δὲ ἀντιδίκων μ]ετὰ τὰ μαρτύρια λεγέτω πρότερος ὁ ἐπάγων
τὰν δίκαν. —— τῶν δὲ μαρτυρίων, [αἵ κα χρήιζωντι, παρίσκεσις ἔστω καὶ τ]ῶν ψευδομαρτυρίων προτέρα, ἔπειτα δὲ ἁ δίκα
τελείσθω· εἰ δέ κα ἅλωι <ψ>ευδῆ [μεμαρτυρηκώς, ἐξέστω καὶ ἐπεξίμε]ν τῶι βουλομένωι. —— ψαφοφορία. —— τοὺς δὲ δικαστῆ-
[ρας ψαφοφορεῖν ὑπὲρ τοῦ μὲν προτέρου λέγοντος πρότερον, τοῦ δὲ ὑ]στέρου λέγοντος ὕστερον. —— αἰ δέ κα μὴ παρίσκε-
[σις ἦι, τὰν ἔσπραξιν ἐπιτελείτω ἁ ἐπιστᾶσα ἀρχὰ κατὰ τὸ σύμβολον]. —— αἰ δέ κα τις ἐπάμφορο<ν> ποιῆται τὰν δίκαν, ἐν
15 [τριάκοντα ἁμέραις —— δικάζεσθαι αὐτὸν ἐγγύους καταστάντ]α δύο ἀξιοχρέους. —— οἱ δὲ ἐ[π]άκο[οι] ἐπέσθων τι[μ․․
                                                          Κ#⁷ΙΙ
I,B.1                                                #⁷#⁷#⁷․#⁷․#⁷
                                           α]ἰ δέ κα ἐξέλε[ι]․Ο․Σ․ΛΙΛ
․․․․․․ι ὁ ἔγγυος                           ιας ὅσας κατα ΚΙΛ․ΟΝ
․․․․․․ενων πλοίων ἐκ [το]ῦ μέρεος τ[οῦ — — — — — — τ]οὶ δικασταὶ διαγνόντων. —— αἰ δέ κ[α πρί]-
5 ατα[ι ἀγ]μένων, ἀποτινέ[τ]ω ἐπιτίμιον ἑκα[τὸν δραχμὰς καὶ μὴ ἐξέστω αὐτῶι ὠ]νεῖσθαι. —— ὁ Δελφὸς τὸμ Πελλανέα [μὴ][γέ]-
[τω], μηδὲ ὁ Πελλανεὺς τὸν Δελφόν, εἰ μὴ κελ[εύοντος· εἰ δὲ εἰδὼς ἐλεύθερον ὄ]ντα πρίαται, στερείσθω τᾶς τιμ[ᾶ]ς [καὶ]
τὰν βλάβαν ὀφειλέτω ἅν κα τοὶ δικασταὶ γν[ῶντι κατὰ τοὺς νόμους τᾶς πόλιος]· τετραπόδων δὲ πάντων καὶ ἀνδραπό-
δων τὰν ἀξίαν δικασταὶ διαγνόντων. —— φιλατίας. —— [αἰ δέ κά τις κλέπτων ἁλῶι] ἐπ’ αὐτοφώρωι, ἀπαγέτω αὐτὸν λαβὼν δ[ή]-
σας ἐμ μὲν Δελφοῖς πὸ[τ] τὰν βουλὰν [εἴ]σω τοῦ ἱεροῦ, ἐν [δὲ τῶι ἱερῶι? ἔγγυο ἀ]ξιόχρεων ἐγγυάσας ․․․․ΟΙ․ΟΙΙΟ․․
10 ἐν Δελφοῖς, ἐν δὲ Πελλάναι πὸτ τοὺς θεαροὺς ἀποτρ[εχέτω καὶ ἐνδεικνύτω τὰ] σύββολα καὶ τὸν ἔγγυ[ον][γ]γρα[φέσθω]·
εἰ δὲ μὴ καθισταίη τὸν ἔγ[γ]υον, δήσασα αὐτὸν ἁ βουλὰ [εἰργέτω· τοὶ δὲ ἄρχο τε]ς ἐν τριάκοντα ἁμέραις τὸν ἀπά[γο]-
τα, αἴ κα χρήιζωντι, ἐγγυασάσθων, αἴ κα ἁλῶι, ἐκτε[ίσειν αὐτὸν ἢ ὀφείλ]ειν αὐτὸν ὅ τί κα τοὶ δικασταὶ γνῶντι· [αἰ δέ κα]
μὴ ἐγγυῶντ<α>ι, χρήσθ[ων] περὶ αὐτοῦ τοῖς νόμοις το[ῖς περὶ τῶν — — — — — —· εἰ δὲ] κελεύει τὰ βουλὰν καὶ τ[οὶ ἄρχοντες ἅμα]
ἐγγύους λαββάνο[ντες κ]αββαλόντων ἄξιον ἐν[έχυρον — — —]-
15 χηται ὀφείλ[ω ․․․․․․․․․․]κια [δ]ὲ τοι ναῦται #⁷—
                             εἶδεν καὶ ἐξαγ[γείλατο ․․․․
                                   ․․․․ημάτων ο․․․․
II,A.1                                        ια
                                    τι τὸν ἀπά[γο․․․
                                    καθ’ ὁμολογία
                                   —<λ>ων εἶμεν δια
5                                      γεγ]ένηντ[α]ι π[ρότερον
                                            — — — — — —
                                           π]αργραψ[άσθω] ποὶ τὰν [ἀρχὰν τὰν εἰσάγουσαν τὰν δίκαν
                                    ὁ δικα]ζόμενος· αἰ δέ κα γν[ῶντι τοι δικασταὶ ․․․
                                       τριῶν ἐτέων. —— αἴ τίς κα περὶ κοινῶ[ν ἐγκλημάτων
10               ἀντιλέγηι ἀδίκως] κατ’ αὐτοῦ γεγράφθαι, πα[ρα]γραψά[σθω ποὶ τὰν ἀρχὰν τὰν εἰσάγουσαν]
[τὰν γραφὰν ․․․․․․․․․․․]ν αἴ κα χρήιζηι· ἂν δὲ νικάσηι μ[ὴ] ἔνδικον ε[ἶμεν μήτε τῶι δικαζομένωι μήτε]
[ἄλλωι τινι· ποτοφειλέτω δ]ὲ χιλίας δραχμὰς ὁ αἰσχύνας τῶι παθόντι, τὸ δὲ βλάβο[ς ὅ τί κα γνῶντι τοὶ δικασταί]·
[ὅτι δὲ καὶ ․․․․․․ ἐμμέ]νοι βίαι, ἀποτεισάτω πεντήκοντα δρα[χ]μάς. —— φιλα[τίας. —— αἴ τίς κα ἔνδοθεν κλέψηι],
[διπλόον ἀποτεισάτω ὅ τ]ί κα τιμαθῆι ἄξιον εἶμεν τὸ κλέμμα· [αἰ δ]έ κα ἔξοθεν [κλέψηι ἢ Δελφὸς παρὰ Πελλα]-
15 [νεῖ ἢ Πελλανεὺς παρὰ Δ]ελφῶι, ὁ ἔχων ἀναγέτω τῶι ἐφαπτομέν[ωι] ἔγγυον καταστάσ[ας ποὶ τὰν ἀρχὰν τὰν εἰσ]-
[άγουσαν τὰν δίκαν ἔ]νδικον καὶ ἄνδρα ἀξιόχρεο<ν> ἃ μὲν ἐν [Δ]ελφοῖς ἢ Πελλανε[ῦσιν ἔχει δικαίως πεπάσθαι κατὰ]
[τοὺς νόμους τᾶς πόλιος· ἐξέ]στω δὲ τῶι μὲν μὴ δέξασθαι τὰν [ἀν]αγωγὰν εἰπόντι καθ’ [ὅ τι δικαίως ἐφάπτοιτο],
[τῶι δὲ ἀποδείξασθαι ὅτ]ι ἀνάγοι καθότι πέπαται. —— αἰ δέ [κ]α μὴ ἀνάγηι ἐν τῶι χρόνω[ι τῶι γεγραμμένωι ὁ ἔχων],
[ἁ ἀναγωγὰ ἀτελὴς καὶ ἄκυρ]ος ἔστω. —— αἰ δέ κα μὴ καθιστᾶ[ι] τὸν ἔγγυον ὁ ἔχων, ἐξέσ[τω τῶι ἐφαπτομένωι ἀποδοῦναι]
20 [ἔντε κα εὕρηι τὰν ἀξίαν καὶ] τὸ βλάβος· αἰ δέ κα μὴ ἦι, τὰ[ν] ἀξίαν καὶ τὸ βλάβος τὰν δ[ιπλόαν ὀφειλέτω ὁ ἔχων]
[τῶι ἐφαπτομένωι, καὶ σῶσ]τρα καὶ ἐπιτίμιον ἀποτι[ν]έτω πεντακατίας δραχμὰ[ς κατὰ τὸ σύμβολον τὸ περὶ τῶν]
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․των· αἰ δέ τί κα ἄλλο [ἀπ]οδῶι, γραφέσθω μὲν τὰν δ[ιπλόαν ὁ ἔχων, ὁ δὲ ἐφαπτόμενος]
— — — — — — [αἴ κά τις ἀνδράποδον] ἐκδεδρακὸς σ[υ]λλάβηι, ἀπαγέτω ἐν Δελφοῖς κ[αὶ ἐν Πελλανεῦσι ποὶ τοὺς]
[ἄρχοντας τοὺς ἐπιστάντας, τοὶ δὲ παραλαβό]ντες δήσα[ν]τες φυλασσόντω καὶ ἐξαγγειλά[ντων τοῖς ἄρχουσι ․․․․․․․․]
25 — — — — — — — — — — — — — — τῶι δεσ[π]όται μετίμεν, σῶστρα δὲ μὴ ἐξεῖμ[εν ἐσπρᾶξαι — — —]
                       —ες σ[ετ]ρώκοντα ἁμερᾶν ἀπο— — —
                                #⁷Ι#⁷#⁷#⁷
II,B.1                                     ΕΡΛΗ
                             τᾶ]ι πόλει ἐ<ξ>[έστω
                         ἑκάτεροι, ἁ δὲ πόλις φ․․․․
                   διπλ]όαν τὰν δίκαν. —— ἐξέστω [δὲ ․․․․
5                             ὅσαι ἐ<π>άμφοροι ἔσονται ἃς δ․․․․
                   γ]ραφεὺς ἀνελέσθω ἅν κα χρήιζηι. —— α[ἰ] δέ κα ․․․․
                      α]ἴ κα χρήιζηι, ἐν δὲ ταῖς αἱρεθείσαις ἀεὶ [πόλεσιν
                   πομενος καὶ τας ἐν τᾶι προδίκωι καὶ τας ἐ[ν τᾶι ἐκκλήτωι
                νικ]αθέντος ἁ πόλις πρασσέσθω{ν} νόμοις τοῖς αὐτ[ᾶς
10                    αι. —— εἰ δέ κα ὁ ἐκκαλεσάμενος νικάσηι ἐν τᾶ[ι ἐκκλήτωι
           #⁷ρων μηδὲ <συ>νδικήσωμ <μ>ήτε τῶι δικαζ[ομ]ένωι [μήτε ἄλλωι τινὶ]
                                       ΤΑΣΤΑΦ․․․․․․․ΙΑΣ․ΕΙΣ
                         Πελλάναι οι․․․․․ ΑΥΤΟ․․․Τ․․ΝΤΑΙ․ΛΑΝ#⁷ ΕΝΕΔ ․․․
     αἰ δέ κα ὁ νικάσας τὰ μὴ άπο]δοθέντα ἀφαιρῆται ἢ ἐν τὰν [οὐ]σίαν ἐνίσταται τὰν τοῦ ἁλ[όντος] ․․․
15 [ὑπόδικος ἔστω τοῦ βλάβους — —]αιωι αὐτί<κ>α αὐτοῦ καὶ τ[ο]ῦ ἡμιολίου· αἰ δέ κα μὴ λύσηται, κρ[ατεῖν τὸν ․․․
              [τὰν ἔ]σπραξιν, ἁ δὲ ἐπιστᾶσα ἀρχὰ ἐπιτελείτω κατὰ τὸ σύββολον ․․․․
                              τα κατὰ τὸ σύββολον τὸ περὶ τ[ῶ]ν τὰς δίκας ὀφλόντων. —— τὸν δὲ ․․․․
                             —νομ βουλᾶς κα ταὐτά. —— ὁ δ[ὲ κ]αταδικαξάμενος ἀπαγ[γειλάτω τὰ καταδίκαν]
[τοῖς παρ’ ἑκατέροις ἄρχουσι. —— ἐξαγγέλ]λεν δὲ τὰς δίκας Πελλανεῦσι καὶ Δελφοῖς περὶ τ․․․․․
20           [εἰσάγεν δὲ διὰ π]αντὸς τοῦ χρόνου· τὰ δὲ ἄλ[λ]α ἐκκλήματα πάντα [ὅσα μήπω ․․․․]
          [διαλυθῆναι ἐν τρισὶν] ἔτεσιν ἀφ’ οὗ τὸ σύββολον ἐ[γ]ένετο, αἴ κα μὴ π[ολέμου γενομένου. ——]
      [συμβαίνηι τοὺς πολίτας πὰ]ρ τὸ τρίτον μέρος ε<ἰ>ς τὰν ὑπερ[ό]ριον στρατεύ[εσθαι]
         [ἤ τις τῶ ἀντιδίκ]ων ἐκ τᾶς πόλιος στρατεύηται ἢ πρεσβ[εύηι ․․․․]
                   ․․․․ α]ὐ<τ>ίκα δὲ ἀρχέτω ἁ ἁμέρ[α α]ὐτοῖς [ἀπὸ τᾶς καθόδου ․․․․
25                     ․․․․․․․ΥΛΟΙΣ δισχιλίας δραχ[μὰς ․․․․․
III,A.1 [τὰν ἀξίαν καὶ τ]ὸ βλάβος δια[γνόντων τοὶ δικασταὶ]
          δελφικὰ εἶμεν ἢ π[ελλανικά]
        ἑκάστας πεντΙ[— — δραχμὰς]
[τὰν τ]ρίταν ἁμέραν κ— —
5 [ὅ]τι κα τοὶ δικαστ[αὶ γνῶντι]
         ἀπολυέτω α
         ἐναν]τία τὸ δικ[αστήριον
                ΑΝΤΙΟΤΟΜ
                 ἐγγυ
10                    ο
III,B.1        εἰ δέ κα μὴ
     αν, ἐν δὲ Δελφοῖς [ποὶ τὰν βουλὰν]
     τηι ἀποτεισάτω π[εντ— —]
[ἁμερ]ᾶν τριάκοντα καὶ #⁷
5         ο τοῦ αὐτοῦ φεύγ[οντος]
— —οις πὰρ τοῦ τὰ τ— —
[ἀ]ντιλέγηι δικ[αίως]
     [τᾶ]ς πόλιος ε Ι—
          ΕΝΤ
10
IV,A.1     ΚΑΙ
    ΣΤΑΝ [ἐ]μ Πελοπο[ννάσωι
    εἴσω Πυλᾶν ἃ δεῖ. #⁷
ὅσοι δὲ δ]ίκας ἀμφέροντ
5  τὸ π]εντηκοστὸν τᾶς δ[ίκας
   αἰ] δὲ νικῶν τὸ αὐτοῦ
       ωι παρκαταβάλοι
           Κ․Τ․․ΟΣ
           ἀπο]τεισά[τω
10                πα]ρβολ—
IV,B.1             δικαστη]<ρ>ίου τοῦ πε[ρὶ
       ω ἁ δίκα ἐνιαυτὸν
           ․․․․․․․․․․․
       ἀντ]ιμολεῖν
5 ποὶ τὰν βουλ]ὰν τὸ ἐπιδέκατον τᾶ[ς δίκας
  τὸν ἐλεύ]θερον ἢ τὰν ἐλευθέρ[αν
             τὸ κλέμμα ἀποτιν[έτω
           ΙΑΣΙΙΝΑΩΣΤΕΙ․․Π
             βουλά. —— α[ἰ δὲ ․․․․․
Search Help