[ ] Phokis — Delphi — stoich. 27 — 425-375 BC — BCH 50.1926.3
col. I.1 θεὸς τύχα. ὁδ’ ὁ τεθμὸς [ὁ τεθεὶς ἐν] ἀγορᾶι τελείω[ι]
ἐπὶ Κάδυος ἄρχοντος [σὺμ ψά]φοις τετρακατί[α]-
ις πεντήκοντα τετόρε[σσι· τ]ὰ μὲν παροιχόμε[ν]-
α χρέα ὁπᾶι συνάλλαξαν [καὶ τ]ὰ κοινὰ καὶ τὰ ϝίδ-
5 ια ἐκπράξασται τὸν τόκ[ον ἐν] τὸμ Βύσιον μῆνα
τὸν ἐπὶ Κάδυος· ἀπὸ δὲ το͂ [Θεοξε]νίο μηνός, μὴ το-
κίζ[ειν πλ]έονος ἢ τριῶν [ὀδελῶν] τὰν μνᾶν το͂ μη-
νὸς ϝεκ[άστ]ου μήτε τέχ[να]ι μήτε μαχανᾶι μήτε
παρευρέσ[ι] μηδεμιᾶι μ[ή]τε πατρί[αν] μήτε ἡρωϊ-
10 ασστὰς μήτε θίασον μηδὲ ἄλλο κοι[νώνιο]ν μηδ-
έν, μηδὲ ϝιδίαι μήτ’ ἄνδρα μήτε γυνα[ῖκα μήτε π]-
αῖδα μήτε κόραν, μηδὲ [δ]ο͂λον, μηδὲ δόλ[αν, μηδὲ σ]-
ύνϝοικον μηδὲ ξένον [ἐ]ν Δαλφοῖς. αἰ δέ [κά τις χ]-
ρέη πὰρ τὰ γεγραμμένα ἢ κοινὸν ἢ ϝίδι[ον ἀργύ]-
15 ριον, τοῦ τε χρέος στ[α]ρέστω καὶ ποταπο[τεισά]-
τω πεντήκοντα δραχμὰς κὰτ τὰν μνᾶν ϝε[κάστα]-
ν ὅσσας κα κίχρηι· α[ἰ] δέ κα μεῖον κίχρηι [μνᾶς π]-
ὰρ τὸν νόμον, το͂ χρέ[ος] σταρέστω κἀποτει[σάτω]
ϝίκατι δραχμάς· [στα]τῆρας δὲ ϝέξ, ἀν {²⁶ἀνὰ}²⁶ τετα[ρτη]-
20 μόριον. αἰγιναί[ο δὲ ἀζ]άμιος κιχρέτω. κ[αταδ]-
col. II.1 ειξάτω [δὲ ὁ χρήιζων τὸν παρνομήσαντα καὶ τὸ ἥ]-
μισσον κ[ατεχέτω χρέος αὐτός. τῶι δὲ καταδείξ]-
αντι ἁμερ[ᾶν τριάκοντα ἀφ’ οὗ καταδείξηι ἐξ]-
έστω πρᾶξα[ι, τὸ δὲ ἥμισσον ἐμβαλλέτω ἐς τὰ δαμ]-
5 όσια. αἰ δέ κ’ ἀ[μφιλλέγηι ὁ χρήσας, ἑλέσθων δέκα]
ἄνδρας ἑκάτ[ερος καὶ ποταγόντων ποὶ τὰν βουλ]-
άν· ἐγ δὲ τούτω[ν κλαρωσάτω ἁ βουλὰ ἀξιοπίστου]-
ς ἄνδρας ἕνδε[κα οἵτινες ὁμόσουσι μὲν δικάζει]-
[ν], τὰν δὲ ψᾶφον [φέρειν δικαιότατα. ὅστις δὲ κ’ ὀμ]-
10 [ό]σας μὴ δικάζ[ηι, ἀποτεισάτω πεντήκοντα δραχ]-
[μ]άς· πραξάτω δ[ὲ ὁ βουλόμενος καὶ τὸν ἀδικηθέντ]-
[α] ϝερυσάτω κα[ὶ] προστ[άσιος καταγορησάτω. τὰν]
[δ]ὲ δίκαν ἁ βουλὰ δέκα [ἁμερᾶν ἀφ’ οὗ κά τις καταγ]-
[ο]ρήσει ποιησάτω· αἴ κ[α δὲ μή, τάν τε δίκαν ποιῆσ]-
15 [α]ι καὶ τοὺς δι[κ]αστῆ[ρας κλαρῶσαι κἠπάγειν τοὺ]-
ς μάρτυρας ἐπ[ὶ] τῶι ὁ[ρκίωι ἀναγκαζέσθω ὑπὸ το]-
ῦ καταγόρου· ἁ δὲ βουλ[ὰ πάντα πρίν κα μὴν παρέλ]-
θηι κὰτ τὰ γεγραμμέ[να ἐπιτελεσάτω ἢ ὀφείλει]-
ν πεντήκοντα δραχμ[ὰς ϝέκαστον βουλευτήν κἤ]-
col. III.1 [στω δ’ ἔσπρακτο]ς ὑπὸ τοῦ καταγόρο[υ] κἠσπράξα[ς, τ]-
[ὸ ἥμισσον χρέ]ος αὐτὸς ἐχέτω. αἰ δ[έ] τις κα κοι[νω]-
[νικὸν τοκίζε]ιν ἢ πατριωτικὸν κ[α]ταγορῆι ἀ[ργ]-
[ύριον ἁ ἔνδει]ξις καὶ ἁ δίκα ποὶ τοὺς ἀρχοὺς [τῶ]-
5 [ν Δαλφῶν ἐσαγ]έστω τοὺς ἀντιτυ[γ]χάνοντας. γυ[ν]-
[αῖκα μὲν γυναι]κὶ δὲ μὴ χρῆσαι [αἴ κα] μὴ ἐπαινή[σ]-
[ηι ἑκατέραι ὁ] ἀνήρ· αἰ δὲ χήρα ε[ἶ γυν]ά τις, υἱὸν β-
[εβαιῶσαι ἡβέ]οντος ἤτ[ο]ι ἐπ’ ἐ[γγυα]τᾶ ἑνὸς ἀνδρ-
[ὸς ἐξ ἀγχίστων] χρησάτ[ω. αἰ δέ τι]ς ․․․․ΑΙΑΤΙΣ τ-
10 [οκίζηι ․․․․․]υτων, [τὰ τ’ ἐν]έχυρ[α] ἁ βο[υ]λὰ ἀμπρασ-
[σέτω καὶ ἐξέσ]τω ὠν[εῖν κα]ὶ τοῦ χρέο[ς] σταρέστω
[․․․․10․․․․. κ]αρπὸ[ν δὲ μ]ὴ μετρεῖν ἄλλως ἠπὶ ϝέ-
[καστον ἐνιαυ]τόν· τ[ὸν δ]ὲ τόκον ἐπεὶ κ’ ἐνιαυτὸς
[παρέλθηι λαμβ]άν[ειν ἁ]μερᾶν τριάκον[τ]α· πραξά-
15 [τω δὲ ὁ πρακτήρ· αἰ δέ κ]α μὴ ἐκπράξηι, μὴ [ποιησάτ]-
[ω τοῦ τόκου τὰν ἐνεχυ]ρίαξιν πλέον ἐν[ιαυτο]ῦ· α-
[ἰ δέ κα βούληται ὁ πρ]ακτὴρ ἐνε[χ]υριάξα[ι πλ]έον
[ἢ τοῦ παρελθόντος ἐ]νιαυτοῦ τ[όκ]ον, ὑπό[δικ]ος ἔ-
[στω τῶι ἐγγυατᾶι το]ῦ διπλόου [οὗ κ’ ἐ]νχυ[ριά]ξει.
col. IV.1
col. IV lost
col. V.1 — — — — — — — — —31— — — — — — — — — —ν ποι τὰ-
[ν βουλάν? — — — —21— — — — — — — — —]έστω καὶ τω-
[— — — — — — — — —27— — — — — — — —]όμενος. ὅστι-
[ς δέ κα — — — — —20— — — — — — —] πὰρ τὸν τεθμὸν
5 [— — — —10— — — — καταγορήσηι οὐκ ε]ἰδὼς ἢ μαρτυρ-
[ήσηι — — — — — —19— — — — ἢ εἰ]δὼς μὴ ἐμφαίν-
[ηι? — — — — — —21— — — — — Ἀπ]όλλων νίν ὁ Πύ[θ]-
[ιος κακίστωι ὀλέθρωι ἀπολέσαι] καὐτὸν καὶ τὰ-
[ν γενεάν — — —17— — — οἱ δὲ] κιχρέντε[ς]
10 — — — — — — — — — —30— — — — — — — —ιολ․․ων
— — — — — — — — — —35— — — — — — — — — —ικ
— — — — — — — — — —35— — — — — — — — — —κα
— — — — — — — — — —35— — — — — — — — — —ρω
— — — — — — — — — —36— — — — — — — — — —τ
15 — — — — — — — — — —36— — — — — — — — — —ρ
col. VI.1 [․․․․․․]καρυ— — — — — — — —27— — — — — — — —
[․․․․․․] ὁ δ’ ἀρχός — — — — —24— — — — — — —
[․․․․․․․] ϝαστῶν — — — — — —25— — — — — — —
[․․․․․․․] ἐν Δα[λφοῖς — — — — —21— — — — —]
5 [․․․․․․ τ]ὰμ μὲν ὁμ[ολογίαν] — — —16— — —
[․․․ ϝαστ]ὸς ἢ σύνϝ[οικος] — — —18— — — —
[․․․․ τὰν β]ουλὰν — — — — — —23— — — — — —
ο[․․․․․․․ π]οιῆσαι — — — — —21— — — — — —
τηι [․․․․․․․]. τοῖς δὲ — — — — —21— — — — — —
10 καλ[․․․․․μ]ένοις κα[— — — —19— — — — — ἐπ]-
ευχ[έσθω πο]λλ’ ἀγαθὰ, [τοῖς δὲ ἄλλοις κακὰ λαγχά]-
νε[ιν. ἁ δὲ βο]υλὰ μὴ πα— — — — —21— — — — —
[․․․․․․․ο]υσίαν ἢ ο[ἰκίαν? — — —16— — — — —]
ι ἐνεχυρι[α — — — — — — —27— — — — — — β]-
15 ουλᾶς ϝεκ[άστας ἑξαμήνου — — — —16— — — — —]-
ου δ’ εἱλομ[έμου? — — — — — —25— — — — — — —]
κραξαμεν[— — — — — — — — —29— — — — — — — — —]
μὴ ἐξέστω [πρὶν κ’ ἐνιαυτὸς διέλθηι μήτε πράσσ]-
εσται μήτ’ ἐ[νεχυριάζεσται· αἰ δέ κά τις πρὶν κ’ ἐ]-
20 νιαυτὸς δι[έλθηι — — — — —18— — — — — ἐκπρα]-
col. VII.1 [σση]ται [ἢ ἐνεχυριάζητα]ι, τὸ ποι[ν]ίον ἔσ[τω τῶ]-
[ν πρ]ιαμέν[ων. αἰ δέ κά τις] τὸν νόμ[ο]ν τὸν π[ερὶ τ]-
[ᾶς χ]ρήσιος [ὁτουοῦν ἀργ]υρίου ἢ δαμιορ[γέων]
[ἢ δα]μοτευό[μενος κατα]λύσαι, ἐν τᾶι ἀρᾶ[ι ἔστ]-
5 [ω ὡς] κ’ αἴ τις [τὰν γᾶν ἀνα]δαστὸν ποιοῖ ἢ χρ[εῶν]
[ἀπο]κοπὰν Ι[․․․․. αἰ δὲ] διαβολὰν δαμοσία[ι ἔχ]-
[ηι κ]αὶ μὴ πε[πιθώσηι] τοὺς χρήσ[α]ντας, κατ[αβό]-
[λα ἔ]στω τοῦ[τε Βυσίο]υ μηνὸς κ[αὶ] τοῦ Βουκ[ατί]-
[ου τ]αῖ ἑνδ[εκάται. αἰ δὲ μὴ καταβ]άλλει, ἀπ[οτι]-
10 [νέτω τ]ὸ ῥ[ύσιον τά τε] χρή[ματα αὐ]τοῦ ἱαρὰ ἔ[στ]-
[ω τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ] αὐτὸς [ἄτιμο]ς ἔστω πὰ[ρ Δ]-
[αλφοῖς ἕντε κἀπαλλα]γῆι τοῦ [χρέους· γινέστ]-
[ω δὲ κὰτ αὐτοῦ ἐξαγγελί]α κάθ’ [ἅ] ἐξα[γγέλετα]-
[ι πὲρ τῶν στάσιων καὶ τ]ᾶς στασιαρ[χίας].
15
inv 61.1 —ΦΑΙΗ—
—ΣΧΡΗ—
—#⁷ΞΑΣ—
 —ΚΟΥ—
5
inv 4249.1 —ΙΑΝ—
—ΣΣΑ̣—
inv 3626.1     —ΑΙ—
    —ΙΚΑΣ—
   —ΝΟΥΣ Ρ—
— δ]ραχμ—
5
inv 30.1   —Ε—
 —ΒΟ—
—#⁷ΗΣ—
—ΝΑΓ—
5
inv 2169.1        —Ι—
   —ΛΗΤΑΙΠΟΙ—
—#⁷ΥΛΑΑΙΜΕΝΧ—
col. III.1 Salviat, in Salviat and Vatin, Inscr. de Grèce centrale (1971), p. 40:
[․]ς ὑπὸ τοῦ καταγόρο[υ] κἠσπραξά[με]-
[ν]ος αὐτὸς ἐχέτω. αἰ δ[έ] τίς κα κοιν̣[․]-
[․]ιν ἢ πατριωτικὸν κ[α]ταγορῆι, ἁ [πρ]-
5 [ᾶ]ξις καὶ ἁ δίκα ποὶ τοὺς ἀρχοὺς [φε]-
[ρ]έστω τοὺς ἀντιτυγχάνοντας. γυ[ν]-
[αι]κὶ δὲ μὴ χρῆσαι [αἴ κα] μὴ ἐπαινῆ[ι]
[ὁ] ἀνήρ· αἰ δὲ χήρα ε̣[ἶ γυν]ά τις, υἱο͂ ἡβ-
[έ]οντος ἢ τ[ῶ]ν̣ ἐπέ̣[γγισ]τα ἑνὸς ἀνδρ-
[ὸς] χρησάτ[ω. αἰ] ἄ̣[λλω]ς χ[ρ]ῆτ̣αι ἅτις τ-
10 [ο]ύτων, [τὰ τ’ ἐν]έχυρ[α] ἁ βο[υ]λὰ ἀμπρασ-
[έ]τω ὠνη̣[τὰ κα]ὶ τοῦ χρέο[ς] σταρέστω.
[κ]αρπὸ[ν δὲ μ]ὴ μετρεῖν ἄλλως ἠπίϝε-
[κ]τον. τ[ὸν δ]ὲ τόκον ἐπεὶ κ’ ἐνιαυτὸς
[δ]ιάν[θηι? ἁ]μερᾶν τριάκον[τ]α πραξά-
15 [τω· αἰ δέ κ]α μὴ ἐκπράξηι, μὴ [ποιῆσα]ι̣
[τὰν ἐνχυ]ρίαξιν πλέον ἐν[ιαυτο]ῦ· α-
[ἴ κα ὁ πρ]ακτὴρ ἐνε[χ]υριάξαι π[λ]έον
[θέληι? ἐ]νιαυτοῦ τ[όκ]ον, ὑπόδ̣[ικ]ος ἔ-
[σται? το]ῦ διπλόου [οὗ κ’] ἐνχυ[ριά]ξει.
Search Help
Contact Us