[ ] Phokis — Delphi — end 4th/3rd c. BC — FD 3:5.93I-III
col. I [— — — — — — — — — — — — — —]
1 [․․․․․15-16․․․․․․]Ε̣ΟΣ[— — — —]
[․․․8․․․․] Ε̣ὐανδρίδα Σικυώνιος
[․․․7․․․]μος Θευδώρου Ἀργεῖος
[․]Ε̣ΟΙ․Ρ̣ΕΥΣ Χρύσιος Κορίνθιος
5 [Δ]ιοκλῆς Φοινικίδου Πλαταιεύς
Ἀριστοκλείδας Λακεδαιμόνιος. Ἐνπεδία
Φειδίας
Πάγχαρος Ἀμεινία Ὀπούντιος
Ἀντίων Πολυκράτευς Ἀργεῖος
10 Ἀδάμας Ὁρμασίλα Ἀργεῖος
Καλλίας Λυσιμάχου Ἀθηναῖος
Φυλακίδας Λέοντος Κορίνθιος
Δαιάλκης Παντακλείδα Σικυώνιος
Δαμοσθένης Ἀριστάρχου Ἀργεῖος
15 Ἀριστολαΐδας Ἀστυλαΐδα Ἐπιδαύριος
Ἐπήραστος Ἀμφία Ἐρετριεύς
Ξένων Βούλωνος Δελφός.
        vacat
col. II [— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — traces — — — — —]
1 Θερσάνωρ Θερσικλεῖος Σικυώνι̣ο̣[ς]
  Εὐμήδης Εὐβίου Ἱστιαιεύς
  Ξενομένης Πολυα̣ίνου Ἱστιαιεύς
             vacat
5   ἐπὶ Ἡρακλείδα ἄρχοντος, πυλαίας ἠρινᾶς·
  Πυθίων Σατύρου Χαλκιδεύς
  Θηβάγγελος Ἱσμηνία Θεσπιεύς
  Νικασιχάρης Νικάνορος Πλαταιεύς
  Ἀβαιόκριτος Ἀβαιοδώρου Θηβαῖος
  Δαμόφιλος Ἐπιδδαλίδαο Θηβαῖος
10   Μόναρχος Νικομάχου Θηβαῖος
  Ὀλυμπιάδας Θρασυκλέος Ἀργ[εῖος]
  Φιλοκλῆς Φίλλεος Ἀργεῖος
  ἐπὶ Ἀρχιάδα ἄρχοντος, τᾶς ὀ[πωρινᾶς]
  Εὐγείτων Τύχωνος Ταναγ[ραῖος]
15   Κλεάδας Θευδώρου Θ[ηβαῖος]
  Οἰνάδας Ἐπικύδους [— — —]
             vacat
col. III [— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — traces — — — — — —]
1 Ὁρμα[σίλας Ἐχεκράτεος Ἀργεῖος]
Κεφά[λων Θρασιππίδα Πελινναιεύς]
Δεινί[ας Φιλέα Ἀργεῖος]
Μήδει[ος Ἀριστοφυλίδα Λαρισαῖος]
5 ΑΜΕ̣ΝΑ[— — — — — — — — — — — — —]
ΔΙΟΔ[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — —]
           break
Search Help