[ ] Att. — Rhamnous? — non-stoich. — 332/1 BC? — La F.107,2
1 [․․․ΙΛΛ. ΡΟ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ΦΗΜ․․․․․․․․․․․]
[ΚΛΓΛΙΟΓΛΙ․․․․․․․․․․ Ἀν]τικλείδη[ν] Ἀντικλέο[υς]
[λο]χαγὸν Κλεαίνε[τον ․․․․․]δ̣ρ̣ου Κυδ̣αθ[η]να̣ιέα λοχ[αγὸ]-
[ν․․․․․․․․]ν̣ην Διοφ̣ῶν[τος Π]ρασ̣ιέα̣ λοχαγὸν Ἡ̣γε̣[․․․․․]
5 [․․․․․․․․․]τ̣ωνος Κυ[δ]α[θ]ην[αι]έα λο[χ]αγ[ὸ]ν Σάτυρον Ἐ[․․․]
[․․․․․․ Παι]ανιέα λοχαγὸν [․․․]φιλον̣ [Σω]κ̣ρά̣τους Κυ̣[δαθ]-
[ηναιέα δι]δασκάλο[υς Κάλ]λα̣ισ[χρ]ον Καλλίου Παιανιέ[α]
[․․․․․․․․]η̣των Φιλοκρά[τ]η[ν Σ]ω̣στρ[ά]το[υ] Φρεάρριον [․․․]
vacat
col.a.1 [ἡ βου]λ̣ὴ
[ὁ δῆ]μος
col.b.1 Ῥαμνού-
σιοι
col.c.1 Ἐλευσί-
νιοι
col.d.1 Φυλάσι-
οι
col.I.11 [Πρασ]ι̣εις {²vacat}²
[— —]Λ̣ΙΟ[․․]ΛΗ̣[․․․]Σ
[— —]Γ#⁷Ο— — — — — —
[— —]Φιλισ̣τ̣ι̣ων̣ο̣ς
15 [— —]ος̣ Ζ̣ω̣π̣ύ̣ρ̣ο̣υ̣-
[— —]ω̣ρ Θ̣ε̣οφ̣α̣ντου̣
[— —]ς Δημητρίου
— — — — — —
— — — — — —
20 — — — — — —
col.II.11 — — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
ΛΗ̣Ν̣— — —
15 — — — —ω̣ν̣ο̣ς̣— —
Ἀ̣ν̣τ̣— — — —
Ἀ̣Ν̣Τ̣Ι̣Σ̣— —
ΛΑΚΡ̣— — — —
Α̣Ι̣Ν̣— — — —
20 — — — — — —
col.III.11 [Κυδ]αθηναιεῖς
Ἀ̣[ρ]κέδημ[ο]ς Εὐξ̣έν̣ο̣[υ]
Ἰσόδημος
Ἰσιφ̣ίλ̣[ου]
15 Ἀντιχάρης
Ἀντικλέο[ς]
15 [․․․․․]οτης
Αἰνησίου
[Ἡ]γησ̣[ι]κλῆς
Φιλέου
[․․]ΙΑ— — — —
20 — — — — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
Search Help
Contact Us