[ ] Att. — Athens: Agora — 169/8 — IG II² 910
frg. a.1 [ἐ]πὶ Εὐνίκου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Οἰνεῖδος vv[vvvv][β]δόμης πρ̣[υ]τ̣[α]-
[ν]είας ἧι Ἱερώνυμος Βοήθου Κηφισιεὺς ἐγραμμάτευεν· Γαμηλιῶ̣[νος]
[ἕ]κτει μετ’ εἰκάδας δευτέραι κ̣α̣[ὶ εἰκοστεῖ] τῆ[ς πρυτανείας vv]
ἐκκλησία ἐμ Πειραιεῖ· τῶν πρ[οέδρων ἐπεψήφιζεν — — — — — —]
5 Ἑρμίο̣[υ Ἀ]πο̣λλωνιεὺς καὶ συμπ[ρόεδροι· ἔδοξεν τῶι δήμωι]·
Ξενοκράτης Ξενοκράτου Ἐλευσ[ίνιος εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλ]-
λουσιν οἱ πρυτάνεις τῆς Ἀντ[ιοχίδος ὑπὲρ τῶν θυσιῶν ὧν ἔθυον]
τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν τ[ῶι Ἀπόλλωνι τῶι Προστατηρίωι καὶ τῆι]
Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαί[αι καὶ τεῖ Φωσφόρωι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς οἷς]
10 πάτριον ἦν· v ἀγαθ[εῖ τύχει δεδόχθαι τῶι δήμωι, τὰ μὲν ἀγαθὰ δέ]-
χεσθ̣αι τὰ [γεγονότα ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυον ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σωτη]-
ρ̣ί[αι τῆ]ς τ[ε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ παίδων καὶ γυναικῶν]·
[ἐπειδὴ δὲ οἱ πρυτάνεις τάς τε θυσίας ἔθυσαν ἁπάσας ὅσαι]
[καθῆκον ἐν τεῖ πρυτανείαι καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἐπεμελήθη]-
15 [σαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν]
[ἄλλων ἁπάντων ὧν αὐτοῖς προσέταττον οἵ τε νόμοι καὶ τὰ ψη]-
[φίσματα τοῦ δήμου, ἐπαινέσαι τοὺς πρυτάνεις τῆς Ἀντιοχίδος]
[καὶ στεφανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον εὐσε]-
[βείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς]
20 [τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων· ἀναγράψαι δὲ τόδε]
[τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει]
[λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν]
[τῆς στήλης καὶ τὴν ἀνάθεσιν μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατι]-
[ωτικῶν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα          vacat          ]
col. I.25 [ἡ βουλή]
[τὸν ταμίαν]
[Χαίριππον]
[Ἀμφιτροπῆ]-
[θεν]
col. II.30 [ὁ δῆμος]
[τοὺς πρυτάνεις]
col. III.32 [ἡ βουλή]
[τὸν γραμμα]-
[τέα]
35 [Εὔδημον]
[Παλληνέα]
[ἐπὶ Εὐνίκου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
40 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. b.col. III.42 [— — c.11 — — ἐ]κ Κ[ηδῶν εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Ἀντιοχίδος]
[καὶ οἱ ἀείσιτοι] ἐ̣παιν[έσαντες καὶ στεφανώσαντες ἀποφαίνου]-
[σιν τεῖ β]ουλεῖ τὸν ταμ[ίαν ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν Χαίριππον Ἀμ]-
45 [φιτροπ]ῆθεν τάς τε θυ[σίας τεθυκέναι ἁπάσας — — — c.10 — — —]
[— c.4 — ὅσ]αι καθῆκον ἐν τ[ῆι πρυτανείαι ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ]
[δήμου], ἐπιμεμελῆσθαι δὲ κ[αὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων καλῶς καὶ]
[φιλοτί]μως· ἀγαθεῖ τύχει δε̣[δόχθαι τεῖ βουλεῖ ἐπαινέσαι τὸν]
[ταμία]ν̣ Χαίριππον Θεοφίλου [Ἀμφιτροπῆθεν, ἐπαινέσαι δὲ καὶ]
50 [τὸν γρ]α̣μματέα Εὔδημον Π[αλληνέα καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐπωνύ]-
[μου Ἀν]τ̣ικλῆν Παλληνέα κα̣[ὶ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ]
τοῦ δήμ[ο̣]υ Ἀρχένεω Κυδαθ̣[ηναιέα καὶ] τ̣[ὸ]ν̣ ὑπογραμματέα Λ̣[․․]-
ον Ἁλαιέα [κ]αὶ τὸν̣ κήρυκα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Φιλοκλῆν Τ[ρι]-
νεμεέα καὶ τὸν αὐλητὴν Καλλικράτην Θορίκιον καὶ τὸν ταμί-
55 αν τῆς βουλῆς Σώπατρον ἐγ Μυρρινούττης καὶ στεφαν{αι}<ῶ>σαι {²⁶στεφανῶσαι}²⁶ ἕ-
καστον αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή-
φισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν <ἐ>ν στήλει λιθί-
νει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ
τὴν ποίησιν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιω%⁸⁰%⁸⁰-
60 τικῶν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα.
col. I.61 Ἀμφιτροπῆθεν
[Χ]αίριππος
Εὐθύδικος
[Ὀ]λυμπιόδωρος
65 [․3․]νδρος
Παλληνεῖς
Εὔδημος
Ἀντικλῆς
[Σ]ω̣γένης
70 Μενεκράτης
[Σ]ωσίβιος
[․․․․]μ̣ας̣
[․c.5-6․]ο[ς]
[․2-3․]αρχος
75 [Εἰτ]εαῖο[ι]
 vacat
col. II.76 Στασίοικος
Κτησιφῶν
Ἀναφλύστιοι
Ὀφέλας
80 Καρπόδωρος
Φύσκος
Ἀνδρόνι̣κ̣ος
Πρ̣α̣[ξιτ][λ]η̣ς
Ἀλωπεκῆθεν
85 Τ̣η[λ]ε[φά]ν̣η[ς]
Ἀντιγέ̣ν̣η̣ς
Δ[η]μ[ή]τρι̣ος
[— —]
[․c.5-6․]ο[ς]
90 [— —]
 vacat
col. III.91 Μενέστρατος
Τίμων
Ζωΐλος
Ἀντικράτης
95 Εὔανδρος
Τίμων
Νικόφαντος
Ἀπολλώνιος
Βησαιεῖς
100 Ἀλεξίμαχος
Κριωεῖς
Μενίσκος
Δ̣ιογένης
Ἀγαθοκλῆς
105 Ποσειδώνιος
 vacat
col. IV.106 Σημαχίδαι
Φίλων
Εὐκράτης
Σ<ω>κράτης
110 Ἀριστίων
Παπύλος
Ἀριστοκράτης
Ἄλεξις
Πολύκων
115 Αἰσχρωνίδης
Ἐροιάδαι
Θεοκλῆς
Θοραιεῖς
Ἀριστοκράτης
120 [․]υάκης
 vacat
col. I.121 [ἡ βουλή]
[Ἀντικλῆν]
[Παλληνέα]
col. II.124 [ἡ βουλή]
125 [Ἀρχένεω]
[Κυδαθηναιέα]
col. III.127 [ἡ βουλή]
[Λ̣․․ον]
[Ἁλαιέα]
col. IV.130 ἡ βουλή
[Φιλ]οκλῆν
Τρινεμ-
ε̣έα
col. II.134 [ἡ βουλή]
135 Καλλικράτην
Θορ[ίκιον]
col. III.137 [ἡ] βουλ[ή]
[Σώπατρον]
[ἐγ Μυρ]ριν-
140 ούτ̣[της]
Search Help
Contact Us