[ ] Att. — Athens: Agora — 178/7
See also:
1 [ἐπὶ Φίλω]νος ἄρχοντος τοῦ μετὰ Μενέδημον ἐπὶ τῆς Ἱπποθωντίδος τετάρτης πρυτανείας, ἧι Φιλιστί-
[ων Φιλ]ιστίωνος Ποτάμιος ἐγραμμάτευεν v Πυανοψιῶνος ἐνάτει μετ’ εἰκάδας, τριακοστεῖ τῆς πρυ-
[τανε]ίας· ἐκκλησία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἡρακλείδης Τηλεμάχου ἐκ Κεραμέ-
[ων κ]αὶ συμπρόεδροι v ἔδοξεν τῶι δήμωι v Καλλιάδης Παυσιμάχου Λακιάδης εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγ%⁸⁰-
5 [γέλ]λουσιν οἱ πρυτάνεις τῆς Ἱπποθωντίδος ὑπὲρ τῶν θυσιῶν ὧν ἔθυον τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν τῶι
[τε] Ἀπόλλωνι τῶι Προστατηρίωι καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαίαι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς οἷς πάτριον ἦν v
[ἀγ]αθεῖ τύχει δεδόχθαι τῶι δήμωι, τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ γεγονότα ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυον vv
[ἐ]φ’ ὑγιείαι vvvvvv καὶ σωτηρίαι τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν συμμάχων, ἐπειδὴ δὲ οἱ πρυ-
[τ]ά̣νεις τάς τε θυσίας ἔθυσαν ἁπάσας ὅσαι καθῆκον ἐν τεῖ πρυτανείαι καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἐπεμε-
10 [λ]ήθησαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὧν αὐτοῖς προ-
σ̣έταττον οἵ τε νόμοι καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου, ἐπαινέσαι τοὺς πρυτάνεις τῆς Ἱπποθωντίδος
καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλο-
τιμίας τῆς εἰς [τὴ]ν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸγ γραμματέ̣-
α τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς v
15 στ[ή]λης καὶ τὴν ἀνάθεσιν μερ̣[ί]σ̣αι τὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα.
                              vacat
col. I.16 ἡ βουλή
τὸν ταμίαν
Θεόδοτον
ἐκ Κοίλης
col. II.20 ὁ δῆμος
τοὺς πρυτάνεις
col. III.22 ἡ βουλή
τὸγ γραμμα-
τέα
25 Ἀρχέστρατον
Ἐλευσίνιον
vacat
ἐ̣π̣ὶ [Φ]ί̣λ̣ωνος ἄρχοντος τοῦ [μετ]ὰ Μενέδημον ἐπὶ τῆς [Ἀ]κ̣α̣[μ]αντίδος πέμπτης πρυτανείας, ἧι Φιλ[ι]-
[στ]ίων [Φιλ]ιστ[ί]ωνος Ποτάμιο[ς] ἐγραμμάτευεν· Μαιμακτηριῶνος ἕκτει ἱσταμένου, δεκάτει τῆς πρ[υ]-
τ[α]νείας· βουλὴ ἐμ βουλευτηρίωι· τῶν προέδρων [ἐπ]εψήφιζεν Πυθέας Πυθοκλέους Ἀχαρνεὺς καὶ συμ-
30 πρόεδροι v ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ v Προ[κλ]ῆς Προκ̣[λ]έους Θυμαιτάδης εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Ἱππο%⁸⁰-
θων̣τίδος καὶ οἱ ἀ[είσιτ]οι [ἐ]παιν[έσαν]τ[ες καὶ στεφα]νώσαν[τες] ἀποφαίνουσιν τεῖ βουλεῖ τὸν ταμίαν ὃν
εἵλοντο ἐ̣ξ̣ ἑαυτῶν Θεόδοτον Θεοδότου ἐκ Κοίλ[ης] τάς τε θυσίας τεθυκέναι πάσας τὰς καθηκούσας [ἐν]
τεῖ πρυτανείαι [ὑ]πὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων καλῶς κα[ὶ φι]-
λοτίμως̣ v ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ v ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν Θεόδοτον Θεοδότου ἐκ Κοίλης κα[ὶ]
35 [σ]τεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι v ἐπαι[νέσ]αι δὲ καὶ τὸγ γραμματέα Ἀρχέστρατον Φανίου Ἐλευσίνιον vv
καὶ τὸν ἱερέα τοῦ [ἐ]πωνύμου Θρά̣σιππον Καλλίου Γαργήττιον καὶ τὸγ γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ v
τοῦ δήμου Πρωτόμ̣α̣χον Πρωτομ̣άχου Παιανιέα καὶ τὸν ὑπογραμματέα Δημοκράτην Διφίλου Χο-
λαργέα καὶ τὸν κήρυκα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Ε̣ὐκ[λ]ῆ̣ν Εὐκλέους Βερενικίδην καὶ τὸν αὐλη-
τὴν Καλλικράτην Θορίκιον καὶ τὸν ταμίαν [τ]ῆς βουλῆς Κάλλιππον Λέοντος Αἰξωνέα καὶ στεφαν[ῶ]-
40 σ̣αι {σ̣αι} τούτων ἕκαστον θαλλοῦ στεφάνωι v ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸγ vacat
[γ]ραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀνα-
[γ]ραφὴν τῆς στήλης καὶ τὴν ἀνάθεσ̣ιν μερίσ̣αι τὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα.
                               vacat
col. I.43 ἐκ Κοίλης
Θεόδοτος Θεοδότου
45 Πα[ρά]μ̣ονος Εὐμοίρου
Σημ̣[ω]νίδης
Κλέων
Ἐλευ̣σίνιοι
Ἀρχέστρατος
50 Κ̣λεόφαντος
Θέωρος
Τιμοκράτης
Ἁγνόθεος Εὐφ̣[ά]ντου
Σωσικράτης
55 Ἁμαξαντεῖς
Διόδοτος
Ἡράκλειος
Ἀπολλώνιος
Νικόδημος
col. II.60 Σ̣ιμύλος
Ἀχερδούσιοι
Εὔνικος
Εὐθύκριτος
Δημήτριος Μενεκλέ
65 Σιμίας
Λεοντομ̣ένης
Μενίσκος
Ἀμύντας
Ἀριστοκλῆς
70 Δεκελεεῖς
Ἱεροκλῆς
Πειραιεῖς
Θεόβουλος
Θεόδωρος
75 Θεόδοτος
col. III.76 Πολύμνηστος
Νίκων
Νικοκλῆς
Πατροκλῆς
80 Σώφιλος
Θυμαιτάδαι
Ἀνδρέας
Προκλῆς
Φιλόθεος
85 Ἐλαιούσιοι
Φιλωνίδης
Χαιρίων
Ἄτταλος
Καλλίστρατος
90 Ἡρακλείδης Μήνιδ
col. IV.91 Κειριάδαι
Πολύων
Ἀζηνιεῖς
Σωγένης
95 Νουμήνιος
Αὐρίδαι
Ἐπίνικος
Φιλωνίδης
Αἰσχίνης
100 Πρώταρχος
Ἀνακαιεῖς
Λαμψικράτης
Ἐροιάδαι
Νικοκράτης
105 Κόπρειοι
Ὀνησίκριτος
106a vacat
col. I.107 ἡ βουλή
Θράσιππον
Γαργήττιον
col. II.110 ἡ βουλή
Πρωτόμαχον
Παιανιέα
col. III.113 ἡ βουλή
Δημοκράτην
115 Χολαργέα
col. IV.116 ἡ βουλή
Εὐκλῆν
Βερενικίδην
118a vacat
col. I-II.119 [ἡ] βουλή
120 [Καλλι]κράτην
[Θορίκιον]
col. II-III.122 ἡ βουλή
Κάλλιππον
Αἰξωνέα
vacat
Search Help
Contact Us