[ ] Att. — Athens: Agora — 281/0 — IG II² 2411; IG II² 2427
col. I.frg. a'gj.1 [Ἀντιγονίδος]
lacuna of 62 lines
[— — c.11 — —]αοντι[— — —](?)
[— — c.11 — —]φυ̣τ̣ου(?),
5 [— c.7 —]ος Ἡγησικρά[τ]ου
   [ὑπ]ηρέτης ⋮ Βίων
[Ἀκαμ]α̣ντίδος
    Χολαργεῖς
  Ξενοκλῆς  Ξενοκλ̣έους
 Ἀριστόδημος Ἀριστων̣[ύ]μ̣[ου]
10   Νικήρατος Νικοστράτου
 Ὀλυμπιόδωρος Ἁγνο[τ]έ̣λ̣[ου]
Κηφισόβουλος Πεδι̣[έ]ως
Εὐφάνης Εὐκλέους
  Σφήττιοι
15 Καλλιτέλης Καλ̣λιάδο[υ]
Ξενοφῶν Ἐπαινέτου
Φοξίας Ἀντιπάτ̣ρου
Λυσίμαχος Θ̣[εοφ]άντου
Θέωρος Ἐργο[χάρο]υ
20 Νικόμαχος [— — — —]
Τιμοκλῆς [— — — —]
  Κεφαλῆ[θεν]
Διόγνητο̣ς [— — — —]
Ἀρχέστρ̣ατος [— — — —]
25 Σωκράτης [— — — —]
Πολχάρης [— — — —]
Μεγακλ[— — — — —]
Παραμ[— — — — —]
Λυσι[— — — — — —]
30 [․]ρ̣υ[— — — — —]
lacuna of 36 lines
[ὑπηρέτης — — — —](?)
col. II.frg. a'ja.32 [Δημητριάδος]
lacuna of 50 lines
[— — c.16 — — ο]υ
35 [— c.3 —]ιλ[— c.8 —]έ̣ρου
[Ξ]εναῖο̣ς [Πο]λ̣υμνήστο[υ]
  Μελιτε[ῖς]
Σωκλῆς Κωμ̣[ά]ρχου
Δημήτριος Πα̣[․]ίσου
Κηφισόδωρος Κ[ηφ]ισοδ̣[— —]
40 Κηφισόδωρος Λ̣υ[σ]ι̣[στράτου](?)
Ἡγήσιππος Ἀριστο[μάχου]
Πυθοκλῆς Ἀνθεμοκρ̣[ίτου]
Ἀντιφῶν Ἐπιτρόπου
  ἐκ Κοίλης
45 Εὔβουλος Νεά̣ρχ[ου]
Ἀριστοκλῆς [— — — —]
Δημοφῶν̣ [— — — — —]
         vacat
Οἰνεῖ̣δ̣[ος]
50  lacuna of 43 lines
frg. r-t,z.50 [— c.10 — Τι]μοδήμο[υ]
[— c.8 — Π]ο̣λυόχου
[— c.6 — Αἰ]σχύλου
[Λακιά]δαι
[— c.7 —] Φιλιστίδου
55 Τιμό̣[θεος Π]άνθηρος
Κτήσ[ιπ]π̣ος Ἀμ[φι?]σίου
  Λ[ου]σιεῖς
Πολυ̣μήδης̣ Χαρίου
  Πτελεάσιοι
60 Διοκλῆς Ἰσχυρίου
 Ἐπ̣ικηφίσιοι
Λεόντιχος Καλλιάδου
[Βο]υτάδαι
[— c.5 —]ας Κηφισοδώρου
65 [Τυ]ρμεῖδαι
[Τλήσ?]ων Τλήσωνος
[ὑπη]ρέτης Νίκων
col. II-III.frg. zy.68 [γραμματε]ὺς βουλῆς καὶ δ[ήμου] Νικοκράτης Ἀνκυλῆθεν
[κῆρυξ Φι]λ̣οκλῆς Φιλ[οκλέ]ου Τρινεμεεύς
col. I-VI.frg. zyuv.70 [στρατηγὸς ἐπὶ τὴ]ν παρασκ[ευὴ]ν 〚— — c.14 — —〛 [— c.7 — Μν?]ησιγένης Διο[— c.6 —] Λαμπτρεύς
col. III.frg. a.71 [Ἐρεχθείδος]
lacuna of 49 lines
[Κα?]λ̣λι̣[— — — — —]
Εὐχαρ̣ί̣δ̣[ης? — — — —]
75   Συβρ̣[ί]δαι̣
Κλεαν̣[— — — — — —]
  Φηγούσ[ιοι]
Μνησιφῶν Αἰσ̣χ̣ύ̣λο̣υ̣
  Θημ̣ακεῖ̣[ς]
Σιμωνί̣[δης — — — —]
80   ἐκ Κ[η]δ̣ῶν
Χαρίσιος Ἀθ̣[— — — —]
Νικόδημος̣ [— — — —]
  ὑπηρέτη[ς — — — —]
  vacat 0.012 m.
85 [Κεκρ]οπίδος
lacuna of 43 lines
frg. r-t,z.85 [Ἁλαιεῖς] (?)
[— c.8-9 —]ς̣ Ἀ̣μ̣[— — —]
[— c.7 —]ης Σωσιβ[ίου]
[Ἀρισ]τ̣όφιλος Λυσιμ̣[— — —]
[— c.3 —]ι̣νος Ἀρίστων[ος]
90 [Αἴ]σ̣χρων Αἰσχύλου
[Α]ἴ̣σχρων Ἀθηνοδώρ[ου]
[Φ]ρασίας Φρασίου
Τελέσιππος Τελ̣[— — —]
Ἐπαμείνων Ἐπ[— — —]
95 Θεόδοτος Θε[— — —]
  Τρινεμε̣[εῖς]
Φιλοκρα[τ — — — — —]
Φιλέ[α]ς [— — — —]
col. IV.frg. iko.99 [Αἰγεῖδος]
100 lacuna of 47 lines
[— c.2-3 —]ο̣κλῆς Φα[— — — —]
[Κα?]λλίας Ἀπολλο̣[— — —]
  Κυδαντίδαι
[— c.2-3 —]όδωρ̣ος Πυθίωνο̣[ς]
[Εὐθ]ύδημος Νικ̣ωνύμου̣
105 [Ὀ]τρ̣υ̣νεῖς
[Ἀν]τ̣ιφ̣ά̣νης̣ Πολυκράτου̣
  Φηγ[α]ιεῖς
[— c.7 —]δης Νικηράτου
Φίλ̣[ιππ]ος Φιλίππου
110 Ἰσόφ̣ι̣λ̣ος Ἰ̣[σ]οκλ[έ]ου
Οἰνανθί̣ας Τιμοκρίτου
  Πλωθ̣εῖς
Ἀλέξ̣αν[δ]ρ̣ος Ἀ<λ>εξάνδρου
Φρύ[νιχ]ο[ς] Κ̣αλ̣λίου
115  Ἑ̣σ̣τ̣[ια]ι̣εῖς
vacat 0.014 m.
 Ἐρ[ι]κ̣εε̣ῖς
Βασ̣ι[λείδης? — — — —]
Ἀθη̣[ν — — — — — —]
120 [ὑπηρέτης — — — —](?)
[Ἱπποθωντίδος]
lacuna of 23(?)  lines
frg. q.122 [Ἐλευσίνιοι](?)
[— c.4-5 —]ο[— — — — —]
[— c.3-4 —]ο[— — — — —]
125 [Φι]λῖν[ο]ς̣ ? [— — — —]
Πείθιππο̣[ς — — — —]
Ἀριστοτ[— — — — —]
Δημοκρά[της — — — —]
Θεόδωρ[ος — — — —]
130 Λεώστρ̣[ατος — — — —]
Φιλ̣ιστί[— — — — —]
Στρα̣το[— — — — —]
 Ἁ̣μ̣α̣ξ̣[αντεῖς]
Ἀριστ[— — — — —]
135 Ἀρισ[τ — — — —]
  Π[ειραιεῖς]
․․[— — — — — —]
lacuna of 4(?)  lines
frg. x.138 [— c.6 —]δι[— — — —]
[— c.5 —]νης [— — — —]
140 [Δι]όδωρος̣ [— — — —]
Στρατοφῶ̣[ν — — — —]
Ἀρχίας Ἀψ[— — — —]
 Ἀνακα[ιεῖς]
Ἀνδροκλῆ[ς — — — —]
145 Μεγακλῆ̣[ς — — — —]
Ἀριστοκλ̣[ῆς — — — —]
 Ἀζηνι̣[εῖς]
Μειδύλος [— — — — —]
Ἑστιόδωρο[ς — — — —]
150  Ἀχερδο[ύσιοι]
Ἀντιγέν[ης — — — —]
  Κειρι[άδαι]
Κριτόδη[μος — — — —]
Χαιρεφῶ[ν — — — —]
155   Κόπρει̣[οι]
Δεινόστρα̣[τος — — — —]
Στρατοφῶν [— — — —]
 Ἐλαι̣ο[ύσιοι]
col. V.frg. iko.159 [Πανδιονίδος]
160 lacuna of 49 lines
Ἀν[— — — — — — —]
[Πρασιεῖς](?)
Κα̣[— — — — — — —]
Φα̣[— — — — — — —]
Οἰ̣[— — — — — — —]
165 [Στειριεῖς](?)
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]
[ὑπηρέτης — — — —]
170 [vacat c. 0.012 m].
[Αἰαντίδος]
[Μαραθώνιοι](?)
lacuna of 7(?)  lines
frg. h.172 [— — — — — —] vacat
[— — c.16-17 — —]του
[— c.10 —]δ̣ου
175 [Ἀφιδναῖοι](?)
[— — c.14-15 — —]τοδήμου
[— — c.15 — —] vacat
[— — c.13(?) —] vacat
[— c.10 —]ω̣νος
180 [— c.7-8 —]ης Φοξίνου
[— c.7 —]ς Λεωστράτου
[— c.8 —]ί̣δ̣η̣ς̣ Μελαν[— — —]
[— — c.12 — —] vacat
[— — c.12 — —]νικ[— —]
185 [— — c.12 — —]σ̣[— — —]
lacuna of 6(?)  lines
[Φαληρεῖς](?)
lacuna of 3(?)  lines
frg. bfmnuv.187 [— c.3-4 —]ι̣[— — — — —]
[․․]οθε[— — — — —]
[․․ω]ν Λυ[— — — —]
190 [Λυ?]σίμαχ[ος] Π̣υ̣θ[— —]
[Πο]λ̣υκράτης Πολυ[— — —]
[Δη]ικράτης Δηικράτ[ους]
 Ῥαμν[ο]ύσιοι
[Ἀ]ρχεπτόλεμος Φιλιππ̣[— —]
195 [Λ]υκέας Κηφισίου
[Ἄ]ντοχο̣ς Λυσίου
[Εὐ]βουλίδης Εὐβουλίδου
[Ξενο?]κρ̣άτης Φανοκράτου[ς]
[Κλεοδ]ωρίδης Στρομβιχίδ̣[ου]
200 [— c.4 — κ]λῆς Τιμοστράτου
[Διογ]είτων Σμικυθίων[ος]
[Οἰ]ν̣αῖοι
[— c.4-5 —]νος Κυδίππου
[Παυσα]νίας Φυλέω[ς]
205 [— c.5-6 —]δωρος Θεοδ[ώρου?]
[— c.7 —] Λυσανί[ου]
[Τρικορύσιοι]
[— c.10 —]ο[— — — —]
[— c.8-9 —]ι̣νο[— — — —]
210 [— c.7 —]ς Πλάτων̣[ο]ς
[ὑπηρέ]της Σωσίας
col. VI.frg. b',I 6704.212 [Λεωντίδος]
lacuna of 55 lines
[Πήληκες]
215 [Ἱεροκ?]λῆς Δ̣εξ[ι]θ̣έου
[— c.4 —]κίδης Εὐκτήμονος
[Κ]ολωνεῖς
[Ἑρμ?]όδωρος Κλ[ε]οδήμου
[Θεο]φάνης Δ[ι]ο̣[κ]λέους
[Ἑ]καλεῖς
220 [— c.4 —]ο̣φῶν Αὐτο̣βούλου
[Κρωπ]ίδαι
frg. hcdp.222 Μν̣[— c.4-5 —] Νικ[ίο]υ
 vacat 0.012 m.
Ἀντιο[χίδος]
225   Π[αλλην]εῖς
Λεω[— c.4 —]ς Νικοκρά[τους]
Σάτ[υρο]ς Λεωστράτ[ου]
Ἀρ[ιστο]τέλης Φιλίππ̣[ου?]
Ε[— c.5 —] Σμικύθου
[— c.4 — κ]ρ̣άτης Ἰσοκράτ̣ο̣[υς]
230 [— c.3 — δ]ημος Νικομάχ̣ο̣[υ]
[— c.3 —]ας Δώρωνος
[Ἀντ]ίφαντος Θεοφά̣ντου
      vacat
 Ἀ̣ναφλύστιοι
235 [— c.2-3 —]κλῆς Ἐτεοκλέους
[— c.4 —]ίστρατο[ς] Φ̣ι̣λ̣ο̣κ̣λ̣[ε — —]
[— c.5 —]λης Π̣[— c.2-3 —]ίδου
[— c.6 —]ς Δη[μη]τρίου
[— — c.12 — —]ου
240 [— c.4 —]χίδης̣ [Λ]υ[σ]ιμάχου
[— c.3 —]των Δ[ωροθ]έου
[․․]οκλῆς Ῥ[ίκ]ωνος
[Δ?]ί̣ων Θεαίο[υ]
Καλλιφῶν Παυσ̣[ιά]δ̣ου
245 Μνησίμαχος [— c.3 —]λ̣ιδ̣ος
 Ἀλωπεκε̣[ῖ]ς
[Ἡδ?]ύ̣φιλος Π[υ]θ̣[— c.4 —]ου
[Λάο?]σ̣σος [— c.3 —]θ̣[— — — —]
[— c.10 —] Οἰν[οβί?]ου
250 [— — c.14 — —] vacat
[— — c.15 — —]․․
 lacuna of 19 lines
frg. I 4038,nvf.252  Ἀμφιτ̣[ροπαιεῖς]
Ἡγ[ή]μων Ἡγησίο̣[υ]
Πυθ̣άνγελος Π[— — — —]
255 Ἀ̣ρ[κ]ε̣σίλας Εὐβ[ου]λίδ[ου]
  Κρι̣ω[εῖ]ς
Χαρείδη̣[ς Ἐ]χεκλέους
Φορύσκος Φιλιστίδου
  Ε̣ἰτεαῖ[ο]ι
260 Μνησίεργος [Βόω ?]νος
Πεισίθεος Π[εισ]άνδρου
 Ἐροιάδα[ι]
Χρέμης Πολυ[․․]χ̣ου
  Σημαχίδαι
265 Ὀνήσανδρος Φ̣[αν]οστράτου
  ὑπηρέτης Κα̣[λ]λ̣ικράτης
frg. l.266a unassigned fragment (frg. l):
   lacuna
267 [— — — — — —]ου
[— — — — — ο]υ
[— — — — — —]έλου
270 [— — — — — —]ου
[— — — — — ο]υ
[— — — — — —] vacat
272a   lacuna
frg. w.272b unassigned fragment (frg. w):
  lacuna
273 Φιλ[— — — — — —]
Αρ[— — — — — —]
275   lacuna
Search Help
Contact Us