[ ] Att. — stoich. 30 — 384/3 — IG II² 34 Add. (pt. 1.2 p. 656)
frg. e.1 [σ]υ[μ]μαχ[ί]α Ἀθη[ναίων καὶ Χίων. ἐπὶ Διει]-
τ[ρ]έφος [ἄ]ρχοντ[ος ἐπὶ τῆς Ἱπποθωντίδ]-
[ος π]ρώ[τ]ης πρυτ[ανείας ἧι ․․․․9․․․․ Σ]-
[τεφ?]άνο[υ? ἐξ] Οἴο[υ? ἐγραμμάτευεν].
5                    {²lacuna}²
frg. a-d.1 [․]ο[— — — — — — — — — — — — — — — —]
ταῦτα με[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․κο]-
ινῶν λόγων [τῶν γεγενημένων τοῖς Ἕλλ]-
ησιν μέμνην[ται διαφυλάξεν καθάπερ]
5 Ἀθηναῖοι τὴν ε[ἰρήνην καὶ τὴν φιλίαν]
[κ]αὶ τὸς ὅρκ[ο]ς κα[ὶ τὰς οὔσας συνθῆκας],
[ἃ]ς ὤμοσεν βασιλ[εὺς καὶ Ἀθηναῖοι καὶ]
Λακεδαιμόνιοι κ[αὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες],
καὶ ἥκοσιν ἀγαθὰ [ἐπαγγελλόμενοι τῶ]-
10 ι δήμωι τῶι Ἀθηνα[ίων καὶ ἁπάσηι τῆι Ἑ]-
λλάδι καὶ βασιλεῖ, [ἐψηφίσθαι τῶι δή]μ-
ωι· ἐπαινέσαι μὲν τ[ὸν δῆμον τὸν] τῶν Χί-
[ω]ν καὶ τὸς πρέσβες [τὸς ἥκον]τας, ὑπάρχ-
ε[ν δὲ] τὴν εἰρήνην κα[ὶ τὸ]ς ὅρκος καὶ τὰς
15 σ[υνθήκα]ς [τὰς νῦν ὄσας], συμμάχος δὲ ποι-
εῖσ[θα]ι [Χί]ος ἐπ’ ἐλευ[θε]ρίαι καὶ αὐτον-
ομί[α]ι μὴ παραβαίνο[ντ]ας τῶν ἐν ταῖς σ-
τήλαις γεγραμμένων [π]ερὶ τῆς ἐρήνης
μηδὲν, μηδ’ ἐάν τις ἄλ[λο]ς παραβαίνηι π-
20 ειθομένος κατὰ τὸ δυ[να]τόν· στῆσαι δὲ σ-
τήλην ἐν ἀκροπόλει [πρό]σθεν το͂ ἀγάλμ-
ατος, ἐς δὲ ταύτην ἀνα[γρ]άφεν, ἐάν τις ἴ-
ηι ἐπ’ Ἀθηναίος, βοηθε͂[ν] Χίος παντὶ σθέ-
[νε]ι κατὰ τὸ δυνατὸν, [καὶ ἐ]άν τις ἴηι [ἐπ]-
25 [ὶ Χί]ος, βοηθε͂[ν] Ἀθηναίο[ς π]αντὶ σθέ[νει]
[κατὰ τ]ὸ δυνατόν· ὁμόσα[ι δ]ὲ τοῖς [ἥκοσι]-
[ν Χίοις] μὲν τὴμ βολὴν κ[αὶ] τὸς [στρατηγ]-
[ὸς καὶ τα]ξιάρχος, ἐγ Χί[ω]ι δὲ [τὴμ βολὴν]
[καὶ τὰς ἄλλ]ας ἀρχάς· ἑλ[έ]σ[θαι δὲ πέντε]
30 [ἄνδρας, οἵτι]νες πλεύ[σαντες ἐς Χίον ὁρ]-
[κώσουσι τὴμ] πόλιν [τὴν Χίων· ὑπάρχεν δὲ τ]-
[ὴν συμμαχίαν ἐς τὸν ἅπαντα χ]ρόνο[ν. καλ]-
[έσαι δὲ τὴν πρεσβείαν τὴ]ν τῶν Χί[ων ἐπὶ]
[ξένια ἐς τὸ πρυτανε]ῖον ἐς αὔρι[ον. vv]
35 [οἵδε ἡιρέθησαν πρ]έσβεις· Κέφαλο[ς Κολ]-
[λυτεύς, ․c.5․ Ἀ]λωπεκῆθεν, Αἴσιμο[ς ․․]
[․․․c.10․․․]ς Φρεάρριος, Δημοκλε[ίδη]-
[ς ․c.4․· οἵδ]ε ἐπρέσβευον Χίων· Βρύων, Ἀπε-
[․․c.7․․κ]ριτος, Ἀρχέλας.
40                         vacat
Search Help
Contact Us