[ ] Att. — non-stoich. — 386/5 — IG II² 30 Add. (pt. 1.2 p. 656)
frg. a                                 vac. 0.05
1 [— — — — —]ὶς ἐπρυτάνευεν, [— — εἶπεν· εὔξασθαι μὲν τὸν κήρυκα — — — — —]
[— — — —] καὶ τοῖ[ς] δώδεκα θεοῖς ἐ[ὰν συνενέγκηι Ἀθηναίοις — — — — — — —]
[θυσίαν ποιήσε]σθαι καθότι ἂν τῶι [δ]ήμ[ωι δοκῆι· ταῦτα μὲν ηὖχθαι, ἐπειδὴ δὲ — —]
[— — — δεδ]όχθαι τῶι δήμωι πρὸς τὸς [— — — — — — — — — — — — —]
5 [— — — ἄρχ]οντος {²⁷ἱππαρχ]ο͂ντος? στρατηγ]ο͂ντος?}²⁷ ἐν Λήμν[ω]ι ἐγένετ[ο — — —]
[— — — — — —]α ταῦτα ἢ φαίνηι ἢ ἀπάγηι [— — — — — — — — — — —]
[— — — δημ]ευθῆι τῆς νῦν ἀπογεγραμμέ[νης — — — — — — — — — —]
[— — —] ἐκτείσωσιν ἐπὶ τῆς ἐνάτης [πρυτανείας — — — — — — — —]
[— — —]αν τὸν ἐσιόντα ἐνιαυτὸν κ[— — — — — — — — — — — — — —]
10 [— — —] βολῆς εἴτε τρεῖς κατὰ τὼ δ[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — παρ]ὰ τῶι Θησείωι ἐν ἥτινι ἂν ἡμέ[ραι — — — — — — — —]
[— — —]ι πεντακοσιομεδίμνων του[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — —]αι τοῖς κληρόχοις τά τε ἐκτείσ[ματα — — — — — — — — —]
[— — — σ]εις τῶν οἰκιῶν τῶν δεδημε[υμένων — — — — — — — — — —]
15 [— — ἐ]γ Λήμνο εἰσάγοσιν {²⁷εἰσάγωσιν?}²⁷ ὁπόσοι ἂν π[— — — —]
[— — — τ]ῶι δημοσίωι ὁπόσοι ἂν μὴ ἐκτ[είσωσιν — — — — — — — —]
[— — —]ων· ὁπόσην δ’ αὐτοὶ ἠργάζον[το — — — — — — — — — — — —]
[— — — τ]ὰ ὄρη καὶ τὰ ἀφορίσματα ἐσ[— — — — — — — — — — — — —]
[— — —]της αὐτὴ ἢ μίσθωσις πέπρα[ται — — — — — — — — — — — —]
20 [— — — κλη]ρόχοις ἢ ἐνοφείλασθαί τις κ[— — — — — — — — — — —]
[— — — ὀφείλ]οντες τῶι δημοσίωι εἶχον ἐπ[— — — — — — — — — —]
[— — — τ]ῶν κληρόχων τὰ μὲν ἄλλα [— — — — — — — — — — — — —]
[— — —] ἀμφισβητῶν τῆς γῆς ἢ τῆ[ς — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — δ]ίκαις, ἐὰν δὲ μὴ λάχηι δίς [— — — — — — — — — — — —]
25 [— — —] ἢ δίκη τήν τε ἀνάκρισιν [— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — —]ων ἐς τὸ δικαστήριον παρα[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — —] ἢ τῶν ἐν #⁷#⁷#⁷#⁷#⁷#⁷Π#⁷#⁷[— — — — — — — — — — — — —]
frg. b.1 [— — — — — — — — — — —]#⁷Ν[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — στησά]τω ἐν ἀκροπό[λει — — — — — — — — — — — —]
[— — — — —]ολων καὶ μὴ ἐξε͂να[ι — — — — — — — — — — — — — — —]
[μήτε — —]ναι μήτε μισθῶσαι πλὴν [— — — — — — — — — — — — — —]
5 [— — — — — ῶ]νος μηνὸς το͂ μετὰ Θεό[δοτον ἄρχοντα — — — — — —]
[— — — — —] γῆν τὸς κληρόχος κα[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — καθάπ]ερ τοῖς ἐς Σαλαμ[ῖνα — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — ἀφι]κνομένων ε[ἰς — — — — — — — — — — — — — — — —]
                     #⁷
frg. c.1 [— — — —]ιταιο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — ὄνομ]α πατρόθε[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — —] δ’ ἐγ Λήμνο ἐ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — —]ην μηδενὶ μη[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 [— — — — —] ἢ τῶν κληρ[όχων — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]ονοπο[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]σι καὶ [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]ισ[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help