[ ] Att. — stoich. 34 — 393/2 — IG II² 20 Add. (pt. 1.2 p. 656)
See also:
1 [․․․․9․․․․ι]ν[— — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․9․․․․]επ[α — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․7․․․ π]ρυταν[— — — — — — — — — — — — — —]
[․․․7․․․] Κόνω[ν ․]ρ[— — — — — — — — — — — — —]
5 [ἐπαιν]έσαι δὲ αὐ[τὸν καὶ στεφανῶσαι θαλλο]-
[ῦ στεφ]άνωι· ὁ δὲ κῆ[ρυξ ἀναγορευσάτω ἐν τῶι]
[ἀγῶν]ι ὅταν οἱ τρα[γωιδοὶ ὦσι ὅτι ὁ δῆμος ὁ Ἀ]-
[θη]ναίων Εὐαγόρ[αν στεφανοῖ εὐνοίας ἕνεκ]-
[α τ]ῆς ἐς Ἀθηναίο[ς· καλεῖν δὲ εἰς προεδρίαν]
10 [α]ὐτὸν καὶ τὸς ἐκγόνος [αὐτο͂ τὸς ἄρχοντας ε]-
[ἰς] πάντας τοὺς ἀ̣[γῶνας ὃς ἂν συντελῶσι Ἀθη]-
[ναῖοι· ἀνα]γράψα[ι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε ․․5․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us