[ ] Crete, Ctr. — Gortyna — mid-3rd/2nd c. BC
A.1 [— — — — — —, Δα]μ[α]σικράτης Τ̣ε̣λέσωνος, Ἀγέμ[α]-
[χος — — Γορτυνίων πρό]ξε̣νοι αὐτοὶ καὶ ἔγγονοι.
B.1 [Ζώ]πυρος Θρασυμήδου
Ἐφέσιος Γορτυνίων πρό-
ξενος αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.
C.1 Δαμόχαρις Φαλακρία
Λύττιος Γορτυνίων
πρόξενος αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.
D.1 Εὔφραιος Εὐφρα[ίου],
Καλλίας Φαιδίμ[ου]
Ἀθηναῖοι Γορτυ[νίων]
πρόξενοι αὐτοὶ κα[ὶ γένος].
E.1 Ἀγέπολις Καλλίππου
Μεγαλοπολίτας Γορτυνίων
πρόξενος αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.
F.1 Κύρτος Ἀνδροσκύλω
Ἐλευθενναῖος πρόξενος
Γορτυνίων καὶ εὐϝεργέτας
αὐτὸς καὶ γένος.
G.1 Πόλλος Φαιστιόννα
Ἐλτυνιεὺς Γορτυνίων
πρόξενος αὐτὸς
καὶ γένος.
H.1 Διόδωρος Θεοκρίτου
Κεῖος Γορτυνίων πρόξενος
αὐτὸς καὶ γένος.
I.1 Τιμαγόρας καὶ Πρόκλος οἱ Ἀλέξωνος
Ἀπελλωνιᾶται Γορτυνίων πρόξενοι
αὐτοὶ καὶ γένος.
K.1 Βωλαγόρας Νεοκούδιος
Κεραΐτας Γορτυνίων πρόξενος
αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.
L.1 Λύγδαμις Μιττυρίωνος
Ῥαύκιος Γορτυνίων πρόξενος
αὐτὸς καὶ ἔκγονοι.
M (left margin) [— — — — — — — —]
1 [Γορτυνίων πρόξενο]ς
    [αὐτὸς καὶ ἔκ]γονοι.
Search Help