[ ] Crete, Ctr. — Gortyna — beg. 2nd c. BC
face A, front.1 [θεὸς ἀγαθ]ός· [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[σ]υ̣μμένο̣ν̣[τ]α̣ς ἐ̣ν̣ τ̣[ᾶ]ι κο̣[ινᾶι στάλαι, Γόρτυνι μὲν ἐπὶ τῶν σὺν — — τῶι — —ω]-
ν̣ύμω, ἐν δ’ Ἱεραπύτναι ἐπ[ὶ τῶν — — — — — τῶν σὺν — — — — — τῶι — —]
δ̣ος κορμιόντων, ἐν Πριανσι[οῖ δὲ ἐπὶ τῶν — — — — — — — κορμιόντων]
5 [τ]ῶν σὺν Αἰσίμωι τῶι Ἁβρα[γόρα. τάδε συνέθεντο οἱ Γορτύνιοι κὠι Ἱερα]-
[π]ύτνιοι τοῖς Πριανσιεῦσιν κ[αὶ οἱ Πριανσιέες τοῖς Γορτυνίοις καὶ το]-
[ῖ]ς Ἱεραπυτνίοις· συμμαχη[σῆν τὸνς Πριανσιέας τὸν ἅπαντα χρόνον ἁπ]-
λ̣όως καὶ ἀδόλως καὶ ἑψ[ῆθθαι τοῖς Γορτυνίοις καὶ τοῖς Ἱεραπυτνί]-
[ο]ις καὶ πολέμω καὶ ἱρήνας ὁπ[υῖ κα παρακαλίωντι αὐτοί, πολεμίοντας ἀ]-
10 [πὸ] χ̣ώ̣ρ̣ας ὧι κα καὶ ὁ Γορτύν[ιος κὠ Ἱεραπύτνιος. πορτὶ δὲ τὸνς Γορτυνίο]-
[ν]ς καὶ τὸνς Ἱαραπυτνίονς̣ [μήτε — — — — — — — — — — — — — — — μήτε]
[π]οτὲ ἄλ[λοι]ς ἐπιτραψῆν, κ[ατά τ’ αὐτὰ δὲ καὶ οἱ Γορτύνιοι κὠι Ἱεραπύτ]-
[ν]ιοι πορτὶ τὸνς Πριανσιέα[ς μήτε — — — — — — — — — — — μήτε ποτὲ ἄλλοις]
ἐπιτραψῆν· αἰ δέ τίς κα ἀ[ποτάμνηται χώρας τᾶς Πριανσιέων, βοα]-
15 θησίοντι οἵ τε Γορτύνιοι κὠι [Ἱεραπύτνιοι τοῖς Πριανσιεῦσιν παντὶ σθένε]-
[ι] ἀπροφασίστως καὶ κατὰ [γᾶν καὶ κατὰ θάλαθθαν. ὅροι τᾶς Πριανσί]-
[α]ς̣· ἀπὸ θαλάθθας ἐς Πορω[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]κωνος δηράδα καὶ κατὰ τ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․]υ̣λιειον ἐς τὰν δηράδα κἠς Κ․[— — — — — — — — — — — — — — — τ]-
20 ὸ Ταντάλιον ἇι οἱ ὦροί ἐντι ε[— — — — — — — — — — — — — — — — κα]-
τὰ τὸν ῥόον ἐς τὸν Μιξαυ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἇ̣ι οἱ ὦροι κίαται κα[ὶ] ἐς κεφα[λα — — — — — — — — — — — — Ττηνὸ]-
[ς] τῶ Βιδάταω κ’ ἐς τὰνς Ἀντρι[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[ἐς] τὰν βωΐαν Ὀπυκόππαν καὶ κ[— — — — — — — — — — — — — — — —]
25 [․․]δαιεαχαι ὁ ποταμὸς ὁ Πανδ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․] καὶ ποταμὸν τὸν Τηλεφίλα[ν — — — — — — — — — — — — καὶ ποτα]-
[μ]ὸ̣ν τὸν Φαρανγίταν κἠς τ[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․] ἐς τὸνς φοίνικανς τὸν[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․]χ̣α․μακρος ἐς τὰν ὁδὸν τὰ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — —]
30 [τᾶ]ς περικάτω χώρας. τὰν Ἱαρ[απυτνίων χώραν — — — — — — — ἀπὸ θα]-
[λά]σσας ἂμ ποταμὸν Ἀγκαία[ν — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[τὰ]ν Βιαννίαν. τὰν δὲ χώραν τ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․] τῶν Πριανσιέων ἐξέστω ․[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ὥσ]π̣ε̣ρ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣ς̣ τ̣ὰ̣ν̣ ἰδίαν πόλιν τε[— — ἐξαγωγὰν δ’ ἦμεν τῶι τε Γορτυνί]-
35 [ω]ι καὶ̣ τ̣ῶ̣ι̣ Ἱα[ρ]απυτνίωι καὶ Π[ριανσιεῖ — — — — — — — — κατὰ γᾶν]
[μὲ]ν̣ ἀτε̣λ̣ε̣ί̣, κ̣α̣τ̣ὰ̣ θ̣ά̣λαθθαν δὲ [καταβάλλονσι τέλη κατὰ τὸς νόμος]
[τὸς ἑκατέρωθι κει]μένος· θύ[εν δὲ — — — — — — — — — — — — — — —]
[․]οιβ[— — —] κ̣α̣ὶ̣ θ̣ί̣ασον συν[— — — — — — — — — — — — — — — — ἐς τὰ]
[Π]ύθια̣ σ̣[υν]έ̣ρ̣πεν θίασον [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
40 [․]ττεθ̣θω κ̣α̣ὶ̣ κ̣οιν̣ενότω ν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[κ]όρμον ἑκατέρ̣ω̣θ̣ι̣ τ̣ὰ̣ ἐ̣ν̣ τᾶι στ[άλαι τᾶιδε γεγραμμένα — — — — — — —]
[τὸ]ς τούτων δ̣ρ̣ο̣μ̣[․․․] ὁ ἐν τῶ[ι — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]λ̣οσθ̣ιο[— — — — — — — —]αι̣[— — — — — — — — — — — — — — — δέ]
[κα] μὴ κατ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
45 [— — — —]τ[․․․․]επε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
           {²triginta circiter versus desunt
46 [— —]․․τω․․․․․[․․․] τῶ ἀδικ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]κλαρωντων[․․․․]πων ․[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․ κ]υρία ἔστω, τ̣ὸ̣ δὲ συνκυρ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]ι τὸ ἐπικριτήριον ἐν ἁμέραις̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — τὸ]
50 [ἐ]π̣ικριτήριον ἐν ἁμέραις πεν̣[τ — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․] κα μὴ ἰθθοντι ἢ ἰθθάντες α[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․] τ̣αδδ’ ἀπογρόφονσι̣ τὰν δικ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․]εν κατὰ τὸ διάγραμμα τῶν Κ̣[ρηταιέων — — — — — — — — — — — — — —]
[δι]αγράμματος ἐξ ἡμίνας οδ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
55 [․]ν ἐχέτω τὸ ἡμάτιον ἀμφανῶ κ̣[ὠ Γορτύνιος κὠ Ἱεραπύτνιος Πριανσιοῖ κὠ]
[Π]ριανσιεὺς Γόρτυνι. ὅρκος Π[ριανσιέων Γορτυνίοις καὶ Ἱεραπυτνίοις]·
[ὀμ]νύω τὰν Ἰστίαν καὶ Ττῆνα [Βιδάταν καὶ Ττῆνα Μοννίτιον καὶ Ττῆνα]
[Σκ]ύλιον καὶ Ττῆνα Ὀράτριον κ̣[αὶ Ἥραν καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα καὶ Ἀθα]-
[ν]αίαν Ὠλερίαν καὶ Ἀπόλλων̣[α Πύθιον καὶ Λατὼ κ’ Ἄρτεμιν κ’ Ἄρεα καὶ Ἀ]-
60 [φρο]δίταν καὶ Ἑρμᾶν Δακύτιο̣[ν καὶ Κωρῆτας καὶ Νύμφανς καὶ Ἐλεύ]-
[θυι]αν Βινατίαν καὶ θιὸς πάντ̣[ας καὶ πάνσας· — — — — — — — — — —]
[․․ τὸν ἅ]π̣α̣ν̣τ̣α̣ χρόνον ἁπλό[ως κ’ ἀδόλως καὶ συμμαχησῆν τοῖς Γορτυ]-
face B, back.63 [νίοις καὶ τοῖς Ἱαρπυτνίοις ἁπλόως] κ’ ἀ[δόλ]ως̣ καὶ ἑψῆθθαι τοῖς
[Γορτυνίοις καὶ τοῖς Ἱαραπυτνίοις καὶ] πολέμω κ̣α̣ὶ ἱρήνας ὁπυῖ κα
65 [παρακαλίωντι αὐτοί, πολεμίοντας] ἀπὸ χώρας ὧι κα κὠ Γορτύν̣[ι]-
[ος καὶ ὁ Ἱαραπύτνιος καὶ πάντα τ’ ἄλ]λα καθεξ̣ῆν τὰ ἐν τᾶι σ[υν]-
[θήκαι τᾶιδε γεγραμμένα. ταῦτα δὲ εἰ] μὲν εὐο̣ρ̣κ̣ί̣ο̣ιμεν, ἱλέος̣ ἦμ[εν]
[ἁμῖν τὸς θιὸς πάντας καὶ πάνσας τὸς ὠμό]σαμεν· εἰ δ’ ἐπιορκίοιμεν, μή[τε]
[ἁμῖν γᾶν μήτε δένδρεα καρπὸς φέρεν μ]ή̣τε γυναῖκας τίκτεν κατὰ φ̣[ύ]-
70 [σιν τῶι τε πολέμωι νικε͂σθαι καὶ κα]κίστωι ὀλέθρωι ἐξόλλυσ[θαι]
[αὐτοί τε καὶ — — — — οἱ δὲ θεοὶ — — —] τ̣ε χἴλεοι ἁμῖν εἶεν. ὅ̣[ρ]κ̣ος Γ[ορ]-
[τυνίων καὶ Ἱαραπυτνίων τοῖς Πριανσιεῦσιν]· ὀμνύω τὰν Ἰστίαν καὶ Τ[τῆ]-
[να Βιδάταν καὶ Ττῆνα Μοννίτιον καὶ Τ]τ̣ῆνα Σκύλιον καὶ Ττῆνα̣ [Ὀρά]-
[τριον καὶ Ἥραν καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα] κ̣α̣ὶ Ἀθ̣αναίαν Ὠλερίαν κα̣[ὶ Ἀ]-
75 [πόλλωνα Πύθιον καὶ Λατὼ κ’ Ἄρτεμιν κ’ Ἄρε]α κ’ Ἀφροδίταν καὶ Ἑρμᾶν Δα̣[κύ]-
[τιον καὶ Κωρῆτας καὶ Νύμφανς καὶ Ἐλεύ]θυιαν Βινατίαν καὶ θιὸς [πάντας]
[καὶ πάνσας· εὐνοησῆν τοῖς Πριανσιεῦσι]ν̣ τὸ̣ν̣ ἅ̣π̣αντα χρόνον [ἁπλόως]
[κ’ ἀδόλως — — — — — — — — — — — — — —]ντο οὔτ’ αὐτοὶ ἀφαιλ[ησόμεθα]
[οὔτ’ ἄλλοις ἐπιτραψῶμεν, αἰ δέ κα ἄλλος τις] ἀφαιλῆται ἢ πολεμ[ήσηι τοῖς]
80 [Πριανσιεῦσιν, βοαθησίοντι οἵ τε Γορτύνι]ο̣ι καὶ οἱ Ἱαραπύτνιοι τ[οῖς]
[Πριανσιεῦσιν κατὰ τὸ δυνατόν, καὶ πάντα τ’] ἄ̣λλα καθεξῆν τὰ ἐν [τᾶι]
[συνθήκαι τᾶιδε γεγραμμένα — — — — — — — — ἱλέ]ονς ἦμεν τὸς τα․[— —]
[— — — — — — — — — — εἰ δ’ ἐπιορκίοιμεν, μήτε ἁμῖν] γᾶν μήτε δέν[δρεα καρ]-
[πὸς φέρεν μήτε γυναῖκας τίκτεν κατὰ φύσιν] τῶι τε πο̣[λέμωι]
85 [νικε͂σθαι καὶ κακίστωι ὀλέθρωι ἐξόλλυσθαι α]ὐτοί [τε καὶ — —]
[— — — — οἱ δὲ θεοὶ — — — — τε χἴλεοι ἁμῖν εἶε]ν̣ δ[— — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help