[ ] Rhodos Isl. — Kamiros — ca. 200-150 BC
face A.col. I.1 [— — — —]ΟΥΛ․Ν̣Δ̣Ο․․ Ἀμν̣[ίστιος —ʹ]
․․․․ό̣λ̣αχος Ἀγεπόλιος Ἀμν[ίσ]τιος λʹ
Ἀρ[ισ]τ̣ομ̣β̣ροτ[ί]δας Ἀ̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ομ[βρ]ο[τί]δα
Ἄριος λʹ καὶ ὑπὲρ [τᾶς] γυν̣αικὸς̣
5 Δαμαινέτ̣ας [Κριτο]βούλου ιʹ
Κριτόβουλος [Ἀριστομβροτ]ίδ̣α̣ [Ἄριος —ʹ]
καὶ̣ ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ τᾶ[ς] γ̣υν̣α̣[ι]κ̣ὸ[ς Νικαίνας]
Ναυσίπ̣π̣ου Π[λαρίας? καὶ τῶν υἱῶν]
Ἀριστομβ̣ρο[τί]δ̣α̣ [καὶ Ναυσίππου —ʹ]
10 ․ΑΤΑ[— — — — — —]Α̣[— — —]ου Κασαρεὺς εʹ
Ν̣α̣ύσιπ̣πος̣ [Κριτ]ο̣[βούλ]ου Ἄρ̣[ιος —ʹ]
Π̣εισ̣α̣․․ος Τ̣[— —]Ο̣[— —]Λ[— — — —]
ὑπὲρ αὐτοῦ κα̣ὶ̣ τ̣ῶ̣ν̣ υ̣ἱ̣ῶ[ν — — —]
φρόν̣ου̣ καὶ ․․Ε̣[— — — — κ]α[ὶ] Ἱπ̣π̣ο-
15 κράτευς λʹ κα̣[ὶ ὑ]π̣[ὲρ τ]ᾶς γυ-
ναικὸς [— — — — — — — —]Υ․Ε[— — —]
Κ̣λασ[ί]α[ς καὶ ὑπὲρ τᾶς θ]υ[γα]τ̣[ρ]ὸς
           Ε․․Ο̣[— — —] ιʹ
Ξενόμβροτος Ῥοδίππου Σιλύριος ιʹ
20 Ἀντίλοχος [Β]ουλ[ά]ρ̣χου Κασαρεὺς ιʹ
Ἁγήσαρχος Νικομ̣άχου Ῥογκίδας κʹ
Θρασύμαχος Ἀγαθοφάνευς
        [Φ]αγαῖος         ιʹ
․ΟΤ̣Ι̣ΟΣ̣ Ἀλε̣[ξ․․5․․]ου̣ Λέλιος
25 κεραμίδ[α]ς ρʹ καὶ καλυπτῆρας  ρʹ
Κ̣λεώνυ[μος Δαμο?]κρ̣άτ̣ευς Ἠριεὺς ιʹ
Ἀκεσ[τίας] Ἀγε̣λόχου̣ Τ̣[ύμν]ιος κα̣ʹ
Πυθ̣ο[— — — — — —]Τ̣[— — —]ΙΗ․[— — —]
[Κ]ασ̣[αρεὺς?] ιʹ καὶ ὑπὲρ τῶν υἱ̣ῶν
30 [Θ]ρ̣ασ̣υ̣β̣[ού]λου κ̣α[ὶ] Πύ[θ]ω̣νος
[— —]Γ#⁷[— —]ο̣υ                λʹ
Τ̣ι̣μ̣α̣γ̣[όρας — — — — —]ε̣υς καθ’ ὑοθεσί-
αν δὲ Δεινομάχου Φαγαῖος      δʹ
καὶ ὑπ̣[ὲρ τᾶ]ς̣ θυ̣γατ̣ρὸς    δʹ
35 ․#⁷[— — — — — —]ΑΤ̣ΙΟ̣․#⁷Α․․
col. II.1       [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
      ․Κ̣․․#⁷Ε[— — — — — — — — — — — — —]
      Α̣Ρ․․․Δ̣[— — — — — — — — — — — — — —]
      ․Ε̣[— — — — — — — — — — — — — — — —]
5     {²spatium quattuor versuum sine litterarum vestigiis
9       ․․․7․․․Ω̣Ν[— — — — — — — — — — — —]
10       ․․․8․․․․Η̣Ρ̣ΑΙ[— — — — — — — — — — —]
      Εὐ̣[χ]ά̣ρ[ι]στος Ε․[— — — — — — — —]
      ․․5․․ΑΚΤ̣ΛΙΟ[— — — — — — — — — — —]
      Στρατοκλῆς Ἐ̣ρ̣[ατοκλεῦς? (demot.) —ʹ]
      καὶ ὑπὲρ τοῦ υἱο̣[ῦ Ἐρατοκλεῦς? (demot.) —ʹ]
15       Σιμίας Τιμ̣οθ̣[έου (demot.) —ʹ]
      καὶ ὑπὲρ τ[— — — — — — — — —  —ʹ]
      Ἀρίστων Ἐπ[ικράτευς? (demot.) —ʹ]
      Ἐρασίλας Σ̣ω̣[σιστράτου? (demot.) —ʹ]
      Δαμαίνετο[ς τοῦ δεῖνος (demot.) —ʹ]
20       καὶ ὑπὲρ τᾶς [— — — — — — — — — —]
      vacat  Ε[— — — — — — — — — — — —]
      Δαμα[ί]νε̣το[ς τοῦ δεῖνος (demot.) — —]
      <Δ>α̣μαινε̣τ[ο․ — — — — — — — — — — — —]
      Φ̣[ι]λοστε̣φα[νο․ — — — — — — — — — — —]
25       Κ̣λεώ̣νυμος [τοῦ δεῖνος (demot.) —ʹ]
      <Ἰ>ερόμβροτος [τοῦ δεῖνος (demot.) —ʹ]
      Σιμ̣ί̣ων Ἀριστ̣[— — — (demot.) —ʹ]
      Ἰμερόλας Ῥ[— — — — — Παλαιο]-
      πολίτας ιʹ κ̣[αὶ ὑπὲρ? — — — —]
30       Παντακλῆς̣ [τοῦ δεῖνος (demot.) —ʹ]
      Δαμοκλῆς #⁷[— — — (demot.) —ʹ καὶ]
      ὑπὲρ τᾶς γυ[ναικὸς — — — — —  —ʹ].
Ἁγήσανδρο̣ς̣ Α̣σ̣․․σ̣[— — — — — — — —]
      Ο[— — —]ΛΔ̣Ι․Ρ̣Ο̣Σ̣[— — — — — — —]
face B.col. III.1 Θ̣ΥΔ̣․[— — — — — —]-
[σ]θένευς Ἀμ̣[νίστιος]
[καὶ] ὑπὲρ τῶν υ[ἱῶν]
․․σίκου καὶ Ἀγλ[ω]-
5 [σθ]ένευς κʹ καὶ ὑπὲ̣[ρ]
[τ]ᾶς θυγατρὸς Ν․․-
․γ̣ίδος {²⁷Ν[ικ|α]γ̣ίδος?}²⁷ ιʹ vacat
Ἀριστομβροτίδας
[Ἀ]ριστομβροτίδα Ἄ[ρι]-
10 [ο]ς Εὔκλειτος Εὐκ̣[λε]-
[ῦ]ς Πλάριος καὶ Σαρα-
[πι]αστᾶν τῶν ἐγ Κα-
[μίρωι] κοινὸν λʹ
[Ἀγ][θ]ιππος? {²⁷[Ἀν][ξ]ιππος?}²⁷ Τιμαγό-
15 [ρα] Φαγαῖος εʹ Τιμαγό-
[ρας] Τιμαγόρα Φαγαῖ-
[ος —ʹ] Ἀρίστων Ῥοδοπε[ί]-
[θευ]ς Τλῶιος καὶ ὑ̣π̣ὲ[ρ]
[τοῦ] ὑοῦ Ῥοδοπείθ̣ε̣υ̣ς̣ [—ʹ]
20 [Πυθ]όδωρος Ἀπολλ[ο]-
[δώρ]ου Κασαρεὺς  [—ʹ]
[καὶ ὑ]πὲρ τ̣ᾶς γυνα[ι]-
[κὸς Ἀ]νδροτίμας λʹ
․․․․ίδα Τλώας λʹ
25 [Π]α̣[σί]χαρις Ἀρχ̣ιδά-
μου λʹ Ἀλκέτας
[Δα]μωφέλευς καθ’ ὑ(οθεσίαν)
[δὲ] Τιμασιθέου Ἀμν[ί]-
[σ]τ̣ιος ιʹ Δαμοκλῆ̣[ς]
30 [Δ]αμωφέλευς κ̣[α]-
[θ’ ὑ(οθεσίαν) δὲ] Τιμασιθέου
[Ἀ]μ̣ν̣ίστιος ιʹ
[Δ]αμοκλ<ῆ>ς Ἀλκέτα
Ἀμνίστιος εʹ Τιμ[α]-
35 [σ]ίθεος Ἀλκέτα Ἀμ-
νίστιος εʹ Εὐκλεί-
δ̣ας Ἀλκέτα Ἀμνίστ[ι]-
ο̣ς εʹ Σιμίων Ἀγλουδ̣-
[άμ]ου Κασαρεὺς ι̣ʹ
Search Help