[ ] Rhodos Isl. — Lindos — ca. 115 BC
1 τοίδε [προθυμεύμενοι(?) ἐπ]ιεικῶς συνκατασκευάζειν τὰ δεδογμένα
Λινδίοις καὶ ἀπόδειξιν ποιεῖσθαι ἇς ἔχοντι ποτὶ τὸ θεῖον εὐσεβείας
[ἐ]παγγείλαντο [δω]σεῖν δωρεὰν χρήματα εἰς τὰν κατασκευὰν τῶν στεφά-
νων τῶν χρυ[σέων τ]ῶν ἐψαφισμένων τᾶι Ἀθάναι τᾶι Λινδίαι καὶ τῶι Διὶ τῶι Πο-
5 λιεῖ καὶ τᾶι Ν̣ί̣[και μετ]ὰ̣ τὰ ἀπαναλωμένα χρήματα ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων τᾶι
Ἀθάναι τᾶι <Λ>ι[νδίαι, καὶ σ]υνετέλεσαν τὰν ἐπαγγελίαν καθ’ ἃ ἐπαγγείλαντο.
col. I.7   Ζηνόδοτος Δ[ιοφάντο]υ
     Λινδοπολί[τας — —]
  Κλεισίθεμις Ἐρ[ατοφάνευς]
10         Πεδιεύς
  καὶ ὑπὲρ τᾶς γυνα[ικὸς — — —]
  Ἀριστείδα Καμυ[νδίας καὶ τῶν]
  υἱῶν Ἐρατοφάν[ευς καὶ Ἀριστείδα]
  καὶ τᾶς θυγαθρὸ[ς {²⁶θυγατρὸς}²⁶ Εὐάγιδος καὶ]
15   τοῦ τᾶς θ[υγατρὸς υἱοῦ]
     Κλεισιθ[έμιος Τιμοκράτευς — —]
[Ἐ]ρατοφάνη[ς καὶ Ἀριστείδας]
[Κ]λεισιθ[έμιος Πεδιεῖς — —]
19-24 vss. 19-24 perditi sunt
25 [— — — —]τ̣ης Ἀρι[— — — —]
[— — — —]ι̣[— — — — — — —]
[Πεισ][στρ]ατο[ς — — — — καθ’ ὑ(οθεσίαν δὲ)]
  ․․․υ̣․․τίμου Κατ̣[τάβιος καὶ]
  ὑπὲρ τ[ᾶς] γυναικὸς Ι[— — —]
30   Ἐτε[οκ]λεῦς [καὶ τῶν υἱῶν?]
[Πει]σιστράτο[υ] κα[ὶ — — καὶ]
  ․․μοκράτευ[ς καὶ τᾶς]
[θυγ]ατρὸς Πεισι[․․․]ς [— —]
[Εὐφ]ραγόρας Τιμαπό[λιος Καμύνδιος]
35 [καὶ ὑ]πὲρ τ[ᾶ]ς ματρὸς Φί[λα]ς
[Ἀρι]σταγ[ό]ρα Καρ[παθιο]πολίτιδ[ος]
  καὶ [τᾶ]ς γ[υ]ναικὸς [Π]ε[ι]σιδότας
[Ε]ὐπολέμου [Κλασίας] καὶ τῶν υἱῶν
[Τ]ιμαπ[ό]λιος καὶ Ε[ὐ]πο[λ]έμο[υ]
40   καὶ τᾶς θυγατρὸς Φ̣ί[λας] {⁸150}⁸
[Εὐ]πόλεμος [Τιμ]οκρά[τε]υς Κλά[σι]ο[ς]
[κ]α̣ὶ̣ ὑπὲρ τᾶς γυν[αικ]ὸς Ἁγ̣[ησι]κλεί[ας]
  Ἁ̣γήμονος [Κ]λασίας κ̣α̣[ὶ τ]ῶν υ[ἱῶν]
  Ἁ̣γ̣ή̣μ̣[ο]ν̣ος καὶ Τ[ιμοκ]ράτε[υς καὶ]
45   Εὐπολ[έμ]ου καὶ [τ][ς] θυγ[ατρὸς]
[Π]εισιδότας vac. [— —]
[Ἁγήμ]ων καὶ Τιμο[κράτης]
  Εὐπολέμου Κλ[άσ]ι[οι — —]
[Τι]μοκρ̣άτ[η]ς Ἀμύν[τα — —]
50   καὶ ὑπὲρ τᾶς μ̣ατ̣[ρὸς]
  Βουλακρατείας [— — — — —]
  Κλασίας καὶ τᾶς γυνα[ικὸ]ς
  Τιμουρρόδα̣ς ․Γ#⁷[— — —] κ[ατὰ θυ(γατροποΐαν δὲ)]
  Ἀριστείδα Σιλ̣[υρί]α̣[ς καὶ τῶν]
55   υἱῶν Ἀμύντα κα[ὶ Ἀριστ]ε̣ίδα {⁸100}⁸
[Τ]είσανδρος Τεισάνδ[ρ]ου
   [Π]εδιεὺς κ̣α̣[ὶ] ὑπὲρ τοῦ υἱ[ο]
  Διονυσίου καὶ τᾶς θυ[γατ]ρὸς
[— — —]άτης             {⁸20}⁸
60 [— — — —]ς Ἰεροκ̣ρί[τ]ου [— —]Σ̣ {⁸10?}⁸
[— — — — — —]ΛΟΥ̣[— — — —]ΟΣ
    [κ]αὶ [ὑπὲ]ρ τᾶς [γ]υνα[ι]κὸς
  Ἀ̣ριστομβρότης Ἀριστάνδρου
  Λ[ε]λίας καὶ τῶν υἱῶν
65   Κλευδ̣άμου καὶ Ἀ̣ριστάνδρου {⁸20}⁸
  Νασσιώτας {²⁶Νασιώτας}²⁶ [Π]αυσ[ι]στράτου
    [Ν]ε̣τ̣τ[ί]δας καὶ ὑπὲρ [τ]ᾶς
    [γυ]ναικὸς Κα̣λλισ̣τ̣[— — —]
    [— — —]ιδος καὶ τοῦ υἱοῦ Κ̣․η̣σ̣[— — —]
70 [— — — —]Σ[— — — — — — — — — — —]
[— — — —]α̣ς Δα[— — — — — — — — —]
[— — — —]Α̣․ΙΑΣ Ε̣[— — — — — — — —]
[Σω]σίπατ[ρος — — — — — — — — — —]
    Ἀργεῖος κ[αὶ ὑπὲρ τᾶς γ]υνα[ικὸς]
75     Φιλίστ̣ας Εὐ[— — — —]
[— —]α τοῦ [— — —]ου[— — —]
[— — — — —]ΣΛΙΙΟΣ Δ[— — —]
[— — — — — — — — — — — —]
 καὶ ὑπὲρ τοῦ π[ατρὸς?]
80  Βραχύλλου [— — — —]{⁸10}⁸
Ἀ̣να̣ξ̣ίτ̣ιμος Ἀναξι[τί]μ̣ο̣[υ]
[— — — — —]ΡΑ[—]ΙΝΟ[— — —]
Ἀρχ[ί]νομος Σ[— — — — — —]
   [καθ’ ὑ(οθεσίαν δὲ) Ἀ]ρχύλλου Κ̣[— —]
85 [— — — —]ΛΕΟ․ΠΛΛΛ․Α[— —]
[Τιμά]πολις [Εὐφραγόρα καθ’ ὑ(οθεσίαν δὲ)]
   [— — — —]ο[․] Κ[αμύ]νδιο̣ς̣ [καὶ]
   [ὑπὲρ τοῦ πατρ]ὸ̣ς̣ Εὐφ[ρα]γόρα
   [καὶ τῶν] υἱῶν Τιμαπόλι̣ο̣ς
90    [καὶ — — —]ου καὶ τᾶς θυγατρὸς̣
   [— — — — — — — — — — — —]
col. II.92 Πυθά[ρατος Κισσ]οχάριος καθ’ ὑ(οθεσίαν δὲ)
[— — — — — — — — Δ]ρυΐτας καὶ
94-114     {²vss. 94-114 perditi sunt
115 [— — — — — — — — — Λαδάρ]μ̣ιος {⁸50}⁸
[— — — — — — — — —]Μ̣ΕΥΣ
[ὧι ἁ ἐπιδ]αμ̣ία δέδοται
[κ]α̣ὶ̣ ὑ[π]ὲρ τᾶς γυναικὸς
[— —γ]όρα[ς] Ἀντιοχίδος {⁸15}⁸
120 [Ἀρι]σ[τόνομ]ος̣ Καλλισθένευς
[Κ]λ[άσιο]ς καὶ ὑπὲρ τᾶς
[γ]υ̣ν̣[αικὸς — —]τορίδος
  Δ[ει]ν̣οκρά[τε]υς Ἀμίας {⁸100?}⁸
 Ν̣αο[— — — — —]χ̣ου Β̣ουλίδας {⁸10}⁸
125 Ἀριστ̣όδα̣μος Ὀ̣[νασ]άνδρου
  Βράσιος καὶ ὑ[πὲρ τῶ]ν υἱῶν
  Θεαγένευ[ς κα][Ἀρισ]τομάχου
[κ]αὶ [Ὀ]νασάνδρου        [— —]
  Θ[εύ]δοτ[ο]ς Θευδότου
130   κ[α]θ’ ὑ(οθεσίαν δὲ) Ἀρι[στ]οναύτα Βράσιος {⁸10}⁸
  Ἁ̣γ̣[ή]τωρ Ἁγησιλόχου
    Λ[αδ]ά̣[ρ]μ̣ιος καὶ ὑπὲρ τῶν
    [υἱῶν Αἰνέα] καὶ Ἁγησιλόχου {⁸100}⁸
[— — — — — — — —] Ἀρίστωνος καθ’ ὑ(οθεσίαν δὲ)
135     [— — — — — — —] Λινδοπολίτας {⁸50}⁸
[— —]#⁷Ο․Ρ[— — Κλ]ε̣υτίμου καθ’ ὑ(οθεσίαν δὲ)
    [— — —]μάχου Κλάσιος {⁸10}⁸
Τίμων Τίμωνος καθ’ ὑ(οθεσίαν δὲ)
  Φιλοστράτου Ἰστάνιος {⁸50}⁸
140 Σ̣․․․ίων Δαμαράτου Νεττίδας {⁸10}⁸
  καὶ ὑπὲρ Ἀγαθαμερίδος καὶ
  Θευδοσίας καὶ Θευδοσίου Κιανῶν {⁸10}⁸{⁸5?}⁸
Στράτων Λυσία τοῦ
  Στράτωνος Κλάσιος καὶ
145   ὑπὲρ τᾶς γυναικὸς
  Τιμογόνης Πρατάρχου
  κατὰ θυ(γατροποΐαν δὲ) Χρυσίππου Κλασίας
  καὶ τῶν υἱῶν Λυσία καὶ
  Χρυσίππου καὶ Στράτωνος {⁸20}⁸
150 Ἐλπικράτης Ἐλπικράτευς Βράσιος
  καὶ ὑπὲρ τᾶς γυναικὸς
  Πασινίκα̣ς̣ Ἀ̣[ρι]στομάχου
[Π]εδιάδος καὶ ὑπὲρ τῶν υἱῶν
[Ἀριστομ]άχ̣ου καὶ Ἐλπι[κράτε]υς
155 [καὶ ὑπὲρ τᾶς θυγατρὸς] Ἐρατοῦς κ̣α̣ὶ̣
[ὑπὲρ Τ]ελέστα Ἀρχαγόρα Κασαρέως {⁸30}⁸
[Ἀριστ]ε[ί]δας Ἀριστείδα Λαδάρμιος
[καὶ ὑ]πὲρ [τ]ᾶς γυναικὸς [Ἀλ]εξίδος
[— — —]ου [Λινδ]οπολίτιδος κ̣αὶ τῶν
160 [υἱῶν Παυσανία] καὶ Ἀριστείδα {⁸30}⁸
[Ξεινιάδας Κ]λε[ιτ]άρχου καθ’ ὑ(οθεσίαν δὲ)
[Ἀρι]στω̣ν̣ύμου Ἀργεῖος  {⁸100}⁸
[Στρ]ατο̣κλῆς Στρατάρχου
[τοῦ Στρατ]οκλεῦς Ἀργεῖος καὶ
165 [ὑπὲ]ρ [τᾶς] γυναικὸς Χαρμιοῦς
[— — —]κ̣ράτευς Παγίας         {⁸10}⁸
[Ἀριστόγειτ]ος Παμφιλίδα
  Λ[α]δ̣[άρμιος καὶ ὑπ]ὲρ τᾶς
  γυνα[ικὸς — — — — — —]ς̣
170   Ι̣σ[— — — — — — —]
  Ι[— — — — — —]Α[— — —]Σ {⁸10?}⁸
[— — — — — — — — —]α․․ου Ἀργεῖος
[καὶ ὑπὲρ τᾶς γ]υναικὸς
[— — — — — Ἀκ]εσιμβροτίδα
175 [— — — —]ία[ς καὶ] τῶν υἱῶν
[— — — — — — καὶ Ἀκ]εσιμβρο[τίδα]
[καὶ τᾶς θυγατρὸς — — —]ς   {⁸20}⁸
col. III.178 Ξῦ[ν]ις Ἀλεξιμάχου Πάγιος κα[ὶ]
[ὑ]πὲρ τᾶς γυναικὸς
180 [Δ]α̣μοκρατείας Σίμου Ἀμνι<σ>τίας
  καὶ τῶν υἱῶν Ἀλεξιμάχου καὶ
  Κλευστράτου καὶ Ξύνιος καὶ
[τ]ᾶς θυγατρὸς Ξενοκρατείας   {⁸20}⁸
[Δαμω]φέλης Δαμωφέλευς Κλάσιος Ι̣[—]
185 [Ἀπολλόδ]οτος Μαντίκου Ἀργεῖος {⁸20}⁸
[— — —]η̣ς Ῥ̣ινέα Καμύνδιος κα[ὶ]
[ὑπὲρ τᾶς γυν]αικὸς Ἀγεμάχα[ς]
[— — — — — — —] Τυμνίας κα̣[τὰ θυ(γατροποΐαν δὲ)]
[— — — — — Λινδ]οπολιτ[— — — —]
190      {²vss. 190-201 perditi sunt
202 Δαμοκ[— — — — — — — — — —]
Τιμοκρατ[— — — — — — — — —]
Τελέσων Δι̣[— — — — — — — —]
205 Διδυμακλῆ̣[ς — — — — — — τοῦ]
   Διδυμακ[λεῦς — — — — — καὶ]
   ὑπὲρ τοῦ [υἱοῦ — — — — — —]
Σμίνδυρος [— — — — — — — —]
   Λινδοπολίτα[ς καὶ ὑπὲρ τοῦ]
210    υἱοῦ Ξ̣είνιος [καὶ τοῦ πάππου?]
   Σμινδύρου Λιν[δοπολίτα    — —]
Θεαγένης Ὀνασάνδ[ρου Βράσιος   — —]
Ἀρίσταρχος Ἀλεξι[— — — —]
   τοῦ Ἀριστάρχου Καττ[άβιος   — —]
215 Ἀλεξίδαμος Δαμαγήτου [— — —]
   καὶ ὑπὲρ τῶν υἱῶν Δαμ[αγήτου]
   καὶ Ἀλεξιδάμου καὶ Εὐφράν[ορος — —]
Ὀνάσανδρος Πραταγό[ρα]
   Βουλίδας καὶ ὑπὲρ τοῦ
220    υἱοῦ Πραταγόρα   {⁸20}⁸
Πραταγόρας Ὀνασάνδρου Βουλίδα[ς — —]
Ἀγαθόστρατος Ἀγαθοκλεῦ[ς]
   Λινδοπολίτας καὶ Νικόστρατο[ς]
   Ἀρχοκράτευς Λαδάρμιος
225    καὶ ἀρχιεροθύτα καὶ ἰερέων
   καὶ ἰεροθυτᾶν καὶ Ἀθαναϊστᾶ[ν]
   Τιμαπολείων κοινὸν    [{⁸10}⁸]{⁸10}⁸
Ῥόδιππος Ἀναξίππου Κλάσιος {⁸20}⁸
Ἀριστόμαχος Ἀλεξάνδρου
230       Καμύνδιος      {⁸20}⁸
Ἀρχέας Ἀρχέα τοῦ
   Ἀρχέα Λαδάρμιος {⁸5}⁸
Εὐκλῆς Ἁγησάρχου Πάγιος {⁸50}⁸
Τιμόστρατος Θαρσαγόρα
235    Λαδάρμιος καὶ ὑπὲρ τᾶς
   γυναικὸς Ξενοκρατείας
   Θρασυλόχου Καμ̣[υν]δ̣ίας καὶ
   τῶν υἱῶν Θ[ρα]συλόχου καὶ
   Θα̣ρσαγόρ̣α καὶ Τιμοστράτου {⁸200}⁸
240 Ἐράτων Φιλοκράτευς καθ’ ὑ(οθεσίαν δὲ)
   Ἐράτωνος Ἀργεῖος καὶ ὑπὲρ
   τᾶς γυναικὸς <Π>υθοδότας
   Ἰσοδότου Ἀμνιστίας καὶ
   τῶν υἱῶν Φιλοκράτευς καὶ
245    Ἀριστοτέλευς καὶ Αἰδοκρίτου {⁸50}⁸
Φιλοκράτη[ς Ἐρ]άτωνος Ἀργεῖος
   καὶ ὑπὲρ τ̣ᾶς γυναικὸ[ς]
   Ἀρσινόης Κομάνου Βρασίας [․]
Τ[ι]μ̣[οκλ]ῆς Δωριέως Νεττίδας {⁸50}⁸
250 [Τ]ι[μ]άπολις καὶ Τ̣ιμαπολείων κο[ιν]ὸν [—]
Τιμάπολι[ς] καὶ Ἀγαθοδαιμο[νιαστᾶν κοι]νὸν {⁸10}⁸
   Τιμάπολις καὶ Ἀγεσ[τρ]α[τείω]ν
     καὶ Λευκαρείω[ν] κο[ινὸν  —]
   Τιμάπολις [καὶ — — — — — — —]
255      καὶ Ἀπολλω[ν]ια[στᾶν κο]ι[νὸν  —]
   [Τ]ιμά[πολις] κ[αὶ] Ἀρσι[νοείων? καὶ]
     Ἀφροδ̣[ισιαστᾶν — — — —]είων κ[ο]ινὸν {⁸10}⁸
   Τιμάπο[λις καὶ Σ]ω[τη]ρ[ι]αστᾶν
   [—]ΑΚ[— — — — — — — —]ΑΜΟΝΙΚΟ
260    [— — — — — — — — — — —]{⁸10}⁸
   [— —]ΑΠΥ[— — — —]Α
   [— — — — — — — — —]
   [ — — — — — — — —]
   [— — — — — — — — —]
265    [— — — — — — — — —]
      [— — — —]ος [Τε]ι̣σ[ά]ν[δρ]ου Κ[λά]σιος [—]
Search Help
Contact Us