ASAA 22 (1939/40) 168,21 ASAA 22 (1939/40) 167,20
[ ] Rhodos Isl. — Rhodos — early 1st c. BC
face A.col. I [— — — — — —]
1 [— — — — —]ον
[— — — — —]ας
[— — — — —]ν
[— — — — —]        (δραχμὰς) εʹ
5 [— — — — —]ν̣
[— — — — —]ς       (δραχμὰς) ιʹ
col. II [— — — — — — — — —]
1 [— — — — — — — — —]ν̣
[— — — — — — — —]
[— — — — — — — —]                        (δραχμὰς) {⁸1}⁸
[— — — — — — — —]                        (δραχμὰς) νʹ
5 [— — — — — — — —]                        (δραχμὰς) ιʹ
[— — — — — — — —]ια
[— — — — — — —]                          (δραχμὰς) λʹ
[καὶ ὑπὲρ τᾶς] γυναικὸς
[καὶ — — — Ἀ]θανοῦς
10 [— — — — — —]                            (δραχμὰς) ρʹ
[— — — — — — —]νιας
[— — — — — — —]                          (δραχμὰς) νʹ
[— — — — — — —]ατης
[— — — — — — —]                          (δραχμὰς) κʹ
15 [καὶ ὑπὲρ τᾶς γ]υναικὸς
[— — — — — — —]ς                         (δραχμὰς) ιεʹ
[ὁ δεῖνα Μάγνης ἀπὸ] Μαιάνδρου           (δραχμὰς) ιʹ
[— — — — —] Καλλιάναξ
[— — — — —]ασιος                         (δραχμὰς) εʹ
20 [ὁ δεῖνα Ἀντιο]χ̣εὺς                     (δραχμὰς) νʹ
[ὁ δεῖνα (ethnicum)] μ̣έτοικος            (δραχμὰς) εʹ
[ὁ δεῖνα] Κ̣ῶιος                          (δραχμὰς) ιʹ
[ὁ δεῖνα Ἀντιο]χ̣εὺς μέτοικος καὶ
[ὑπὲρ τᾶς γ]υναικὸς Ἀρτέμει̣τ̣ος          (δραχμὰς) ρʹ
25 [Ἀριστόβου?]λος Ἐφέσιος                (δραχμὰς) λʹ
[․․․․․․]ος Ἐφέσιος οὗ κύριος
[Ἀρι]σ̣τόβουλος Ἐφέ̣σιος                 (δραχμὰς) λʹ
[Ἀδούλ]ω̣τος Ἀντιοχεὺς κα̣ὶ̣ ὑπὲρ τᾶς
[γυναικὸ]ς Β̣α̣κχίδος κ̣α[ὶ το][υ]ἱοῦ καὶ
30    τᾶς ἀδ̣ελ̣φᾶς̣ Ε̣ὐ̣π̣λ̣ο̣ίας                  (δραχμὰς) νʹ
[․․․]ον̣α̣ς̣ [Ἐ]φέ̣σιο̣ς̣ ᾧ̣ [ἁ] ἐ̣πιδαμ̣ία καὶ
ἔ̣νκ[τ]η̣σ[ι]ς δ̣έδο̣τ̣α[ι κ]α̣[ὶ] ὑ̣πὲρ τ̣ᾶς
 γ̣[υναικὸς Μ]ιλησίας                     (δραχμὰς) νʹ
Ἀπολλ̣[ό]δ̣[ωρος (ethnicum)]              (δραχμὰς) νʹ
35 [Φ]αί[διμο]ς̣ Ἀ̣[λ]ε̣ῖ̣ο̣ς̣                   (δραχμὰς) κʹ
Πόμ[π]ω̣ν̣ Ἐ̣φέσιος καὶ ὑπὲρ τᾶς
 γυναικὸς καὶ τοῦ υἱο̣ῦ̣                   (δραχμὰς) λʹ
Ἐπιτυνχάνων Νικομ[ηδ]ε̣ὺς [κ]α̣ὶ
 ὑ̣[πὲ]ρ τᾶς θυγατρὸς Ἀθαν<οῦς>          (δραχμὰς) ιʹ
col. III [— — — — — — — — — — — — — — —]
1 Ἐ̣χέβουλος Ἀντιοχεὺς μέτοικο[ς           (δραχμὰς)] νʹ
Σωτηρίδας Κνίδιος                         (δραχμὰς) ιʹ
Μηνᾶς Παφλ̣αγὼν γραμ<μ>ατεὺς δαμόσιος      (δραχμὰς) εʹ
Σαραπίων Ἀλεξανδρεὺς μέτοικος καὶ
5  ὑπὲρ τᾶς γυναικὸς καὶ τᾶς θυγατρὸς       (δραχμὰς) λʹ
Τιμόθεος Σολεὺς ᾧ ἁ ἐπιδαμία δέδοται      (δραχμὰς) νʹ
Ἰσοκράτης Ἁλικαρνασσεὺς μέτοικος καὶ
    ὑπὲρ τᾶς γυναικὸς                     (δραχμὰς) νʹ
Σώσιππος Ἀπαμεὺς                         (δραχμὰς) κʹ
10 Χρυσόγονος Ὑλλαριμεὺς                    (δραχμὰς) νʹ
Δαμὼ Περγαία ᾇ ἔνκτησις δέδοται ἇς
 κύριος Ἄγησις Ξενοφῶντος Πεδιεὺς        (δραχμὰς) νʹ
Ῥύθμος Κνίδιος μέτοικος                  (δραχμὰς) εʹ
Ἀριστόπολις Σάμιος μέτοικος καὶ
15   ὑπὲρ τᾶς ματρὸς                         (δραχμὰς) ν̣ʹ
Πτολεμαῖος Ἀντιοχεὺς                     (δραχμὰς) κʹ
Πρόθυμος Ἐφέσιος                         (δραχμὰς) εʹ
Ζήνων Ἀντιοχεὺς                          (δραχμὰς) ιʹ
Ἑκαταῖος ἐγγενὴς ἐν Θήραις δαμόσιος      (δραχμὰς) εʹ
20 Ζώσιμος Λαοδικεὺς                         (δραχμὰς) ιʹ
Τιμοκλῆς Μύνδ̣ιος                          (δραχμὰς) εʹ
Ἀλέξανδρος Περγαμηνὸς καὶ
  ὑπὲρ τᾶς γυναικὸς Φίλας                 (δραχμὰς) ιʹ
Λόχος Ἀντιοχεὺς                          (δραχμὰς) εʹ
25 Στράτιππος ἐγγενὴς ἐν Ἁλικαρνασ<σ>ῶι
    γραμματεὺς δαμ̣όσιος                   (δραχμὰς) εʹ
Διονύσιος Σιδυμεὺς καὶ ὑπὲρ τᾶ̣[ς γ]υ̣ν̣αικὸς
καὶ ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Κασσάνδρο[υ] Σ̣ιδυμέως   (δραχμὰς) λʹ
Δημήτριος Ἰσαορεὺς μέτοικος              (δραχμὰς) νʹ
30 Ἀγαθήμερος Κυζικηνὸς μέτοικος            (δραχμὰς) εʹ
Ἄνδρων Κῶ<ι>ος μέτοικος οὗ προστατεῖ
 Σέλευκος Θήρωνος Ῥογκίδας               (δραχμὰς) κʹ
Διοσκουρίδας Φασηλείτας καὶ ὑπὲρ τᾶς
γυναικὸς Ἀριστοβουλίδας                  [(δραχμὰς) ․ʹ]
35 Διοκλῆς Λαοδικεὺς                         [(δραχμὰς) ․ʹ]
Διόδωρος Ἀλεξανδρεὺς καὶ ὑπὲρ τᾶ[ς]
γυναικὸς καὶ τῶν τέκνων                   (δραχμὰς) [․ʹ]
Ἰταλία Μυνδία ἇς κύριος Διονύσιος
     Ἀρχιδάμου Τλῶι̣ος                    (δραχμὰς) [․ʹ]
40 Ἀντίοχος Ἡρακλεώτας μέτοικος            [(δραχμὰς) ․ʹ]
     Μενέλαος Ἀντιοχεὺς                  [(δραχμὰς) ․ʹ]
    Πάμφιλος Μύνδιος                      [(δραχμὰς) ․ʹ]
face B.col. I [— — — — — — — — — — — — — — —]
1 [․․]․νικος Πάριος μέτοικο[ς καὶ ὑπὲρ]
τ̣ᾶς γυναικὸς Ῥώμης καὶ το̣[ῦ υἱοῦ]
         Νικασικράτευς               [(δραχμὰς) ․ʹ]
Διονύσιος Ἐφέσιος μέτοι[κος         (δραχμὰς) ․ʹ]
5 Ὀνησα[γ]όρας Ἐφέσιος μέτο[ικος     (δραχμὰς) ․ʹ]
Δάμας Ἀντιοχεὺς καὶ ὑπὲ̣[ρ τᾶς]
 γυναικὸς Ἀφροδεισίας               [(δραχμὰς) ․ʹ]
Κ̣ρατὼι [Κ]ώια̣                        [(δραχμὰς) ․ʹ]
Ἀσκληπιάδης Κ̣ῶ̣ιος                   (δραχμὰς) εʹ
10 Θεύ̣δ̣ωρος Τ̣υ̣νδαρεὺς                   (δραχμὰς) ιʹ
Ἐπαφρόδει̣τ̣ος Λαοδικεὺς μέτοικος     (δραχμὰς) εʹ
Ἀρ̣ι̣σ̣τόμαχος κ̣[α]ὶ̣ Κ̣α̣λλί̣ξεινος
        Ἀργεῖοι                     (δραχμὰς) λʹ
Νικήρατος Ἐφέσιος καὶ ὑπὲρ τᾶς
15 γ̣[υ]ναικὸς Ἀρσ[ινό]ης               (δραχμὰς) λʹ
καὶ τᾶς θυγατ[ρὸς] Ἀπολλωνίας
καὶ το̣ῦ̣ υἱοῦ Ἰάσωνος                (δραχμὰς) λʹ
Φιλ̣[ότ]ιμος Λαοδικεὺς καὶ ὑπὲρ
 τοῦ υἱοῦ Φ[ιλο]τίμου                (δραχμὰς) νʹ
20 Χρυσὼι Ζμυρναία                      (δραχμὰς) εʹ
Ἀπολλώνιος Καύνιος κ̣αὶ ὑπὲρ
 τᾶς γ[υνα]ικ[ὸ]ς Ἀσκλαπιάδος
 καὶ ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Ἀσκ̣λ̣απιάδα
Ἀπολλωνίου Κρυασσ̣[έ]ως              (δραχμὰς) ν̣ʹ
25 Καλλίγονος Μύνδιος μέτοικος
 καὶ ὑπὲρ τᾶς γυναικὸς               (δραχμὰς) κʹ
Ἡράκλειτος Μύ[ν]διος μέτοικος       (δραχμὰς) νʹ
Μενεκράτης Σαρδιανὸς                 (δραχμὰς) εʹ
[Σω]κλῆς ἐγγενὴς δαμόσιος            (δραχμὰς) εʹ
30 [Τιμ]όθεος Φιλαδελφεὺς καὶ ὑπὲρ
[τοῦ υ]ἱοῦ Ἀσκληπιοδώρου καὶ
[τᾶς θυ]γατρὸς Κλ̣εοῦς                (δραχμὰς) νʹ
[․․․․]αιρος Θυατειρηνὸς καὶ
ὑπὲρ τᾶς γυναικὸς Ἰσιάδος           (δραχμὰς) ιʹ
35 καὶ ὑπὲρ Δημητρίου Λαοδικέως         (δραχμὰς) εʹ
Πάμφιλος Μύνδιος                     (δραχμὰς) εʹ
Ἐπιτυνχάνων Ἀντιοχεὺς καὶ ὑπὲρ
 τᾶς γυναικὸς Μούσας καὶ ὑπὲρ
 τοῦ υἱοῦ Ἐπιτυνχάνοντος            (δραχμὰς) ιγʹ
col. II [— — — — — — — — — — — — —]
1 Θε[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
Ἀπ̣ο̣[— — — — — — — — — — —]
5 [— — — — — — — — — — — — —]
Βα[— — — — — — — — — — — —]
Ἰσιὰ[ς] Ἐφεσ[ία καὶ ὑπὲρ]
         τοῦ̣ υἱο[ῦ — — — —]
Ἡράκλιτος [Ἀ]θηναῖ[ος     (δραχμὰς) ․ʹ]
10 Διόδωρος Ἀπαμ[εὺς          (δραχμὰς) ․ʹ]
Ζωσ̣ί̣μη Ἀθηναία ἇ̣[ς κύριος]
Ἀριστομένης Ἀθην[αῖος     (δραχμὰς) ․ʹ]
Αὐτοκράτης Μυλασ[σεὺς]
     μέτοικος               [(δραχμὰς) ․ʹ]
15 Δαμαγόρας Ἀλαβανδ[εὺς      (δραχμὰς) ․ʹ]
Ἀριστοκράτεια Νικομ[ηδία]
καὶ ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Παυσ[ανία]
Νικομηδέως                  [(δραχμὰς) ․ʹ]
Ἀχιλλεὺς Ἀλεξανδρεὺς
20       μέτοικος              (δραχμὰς) ιʹ
Σίμαλος Μυλασσεὺς ὧι ἁ
  ἐπιδαμία δέδοται          (δραχμὰς) κʹ
Πόπλιος Φού<ρ>ιος Ποπλίου
Μόσχας Ῥωμαῖος             (δραχμὰς) ιʹ
25 Ποσείδιπ<π>ος Τραλ<λ>ιανὸς  (δραχμὰς) ιʹ
Δημήτριος Ἐφέσιος          (δραχμὰς) κʹ
Πλοῦ{ι}τος {²⁶Πλοῦτος}²⁶ Ἀντιοχεὺς καὶ
ὑπὲρ τᾶς γυναικὸς           (δραχμὰς) κʹ
Ἀριστόβουλος Σάμιος
30 καὶ ὑπὲρ τᾶς γυναικὸς       (δραχμὰς) ιʹ
Ἀσκλαπιὰς Ἐφεσία          (δραχμὰς) εʹ
Δημήτριος Φασηλείτας        (δραχμὰς) εʹ
col. III [— — — — — — — — — —]
1 Α̣[— — — — — — — — — —]
Α[— — — — — — — — — —]
κα[ὶ ὑπὲρ — — — — — —]
Τιμα[— — — — — — — —]
5 Ἀπολλ[— — — — — — —]
     Αν̣[— — — — — — —]
Ἀνδρόνικ̣[ος — — — —]
      μέ[τοικος — — —]
Ἐχέ[β]ο̣υλος Α[— — —]
10       μέτοικ̣[ος — — —]
Θευγένης δαμ[όσιος? —]
Search Help