[ ] Italia — Roma — shortly after 94 AD — CIL VI 33976 — IG XIV 2012 — GVI 1924
See also:
A.left of fig.1 Κ(οίντου) ∙ Σουλπικίου
 Μαξίμου ∙ καίριον.
τίσιν ἂν λόγοις
 χρήσαιτο Ζεὺς ∙
5 ἐπιτιμῶν Ἡλίῳ,
ὅτι τὸ ἅρμα ἔδωκε
   Φαέθοντι.
ἡμετέρου κόσμοι-
ο φαεσφόρον ἁρμε-
10 λατῆρα ∙ / οὐχ ἕτε-
ρον πλὴν σεῖο θεοὶ
ποίησαν ἄνακτες· /
τίπτε κακόφρονα θῆ-
κες ἐφ’ ἁψίδεσσιν Ὀ-
15 λύμπου ∙ / υἱέα καὶ
πώλων ἄφατον τά-
χος ἐγγυάλιξας, /
ἡμετέρην οὐδ’ ὅσ-
σον ὑποδ<δ>είσας ἐπα-
20 ρωγήν; ∙ / οὐ τάδε πιστὰ
θεοῖς σέο δήνεα ∙ ποῖ Φα-
έθοντος ∙ / εὐσταθὲς
ἅρμα φορεῖτο; τί σου
πυρὸς ἀκ<α>μάτοιο /
25 φλὸξ ἄχρι καὶ θρόνον
ἦλθεν ἐμὸν καὶ ἐπ’ εὐ-
ρέα κόσμον; ∙ / μίγνυτο
καὶ κύκλοισιν ὑπερ-
μενὲς ἄχθος ἀπ’ εἴ-
30 λης ∙ / Ὠκεανὸς χέρας
αὐτὸς ἐς οὐρανὸν ἠέρ-
ταζε ∙ / τίς ποταμῶν
οὐ πᾶσαν ἀνεξηραί-
νετο πηγήν; / καὶ σπό-
35 ρος ἐς Δήμητρα κα-
ταίθετο, καί τις ἄπλα-
        τον /
right of fig.38 ἀζαλέην ἔκλαυσε παρὰ
δρεπάναισι γεωργός, /
40 σπείρων εἰς ἀχάριστα
μάτην θ’ ὑπὸ κυφὸν ἄρο-
τρον ∙ / ταῦρον ὑποζεύ-
ξας ὑπό τ’ ἀστέρα βουλυ-
τοῖο ∙ / κάμψας ἄρρενα γυ-
45 ῖα σὺν ἀχθεινοῖσι βόεσ-
σι ∙ / γαῖα δ’ ὑπέστενε πᾶ-
σα κακόφρονος εἵνεκα
κούρου ∙ / καὶ τότ’ ἐγὼ πυ-
ρὶ φέγγος ἀπέσβεσα.
50 μηκέτι παιδὸς /
μύρεο λυγρὸν ὄλεθ̣ρον,
ἑοῦ δ’ ἔχε φροντίδα κόσ-
μου ∙ / μή ποτε χειρὸς ἐμῆς
φλογερώτερον ἔγχος ἀθροί-
55 σῃς ∙ / γίνωσκ’ οὐρανίοιο
Διὸς νόον· οὐ μὰ γὰρ αὐτὴν ∙ / Ῥεί-
ην ἄλλο τι τοῦδε κακώτερον
ἶδεν Ὄλυμπος· /
κόσμος ἐμὸς σὴ πίστις ἔφυ με-
60 γακυδέος ἔργου ∙ / οἰχέσθω τὰ
πάροιθε, τὰ δ’ ὕστερα φροντί-
δι κεῦθε ∙ / οὐ σὸς ἔφυ ∙ πώ-
λων γὰρ ἀπείριτον ο̣ὐ σθένος
ἔγνω ∙ / ῥυτήρων οὐδ’ ἔσχε
65 πολυφραδὲς ἔργον ἀνύσσαι. /
ἔρχεο νῦν, πάλι κόσμον ἐποί-
χεο, μὴ τεὸν εὖχος ∙ / ἀλλο-
τρίαις παλάμαισι πόρηι-
ς ἀμενηνὰ πονήσας· /
70 μούνῳ σοὶ πυρόεντος
ἐπειγομένῳ κύκλοιο /
ἀντολίη καὶ πᾶσα καλὸς
δρόμος ἔπλετο δυσμή· /
σοὶ τόδε πιστὸν ἔδωκε
75 φέρειν νόος ἄφθιτον εὖχος. /
φείδεο γῆς καὶ παντὸς ἀρι-
πρεπέος κόσμοιο ∙ / ἴσχε δρό-
μον μεσάταισιν ἐπ’ ἀψίδεσ-
σιν Ὀλύμπου ∙ / ταῦτα πρέ-
80 ποντα θεοῖς, ταῦτ’ ἄρκια· μαί-
εο, δαῖμον ∙ / μιλίχιον πά-
λι φέγγος· ὁ σὸς παῖς ὤλεσε
πουλύ ∙ / καὶ τὸν ἀπειρέσιον
μέγαν οὐρανὸν αὐτὸς ὅ̣δευε, /
85 ἥμισυ μὲν γαίης νέρθεν,
τὸ δ’ ὕπερθε τανύσσας· /
οὕτω γὰρ πρέψει ἐτεὸν φάος
Οὐρανίδαισι ∙ / καὶ φωτῶν
ἀκάκωτος ἀεὶ λειφθήσε-
90 ται εὐχήι ∙ / πρηυμενῆ
δ’ ἕξεις Ζηνὸς νόον· ἢν δ’ ἑτέ-
             ρη τις ∙ /
volumen.93 λείπηται σέο
φροντὶς ἀταρβέ-
95 ος, ἵστορες αὐτοὶ /
ἀστέρες ὡς πυ[ρό]-
εντος ἐμοῦ μ[έ]-
νος αἶψα κεραυνο[ῦ] /
ὠκύτερον πώ-
100 λων σ̣ε, θ̣ε̣ός, δέ-
μας ἀ̣ά̣σ̣ε̣[ι]ε̣ν̣.
B.1             Deis ∙ Manibus ∙ sacrum ∙
Q(uinto) ∙ Sulpicio ∙ Q(uinti) ∙ f(ilio) ∙ Cla(udia) ∙ Maximo ∙ domo ∙ Roma ∙ vix(it) ∙ ann(os) ∙ XI ∙ m(enses) V, d(ies) XII.
 hic ∙ tertio ∙ certaminis ∙ lustro ∙ inter ∙ Graecos ∙ poetas ∙ duos ∙ et ∙ L
 professus ∙ favorem ∙ quem ∙ ob ∙ teneram ∙ aetatem ∙ excitaverat,
5  in admirationem ∙ ingenio ∙ suo ∙ perduxit ∙ et ∙ cum ∙ honore ∙ discessit ∙ versus
 extemporales ∙ eo ∙ subiecti ∙ sunt ∙ ne parent(es) ∙ adfectib(us) ∙ suis ∙ indulsisse ∙ videant(ur).
Q(uintus) ∙ Sulpicius ∙ Eugramus ∙ et ∙ Licinia ∙ Ianuaria ∙ parent(es) ∙ infelicissim(i) ∙ f(ilio) ∙ piissim(o) ∙ fec(erunt) ∙ et ∙ sib(i) ∙ p(osterisque) ∙ s(uis).
C.1 ἐπιγράμματα
col. I.1 μοῦνος ἀπ’ αἰῶνος δυοκαίδεκα παῖς ἐνιαυτῶν
Μάξιμος ἐξ ἀέθλων εἰς Ἀίδην ἔμολον·
νοῦσος καὶ κάματός με διώλεσαν· οὔτε γὰρ ἠοῦς,
οὐκ ὄρφνης μουσέων ἐκτὸς ἔθηκα φρένα.
5 λίσσομαι ἀλλὰ στῆθι δεδουπότος εἵνεκα κούρου,
ὄφρα μάθῃς σχεδίου γράμματος εὐεπίην,
εὐφήμου καὶ λέξον ἀπὸ στόματος τόδε μοῦνον
δακρύσας· εἴης χῶρον ἐς Ἠλύσιον·
ζωούσας ἔλιπες γὰρ ἀηδόνας, ἃς Ἀιδωνεὺς
10 οὐδέποθ’ αἱρήσει τῇ φθονερῇ παλάμῃ.
col. II.11 βαιὸν μὲν τόδε σῆμα, τὸ δὲ κλέος οὐρανὸν ἵκει,
Μάξιμε, Πειερίδων ἐξέο λειπομένων,
νώνυμον οὐδέ σε μοῖρα κατέκτανε νηλεόθυμος,
ἀλλ’ ἔλιπεν λήθης ἄμμορον εὐεπίην.
15 οὔτις ἀδακρύτοισι τεὸν παρὰ τύμβον ἀμείβων
ὀφθαλμοῖς σχεδίου δέρξεται εὐστιχίην.
ἄρκιον ἐς δόλιχον τόδε σοι κλέος· οὐ γὰρ ἀπευθὴς
κείσεαι, οὐτιδανοῖς ἰδόμενος νέκυσι,
πουλὺ δὲ καὶ χρυσοῖο καὶ ἠλέκτροιο φαεινοῦ
20 ἔσ<σ>ετ’ ἀεὶ κρέσσων ἣν ἔλιπες σελίδα.
Search Help
Contact Us