[ ] Italia — Roma: Torre Nova, area of — ca. mid 2nd c. AD — cf. IGUR IV, p. 148, 160
face I.1 [Ἀγρ]ι̣ππεινίλλαν τὴν ἱέρειαν μύσται
        οἱ ὑπογεγραμμένοι
col. A.3 [Μακ]ρεῖνος ἥρως
[Κεθ]ηγίλλα δᾳδοῦχος
5    ἱερεῖς
[Γ]α̣λλικανός
Γ̣αλλικανός
Μακρεῖνος
Ὄρφιτος
10 Τέρτυλλος
Ὄρφιτος
Κέλσος
vacat
13   ἱέρειαι
Μαλίολα
15 Μαλίολα
vacat
16   ἱεροφάντης
Ἀγαθόπους
  θεοφ̣όροι
Γαλλικανός
20 Διονύσιος
 ὑπουργὸς καὶ
σειληνο̣κόσμος
Σερῆνος
 κισταφόροι
25 Φιλήτη
Σαβεῖνα
Ἐφεσία
vacat
28  ἀρχιβουκόλοι
Σαβεινιανός
30 Ἀγαθοκλῆς
Αὐξάνων
vacat
32  βουκόλοι ἱεροί
Χρυσόγονος
Μελαγκόμας
35 Καῖνος
Κόρινθος
Πάμμουσος
Θεόδοτος
Κοιτονικιανός
col. B.3 Φλῶρος
vacat
4 Κόνων
5   ἀρχιβάσσαροι
Χαιρήμων
Ἰδανός
vacat
8   ἀμφιθαλεῖς
Λάτριος
10 Μένανδρος
vacat
11   λικναφόροι
Καλλίστη
Εὐτυχίς
Νίκη
vacat
15   φαλλοφόρος
Καμιλ<λι>ανή
vacat
17   πυρφόροι
Τρόφιμος
Νικηφορίων
vacat
20  ἱερομνήμων
Ἀτίμητος
ἀ̣ρχινεάνισκοι
Ἐπίκτητος
vacat
24  ἀρχιβασσάραι
25 Ποθοῦσα
Συμφέρουσα
Βακχίς
Βασσαρίς
vacat
29   βουκόλοι
30 Νικολ<έ>ων
Ἀβασκαντίων
Σέμνος
Εὐτύχης
Ὑπερήφανος
35 Λούξεννος
Τυχικός
Καλλικ<λ>ῆς
Πρεισκιανός
Εἰρήναιος
40 Κάλλιστος
col. C.3 ἀπὸ καταζώσεως
Βακχίς
5 Ἑλένη
Χάρις
Ὀλυμπιάς
Ἰλάρα
Σοφιάς
10 Εὐχάριστος
Χρυσόπαις
Σεουῆρος
Ἰσίων
Εὔωπος
15 Ἀπολλόδωρος
Κωμική
Εὐφημία
Ἑλένη
Ἀφροδισία
20 Ἰουλία Εὐτυχία
Ζωσίμη
Ἀμάνδα
Εὔ<π>λους
Νικοτέλεια
25 Θυϊάς
Μαρκία
Ζωσίμη
Ἄνθουσα
Ὀλυμπιάς
30 Ἑρμητίων
Θρέπτη
Χελειδών
Ἶρις
Φέρρα
35 Σείγηρος
Κάρπος
Ἀσπασία
Φιλόκαλος
Δημοσθένης
40 Ζηνόδοτος
Ἑταῖρος
Τρώϊλος
Προύδης
Κύκνος
45 Ἀφροδισία
Νηρέους
Ἄπερ
Εὔνους
Σελήνη
50 Βέλλα
Στέφανος
Ῥουφεῖνα
Χαρίτινος
〚— — — —〛
col. D.3 Φίλιππος
Εὐτυχᾶς
5 Ἐπαίνετος
Ἀβάσκαντος
Ἡδόνη
Ἐπαφρόδιτος
Εὔοδος
10 Ἀμέθυστος
Ἄθυρμα
Ἡρακλέων
Ἀπόλαυστος
Κρήσκηνς
15 Ἰοῦστα
Νέπως
Ἀρτεμεισία
Κένταυρος
Πίττυς
20 Ἰσίδωρος
Ἰλαρίων
Μύρων
Συμφέρουσα
Ζωτικός
25 Ποτεντεῖνα
Σουκέσσα
Ἐπαφρόδιτος
Νάρκισσος
Ἀγγελικός
30 Εὐφρό<σ>υνος
Τροφίμη
Ἑρμῆς
Κυιντιλιανός
Κλήμηνς
35 Βασσίλλα
Ἰρήναιος
Ἀντιοχίς
Πωλλίων
Εὐκαρπία
40 Πάνθεια
Ὑγεία
face II.col. A.1 βάκχοι ∙ ἀπὸ
  καταζώσεως
Πρειμιτεῖβος
Νίκων
5 Σατύρισκος
Ἔλ<π>ιστος
Ἐπάγαθος
Μηνᾶς
Σοζόμενος
10 Εὐτύχης
Νικηφόρος
Ὕλλος
Ἀβάσκαντος
Ἀκίνδυνος
15 Βάθυλλος
Φῆλιξ
Αὔξιμος
vacat
18 βάκχαι ∙ ἀπὸ
 καταζώσεως
20 Ἐλπίς
Σειρήν
Λοίδη
vacat
23 ἱεροὶ ∙ βάκχοι
Ἀντίοχος
25 Πίνδαρος
Ἀστερίων
Πελοπί<δ>ης {⁴ΠΕΛΟΠΙΟΗϹ}⁴
Νεκτάρεος
Θηβα̣νός
30 Διογ<έ>νης
Φιλόκαλος
Διονυσόδωρος
Πιθανός
col. B.1 Φορτουνάτος
Κάρπος
Ὀνήσιμος
Γαληνός
5 Ὀνήσιμος
Εὐτυχᾶς
Ἐπάνοδος
Ἀφροδίσιος
Σύμφωνος
10 Στεφανίων
Παμφιλ<ᾶ>ς
Γεμελλίων
Πάγκαρπος
Νικίας
15 Κόρος
Εὐκαρπᾶς
Φίλητος
Μάρκος
Φίλητος
20 Εὔτυχος
Ἐπαφρόδιτος
Ἑρμογένης
Ἀλέξανδρος
Ἀγαθήμερος
25 Ἐπάφρυλλος
Ἅγνος
Ἀγαθ̣ήμερος
Εὐ<ά>γγελος
Εὐτύχης
30 Σκίνδιον
Ζωσιμᾶς
Νίκυλος
Νίκων
Εὐχάριστος
35 Ἑρμίας
Ἑρμῆς
Κορνη<λ>ιανός
Πρειμιτεῖβος
Ζώσιμος
40 Ἀνθίων
Ζώσιμος
Φίλητος
Πρόσδεκτος
Ἀγα<θ>ήμερος
45 Ἐπίκτειτος
Σωτήρ
col. C.1 Ἔκλογος
Οὐενοῦστος
Τυχικός
Εὐτυχίδης
5 Οὐίκτωρ
Νίκων
Ἴκμενος
Ἐπίκτ<η>τος
Πρωτογένης
10 Ἡφαιστᾶς
Ἀλβανός
Σπόρος
Μύρων
Ἀτσέρτωρ
15 Εὐτυχίδης
Ῥῆνος
Μύρσος
Οὐενοῦστος
Θάλλος
20 Εὐχάρης
Γενέσιος
Ἀχιλλεύς
Κράτερος
Φῆλιξ
25 Τάν<α>γρος
Φορτουνᾶτος
Ἴκαρος
Βούδιον
Φιλήμων
30 Πιθανός
Διονύσιος
Εὔκαρπος
Δεκίβαλος̣
Μασκελλίων
35 Ἀράτωρ
Ἡλιόδωρος
Εὐτύχης
Ἄτ[τ]αλος
Σπόρος
40 Λουκανός
Σάλερνος
Ἰουβιλᾶτορ
Σεκοῦνδος
Γάμος
45 Φορτουν<ᾶ>τος
face III.col. A.1 [— — —]
[— — —]
[— — —]
[— —]ς
5 [— —]ς
[— —]ς
[— —]ξ
[— —]ος
[— —]νος
10 [— —]ος
[— —]ς
[— — —]
[— — —]
[— — —]
15 [— — —]
[— — —]
[— — —]
[— — —]
[— — —]
20 [— — —]
[— — —]
[— — —]
[— — —]
[— — —]
25 [— — —]
[— — —]
[— — —]
[— — —]
[— — —]
30 [— — —]
[— — —]
[— —]ν
[— —]ο̣ς
[— —]ς
35 [— —]φ̣υρος
[Φω]σφόρος
[Β]α̣σιλείδης
[Ὀ]λυμπιάδης
Ἀβάσκαντος
40 Τρόφιμος
Κοσμίων
Φορτουνᾶτος
Ῥεστιτοῦτος
Ἐπαφρᾶς
45 Δημήτριος
Πραξιδάμας
Καρποφόρος
Ὀνήσιμος
Ἔρως
50 Ἔρως
[Ν]ήδυμος
Ε̣ὐκτήμων
Μεγιστίων
Ἕρμιππος
55 Φορτουνᾶτος
Ἀχιλλᾶς
Ἀρίστων
col. B.1 [Σ]τ̣ε̣φανᾶς
Ἐμίτινος
Σαρδόνυξ
Προσόδικος
5 Εὔγραμμος
Βάσσος
Φιλώτας
Ὀνησίφορος
Εὕρετος
10 Αὐξάνων
Ἀφέλους υἱός
Ἕλενος
Ζώσιμος
[Δ]ωνᾶτος
15 [— —]ύ̣ω̣ν̣
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
20 [— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]ς
[— — — —]ς
25 [— — — —]ος
[— — — —]ο̣νιανός
[— — — —]λας
vacat
28  ἀντροφύλακες
Παρ<θ>ένιος
30 Πελοπίδης
vacat
31  βάκχαι
Τύχη
Ἐρώτιον
Σεουέρα
35 Λύκα
Παῦλα
Νάϊς
Εὐτυχία
Ἀντωνῖνα
40 Πρεῖμα
Εὐτυχίς
Εὐκαρπία
Βλάστη
Μ̣οντίκλα
45 Νικαρώ
col. C.1 Κρητική
Ἐπίκτησις
Σεκουνδεῖνα
Σπένδουσα
5 Ἐλπίς
Τραλλίς
Εὐοδία
Ἄπρυλλα
Στρατηγία
10 Οὐαλερία Ἀριστεῖνα
Μυγδονίς
Νεμεσίλλα
Φηλείκιτας
Λύκα
15 Σέμνη
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]ς
20 [— — — —]α
[— — — —]α
[Ῥ]ώμουλα
Πρειμιγένεια
Αὔξησις
25 Ἄπρυλλα
Ἀντιάνειρα
Σμύρνα
<Ἅ>λη {⁴ΔΛΗ}⁴
Σουκέσσα
30 Ἐλευθέριν
Ἑρμιόνη
Ἕτη
Πρεῖμα
vacat
34  σειγηταί
35 Φίλητος
Ἀπ[ο]λλώνιος
Κάνωπος
Φηλικίων
Λειβερανός
40 Γλύκερος
Πτέρων
Καικιλία
Δύναμις
Φιλήτη
45 Ἐπίκτητος
Δαδουχίς
Ροῦφα
Μουσική
Φοῖβος
50 Βειθυνικός
Νίκων
Ἰλαρίων
Βειταλίων
Θάλλος
55 Πομπεϊανός
Ἀσπασία
Κόσμος.
Search Help