[ ] Kos Isl. — Halasarna (Kardamaina) — late 3rd c. BC — Paton-Hicks 367-368 — SGDI III,1 3705-3706
A.face I.1 ἐπὶ μονάρχου Πρα[ξιμέ]-
[ν]ευς, μηνὸς Ὑακινθ[ίου].
ἔδο[ξ]ε ταῖς φυλαῖς αἷς
μέτεστι τῶν ἱερῶν Ἀ-
5 πόλλωνος καὶ Ἡρακλεῦς
ἐν Ἁλασάρναι· v Εὐφίλη-
τος Παρμενίσκου τοῦ
Φιλόφρονος εἶπε· ἐπει-
δὴ συνβαίνει δυσεπι-
10 γνώστος ἦμεν τὸς ἀ-
ναγεγραμμένος τῶι θε-
ῶι διὰ τὸν χρόνον, v ὅ-
πως οὖν ἐπιγνωσθῶν-
τι τοῖς τε ὑποδεχομέ-
15 νοις εὐπαρακολούθη-
τον ὑπάρχῃ τὸ π[λῆθος]
face II.17 τῶν μετεχόντων τοῦ ἱε-
ροῦ, v δεδόχθαι, κυρω-
θέντος τοῦδε τοῦ ψα-
20 φίσματος· ἀπογράφεσ-
θαι τὸς μετέχοντας
τοῦ ἱεροῦ, τὸς μὲν ἐνδά-
μος ἀρξαμένος ἀπὸ τᾶς
τρίτας τοῦ Ὑακινθίου
25 ἔστε καὶ τὰν τριακά-
δα τοῦ Ἀλσείου, τὸς δὲ ἀ-
ποδάμος ἀπογραφόν-
τω τοὶ ἐπίτροποι, εἰ δὲ
μή, ἀπογραφέσθων αὐ-
30 τοὶ ἐπεί κα παρα̣γ̣ένω̣ν̣-
face III.31 ται ἐν τριμήνωι τὸ ὄνο-
μα πατριαστὶ ποτὶ τὸς
ναποίας, ἐξαγευμέ-
νος καὶ τὰν φυλὰν καὶ
35 τᾶς ματρὸς τὸ ὄνομα
καὶ τίνος τ̣ῶν πολιτᾶν
θυγάτη̣ρ̣ ὑ̣πάρχει· οἷς
<δὲ> δέδοται ἁ πολιτεία, κα-
τὰ τίνα νόμον ἢ δόγμα
40 κοινὸν τοῦ παντὸς δά-
μου, ποταπογραφέσ-
θων δὲ καὶ τὰν πατρίδα
καὶ τίνος θ̣[υγ]ά̣τηρ καὶ
ἁ μάτη[ρ γέγον]ε. ὅπως
face IV.45 δὲ μηθένα λάθῃ ἁ ἀπο-
γραφά, τοὶ ναποῖαι τοῖς
Ἡρακλείοις, ἐπεί κα μέλ-
λωντι κλείνεσθαι τοὶ
φυλέται, προκαρυσσόν-
50 τω ἀπογράφεσθαι κα-
τὰ τὰ προγεγραμμένα,
καὶ ἐν τῶι συλλόγωι τὸ
αὐτὸ ποιεύντω· v κα-
τὰ ταὐτὰ δὲ καὶ ἐν
55 τῶι Δαλίωι μηνί, ἀρξά-
μενοι ἀπὸ τᾶς τετρά-
δος ἐς ὅ κα v συντελεσ-
θ̣ῶ̣ντι̣ τ̣αὶ παναγύρ̣ε̣ι̣ς̣
face V.59 προκαρυσσόντω καὶ
60 ἀπογραφόντω· v ἐχόν-
τω δὲ καὶ ἐμ πόλει ἐκ-
χθέματα κατὰ τὰν ἀ-
γορὰν ὅπει κα αὐτοῖς
δοκῇ ἐπιτάδειον ἦ-
65 μεν· v ἐν δὲ τῶι δάμωι
τὸ ψάφισμα τόδε ἀνα-
γράψαντες εἰς λεύκω-
μα ἐκτιθέντω πᾶσαν
ἁμέραν φανερὸν σκο-
70 πεῖν τῶι χρήζοντι ὅμ-
περ χρόνον καὶ ἁ ἀπο-
γραφὰ ὑπάρχει· καὶ τὸς
face VI.73 ἀπογραψαμένος κα-
ταχρηματιζόντω
75 καθότι καὶ τἆλλα
γράμματα χρηματί-
ζοντι· v ἐχόντω δὲ
καὶ παρ’ αὐτοῖς ἐν λευ-
κώματι κατὰ γράμμα
80 ἀναγεγραμμένος ἑ-
ξὰν ἀπὸ τοῦ ἄλ̣φ̣α̣
καὶ παραδιδόντω
τοῖς μεθ’ αὐτὸς̣ α̣ἱ̣ρ̣ευ̣-
μένοις, καὶ τὸς π[οταπο]-
85 γραφομένος ἀεὶ πο̣τ̣[α]-
ναγραφόντω. v τ̣[οὶ δὲ]
face VII.87 ἀρχεύοντες καὶ τοὶ ἐπι-
μήνιοι διδόντω τὰς με-
ρίδας ἀντεφορῶντες
90 ἐκ τοῦ λευκώματος,
καὶ τοὶ ναποῖαι τὸς ἐπ[ι]-
παλλομένος ἐς τὰν ἱ̣ε̣-
ρ̣ατείαν τὸν κλᾶρον ἑλ̣-
κ̣όντω ἀντεφορῶντες
95 ἐκ τοῦ λευκώματος.
ὅπως δὲ καὶ εὐσαμοτέ̣-
ρα ὑπάρχῃ ἁ ἀναγραφά, το[ὶ]
ναπόαι ἀναγραψάντω-
[σα]ν τόδε τὸ ψάφισμα ἐ[ς]
100 [στ]άλαν καὶ τὸς [ν]έ̣ο̣ς̣ π[ο]-
face VIII.101 ταναγραφομένος, καθότ[ι]
αὐτοῖς καὶ ἐς τὸ λεύκωμα
ἀ̣ν̣αγ̣ρ̣ά̣φεν ἐπιτέτακται·
τ̣[ὰ]ν̣ δ̣ὲ̣ γενομέναν δαπά-
105 ν̣[αν] ἐ̣ς̣ τὰν ἀναγραφὰν τ[ε]-
[λ]ε̣σάντω τοὶ ναπόαι ἀπὸ
[τῶν ὑ]π̣α̣ρ̣χόντων τοῖς θε-
ο[ῖς χρη]μ̣άτων καὶ ἀπολογ[ι]-
[ξά]σ̣[θ]ω̣ν̣ μετὰ τὰς ἄλλας δ[α]-
110 [π]άνα̣ς. v αἰ δέ κά τις τῶν ἀρ-
[χό]ντων ἀπειθῇ τοῦδε τοῦ
ψαφίσματος, πεντακατίας
[δ]ρ̣α̣[χ]μὰς ἀποτεισάτω ἱε-
[ρὰς τοῦ Ἀ]πόλλωνος.
B.face I [(inscriptio)]
[ὁ δεῖνα τοῦ]
[δεῖνος ματρὸς δὲ]
1 [․․․]α̣ι̣σ̣ίου [τᾶ]ς Δ̣α̣μ̣[ο]-
κράτου. v Ἀρίμνασ-
τος Καλλιστράτου
ματρὸς δὲ Ἁγησίδος
5 τᾶς Ἀριμνάστου.
Ἀριστοκλῆς Λύσιος
ματρὸς δὲ Τιμοῦς
τᾶς Φιλωνίδα. v Ἀρι-
στί[ω]ν̣ Φιλιπ̣πίδα μα-
10 τρὸς δὲ Τεισίου τᾶς
Ἀριστ̣ίωνος. v Ἀρχίας
Θευδώρου ματρὸς δὲ
Ἀριστίου τᾶς Ἀρχία·
μέτεστι δέ μοι ἀπὸ
15 Ὑ̣ψικλεῦς τοῦ Ὕψω-
νος. v Ἁγήτωρ Θευ-
γένευς ματρὸς δὲ
Μενίσκης τᾶς Μίκωνος.
Ἁγησικλῆς Γλαυκίπ-
20 που ματρὸς δὲ Φιλίν-
νας τᾶς Νικηράτου.
Ἀριστόβουλος Ἀριστο-
βούλου ματρὸς δὲ
[Ἀ]ναξιπόλης τᾶς Σα-
25 τύρου· μέτεστι δέ μοι
ἀπὸ τᾶς μαίας Ἀσκλα-
πιάδος τᾶς Νικαγόρα
τοῦ Νικοστράτου. v Ἄρι-
στος Ἀρίστου ματρὸς δὲ
30 Δημοῦς τᾶς Δαμοφῶν-
τος. v Ἀρίσταιχμος
Ἀρισταίχμου ματρὸς
δὲ Θεμιστίου τᾶς Νι-
κάνδρου. v Ἀγέπολις Ἀρι-
35 σταίχμου ματρὸς δὲ Ἁ̣-
λιάδος τᾶς Ἀγεπόλι-
ος. v Ἀπολλόδωρος
Ἀπολλοδώρου μα-
τρὸς δὲ Φιλιάδος
40 τᾶς Μοσχίωνος.
Ἄριστος Θευγένευς
ματρὸς δὲ Μενίσ-
κης τᾶς Μίκωνος.
Ἁγησίας Ἁγησία μα-
45 τρὸς δὲ Φιλιάδος τᾶς Θρα-
συάνδρου. v Ἀπολλόδω-
ρος Διοκλεῦς ματρὸς
δὲ Κλυμένης τᾶς Θρα-
συάνδρου. v Ἀπολλό-
50 δωρος Ἑκατωνύμου μα-
τρὸς δὲ Κλειτοθέης τᾶς
Ἀριστίππου. v Αὐ̣τ̣οφῶν
Φιλίππου ματρὸς δὲ
Γναθίου τᾶς Ἀγορ̣ακρί-
55 του. v Αἰνησίδημος Σί-
μου ματρὸς δὲ Μικοτέ-
ρης τᾶς Σιμία. vac.
Γόργος Μελαγκρίδα
ματρὸς δὲ Λυκουρ-
60 γίδος τᾶς Γόργου. v
Γόργος Ἱεροκλεῦς μα-
τρὸς δὲ Ἀρατίου τᾶς
Γόργου. v Γεραστιφά-
νης Γεραστιφάνευς
65 ματρὸς δὲ Ζωπυρίδος
τᾶς Θευγένευς. v Γερασ-
τιφάνης Χαρμύλου
ματρὸς δὲ Ἀ̣[ρ]ισ̣τάν-
[δ]ρας τᾶς Γεραστιφά-
70 νευς. v Διοκλῆς Ἀπολ-
λοδώρου ματρὸς δὲ Φι-
λαινίδος τᾶς Νικηράτου.
Διαγόρας Χαρμίπ-
που ματρὸς δὲ Ἁλί-
75 ης τᾶς Δαμοχάριος.
Δαμόχαρι̣ς Χαρμίπ-
που ματρὸς δὲ Ἁλί-
ης τᾶς Δαμοχάριος.
Δαμοκράτης Δαμο-
80 κράτευς ματρὸς δὲ
Φανοῦς τᾶς Χαρμίπ-
που. v Δαμοκράτης
Δαμοκράτευς ματρὸς
δὲ Αἰνησίδος τᾶς Θευ-
85 δ̣ώ̣ρου̣. vacat
      vacat
face II [Ζώπυρος Νικομάχου]
1 [ματρ]ὸς [δ]ὲ̣ [Ἁγε]μονί̣-
[δ]ος τᾶς Ζωπύρου.
Ζώπυρος Νικάν-
δρου ματρὸς δὲ Νοσ-
5 σίδος τᾶς Σατύρου.
Ἐπικλῆς, Φίλιπ<π>ος,
Πλάτων ματρὸς
Ἱππίχης τᾶς Ἐπικλεῦς.
Ἡράκλειτος Ζωπύ-
10 ρου ματρὸς δὲ Παρθε-
νίδος τᾶς Νικάρχου.
Ἡρόπυθος Πυθονίκου
ματρὸς δὲ Καλλιστρά-
της τᾶς Τιμοξένου.
15 Ἡράκλειτος Ἡροδότου
νεώτερος ματρὸς δὲ̣
Ἀναξερέτας τᾶς Φι-
λιννέα. v Ἡράκλει-
τος Ἁγία ματρὸς δὲ
20 Κλειτοθέης τᾶς Τι-
μασικλεῦς. v Στρά-
τιππος Ἱέρωνος μα-
τρὸς δὲ Ἀριστίου τᾶς
Κλευξένου. vac.
25 Θεύδωρος Λυκούργου
καθ’ ὑοθεσίαν δὲ Ἑρ-
μία, ματρὸς δὲ Θευδω-
ρίδος τᾶς Εὐθυδίκου,
ἀφ’ ἇς καὶ μέτεστί μοι.
30 Θευγένης Γεραστιφά-
νευς ματρὸς δὲ Ζωπυ̣-
ρίδος τᾶς Θευγένευς,
ἀφ’ ἇς καὶ μέτεστί μοι.
Θευγένης Θευγένευς
35 ΟΛΧΟΠΙΛΣΛ(?) καθ’ ὑοθε-
σίαν δὲ Χρηστίω̣νος,
ματρὸς δὲ Ζωπυρί-
δος τᾶς Θαυμίνου.
Θεμιστοκλῆς Διο-
40 κλεῦς κατὰ φύσιν δὲ
Χαιρεδάμου, ματρὸς
δὲ Κοριττάδος τᾶς
Ἀριστοβούλου. v Θεύ-
δωρος Δαμοκρά〚— —〛-
45 τευς {²⁶Δαμοκράτευς}²⁶ ματρὸς δὲ Αἰ-
νησίδος τᾶς Θευδώ-
ρου. v Θε̣υγ̣ένης Ἁγή-
το<ρ>ος ματρὸς δὲ
Κληνοῦς τᾶς Ἑκα̣το-
50 δώρου. v Θευγένης
Ἀρίστου ματρὸς δὲ
Ζωπυρίδος τᾶς Νικά-
δα. v Θεμιστοκλῆς
Νικάρχου ματρὸς δὲ
55 Ἁγησίδος τᾶς Εὐτυ-
χίδα. v Θρασύαν-
δρος Ἁγησία μα-
τ<ρὸ>ς δὲ Φιλιάδος τᾶς
Θρασυάνδρου. vac.
60 Ἱεροκλῆς Γόργου μα-
τρὸς δὲ Βιτιάδος
τᾶς Λαμπία. v Ἱερο-
κλῆς Ἀριστάρχου μα-
τρὸς δὲ Πισίου τᾶς
65 Σιμία. v Καλλίσ-
τρατος Εὐφιλήτου
ματρὸς δὲ Μίκης τᾶς
Καλλιστράτου. v
Κλεῖτος Χαρμίππου
70 ματρὸς δὲ Ἁλίης τᾶς
Δαμοχάριος. v Κλε-
ώνυμος Κεωνύμο̣υ̣
ματρὸς δὲ Ἀντιδα[μεί]-
ας τᾶς Ἀναξίππ[ου].
75 Κλευδάμας Κλ̣[ευδ]ά-
μαντος ματρ[ὸ]ς δ[ὲ]
Ἀρατίου τᾶς Δο[ρκ]υ[λί]-
δα τοῦ Δορκυ̣λ̣[ί]δ[α].
Καλλίστρα[τος τοῦ δεῖνος]
80 ματρὸς δὲ Ν̣[— — — — —]
τᾶς Νικία. [v — — — —σ]-
θένης Χαρ̣ο̣[— — — ματ]-
ρὸς δὲ Α#⁷[— — — — —]
face III [ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος ματρὸς δὲ]
1 [․․․․] τᾶς [τοῦ δεῖνος].
Νικοκλῆς Ὀνασι[κλεῦς]
ματρὸς δὲ Νικατίου
τᾶς Νικοκλεῦς. vv Νι-
5 κόστρατος Φιλίππου
ματρὸς δὲ Νικοπόλι-
ος τᾶς Τισία. vv Νικο-
μήδης Νικομήδευς
ματρὸς δὲ Λα̣μπίου
10 τᾶς Ἀρχιδάμου. vv Νι-
κάδας Ἀρίστου μα-
τρὸς δὲ Ζωπυρίδος
τᾶς Νικάδα. vv Νίκαρ-
χος Νικαγόρα ματρὸς
15 δὲ Ἀμφικρατείας τᾶς
Νικάρχου. v Νίκαρχος
Νικάρχου ματρὸς δὲ
Φανοῦς τᾶς Ἀρίστου.
v Νίκαρχος Νικάρχου
20 ματρὸς δὲ Ἁγησίδος
τᾶς Εὐτυχίδα. vv Νι-
κόστρατος Διοκλεῦς
ματρὸς δὲ Κλυμέ-
νης τᾶς Θρασυάνδρου.
25 Ξενόμβροτος Ἀρχι-
μ̣ένευς ματρὸς δὲ
Μίκης τᾶς Ξενομβρό-
του. v Ὀνασικλῆς
Ἀρχεπόλιος ματρὸς
30 δὲ Ἀρισταίας τᾶς
Τεισάρχου. vv Ὀνασι-
κλῆς Νικοκλεῦς μα-
τρὸς δὲ Νικ[οῦς] τᾶς
Νικοστράτου. vv Ὀνα-
35 σικλῆς Ἁγησικλεῦς
ματρὸς δὲ Σιμοτέρης
τᾶς Ἀμφιδάμαντος.
Πυθοκλῆς Σίμου μα-
τρὸς δὲ Ἀριστάνδρας
40 τᾶς Τιμαινέτου.
Πολύμναστος καὶ
Πυθόνικος τοὶ Ἡροπύ-
θου ματρὸς δὲ Θευδο-
σίης τᾶς Πολυμνάσ-
45 του. vv Πολύμναστος
Ν̣ικομάχου ματρὸς δὲ
Ἁγεμονίδος τᾶς Ζω-
πύρου. v Πολύμ̣νασ-
τος Νικοστράτου μα-
50 τρὸς δὲ Νοσσίδος
τᾶς Ε̣ὐαγόρου. v Πυθό-
νικος Τιμοκλεῦς μ[α]-
τρὸς δὲ Νικομάχης
τᾶς Πυθονίκου. v Παρ-
55 μενίσκος Ε̣ὐθ̣[υ]δ̣ίκου {²⁷Π̣υθ̣[ο]ν̣ίκου?}²⁷
ματρὸς δὲ Μίκης τᾶς
Στρατίππου. vv Παρ-
μενίσκος Καλλισ-
τράτου ματρὸς δὲ Φ̣ι-
60 λαινίδος τᾶς Πυθονί-
κου. v Πολύε̣υκ̣τος
Ἀριστογέ[ν]ευς ματρὸς
δὲ Μενίσκης τᾶς Χαρι-
δάμου. v Παρμενίσ-
65 κος Φιλόφρονος μα-
τρὸς δὲ Ἁγεμονίδος
τᾶς Παρμενίσκου.
Παρμενίων Ἀρισταινέ-
του ματρὸς δὲ Κλει{τ}-
70 τοῦς {²⁶Κλειτοῦς}²⁶ {τα} τᾶς Παρμε-
[ν]ί̣ωνος. vv Πολύ-
[μ]ναστος Νοσσύ-
[λο]υ ματρὸς δὲ Σω-
[πάτ]ρας τᾶς Σωπά-
75 [τρο]υ. vv Παρμενίσ-
[κος Φ]ιλόφρονος ματρὸς
[δὲ Κρα]τ̣είας τᾶς Ἡρα-
[κλείτο]υ. vv Πολίαρ-
[χος Ἡρ]ακλείτου μα-
80 [τρὸς δ]ὲ Παρθενίδος
[τᾶς Πο]λ̣ιάρχου· ἐπι-
[․․․․ δ]έ̣ μοι ἀπὸ Σατ[ύ]-
[ρου τοῦ Θε]υ̣[δ]ότου ΔΙ․
[— — — — — — — —]․Υ̣Κ̣ΑΙ̣
face IV.1 [— — — — — — — — —]
#⁷[․]#⁷Ι[․․․․․․]ΙΝΟ
[— — — — — — — —]ΑΓΗ
[— — — — — — —]ΤΛΛΠΙ
5 #⁷[— — — — — —]Ιας τᾶς
Δ[— — — — — — — — —]
Δ[— — — — — — —]#⁷ΤΗΙ
[— — — — — — — — —]ΗΣ
[— — — — — — — — — —]
10 [— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]Α̣ΣΗ
[— — — — — — — — —]#⁷#⁷#⁷
[?]ΟΙ̣Ι̣[․․․․] Χαιρέδαμ[ο]ς̣
․Ο[․․․]ΤΟΣΛ̣[․․] μ[α]-
15 τρὸς δὲ Μενίσ[κης]
τᾶς Χαιρε̣δάμ[ου].
Χαρμύλος Π̣υ̣θ̣․[— —]
ΙΙΥΟΣ ματρὸς [δ][— —]
Ι̣ΙΑΣ τᾶς [— — — — — —]
20 ν̣ευς. vv Χ[αιρέδα]-
μος Θεμιστοκ[λεῦς]
ματρὸς δὲ [Κ]λ̣ειν̣Ι[— —]
τᾶς [Κλει]τία vv Πυθ[ο]-
[κλ]ῆς Καλλικράτου
25 ματρὸς δὲ̣ Φ̣ι̣λ̣ι̣άδ̣[ο]ς(?)
τᾶς Δα[․․․․․․ Κα]λ-
λικρά̣τ̣[η]ς̣ [․․․․․]ου
μ̣[α]τ[ρὸ]ς [δὲ — — —]
Η[— — — — — — — —]
30 [— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]Σ#⁷ΑΣ
[․․]Λ[․․․․]α̣ς Πυθονίκου
35 [— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]ΙΛΣ[—]
[— — — — — — — —]Μ[— —]
[— — — — — — — — — —]ΔΕ
40-62 vss. 40-62 nullae litterae distinguuntur
63 Α[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]
65 Ο[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]
ΔΑΜΑΙ[— — — — — — — —]
ΔΕΜΕ̣[— — — — — — — — —]
Κ̣ΑΣ ΝικαΙ[— — — — — — —]
70 Α̣ΝΟΣΛ[— — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]
Ν[․]ΤΕ[— — — —]ΟΥ vac.
Θευτιμίδας [Λα]μπί[α]
75 ματρὸς δὲ Κλ[ην]αγό-
ρης τᾶς Θ̣ε̣[υτιμί]δ̣α.
Ἐπικράτης [Ἀρ]χιδ[άμ]ου̣
ματρὸς δὲ [τᾶς δεῖνος]
Ἐπικράτευς.  vacat
80         vacat
face V [Ἀρχίδαμος Νικομήδευς? ματρὸς δὲ]
1 Λαμπίο̣[υ] τ[ᾶ]ς [Ἀρχι]-
δ̣ά̣[μου]. Ἀγέπολις
Διοδότου ματρὸς [δὲ]
Φιλιάδος τᾶς Ἀπολ̣[λο]-
5 δώρου. vv Ἀπολλό[δω]-
ρος καὶ Αἶσχρος τοὶ Ἀ̣[γε]-
πόλιος ματρὸς δὲ̣
Παρ[θ]ενίδος τᾶς Δ[ι]-
οδότου. vv Ἀπολλό-
10 δωρος Ἀπολλοδώρου
ματρὸς δὲ Μενιτοῦς
τᾶς Μύρμακος. vvv Ἀ-
πολλόδωρος Ἀπολ-
λοδώρου ματρὸς δὲ
15 Φιλιάδος τᾶς Μοσχίω-
νος. v Ἁγησικλῆς Φαι-
νύλου ματρὸς δὲ Φι-
λιννίου̣ τᾶς Ἁγησι-
κλεῦς. vv Ἀριστοφά-
20 νης Νικοστράτου
ματρὸς δὲ Ἀριστάν-
δρας τᾶς Λεπτίνα.
[Ἀρί]σταρχος Εὐκρά-
τευς ματρὸς δὲ Λυ-
25 καιθίου τᾶς Ἀριστάρ-
χου. vv Ἀνδροσθένης
Ἑκαταίου ματρὸς δὲ
Τιμοῦς τᾶς Τιμο-
κλεῦς. v Ἀγέπολις Ἀ-
30 ρατίωνος ματρὸς δὲ Νι-
κοδίκας τᾶς Ἀγεπόλιος.
Ἀρατίων Καλλιππίδα
ματρὸς δὲ Λυκουργίδος
τᾶς Τισία. vv Καλλιππί-
35 δας καὶ Νικαγόρας,
Ἀρατίων καὶ Διογένης̣
τοὶ Ἀρατίωνος ματρὸς
δὲ Νησιάδος τᾶς Νι-
καγόρα. v Ἀριστίων
40 Πραξιδάμαντος μα-
τρὸς δὲ Ἀναξιπόλης
τᾶς Ἀριστοκλείδα.
Πραξιδάμας καὶ Θευγέ-
νης Ἀριστίωνος ματρὸς
45 δὲ Φιλιάδος τᾶς Θευγένευ<ς>.
Γλαύκιππος Τιμοδ̣ά-
μου ματρὸς δὲ Τιμοῦς
τᾶς Γλαυκίππου. vv Γέ-
ρ̣αστις Ἁγησινίκου μα-
50 τρὸς δὲ Λαμπίου τᾶς
Νικάρχου. Γνωσίδι-
κος Νικοστράτου μα-
τρὸς δὲ Ἀριστοδίκης
τᾶς Γνωσιδίκου. v Γέ-
55 ραστις Φαινύλου μα-
τρὸς δὲ Φιλίννας τᾶς
Ἁγησικλεῦς.
         vacat
58 Διδύμαρχος Σωστρά-
του ματρὸς δὲ Σί-
60 μου τᾶς Διδυμάρ-
χου. Δαμόστρατος
Θευδώρου ματρὸς δὲ
Τιμοῦς τᾶς Δαμοσ-
τράτου. vv Διοκλῆς
65 Ταχίππου ματρὸς
δὲ Γναθυλλίδος τᾶς
Θευκλεῦς. Διοκλῆς
Ἀμφιδάμαντος μα-
τρὸς δὲ Ἁλίης τᾶς
70 Σωκλεῦς. v Δορκύ-
λος Διαγόρα ματρὸς
δὲ Δορκάδος τᾶς Χαρ-
μίππου. vv Δαμοσ-
θένης Φιλίνου μα-
75 τρὸς δὲ Κληνοῦς
τᾶς Ζωπυρίωνος.
Πυθαγόρας καὶ Φίλιπ-
πος τοὶ Νικαγόρα μα-
τρὸς δὲ Ἑκαταίας τᾶς
80 Φιλίππου. vacat
face VI.1 [— —]Λ̣Λ̣ΟΥ[— — —]
[— — —]ιτίου τᾶς Α-
[․․]Σ[— — — — —]
Θεύδωρος Ταχίπ̣-
5 που ματρὸς δὲ Ἁγη-
σίδος τᾶς Μακαρί-
νου. Θεύδοτος Δι-
αγόρα ματρὸς δὲ Νι-
κομαχίδος τᾶς Ἀρισ-
10 τοφάνευς. v Θεύδο-
τος Καλλιστράτου
ματρὸς δὲ Νικατίου
τᾶς Καλλιστράτου.
Θεύδοτος Καλλισ-
15 τράτου καθ’ ὑοθεσί-
αν δὲ Ἡρακλείτου, μα-
τρὸς δὲ Νικατίου
τᾶς Θευδότου. vv Θε-
μιστοκλῆς Τημένου
20 ματρὸς δε Κοριττά-
δος τᾶς Θεμιστο-
κλεῦς. v Θευγένης
Ἀντιδάμαντος μα-
τρὸς δὲ Θευδοσίης
25 τᾶς Θευγένευς.
Θευτιμίδας Ὀνασι-
κλεῦς ματρὸς δὲ
Κ̣λειτίου τᾶς Θ̣ευτι-
μ̣ίδα.
         vacat
30 Κληναγόρας Ἀρισ-
τωνύμου ματρὸς
δὲ Γναθυλλίδος
τᾶς Κληναγόρα.
Κα̣λλίστρατος Θευδό-
35 του ματρὸς δὲ Ἀρισ-
τοῦς τᾶς Δαματρί-
ου, ὃν ἐποιήσατο πα-
ρὰ Ἀθηναγόρα τοῦ Φι̣-
λωνίδα καθ’ ὑοθεσί-
40 αν {δὲ} τὰν ἐπὶ χρεοφυ-
λάκων· μέτεστι δέ
μοι καὶ Νισυριαδᾶν.
Καλλιππίδας Ἑκατ̣[ο]-
δώρου ματρὸς δὲ [Ἑ]-
45 καταίας τᾶς Εὐτ[υ]-
χίδα. vv Κλεῖνος Ἀ[ρι]-
στάρχου ματρὸς
δὲ Ζωπυρίδος τᾶ̣[ς]
Εὐκλειτίδα. vac.
50 Μενοίτας Ἀρατίδα
ματρὸς δὲ Μινναρίου̣
τᾶς Μενοίτα. vac.
Λύκαιθος Εὐκρά-
τευς ματρὸς δὲ Τι-
55 μοῦς τᾶς Φιλίπτου.
Λύκαιθος Εὐκράτε[υς]
ματρὸς δὲ Λυκα̣ιθί[ου]
τᾶς Ἀριστάρκου.
Λαμπίας Ξενομβρ̣[ό]-
60 τ̣ου ματρὸς δὲ Νικομά-
χης τᾶς Μελανίππου.
           vacat
62 Μακαρῖνος Τα̣χ̣ί̣π̣που
ματρὸς δὲ Μενίσκης
τᾶς Ναυκλεῦς κατὰ θυ-
65 γατροποιίαν δὲ Αἰσχί-
να τοῦ Τιμοκλείδα.
Μνασιμήδης Μ̣νασιθέ-
ου ματρὸς δὲ Ἀρίστης
τᾶς Ἀριστοκράτευς.
        vacat
face VII.1 [— — — — — — — —]α̣τ̣ος̣
[— — — — — — —] ματρὸς
[δὲ — — — — — —]ος τᾶς
[— — — — — — —] vacat
5 [Σίμαλος?] Χ̣αιρύλου
[ματρὸ]ς δὲ Πλατιά-
[δ]ο̣ς τᾶς Σιμάλου.
Σώστρατος Διδυ-
μάρχου ματρὸς δὲ Τι-
10 μοῦς τᾶς Φιλωνίδα.
       vacat
11 Τιμέας Χρηστίωνος
ματρὸς δὲ Πολυστρά-
της τᾶς Πολυαίνου.
Τιμέας Τιμέα ματρὸς
15 δὲ Φιλιάδος τᾶς Φιλί-
σκου. v Τιμαίνετος
Ἀριστογένευς μα-
τρὸς δὲ Ἀναξιστρά-
της τᾶς Κλεωνύμου.
20 Τάχιππος Θευδώρου
ματρὸς δὲ Παρθενί-
δος τᾶς Θευδώρου.
Τάχιππος Ταχίππου
ματρὸς δὲ Ἁγησίδος
25 τᾶς Μακαρίνου. vv Τά-
χιππος Ἀρίστωνος
ματρὸς δὲ Γναθυ̣λλί-
δος τᾶς Ταχίππου.
Τιμαχίδας Παυσα-
30 νία ματρὸς δὲ Λυκουρ-
γίδος τᾶς Λύκωνος.
Τιμόξενος Χρηστίω-
νος ματρὸς δὲ Πολυ-
στράτης τᾶς Πολυαί-
35 νου. vv Τελέσιππος
Νικάνορος ματρὸς
δὲ Μενίσκης τᾶς Ἀσ-
τυνόμου, ὃν ἐποιήσα-
το παρὰ Τεισάρχου
40 τοῦ Τεισικράτευς κα-
θ’ ὑοθεσίαν τὰν ἐπὶ
χρεοφυλάκων. vvv Τι-
μ̣έας Ἀριστογένευς
ματρὸς δὲ Ἀθηναΐ-
45 δος τᾶς Μακαρίνου.
Τελέσιππος Ἀριστο-
κρίτου ματρὸς δὲ Ἀρι-
στάνδ̣ρας τᾶς Τελε-
σίππ[ο]υ̣. vv Τισίας
50 Ἀρισ̣[ταί]χ̣μου ματρὸς̣
δ̣ὲ Τι̣σί̣ου τᾶς Ζωί-
[λο]υ̣. vv Τήμενος Ζωί̣-
[λο]υ ματρὸς δὲ Νικο-
[πό]λ̣ιος τᾶς Κόνωνος.
55 [Τι]μ̣ῶναξ Τιμοκλεῦς̣
[μα]τρὸς δὲ Θευδοσί-
[ης] τᾶς Ἀπολλοδώρου.
[Τιμ]οκλῆς Τιμώνα-
[κτ]ος ματρὸς δὲ Κρα-
60 [τι]ν̣νίου τᾶς Ἡρακλεί-
[το]υ. vvv Πύθων Πυ-
[θο]κλεῦς καθ’ ὑοθεσί-
[αν] δὲ Γλαυκίππου τοῦ
[Τι]μ̣οδάμου, ματρὸς
65 [δὲ] Δίης τᾶς Ἑκαταίου.
            vacat
66 [Φα]ινύλος Γεράστιος
ματρὸς δὲ Χαρμύ-
λιος τᾶς Φαινύλου.
Φίλιππος Φίλωνος
70 ματρὸς δὲ Ἑρμοδίκης
τᾶς Μακαρέως. vv Φί-
λων Φιλίππου μα-
τρὸς δὲ Ἁγησίδος
τᾶς Εὐαρά̣το[υ].
face VIII.1 [— — —]Δ[— —]#⁷Δ̣[— —]
λου. v Δαμοκράτης Ν[ικ]-
ά̣ρχου ματρὸς δὲ Νικο-
μάχης τᾶς Νικάρχου.
5 Δορκύλος Θευκ̣λεῦς μα-
τρὸς δὲ Νικατίου τᾶς
Δορκύλου· μέτεστι δέ
μοι ἀπὸ Ἀριστομβρότου
τοῦ Ἀρ<ι>στομβρότου.
10 Ἑκατόδωρος Τιμώνα-
κτος ματρὸς δὲ Σίμο[υ]
τᾶς Ἑκατοδώρου· μέτεσ̣-
τ̣ι̣ δέ μοι ἀπὸ Τιμώνα-
κτος τοῦ Νικάρχου.
15 Θευκλῆς Δορκύλου μα-
τρὸς δὲ Λαμπίου τᾶς
Ἀρίστωνος. Λεύκιπ-
πος Λυκαίθου ματρὸ[ς]
δὲ Φιλιάδος τᾶς Ἀλκ̣ι̣-
20 δάμου. Μιννίων
Δαρδάνου ματρὸς δὲ
Ἁγησίου τᾶς Φιλίνου·
μέτεστι δέ μοι ἀπὸ
Ἀριστομβρότου τοῦ
25 Ἀριστομβρότου. v Μο[σ]-
χίων Λυκαίθου ματρὸς
δὲ Φιλιάδος τᾶς Ἀλκι-
δάμου. vv Μένανδρος
Θεαιτήτου ματρὸς
30 δὲ Μενεστράτης τᾶς
Μενάνδρου. v Νίκαρ-
χος Τιμώνακτος μα-
τρὸς δὲ Σίμου τᾶς Ἑ-
κατοδώρου· μέτεστι
35 δέ μοι ἀπὸ Τιμώνα-
κτος τοῦ Νικάρχου.
Νίκαρχος Νικάρχου μα-
τρὸς δὲ Νικομάχης τᾶς
Δαμοκράτευς. vv Νικ[ό]-
40 μαχος Νικομάχου· μέ-
τεστι δέ μοι κατὰ τὸ
ψάφισμα τὸ γραφὲν
ἐπὶ Λαέρτα, Ὑακινθί-
ου. {²vacat, an rasura?}²
45 vacat Παρμε-
νίσκος Μοσχίωνος μα-
τρὸς δὲ Βιτιάδος τᾶς
Ἀρισταγόρα. vv Τιμῶ-
ναξ Νικάρχου ματρὸς
50 δὲ Νικομάχης τᾶς Δα-
μοκράτευς. vv Φιλῖ-
νος Δαρδάνου μα-
τρὸς δὲ Ἁγησίου τᾶς
Φιλίνου· μέτεστι δέ
55 μοι ἀπὸ Ἀριστομβρό-
του τοῦ Ἀριστομβρό-
του. vv Φιλῖνος Φωκί-
ωνος ματρὸς δὲ Με-
νιτοῦς τᾶς Κλειτία·
60 μέτεστι δέ μοι καὶ ἀ-
πὸ Δαμοφῶντος τοῦ
Πυθίωνος. Φωκίων
Φιλίνου ματρὸς δὲ
Θευδωρίδος τᾶς Θευ-
65 δώρου τοῦ Βότωνος.
Φιλίσκος Φιλίνου μα-
τρὸς δὲ Κοσυμφίδος
τᾶς Δαμοστράτου.
Φιλῖνος Φιλίσκου μα-
70 τρὸς δὲ Μικοτέρης τᾶς
Φιλί[σ]του. vacat
          vacat
72 Δαμοκλῆς Καλλιγένε̣[υς]·
μέτεστιν δέ μοι κατὰ
τὰς δοθείσας τιμὰς
75 [․․․]Ι̣Α̣Μ̣Υ̣Ν̣Γ̣Π̣Λ̣(?)
[Β]ίτταρος Δαμ̣[ο]κ̣λε[ῦ]ς μ[α]-
τρὸς δὲ Αἴσχρο̣υ̣ τᾶς [Β]ιτ̣τά-
[ρ]ου. v Καλλιγένης Δαμ[ο]-
[κ]λεῦς ματρὸς δὲ Αἴσ-
80 χρου τᾶς Βιττάρου.
Search Help
Contact Us