[ ] Kos Isl. — Kos — ca. 188 BC? — SEG 33.675
See also:
1 [vac.?]
[․․․]ΙΡ[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[vac.?]
[․․․․]ΙΣ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
5 [τὰ]ν εὐσέβεια[ν δὲ] ἐνδ[εικνυμένος στεφαναφορεῖν]
μὲν τὸς πολίτας καὶ τὸς πα̣[ροίκος καὶ τὸς ἐγ Κῶι]
[ἐ]πιδαμεῦντας. τὸς δὲ πρ[οστάτας πομπεῦσαι]
[ἐ]κ τοῦ πρυτανείου μετά τε [τοῦ μονάρχου καὶ ἱεροπο]-
[ι]ῶν καὶ π[άντων τῶν ἱαρέων καὶ τῶν νενικακότων]
10 τ̣ὸς στεφανίτας [ἀγ]ῶνα[ς καὶ τῶν στραταγῶν(?) καὶ τοῦ γυ]-
μνασιάρχου καὶ τῶν [νέων καὶ τῶν ἐφήβων. μετὰ δὲ τᾶν]
συναρχιᾶν θυσάντω τᾶι τε[— — — — — — — — — — — —]
[․]ΑΙΑ καὶ τῶι Διὶ τῶι Μεγίστω[ι — — — — — — — — καὶ]
Ὁμονοία[ι κα]ὶ Διὶ [Βο]υλαίωι καὶ — — — — — καὶ Πλ]-
15 [ο]ύ̣τωνι [καὶ θεοῖς π]ᾶσι καὶ πάσα[ις ὑπέρ τε τᾶς ὁμονοίας]
καὶ σωτ̣[ηρίας] τοῦ τε δάμου κ̣[αὶ β]ασ[ιλέως Ἀριαράθου καὶ]
τᾶς ὑγι[είας τ]ᾶς βασιλίσσας Ἀντιοχίδ[ος καὶ τῶν τέκνων]
αὐτῶν. ἐπὶ δὲ ταῖς θυσίαις ἐπευχέσθ[ων πάντα τὰ ἀγαθὰ γί]-
[ν]εσθαι τῶι τε δάμωι τῶι Κώιων καὶ βασ[ιλεῖ Ἀριαράθηι καὶ]
20 [β]ασιλίσσαι Ἀντιοχίδι καὶ τοῖς τ[έκνοις αὐτῶν καὶ τοῖς]
φίλοις καὶ ταῖς δυνάμ̣εσιν, τὰν δ[ὲ ὑπάρχουσαν ὁμόνοιαν]
[α]ὐτοῖς διαμένειν εἰς τὸν ἀεὶ [χρόνον καὶ διατηρεῖσθαι]
[τὰν] εὔνοιαν καὶ φιλίαν ΕΠ̣Ι̣[— — — — — — — — — — —]
[․․․․․ τ]αὶ θυσίαι καὶ [— — — — — — — — — — — — —]
25 [․․․․․․․․․․․]ΑΙΤΑΣ[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us