[ ] Boiotia — Thebai — late 4th/3rd c. BC
1      Σιμμίας Διωνύσιος, Ξενοκλεῖ<ς Ἱ>σ-
       μεινι<ῆος>, Εὔνομος Σιλώνιος, Ἀθανίας
     Ἀριστάνδριος, Δαμόκριτος Σιφιώ-
        νιος, Ἄρχων Σ<π>ερχώνιος, Ἐρο-
5        τίων Ἀντιμάχιος, Θείβιχος Καλ-
       λι<χ>άριος, Διωνύσιος Ἡρακλείδαο,
         Ὑπατ<ό>δωρος Ἀριστείδαο, Ὁμο-
             λώϊχος Εὐωνυμίδαο, Καφισό-
       δωρος Ἀπολλοδώριος, Ἀριστίας
10   Πτωΐλλιος, Νίκων Μελαντίχιος, Πρό-
ξενος Ἀλκίνιος, Ἑρ̣μίας Διοφάνειος.
Search Help
Contact Us