[ ] Euboia — Eretria — late 4th c. BC — cf. Addenda p.176 — cf. IG XII, Suppl. 177,191
See also:
face A.1 [κ]ατὰ τάδε [Χ]αιρεφάνης ἐπαγγέλλεται Ἐρετ[ριεῦσιν ․․ ἐξάξειν καὶ ξηρὰν ποιήσειν τὴν λίμνην τὴν ἐν]
[Π]τέχαις αὐτὸς τὰ ἀναλώματα παρέχων εἰς τ[ὴν ἐξαγωγήν, τέλος δὲ μὴ τιθεὶς τῆι πόλει ὅταν εἰσάγει κα]-
[ὶ] ἐξάγε[ι] ἕνεκα τῆς ἐργασίας τῆς εἰς τὴν ἐξα[γωγὴν καὶ ἀτέλεια δὲ ἔστω αὐτῶι ἐπ’ εἰσαγωγῆι καὶ λίθων]
καὶ ξύλ[ων], ὅσων ἂν δέηται εἰς τὴν ἐργασίην, κ[αθάπερ γέγραπται τοῖς ἐργολαβοῦσί τι τῶν ἔργων τῶν δη]-
5 μοσίων· ἐ[π]ειδὰν δὲ ἐξαγάγ[ε]ι τὴν λίμνην, καρ[πιζέσθω τὴν γῆν τῆς λίμνης τριάκοντα ταλάντων μισθωθ]-
[εῖ]σαν δέκα [ἔ]τη ὑποτελέων τῆι π[ό]λει τὸ μίσθ[ωμα μηνὸς ․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․ ἐξαγαγε]-
[ῖν] δὲ [τ]ὴν λίμνην τὸ πλεῖστον ἐν τέτταρσιν ἔ[τεσι Χαιρεφάνην· χρόνος ἄρχει τῶν συνθηκῶν τῶνδε ὁ ἐνι]-
αυτὸς ὁ μετὰ τὴν Ἱπποκύδου [κα]ὶ συναρχόντων [προβουλίαν καὶ μὴν ․․․․․13․․․․․․ καὶ τὸν χρόνον τῶν]
τεττάρων ἐτῶν ἀπὸ τούτου ἄρχειν τοῦ χρόνου· [τέλος δὲ μὴ τιθεῖν τῆι πόλει μηδὲν Χαιρεφάνην πωλοῦν]-
10 [τ]α ἐ[ν] Ἐρετρίαι τὸν καρπὸν καὶ [μ]ὴ ἐξάγοντα· ὀμ[όσαι δὲ τοὺς πολίτας καὶ πίστεις δοῦναι ἐν Ἀπόλλωνο]-
ς Δα[φ]νηφόρου Χαιρεφάνει ἦ μὴν [ἐά]σειν καρπίζ[εσθαι τὴν γῆν δέκα ἔτη τριάκοντα ταλάντων, ἐπειδὰν ἐ]-
ξαγάγει τὴν λίμνην· ἀναγράψαι δὲ τὰς συνθήκα[ς τάσδε ἐν στήλει λιθίνει· ἀναγράψαι δὲ καὶ τὰς πίστε]-
ις καὶ τὸν ὅρκον καὶ τἆλλα πάντα καὶ στῆσαι α[ὐτὰς ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Δαφνηφόρου· ἐὰν δὲ]
πόλεμο[ς] διακωλύσει Χαιρεφάνην ἐξάγοντα τὴ[ν λίμνην ξηρὰν ποεῖν, ὡς γέγραπται, ὁ ἴσος αὐτῶι χρόν]-
15 ος ἀποδοθήτω, ἐπειδὰν δυνατὸν εἶ καὶ εἰρήνη γέ[νηται, ὅσονπερ ὁ πόλεμος αὐτὸν διεκώλυσεν· ἐὰν δὲ πό]-
λεμος ἐπιγένηται καὶ μὴ δυνατὸν εἶ καρπίζεσθα[ι τὴν γῆν τῆς λίμνης ․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․]
․ ὁ ἴσος α[ὐ]τῶι χρόνος ἀποδοθήτω ὅσονπερ ἐκωλύθ[η, ἐπειδὰν δυνατὸν εἶ· καὶ ἐξέστω δὲ Χαιρεφάνει κα]-
[ὶ] ἐν τοῖς ἰδι̣ωτικοῖς χωρίοις φρεατία[ς] ποεῖν τῶ[ι ὑπονόμωι, ἀλλὰ ταύτας μὴ ποείτω πλὴν διὰ τοῦ χωρί]-
ου οὗπερ καὶ πρότερον τὴν τιμὴν δῷ· κατὰ δὲ τὴν λίμ[νην, ἐάν του χωρίου δέηται, λογισάμενος μίαν δραχμ]-
20 ὴν τοῦ ποδὸς τοῦτο ἀποτεισάτω Χαιρεφάνης, [ὅτα]ν ἐ[ξαγάγει τὴν λίμνην· ἐὰν δὲ ποταμοῖς ἄγει τὴν λίμν]-
ην, ἐξαγέτω ἀπὸ τῶν ἐργασίμων χωρίων δι[ὰ] τῶν ἀργῶ[ν, ἵνα μὴ βλάπτωνται ․․․․․․14․․․․․․ ποησάσθω δὲ]
κ[α]ὶ δεξαμενὴν τοῖς ποταμοῖς μὴ μείζον[α] ἢ δύο στα[δίων ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ ἡνίκα δὲ Χαιρεφάνη]-
ς αὐτὸς καρπίζεται τὴν γ[ῆ]ν, ἐπισκευαζέτω τὸν ὑπό[νομον καὶ τοὺς ποταμούς, ἐπιμελείσθω δέ, ὅπως ἕξει κ]-
αλῶς καὶ εἰς τὸν ἔπε[ι]τα [χ]ρόνον πάντα· καὶ δρυφάκτ[ους δὲ ποησάσθω περὶ τὴν δεξαμενήν· ἔνθα δὲ τὸ ὕδω]-
25 ρ εἰσπίπτει εἰς [τ]ὸν ὑπόνομον, καὶ θύραν ἐργασάσθω [καὶ ․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․ ἵνα ἐ]-
ὰν τοῦ ἦρος [ὕδ]ατος γενομέν[ου] δέωνταί τι οἱ γεωργο[ὶ ․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․ ἐξῇ αὐτ]-
οῖς ἀποκλείσασι τὸν ὑπόνομον χρῆσθαι τῶι ὕδατι μ[ὴ ․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․ ἐὰν δ]-
[έ] τι πάθει Χαι[ρ]εφάνης πρὶν ἐξαγαγεῖν τὴν λίμνην, ε[ἶναι τοῖς μετὰ Χαιρεφάνους ἐργαζομένοις ἅπασι κα]-
[ὶ] τοῖς κληρονόμοις τοῖς Χαιρεφάνους τὰς αὐτὰς συν[θήκας ․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․ εἰ δ]-
30 έ τις ἀκύρους ἐρεῖ τάσδε τὰς <σ>υνθήκας ἢ ἄ[ρ]χων ἢ ἰδιώτη[ς ἢ γράψει ἢ ἐπιψηφίζει ․․․․․․․17․․․․․․․․]
ω ἀνανκάζων Χ[α]ιρεφάνην καὶ τοὺς κοινω[ν]οὺς λύειν τὰ[ς συνθήκας τάσδε ․․5․․ ἐπὶ προφάσει ἢ λόγωι ὡ]-
[ι]τινιοῦν, ἄτι[μος] ἔστω καὶ τὰ χρήματα αὐτοῦ ἔστω ἱερὰ [τῆς Ἀρτέμιδος, καὶ αὐτὸς καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτοῦ]
ὃ ἂν πάθει, [ν]ηπ[οι]νεὶ πασχέτω· καταστῆσαι δὲ καὶ Χαιρε[φάνην ἐγγυητὰς ἐπαγγελλομένους, ἐπειδὰν ἐ]-
ξαγάγει τὴν λίμνην, ἦ μὴν ἔσεσθαι ξηρὰν τὴν λίμνην [ὡς ἐπαγγέλλεται ․․c.8․․․ καὶ βέβαιον παρέχειν]
35 τὴν αὐτοῦ [κ]άρπ[ω]σιν τριάκοντα ταλάντων #⁵⁶ οἱ πρόβουλοι [εἶπον· ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τοῖ δήμοι· ἀνα]-
γράψαι πρὸς τὰς συνθήκας τὰς Χαιρεφάνους τὰς πρόσθε[ν δεδομένας αὐτῶι τιμὰς ․․c.8․․․ καὶ εἶναι]
[α]ὐτῶι ἀσυλίαν ἐργαζομένωι τὰ πρὸς τὴν πόλιν καὶ κατὰ γ[ῆν καὶ κατὰ θάλασσαν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνη]-
[ς καὶ] αὐτῶι καὶ τοῖς μετὰ Χαιρεφάνους ἐργαζομένοις ἅπα[σιν· ․․․․․․․․19․․․․․․․․․ καὶ μὴ ἐξεῖναι]
[συλᾶ]ν τοὺς συνεργαζομένους ἀεί, πλὴν εἴ τις σῦλον κατὰ τῆς πόλεως ἔχει, τούτω[ι δὲ μὴ ἐξεῖναι συλᾶν τοὺς με]-
40 [τὰ Χα]ιρεφάνου, πρὶν ἂν διαλύσωνται πρὸς τὴν πόλιν πάντ[α, — — — — — — — ἐγγυηταὶ — — — — — —]
ἐξ Ἀσ(—), Ἱέρων Φηγόεις, Ὠρέων, Ἀμφιχάρης Αἰγ(αλῆθεν), Τιμόξενο[ς — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — —]κράτης Ἀφαρ(εῦθεν) vvvvvvvvvvv οἱ πρόβουλοι εἶπον· ἔδοξ[εν τεῖ βουλεῖ καὶ τοῖ δήμοι· ὀμόσαι τοὺς πο]-
[λίτας π]άντας Χαιρεφάνει ἐν Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου· ὃς δ’ ἂν μ[ὴ ὀμόσει, ἄτιμος ἔστω· ․․․8․․․․ ἐξορκού]-
[ντων δὲ] οἱ πρόβουλοι, ἐξορ[κ]ούντων δὲ καὶ οἱ στρατηγοὶ κατὰ [ἔτος τοὺς ἐφήβους· ὅπως οὖν ․․․8․․․․]
45 [․ τὴν γῆν] καρπίζηται τὰ ἔτη τὰ σ[υ]γκείμενα Χαιρεφάνης, ἀναγ[ράφειν καὶ τὸ ψήφισμα καὶ τὸν ὅρκον ἐν σ]-
[τήλει λιθ]ίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Δα[φνηφόρου· ․․․․10․․․․ ἀναγράφειν δὲ κα]-
[ὶ τοὺς ὀμόσαντας· ἀ]ναγράφειν δὲ καὶ τῶ[ν] ἐφήβων τοὺς ὀμόσαντ[ας ἐν στήλει ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]
[ὅρκος· ὁ δὲ ὅρκος ὅδε] ἔσται· ὀμνύω τὸ[ν Ἀ]πόλλωνα καὶ τὴν Λητοῦν καὶ [τὴν Ἄρτεμιν ἦ μὴν ἐάσω καρπίζεσθαι]
[τὴν γῆν τῆς λίμνη]ς Χαιρεφάνην, ὧι συνέθετο ἡ πόλις ὑπὲρ τῆς λ[ίμνης· ἐὰν δέ τις λύει τὰς συνθήκας τὰς]
50 [πρὸς Χαιρεφάνην, οὐ]κ ἐπιτρέ[ψ]ω εἰς δύναμιν ξυ̣νοῦ ὅρκου κειμέ[νου· καὶ εὐορκοῦντί μοι εἶναι πολλὰ κἀγαθά],
[εἰ δὲ ἐπιορκέοιμι, ἀπ]ολέσθ[αι] αὐτὸς καὶ χρήματα τὰ ἑαυτοῦ· ὀ[μόσαι δὲ καὶ τοῖς κληρονόμοις τοῖς Χαιρε]-
[φάνου τὰ αὐτὰ ἅ]π̣ερ Χαιρεφ<άν>ει ὀμνύωσιν, μὴ κατανεμεῖ[ν ἄλλοις τὴν γῆν τῆς λίμνης — — — — —]
[παρὰ ταῦτα] δὲ ἐάν τις λέγει ἢ γράφει ἢ ἐπιψηφίζ̣[ει ὡς δεῖ ἄλλοις κατανέμειν τὴν γῆν τῆς λίμνης — —]
[— — — μνᾶς δέκ]α τίσει· ἐπομνυόντων δὲ τὸν Ἀπόλλω[να καὶ τὴν Λητοῦν καὶ τὴν Ἄρτεμιν καὶ ἐπ]-
55 [εύχεσθαι εὐορκοῦντι εἶναι τ]ῶι αὐτῶι πολλὰ κἀγαθά, εἰ δὲ ἐπιο[ρκέοι, ἀπολέσθαι αὐτὸν καὶ χρήματα τὰ ἐκεί]-
[νου πάντα — — — — ἐὰν δέ τις λέγει ἢ γρά]φει ἢ ἐπιψηφίζει παρὰ τοὺς ὅρκ[ους, ὡς ἀκυροῦν δεῖ τὰς συνθήκας, ἄτιμο]-
[ς ἔστω καὶ τὰ χρήματα αὐτοῦ ἱερὰ ἔσ]τω τῆς Ἀρτέμιδος τῆς Ἀμαρυσί[ας καὶ ὃ ἂν πάθει, νηποινεὶ πασχέτω κ]-
[αὶ αὐτὸς καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτοῦ· [τῶν δὲ] πυρριχιστῶν ἄν τις τούτων π̣α̣[ραβῇ τι, τίσει — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — δραχμὰς ἱερὰς Ἀρτέ]μιδι τῆι Ἀμυρυσίαι· ἐξορκο[ύντων δὲ καὶ τοὺς — — — — —]
60 [— — — — — — — — — — — — ὅπως καὶ τούσ]δε τοὺς ὅρκους καὶ τὰ ψη[φίσματα — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀναγρ]άψουσι, τῶν δὲ συνθηκῶ[ν ἀντίγραφα — —]
[— — — — — — — — — — — — πέμψαι καὶ εἰς] Μέγαρα καὶ Ἄνδρον [— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀναθ]εῖναι τὰς συνθήκας [— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ά]γουσιν τὰς αὐτὰ[ς τιμὰς? — — — — — — — — — — — —]
65 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὸ] ψήφισμα τόδε [— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]στα․․ισω[— — — — — — — — — — — — — — — —]
face B.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]η[— — — — — —] Τιμησι[— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — Δ]υσ(τός), Χαρι[— —]Κ[— —] Δυσ(τός), Α[— — —]
[— — — — — — — — — — — — Ἀ]πολλόδωρος ἐξ Αἰ(γλεφείρης), Ἀριστόμαχος [— — — — — —]ν․․․κο
[— — — — — — — — — — — — —]α․ Ξ̣ενοδίκης ἐξ Α(ἰγλεφείρης), Ἀγάθαρχος Δ[υ]σ(τός), Μ․․․․․․․εί[δ]ης Δ[υσ(τός)],
5 [— — — — — — — — — — — —] Πουλυδάμας Χοι(ρῆθεν), Πίργης ἐξ Αἰ(γλεφείρης), ․․․․c.12․․․․ Ἱππόλοχος
[— — — — — — — — — — —] Δ[υ]σ(τός), Κλεογένης Γρυγ(χῆθεν), Ἐλπῖνος Δυστό(ς), Ἡγε․․․ Ἔλπη[ρ]ο[ς] Μινθ(ουντόθεν),
[— — — — — — — — — — — Στ]υρ(όθεν), Ἡγήμων Ζαρη(κόθεν), Ἱπποσθένης Δυστό(ς), Ἡγ[ή]μων Ζαρ(ηκόθεν), [Θ]εόδωρ(ος?)
[— — — — — — — — — Γρυ]γ(χῆθεν), Εὔνομ(ος), Φιλώνιχος, Φιλόστρα(τος), Μένανδρος Δυστ(ός), Με[τα]γε[— —]
[— — — — — — — — — — —] Δημοκλῆς Δυστό(ς),  Βίοττος Δυστό(ς), Ἀρίσταρχος Δυστ(ός), Σώοικος Δυ[σ(τός)],
10 [— — — — — — — — — —]ς Γρυγχ(ῆθεν), Μένετος <Σ>τυρό(θεν), Φιλόμηλος Ἱστι(αιῆθεν), Δημα․․ [Φα]νία[ς] Τ[έμ(ενος)?]
[— — — — — — — — Κλ]ειτοφῶν Στυρ(όθεν), Πυ[θ]όδωρος Στυρ(όθεν), [Κα]λλιγερίδης ․․․․ Ἄρχυλλος Στ[υρ(όθεν)],
[— — — — — — — — — — —]ς Ζαρ(ηκόθεν), Ἀπολλόδωρος Πανα(—), Ν[ικ]ιά[δ]ης Ζα[ρ(ηκόθεν), Χα]ρ[μίδ]η[ς] Γρυγχ(ῆθεν) [— —]
[— — — — — — — — Ἀρ]ίστ[ω]ν Στυρ(όθεν), Ἀντ[ίθ]εο[ς ․․․․]ικράτης Ἱστια(ιῆθεν), Εὐή[θ]ης Μιν[θ]ο(υντόθεν), Δημ[—]
[— — — — — — — — Στ]υρ(όθεν), Ὕαπος Δυστό(ς), Τ[ιμ][ας] Δυ[στ(ός)], Φανόδημος Δυσ(τός), Φαν[ία]ς Δυσ(τός), ․φ[—]
15 [— — — — — — — Δ]υσ(τός), Ἀριστόδημος Στυ[ρ(όθεν), ․․․]οφῶν Στυ(ρόθεν), Δικαιοκράτης Σ[τυρ(όθεν)], Λ․τ[— — — —]
[— — — — — — — — Στ]υρ(όθεν), [Ἀ]ντίδοτος Στυ(ρόθεν), Κλεα․․․․ Στ[υ(ρόθεν), Φ]ιλοκράτης Στυ(ρόθεν), Στράτω[ν Σ]τυ[ρ(όθεν)],
[— — — — — — — —]μος Δυσ(τός), Μενέφιλος Δυ[σ(τός)],[ντί]δω[ρ]ος {²⁷Α[ὐτό]δω[ρ]ος?}²⁷ Στυ(ρόθεν), [Ξε]νοφ[ῶ]ν Ἱστι(αιῆθεν), Βοιωτὸς Σ[τυ(ρόθεν)],
[— — — — — — — — — —]χ[ο]ς Δυστ(ός), Μαντίδ[η]ς Δυ[σ]τό(ς), ․․․․ς [Δ]υ(στός), ․․․․․․ Δυ[σ(τός), Ἀ]ντιφῶν Στυρ(όθεν),
[— — — — — —] Παρ[ά]μονος, Κλεό[μα]χος Δυσ(τός), [Κλ]εῖτος [Δ]υ(στός), Τ․․․․ράτη[ς] Ζαρη(κόθεν), ․․․όβουλος Δυσ(τός),
20 [— — — — — — — — —]μος Δυσ(τός), [Θ]ρασύμαχο[ς Δ]υ[σ(τός) ․․․․․]δ․․․․․․․․․ Π[ολύ]ωρος Ζαρ(ηκόθεν), Ἡρακλ[ε(—)]
[— — — — — — —]ρος Στυρ(όθεν), Π[α]ράμ[ονος — — — —] Μενέξενος Δυ[σ(τός)], Παράμ[ον]ος Ζαρ(ηκόθεν), Αἰσχυλ
[— — — — — — — —]ιλος Δυσ(τός), Χαρμ[— — —]ομ[— — —]ς [Σ]τυρ(όθεν), Διοκλῆς Δυστ(ός), Θ[— —] Ἀντιφάν(ης)
[— — — — —]ης Ζαρ(ηκόθεν), Θεόδημος Στυρ(όθεν), Ἡγήριππος Δυσ(τός), Εὔνομος Στυ(ρόθεν), Εὐθυμέν(ης) Δυσ(τός), Ἐπικρ[άτης]
[— — — —] Δυσ(τός), Αἰγεὺς Στ[υ(ρόθεν)], Κλεοπείθης Δυσ(τός), Τίμων Δυσ(τός), Τιμήνορις Δυσ(τός), Φ[ιλώ]νιχ(ος) Δυσ(τός), Νικο(—)
25 [— — — Θεόπο]νπος Ἱστι(αιῆθεν), Δήμιππος Ἱσ[τι(αιῆθεν)], Ἐπίγονος Ἱ[σ]τι(αιῆθεν), [Ἀ]ριστέας Στυρ(όθεν), Θ[ε]υμ[α]ρ[— — — —]
[— — — — — — — —]ο̣μένης Στυρ(όθεν), Σημίδ[η]ς Ζαρ(ηκόθεν), [Ε]ὔφαντος Στυρ(όθεν), Πολύβουλος Ζαρ(ηκόθεν) [— — — — —]
[— — — — —]κων Ἱστι(αιῆθεν), Φαίαξ Στυρ(όθεν), Ὀλυ[μ]πιόδωρο[ς Σ]τυρό(θεν), Π[α]ν[ά]ρμης Ἱστι(αιῆθεν) [Θ]εμιστοκ[λῆς] Δ[υσ(τός)],
[— — — —]ρ Λήμνιος Στυρ(όθεν), [Ἄ]λκιμος [Στ]υ(ρόθεν), ․․․8․․․․ς Στυρ(όθεν), Εὐ[β]ουλίδης Δυστό(ς), Φιλο․․․․ Δ[υ]σ(τός),
[— — — Δ]υσ(τός), Λεσχεὺς Ζαρ(ηκόθεν), Φίλων Δυσ(τός), Φ[α]νόδ[ικο]ς Δυσ(τός), Οἴνων [Δ]υσ(τός), ․․․․ω[ν], Καλλί[βι]ος Στ[υ(ρόθεν)],
30 [Ζα]ρ(ηκόθεν), Χα[ρ]ιγένης Ζαρ(ηκόθεν), Πυθοκλῆς Δυστό(ς), Εὔφημος Δυστ[ό(ς), Λύ]κων Δυσ(τός), Λυσίας Δυσ(τός), Ἱερώνυ(μος)
[— — — — — —] Ζαρ(ηκόθεν), Νεοπτόλεμος Στυρ(όθεν), Δημοφ[— — — — — — —]ημος Ζαρ(ηκόθεν), Μοιραγένης <Σ>τυρ(όθεν),
[— — Ἀ]λεξιμένης <Σ>τυρό(θεν), Ἱκέτης Δυ[σ(τός), — — — — —]δωρος [Ζ]αρ[η(κόθεν), Ἄ]μφαλκος Δυστό(ς), Φ(—)
[— —] Στυ(ρόθεν), Κτησίας Στυρ(όθεν), Κηφισόδοτος [— — — — — — — — — — — — — — —]στρα
[— — Στ]υρ(όθεν), Πλούταρχος Ζα(ρηκόθεν), Κλ[ε]όστρατος [— — — — — — —] Δυσ(τός), [Ἀρ]ιστο[π]είθ[η]ς [—]
35 [— — — —]ν Στυ(ρόθεν), Κηφισοκλῆς Στυρ(όθεν), Πολύστρατ[ος ․․․․․․․․․․․c.26․․․․․․․․․․․] Στυρ(όθεν), Πυ[θ]ο(—)
[— — Ἀ]ριστολείδης Στυ(ρόθεν), [Θ]εώνδ[α]ς [Σ]τυ(ρόθεν), Π․․τ․κλῆς Δυ(στός), Φίλιππος Ἱστια(ιῆθεν), Ἀριστόβου[λος]
[— — —] Πόλλιχος Στυρ(όθεν), Ἀμειν̣οτέλης <Σ>τυρ(όθεν), Πυργίων Ἱστια(ιῆθεν), Βύβας [Σ]τυ(ρόθεν), Πολύοκτος Στυ(ρόθεν),
[— — — — — Ξ]ενόκριτος Ζαρ(ηκόθεν), Φυτα[λ]ῖν(ος) Δυσ(τός), Τελέσανδρος Μιν(θουντόθεν), Φιλέας Μιν(θουντόθεν), [Ἀμ]φίπολις
[— — — —]ρ Εὐβοιεὺς <Σ>τυ(ρόθεν), Στρατέας Στυρ(όθεν), Γλαῦκος Δυσ[τ]ό(ς), Φιλίων Στυρ(όθεν), Ποτάμων Στ[υρ(όθεν)],
40 [— —]ομένης Στυ(ρόθεν), Γνήσιος Στυ(ρόθεν), Ἱππόνικος <Σ>τυ[ρ(όθεν)], Λυρίμαχος <Σ>τυρό(θεν), Στράτων Γρυγ(χῆθεν), Νικη[— —]
[— — —]ρ Πολυήρατος Ζαρ(ηκόθεν), Εὔφαν[τ]ος Δυσ(τός), [Θε]ότιμο[ς] Ζαρ(ηκόθεν), [Θ]εόξε[ν]ος Ζαρ(ηκόθεν), Αἰσχ[υ— —]
[— — — — — —]ς Ζαρ(ηκόθεν), Ἄρχιππος Ζαρ(ηκόθεν), Μυ<ο>ύνιτος Μιν[θ(ουντόθεν), Ἀ]ριστόδημος Στυ(ρόθεν), Φανόστρατος
[— — — — — — — — —]ο Πυθόδωρος Σ[τ]υρό(θεν), Θεογένης Στυρό(θεν), Μενέχαρμος Ζαρη(κόθεν), Ν[— —]
[— — — — — Στυ]ρό(θεν), Παράμονος Σ[τ]υ(ρόθεν), Κλεότιμος Στυρ(όθεν), Ξενόφιλος Δυ(στός), Ἀλκιμαχίδη[ς]
45 [— — — — — — —] Ζαρ(ηκόθεν), Καλλικλῆς [Ζ]αρ(ηκόθεν), Κλεόδημος Ζαρ(ηκόθεν), Στεργύλος Μινθο(υντόθεν), Ἐλπίνικο[ς]
[— — — — — — — — — —]ης Μινθ(ουντόθεν), Ἱερώνυ[μ]ος Στυρ(όθεν), Ἀμφίκριτος Δυσ(τός), Κρίτος Στυρ(όθεν), Τιμα̣(—)
[— — — — — — — — Ἀρί]στιππος Στυρ(όθεν), [Φιλ]ώνιχος Στυρ(όθεν), Διαιτόδημος Στυρ(όθεν), Τιμοκ[— —]
[— — — — — — — —] Π̣ρωτόδημος Δυστ(ός), Ἄμοιβος Στυρ(όθεν), Παμβίαι[ος] Ἱστι(αιῆθεν), Ἀλ[κ]ιπ[π—]
[— — — — — — — —] Δυστό(ς), Δωρόθεος Δυστό(ς), Πολύοκτος Δυστ(ός), Ἀρχ̣ε̣δ̣ά̣μ̣ας Σ[τυρ(όθεν)],
50 [— — — — — — — —] Πυθογένης Ζαρη(κόθεν), Εὐθύδημος Ἱστια(ιῆθεν), Στρατόδημος̣ [— — —]
[— — — — — — — — —]ρ Ἀγαιμένης Ζαρ(ηκόθεν), Βίοττος Δυσ(τός), Θεόδοτος Ζαρ(ηκόθεν), Τιμ[— —]
[— — — — — — — — — — Θ]εόμαντις Μινθο(υντόθεν), Καλλιγείτων Ζαρη(κόθεν), Φιλ[— —]
[— — — — — — — — — — —]ρος Στυρ(όθεν), Εὐτελίδης Ζαρ(ηκόθεν), Ἀπολλόδωρος̣
[— — — — — — — — — — —]ονος Μινθο(υντόθεν), Φιλογείτων Ζαρ(ηκόθεν), Ἀρχ̣έ̣φρων
55 [— — — — — — — — — — — — —]λ Ἀλκ<ί>μαχος Ἱστι(αιῆθεν), Τείσαν[δρος]
[— — — — — — — — — — — — — στ]ρατος Ζαρ(ηκόθεν), Νικήρατος Στ̣υ̣ρ̣(όθεν),
[— — — — — — — — — — — — — — — —]ένης Ζαρη(κόθεν), [Ἀ]μ[—]
face C.1 ․․․ω[— — — —]
․․․στρατο[— —]
․․․μαχος [— —]
3bis ․․․ογρηδη[— —]
4 ․․․ιτο ἐκ Νε(—)
5 [—]ος Εὐπολ̣(—)
․․ι Εὐκτείδ[ης]
․․․ Ζαρη(κόθεν) Κάλ[λιππος]
[Κα]λλιππίδου Ζ[αρ(ηκόθεν)]
[Κλ]υ̣ταρχίδης [— —]
10 ο․ ἐκ Φηραι(ῶν?), Μεγ[α]-
[κλῆ]ς Φιλοκλείδ[ου]
[—]ίας [ἀπὸ] Κυ(—), Ὀνφ[οκλεί]-
δης Μεγακλ(έους) [Πτ]-
εχῆ(θεν) Μίργος Ἵπ[πωνος]
15 [Δι]σμαρ[ό(θεν)], Ἀπόλα[ξις]
[Φι]λοξένου Παν(—)
Κτησικράτης Φα̣(λλάριοι)
Χαιριγένης Ἀφα[ρ(εῦθεν)]
[Β]ιάδης Ἀφα(ρεῦθεν)
20 [Σ]τρατόνικος Φη̣(γοεῖς)
Κλεοφαντίδης Φ[η(γοεῖς)]
Δεξίδημος Σπ[λ(η —)]
[Ἀρ]ιστίων Ἀφα(ρεῦθεν)
[Σω]σικλείδης [—]
25 [Δή]μιππος Πεο̣(—)
[Ἀρχ?]ίας Ἐγε̣(—)
[Καλ]λίας Πεν(—)
Εὐκλείδης Ἀφα(ρεῦθεν)
Κύδιππος Ἀφα(ρεῦθεν)
30 Ἀντίφιλος Παν[α(—)]
[Ἀ]ριστόβουλος Ἀ[φα(ρεῦθεν)]
[Ἀν]τίχαρμος Παν̣(—)
[Ε]ὔτιμος Πανα(—)
Στρόβων Πανα(—)
35 Πυθοχάρης Πτεχ(ῆθεν)
Σ[ώ]στρατος Ἀφαρ(εῦθεν)
[Ἡγ]ήριππος Παν[α(—)]
[Ἀλ]κίμαχος Π[αν(—)]
[Φ]αίαξ Ἀφα(ρεῦθεν)
40 Εὔπολις Ἀφα(ρεῦθεν)
Ἀρίστων Ἀφα(ρεῦθεν)
Ἀμεινοκράτης Ἀ[φ(αρεῦθεν)]
Ἀρχέλεος Φη(γοεῖς)
Ἱπποκλέης Τέ[μ(ενος?)]
45 Δήμιππος Φη(γοεῖς)
[Ἀπ]ολλώνιος Φη(γοεῖς)
[Κρ]ατῖνος Ἀφ[α(ρεῦθεν)]
[Παν]δαρεὺς [Ἀφα(ρεῦθεν)]
․․․ξ̣ικράτης̣ [—].
Search Help