[ ] Att. — s. IV p.
1 Φλs Σεπτίμιος Μαρκελλεῖνος φλαμ καὶ ἀπὸ ἀγωνοθετῶν
     ἐκ τῶν ἰδίων τοὺς πυλῶνας τῇ πόλι folium
ἀ̣ν̣ε̣κ̣α̣ι̣ν̣ί̣σ̣θ̣η̣ ἡ̣ κ̣α̣τ̣α̣π̣?α̣? τ̣ω̣θ̣η̣ρ̣α̣?
Search Help
Contact Us