[ ] Delos — after 145 BC
face A.1 [— — — — — ἀνάθημ]α τοῦ κ[οινοῦ τῶν θεραπευτῶν — — — — — — — — — — — —]ια̣ — — — — —
[ἄλλον ἐπ]ὶ τραπεζί[ου ξυλίνου καθ]ηλωμένον, ἀνάθη[μα Ἀπολλοδώρου — — — —]αντι․․․․α̣ι δίπουν,
[ἀν]άθημα Μεννέου· κώδων εἷς· φιάλη λεία. λίθινα· [τὸ ἄγαλμα τοῦ θεοῦ, τ]ῆς Ἴσιδος καὶ τοῦ Ἀ[νούβ]ιδ[ος]
καὶ τῆς Μητρὸς τῶν θεῶν δύο· τράπεζα· ζωιδάριον ἐπὶ βάσεως. ἐν τῶι τῆς Ἴσιδος ναῶι· χρυσᾶ· ἀσπιδ[ίσ]-
5 κην πρὸς σανιδίωι ἄστατον, ἀνάθημα Νεφελίου· ἀργυρᾶ· πορπίον ἀσπιδίσκην ἔχον περιτεθραυσ[μέ]-
νην ἧς ὁλ. 𐅂. καὶ τάδε ἄστατα· φιαλὴν καρυωτὴν ὡς διπάλαστον ἐν πλινθείωι, Μενύλλου τοῦ Μενεκρά[του]
κατὰ πρόσταγμα, ὁλ. 𐅄𐅂𐅂· ἄλλην καρυωτὴν ἐν πλινθείωι, ὡς διπάλαστον, ἔχουσαν ζωιδάρια τρία, ἀνά[θη]-
μα Αἴθωνος· ἄλλην λείαν ἐν πλινθείωι, ἀνάθημα Τιμοκράτου τοῦ Ἀλκίμου· φιάλιον λεῖον ἐν πλινθεί-
ωι ὡς δακτύλων ἕξ, ἀνάθημα Ποσιδέου Ἡρακλεώτου. χαλκᾶ· ἱερακάδιον σκέλος οὐκ ἔχον. ἐπὶ τῶν κ[ιγ]-
10 κλίδων· κυνάριον καὶ πριαπίδιον. ἐπὶ τοῦ ὀδοῦ· θυμιατήριον ἐπὶ κιονίου ξυλίνου ἔχον ἐπίπυρον καὶ
ὦς ἓν καὶ πόδας τρεῖς· Βούβαστιν ἔχουσαν ζωιδάριον ἐπὶ τοῖς γόνασιν, ἀνάθημα Κλεοπάτρας. [ξύλι]-
να· τὸ ἄγαλμα τῆς θεοῦ ἐπίχρυσον ἐν ναιδίωι ξυλίνωι. ἐν τῶι τοῦ Ἀνούβιδος ναῶι· ἀργυρᾶ ἄστατα·
φιάλιον λεῖον ἐν πλινθείωι ὡς δακτύλων ἕξ, ἀνάθημα Δάμωνος τοῦ Πάτρωνος, ὁλ. Δ𐅂Ι𐅁· ἡλί-
ου πρόσωπον πρὸς ταινιδίωι, ἀνάθημα Δαμίνου Θετταλοῦ. χαλκᾶ· θυμιατήριον· ἐσχάραν [λε]-
15 οντόβασιν ἐπίπυρον ἔχουσαν. σιδηρᾶ· λυχνία· θερμαστρίς. λίθινα· τὸν θεὸν Ἔρωτα· Ἀνούβιδ[α ἄλ]-
[λο]ν ἐλάττονα· ἀφροδίσιον ἐν ναιδίωι ἀπηρ<ε>ισμένον ἐπὶ πηδαλίωι· τράπεζαν· θυμιατήριον· ξ[ύλινα]·
[βω]ιδάριον κολοβάφινον· Ἡρακλῆν. λίθινα ἐπὶ τῶι προνάωι· ζωιδάριον, ἀνάθημα Αἰσχύλου Ἀθηναίου· ἄλ[λα]
ζωιδάρια παιδικὰ δύο, ἀνάθημα Κτησίππου Χίου· ἄλλο εἰκονικόν, ἀνάθημα Κτησίππου Χίου. ἐν τῶι
παστοφορίωι· κλίνην πυξινόποδα ἔχουσαν ζώιδια, ἀνάθημα Πύρρ{ι}ου {²⁶Πύρρου}²⁶ τοῦ Μενάνδρου. ἐν τῆι κάτω στοᾶι·
20 π̣α̣ιδάριον μικρὸν χαλκοῦν ἐν τῶι τοίχωι, ἀνάθημα Σωγένου· ζώιδια λίθινα δέκα ἑπτά. ἐν τεῖ ἐξέδρα[ι]·
ἀπολλωνίσκον λίθινον ἐν τῶι τοίχωι, ἀνάθημα Πρώτου. ἐν τῶι προδόμωι· χαλκᾶ· ἀνδριάντα, ἀνάθημα Διο-
νυσίου τοῦ <Ζ>ωίττα· ἀνδριαντίδια μικρὰ δύο, ἀνάθημα Ἐλπί<ν>ου τοῦ Κλεομήδου· βοίδιον μικρὸν καὶ δελφῖν<α> ἐ-
πὶ κιονίου, ἀνεπίγραφα· ἀπολλωνίσκον ἐπὶ βάσεως ἔχοντα ἱέρακα ἐπὶ τῆς δεξιᾶς· θυμιατήριον, ἀνάθημα
Κτησίππου Χίου· τριποδίσκους δελφικοὺς δύο, ὧν [ὁ εἷς] κόσμον οὐκ ἔχων, ἀνάθημα Ἕλληνος· ἄλλον ἀπολλωνί-
25 σκον κιθάραν ἔχοντα καὶ θυμιατήριον, ἀνάθημα κοινοῦ θεραπευτῶν· ἀνδριαντίδιον ἐπὶ βάσεως, ἀνά[θη]-
μα Χ[οιρ]ύλου· θυμιατήριον ἐπὶ βάσεως λιθίνης̣, ἀνάθημα Κάλου Σελγέως· παλλάδιον καὶ θυμιατήριον, ἀνά[θημα]
Ἀριστίδου̣ καὶ Ἀρκούσσης· κρατῆρα μέγαν, ἀνάθημα Ἕλληνος· κῶνον, ἀνάθημα τοῦ κοινοῦ τῶν θεραπευτῶ[ν].
λίθινα ἐκ τοῦ δρόμου· ζωιδάρια δύο ἀνεπίγραφα· ἄλλο παιδικόν, ἀνάθημα Σώτα· τύπιον ἐν τῶι τοίχωι κα[ὶ]
θυμιατήριον χαλκοῦν, ἀνάθημα Αἰσχύλου Ἀθηναίου. [ἐκ] τοῦ δρόμου· χαλκᾶ· χαλκίον ἐν τῶι ἐσχαρῶνι· λυχν[ου]-
30 ρέοντες δέκα· χαλκωμάτων θραύματα ἐν χαλκίωι πα[λ]αίωι. ξύλινα· κλίνης πόδες δύο καὶ κλαστήριον· πίνα-
κες ἀναθεματικοὶ παντοδαποί. ἀργυρᾶ· καρχήσιον, ἐπιγραφή. ἐφ’ ἱεροποιῶν Τιμησιδήμου καὶ Ἱερομβρ[ό]-
[τ]ου, ὁλκὴ σὺν καττιτέρωι 𐅄ΔΔΔΔ𐅃Ι· φιάλην λείαν ὀμφαλὸν ἔχουσαν, ἀνάθημα βουλῆς καὶ δήμου τοῦ Ἀθη-
[ν]αίων, ὁλκὴ σὺν καττιτέρωι ΔΔΔΔΙ· ἄλλην λείαν ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή· βουλὴ καὶ δῆμος ὁ Ἀθηναίων, ὁλκὴ σὺν κατ-
[τιτ]έρωι ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· τύπιον χρυσοῦν ὀφθαλμοὺς ἔχον, ἀνάθημα Χάρητος· τύπιον ἀργυροῦν, ἀνάθημα Ὀνησακοῦ[ς]·
35 [δαι]δίον ὡς δακτύλων δέκα περιηργυρωμένον ἄστατον· τύπια ἀργυρᾶ, ὁλκὴ ὀκτώ. ἐν τῶι Εἰσιδείωι· τύπιον, [ἀνά]-
[θημ]α Ἀγγελίδος· ἄλλο, ἀνάθεμα Εὐπορίας· ἄλλο, ἀνάθημα Εὐτέρπης· [δαι]δίον περιηργυρωμένον, ἀνάθη-
[μα Εὐκ]λείας· χαλκᾶ· πανίσκον, ἀνάθημα Πολιάνθου Ἀθηναίου· κάδον· πλημοχόην· ὀφθαλμοὶ χρυσοῖ, ἀνάθη-
[μα Γ]αίου Μεσσίου. ἀργυρᾶ· πρόσωπα δύο ἐν πλινθείωι, Σαράπιδος καὶ Ἴσιδος, ἀνάθημα Φιλέου Ἀλεξανδρέω[ς]·
[στέ]φανοι περιηργυρωμένοι τρεῖς, ἀνάθημα Καλλικλέους τοῦ Ἀπολλωνίου. χρυσᾶ· στλεγγίδια τρία ἄστα-
40 [τα, ἀ]νάθημα Γαίου· τύπια τέτταρα ὧν ὁλ. 𐅂· τύπιον, ἐπιγραφή· Σαραπίων Ἀμμωνίου Παμβωτάδης· σαγγαικὸν
[βε]βαμμέν<ον>, ἀνάθημα Ἡρακλείας· στέφανον ἀργυροῦν ἐν τῶι Ἀνουβιείωι, φύλλα ἔχοντα χρυσᾶ ΔΙΙ, ἄ-
στατον. ἐν τῶι Ἰσιδείωι· πίναξ ἐπίχρυσος, ἀνάθημα Δημέου Φωκαέως· Ἀθηνᾶ χαλκῆ, ἀνάθημα Ἑρμο-
γένου Ἀλεξανδρέως· ἄλλο ἀνδριαντίδιον ἐν τεῖ ἐξέδραι, ἀνάθημα Ποπλίου Αἰμυλίου. ἀργυρᾶ· πο-
τήριον ῥοδιακὸν οὗ ἐπιγραφή· κοινὸν θεραπευτῶν, ὁλ. ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· φιάλη λεία ὀμφαλὸν ἔχουσα, ἐφ’ ἧς ἐ-
45 πιγραφή· τὸ κοινὸν τῶν θεραπευτῶν, ὁλκὴ σὺν καττιτέρωι ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλην λείαν ἐπιγραφὴν ἔχ[ου]-
σαν· τὸ κοινὸν τῶν θεραπευτῶν, ὁλ. ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ· ποτήριον ῥοδιακὸν οὗ ἐπιγραφή· Σωτήριχος, ὁλ. 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· ἄ[λ]-
λο οὗ ἐπιγραφή· τὸ κοινὸν τῶν θεραπευτῶν, ὁλκὴ 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· κηρύκειον ὁλ. 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁· σπαθίον ἄστατον, [Ἡ]-
ρακλείας· τύπια δύο καὶ ποδάρια δύο, ἄστατα· ὀφθαλμ[οὶ] χρυσοῖ δύο, ὁλ. χαλκ[ο]ῖ δύο. ἐν τῶι Ἰσιδ[είωι]· φιά[λην]
ἀργυρᾶν λείαν ὀμφαλὸν ἔχου[σ]αν, ἀνάθημα Ὀλύνπου Καρυστίου, ὁλ. ΔΔ· ἄλλην ἐν πλιν[θείω]ι πρό[σω]-
50 πα ἔχ[ου]σαν τρία, ἀνάθημα Δαφνίδος· δακτύλιος χρυσοῦς ἐπὶ σανιδίου λίθον ἔχων, ὁλ. 𐅃ΙΙΙ· φιάλιον ἀ[ρ]-
[γ]υροῦν ὡς [δακτύλ]ων ἕξ, ἐπ[ι]γραφὴν ἔχον· Εὔτυχος Δάζου [Τ]ε․εντ̣ῖνος, [ἄσ]τατ[ον· λαμπάδι?]ον, ἀνά-
[θ]ημα Βερενί[κ]ης, ἄστατον· στέφαν[ο]ν χρυσοῦν, ἀνάθημα Νικομένου Ἐλε[άτ]ου, ὁλ. — — — — δίωι ὁλ․․․
ὀφθαλμοὶ δύο. ἐν τῶι τοῦ Ἀνούβιδος· φιάλην ἀργυρᾶν ἐν πλινθείωι ὡς ποδιαίαν, ἀ[νάθημα Θεοφραστίδου, ἄστα]-
τον· ἄλλο φιάλιον [λεῖ]ον ὡς δακτύλων ἕξ, οὗ ἐπιγραφή· Δημέ[ου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· δακ]-
55 τύλιος. ἐν τῶι Σαραπ[ιείωι· πρὸς τῶι] ναῶι· [Ἑρ]μῆς χαλκοῦς ἔχων κηρύκει[ον, ἀν]άθημα Ἀριστ[οφάνους. ἐν τῶι προνάωι· Ἔ]-
[ρ]ω̣τε[ς] χαλκοῖ δύο. ἐν τῶι [ναῶι]· φιάλη ἀργυρᾶ ὡς δακτύλων ὀκτ[ώ], ἀνάθ[ημα Γαίο]υ Πετε̣[ννα]ίου, ἄστατον· λα[μπάδια]
ξύλ[ιν]α δύο περιηργυρωμένα ἄστατα· δακτύλιον χρυσοῦν οὗ ὁλκὴ σὺν τῶι σιδήρω[ι] 𐅃· ποτήριον ῥοδια[κὸν ἐ]-
φ’ οὗ ἐπιγραφή· Ἐχέδημος, ὁλ. ΔΔ, ἄστατον· στεφάνιον ἀργυροῦν ἔχον φύλλα χρυσᾶ τρίφυλλα, ὁλ. ΙΙ· φιά[λιον]
ἐν πλινθείωι, ἀνάθημα Βερενίκης, πρόσωπον ἔχον Ἴσιδος.      vacat
60           vacat
face B.1                                        — ΔΙΙ․․ωσ․․․․α̣ν․ουσι․․․․․․․δριον το․․․․․
                               — [π]αντοδαπὰ ὧν ὁλκὴ πάντων ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ· φιάλιον
— — —ενων σ— — — — — — — — — — — — — Δ𐅃𐅂 vac. χαλκᾶ· ἐν τεῖ ἐξέδραι· ἀρτεμίσιον ἔχον δᾶιδας δύο
[καὶ κ]υνίσκον καὶ θυμιατήριον, ἀνάθημα Μαάρκου Λολλίου· τύπια ἀργυρᾶ· τύπιον ἐπὶ σ[α]νιδίου, ἀν[ά]-
5 [θ]ημα Ἀγα[σι]κλείας καὶ σπάθην· ὀφθαλμοί, ἀνάθημα Δημητρίας· ἄλλου̣ς̣ δ̣ύ̣ο̣, ἀνάθημα Ἀ̣[ν]-
[θ]εμίου· ἄλλος τύπος, ἀνάθημα Παρνάσσου· ταῦτα πάντα ἐπὶ σανιδί[ω]ν· σκῆπτρον τρί-
πηχυ ἔχον ἐνκ[άρδιον πύξινον], ἀνάθημα Τημαλλάτου Γερραίου, ὁλ. Η𐅄̣Δ̣· ․․․․․τα· δηλίους ΙΙ.
                   1 line vacat
[σ]τρόφιον βασίλειον ἔχον <καὶ> ἄνθρακα, ἀνάθημα Τημαλλάτου· σ[τε]φάνιον χρυσοῦν ἔχον φύλλ[α]
δέκα ὀκτώ, [ἀνάθημα] Ἀριστέου, ὁλ. 𐅂𐅂. ἀργυρᾶ· φιάλιον ἐν πλ̣αι[σίωι] ὡς δακτύλων [ἕ]ξ, ἀνάθημα Θαλεία[ς],
10 ὁλ. 𐅂 σ[ὺν τοῖς λιθ?]αρίοις· [ἄ]λλο ἐν π[λ]α[ισίωι] ὡς δακτύλων δέκα, ἀνάθημα Εἰσι]ώρου· ἄλλ[η] λεία [ὡς]
[δακτύλων δέκα, ἀνάθημ]α Εἰ[σιάδ]ος· περιστέριον ἀργυροῦν οὗ ὁλ. ΙΙ· στεφάνιον γύψινον ἐπικεχρυσωμέν[ον],
[ἀνάθη]μα [Μάαρκ]ου Λολ[λίου]· φιάλιον ἐν πλινθείωι ὡς τριπάλαστον, ἀνάθημα Διογένου, ὁλ. 𐅄𐅂𐅂𐅂· φιάλι[ον]
[ὡς δακτ]ύλ[ων ὀκτώ, ο][τὴν ἐπιγρα]φὴ[ν οὐκ] ἦν [συνιδεῖν· ἄλλο λ]εῖον ὡς δακτύλ[ων ἕξ], οὗ ἐπιγραφή· Αἰγυπτ[ία]
[Ἴσι]δ[ι· ἄλλο λεῖο]ν [ὡς δ]ακτύλων ὀκτώ, ἐπι[γραφ]ή· Ἡρά]κλεια Φιλοτίμου· προσώ]πια Σαράπιδος καὶ Ἴσιδος, ἀνά-
15 [θημα Αἰμυλίου Μαραίου — — — — — —· βραχί]ονα̣ [ἀργυροῦν ὡς δ]ακτύλων ἕξ· τύπιον ἀργυροῦν ․․
․․․․․ιεχ[․․․ Ἄρτεμι]ς ἔχο[υσα δ]ᾶιδα· — — — — —· [ζωιδάριον αἰγυ]πτιακ[ὸν] πρόσωπον ἔχον ἱέρακος· π̣α̣[ι]-
[δί]ον χαλκοῦ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — —· σ]τέ[φαν]ον [χαλ]κοῦν ἔχοντα φύλλα χρυσᾶ δέκα ․․․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὡς δακτύλων δέκα, ἀνάθημα Νικίων[ος], ὁλ. 𐅄Δ·
[— — — — — — — — — — — — — — — — — κ]αὶ σιδ․․․․․․․․․․εως, ὁλ. 𐅄· ἄλλο λεῖον ἐν πλινθείωι [ὡς]
20 [δακ]τύλων [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — χ]ρυσοῦν ․․․․․ ἔχον, ἄστατον, ἀν[άθ]ημα Μαάρκου [Λολ]-
[λίο]υ· στέφαν[ο]ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — στυλ[․․․ θυμ]ιατήριον — — — —
․․․ ἀνάθη[μ]α [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — λιθ][ρ]ια χυτὰ Δ[ΙΙΙ]·
․․․․․ετ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — υ․․․σα̣ι
                      — χρυσ — — — — — α — — — — — αισχ — — — σκυ — — — ὁλ. 𐅂
25                                  — να․․․Δ· δᾶιδα ․․․· ἄλλ[ο] τύπιον, ἀνάθημ[α]
                                                             — ασυ․κον ποικ[ί]-
[λον? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τέ]τ[ρα]χμ̣ον στεφανηφόρον, ἀνάθη-
[μα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ωνος ἀνάθημα ․κ․․
․․․․π[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνάθη]μ[α Δ]αμο[νί]κης· ἄλ-
30 [λ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]διον ἐπὶ ταινιδίου ․τ․․․․χα̣
․․ρυστε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — φιάλη̣
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ς φιάλην
[ὡς] δακτύλ[ω]ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν πίνακι, ἀνάθημα Δι̣ο̣δ․
․․․στ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τῶι Ἀνουβιδείωι· ζῶ[ια] ἀργ[υ]-
35 [ρᾶ]· ναοσ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ημα — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․ιεν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν] πλινθείοις ἑπτά, ἄσ[τα]τα
[ἀν]άθημα ․κι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐμ πίνακι ἐ̣φ̣’ ο̣ὗ̣ χαι
․ιρεα 𐅄 ἀττικ[ὰ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ι․․․ ὀφ[θαλ]μ․․
․․․, ἀνάθημα [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· στέφα]ν[ον] χ[αλκοῦν? ἔ]-
40 [χον]τα φύλλα δ[έκα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]υκε ․․Δ vac.
․․․․ημ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀ]νάθημα Ἐχι․․․․․ίου Ἀθ̣ηναίου·
[τύ]πια ἀργυρᾶ δύο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνάθημ[α] Π̣ολεμ̣․․
         2 lines indistinct
45 — — — — — — — — μου̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
                vacat
face C.1 [— — ἄλλον (στέφανον) — — ἔχοντα]
[— — φύλλα — —] ΔΙΙ καὶ ἐ[λαίας]
[— —, οὗ] ὁλκὴ σὺν τ[ῶ]ι [κη]-
ρῶι καὶ [λι]ναρίω<ι> Δ𐅂𐅂· [ἄλ]-
5 [λ]ον ἐγ κιβωτίωι μυρρ[ί]-
[ν]ης λίθον ἔχοντα κ[αὶ]
[φ]ύλλα ΔΔΔΔΙΙΙΙ καὶ μ[ύρ]-
τα ΔΙΙΙΙ ἀνεπίγραφο[ν],
[ο]ὗ ὁλκὴ σὺν τοῖς λιν[α]-
10 [ρί]οις ΔΙΙΙ· καὶ ἐν τῶι [νου]-
βιείωι· κύαθον ἀργυροῦ[ν]
[τὸν] προσευρεθέ[ντα],
[ἀν]άθημα Εὐτέρπ[ης]·
[ὠ]τίον ἀργυροῦν καὶ
15 [ὀ]φθαλμὸν χρυσοῦν
ἐπὶ ταινιδίου, ἀνάθη[μα]
Ἁρμονίας· ὀφθαλμ[οὶ]
ἀργυροῖ καὶ τύπιον [ἀρ]-
γυροῦν καὶ ἐνώιδια [χρυ]-
20 σᾶ ἐπὶ ταινιδίο[υ, ἀνά]-
θημα Ἀρκούσσ[ης· ἄλ]-
λους ὀφθαλμοὺς [ἐπὶ]
σανιδίου, ἀνάθημ[α]
[Ἀ]πολλωνίας· στεφάνι[α]
25 χρυσᾶ δύο ἔχοντα [φύλ]-
λα ΔΔΔ𐅃Ι καὶ λεπί[δια]
καὶ προσόντα βασί[λεια]
χρυσᾶ δύο ἔχοντα λί-
θους, ἀνάθημ[α] Εὐτυ[χί]-
30 δος. ἐν τεῖ στοᾶι· ἐ[πιδο]-
ρατὶς χαλκ[ῆ], ἀνάθη[μα]
Φελέου· ὀφθαλμοὶ [ἀρ]-
γυροῖ, ἀνάθημα [Λ]έον[τος].
ἐπὶ τοῦ βωμοῦ· ἀλεκτο[ρίσ]-
35 κος χαλκοῦς, ἀνάθη[μα]
Ῥόδωνος· ὁ Ἄνουβις [ἔχει]
ἐνώιδιον χρυσοῦν ὁλ. [․]·
φιάλην ἐν πλινθείωι κα[ρυω]-
τὴν ὡς δακτύλων δέκ[α],
40 ἀνάθημα Ἄρθωνο[ς τοῦ Πρω]-
[τ]έου Μυλασέως· [φιάλιον]
ἐν πλινθείωι [ὡ]ς [δακτύ]-
λων ΙΙΙΙ καὶ ὀφθ[αλμοὺς]
προσηλ[ωμ]ένο[υς, ἀνάθημα Λυ]-
45 σάνδρας· δα̣[δία δύο διπά]-
λαστα, ἀνά[θημα Ἀσκλη]-
[πι]άδου· ὀφθαλμ[οὶ ἐπὶ]
[σαν]ιδίου ἀργυροῖ, [ἀνάθη]-
[μα Ἀ]σκληπιάδος· τ[ύπια]
50 [ἐπὶ σ]ανι̣δίου, ἀνάθημ[α]
[Ἀνθε]μίου· τύπια δύο κ[αὶ]
[ὀφθα]λμοὶ ἀνεπίγραφοι·
[λιβ]ανωτίδα λείαν ἣν [ἀ]-
νέθηκεν Ὀ[νήσιμ]ος, ὁλ.
55 ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·   vacat
Search Help
Contact Us